Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Resim Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Resim Ana Sanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı; Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü bünyesinde açılmış, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı bir programdır.
Tarihçe

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı; 2020-2021 öğretim yılında 15 kişilik öğrenci kontenjanı ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Ana Sanat Dalı bünyesinde 4 öğretim üyesi bulunmaktadır. Kampüs yerleşkesinde yer alan kütüphane, kafeterya, yemekhane, açık ve kapalı spor alanları gibi mekanlardan öğrencilerimiz yararlanabilmektedirler.
Misyon

 

Resim Ana Sanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı; Öğrencilere nitelikli teorik ve pratik eğitim imkanı sunmak, sanat alanının gerektirdiği farklı disiplinlerden yararlanarak bilim üreten ve uygulayan, alanı ile ilgili yeni araştırma ve uygulamaları takip eden, çağdaş, dinamik, etik ilkelere duyarlı, tarihi ve kültürel kimlik değerleri ile mesleğini yapacak, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, ulusal ve uluslararası sanatsal etkinliklere yenilikçi ve özgün çalışmaları ile katkı sağlayan, öz disiplini gelişmiş bireyler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.
Vizyon

 

Bulunduğu bölgede ve ulusal düzeyde, sanatsal ve kültürel etkinliklerin ve projelerin geliştirilip uygulandığı, nitelikli öğretim hizmetinin sunulduğu, yenilikçi, etik ilkelere sahip, bilime ve sanata katkı sağlayan bireylerin yetiştiği bir lisansüstü programı olmaktır.Ayrıca alan itibari ile, dünyayla akretide olmuş bir eğitim programı ile disiplinler arası, çok yönlü istihdam artırıcı, üretime katkılı bütüncül bir eğitim hedefi de programın vizyonunu oluşturmaktadır.
Program Tanıtımı

 

2020-2021 öğretim yılında 15 kişilik öğrenci kontenjanı ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan Resim Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı; en az dört yıl süreliyurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve eğitim görmüş olanların,Resim alanında uzmanlaşmaları, doktora düzeyine hazırlanmaları veya özel bilgi ve uygulama yeteneklerini geliştirmeleri amacı ile yapacakları en az dört yarıyıllık eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yükseköğretim programıdır.Resim alanı; Kültür, Sanat (plastik sanatlar, Sahne sanatları v.b) Müzecilik ve Sanat Eğitimi gibi alanlarla ortak çalışma yapmaya imkân sağlamaktadır. Seramik, grafik tasarım, görsel sanatlar, mimari, iç mimari, heykel ve benzer çoğu sanat dallarıyla koordineli çalışılabilecek içeriğe sahiptir.
Programın Amacı


Resim Ana Sanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı; Resim alanında eğitim, öğretim ve üst seviyede araştırma yapabilecek, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ulusal ve uluslararası platformda paylaşan, bilimsel nitelikli araştırmalar yaparak alana katkı sağlayan, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmiş, bilimsel ve sosyal etkinliklere katılan, bilimsel bir tavır sergileyerek yaptığı çalışmalarla alana katkı getiren, disiplinler arasında bağ kurabilen, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, akademik ortamda kendine yer edinebilecek donanıma ve yeterliliğe sahip bireyler yetiştirilmesini amaçlamaktadır. 

Programın Eğitim Hedefleri


Resim Ana Sanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı; Bir yandan öğrencinin düşünsel gelişimiyle sanatsal değerleri sorgulayıp yaratıcılığını teşvik edecek ve heyecanlarını artıracak şekilde özgürlük ortamı sağlarken diğer yandan yoğun uygulama çalışmaları ve öz disiplini geliştirmeyi hedefler.


Program Çıktıları


1. Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları ve gelişmeleri takip edebilme becerisi.

2. Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık, Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsemiş; dil sevgisi ve bilincine sahip; okuma zevki ve alışkanlığı olan ve mesleki anlamda ihtiyaç duyacağı yabancı dili yeteri kadar kullanabilme becerisine sahip olabilme.

3. Plastik Sanatların bir dalı olan Resim eğitimine konu olan kuramsal ve uygulamalı bilgilere uzmanlık düzeyinde sahip olabilme ve kullanabilme.

4. Çağdaş Sanat Pratiklerine uygun yapıt üretimi konusunda uzmanlık düzeyinde bilgi, beceri ve yaratıcılığa sahip olabilme ve kullanabilme.

5. Gözlemleri ve düşünceleri görselleştirmek için gereken pratik becerilere, malzeme ve fikri dönüştürme becerisine sahip olabilme.

6. Projelendirilmiş konu alanlarında uygun teknikler ve doğru yöntemler tercih edebilme konusunda yeterli bilgiye ve sistematik çalışma pratiğine uzmanlık düzeyinde sahip olabilme.

7. Bireyselleşme sürecinde, görsel dil ve anlatım özelliklerini benimseme ve geliştirme becerisine uzmanlık düzeyinde sahip olabilme.

8. Özgün Sanat yaklaşımının; özgün düşünceye bağlı olarak gözlemle pekişen, süreçsel bir edinim olduğu konusunda uzmanlık düzeyinde bilgi ve donanıma sahip olabilme.

9. Sanat Tarihi, Sanat Kuramı ve Sanat Eleştirisi adına uzmanlık düzeyinde gerekli olan kuramsal bilgilere sahip olmak. Sanat çalışmalarının gelişiminde; sanat geleneği, sanat tarihi, görsel kültür, sanat felsefesi ve sanat sosyolojisi gibi disiplinlerden gelen desteğini kullanabilme.

10. Üretilen estetik önermelerin ve uygulamalarının, ulusal ve evrensel ölçekte tarihsel ve toplumsal bağlam üzerindeki yerini ve durumunu tespit edebilme, inceleyebilme ve değerlendirebilme.

11. Üretilen sanat çalışmalarını çağdaş gelişmelere ve teknolojiye uygun bir estetik düzeyde tüm bileşenleriyle sergileme ve sunma yaklaşımlarını geliştirebilme.

12. Sanat üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırma ve gözleme dayalı, sentez iradesiyle biçimlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme bilincine sahip olabilme.

13. Sanat çalışması üretim sürecinde birbirinden farklı bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme.

14. İçinde bulunduğumuz ortamın, sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmaları konu edinebilme.

15. Bilgiye ve gözleme dayalı sanat üretiminin önemine inanarak, sanat ortamının taleplerine, yaygın anlayışlara, yaşanan olaylara gerektiğinde eleştirel bir tavırla yaklaşıp, yorumlama becerisine sahip olabilme.

16. Kamusal Alan çalışmalarında, sanatsal pratiği ile çevresel adaptasyonu sağlayacak uzmanlık düzeyinde bilgi beceriye sahip olabilme.Kariyer Olanakları


Teorik ve Sanatsal Uygulamaların verildiği Resim Ana Sanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programından donanımlı olarak mezun olan öğrenciler; Serbest sanatçı, özel kurum ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlar alanındaki eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olarak görev yapabilirler. Ayrıca Türkiye’de ve Dünyada sanat piyasasının ekonomik olarak büyümesi, doğal olarak galeriler aracılığı ile de Resim Ana Sanat Dalı mezunlarına geniş olanaklar sunmaktadır.


Resim Tezli Yüksek Lisans Programı Kabul Koşulları


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Tezli Yüksek Lisans Programı için gerekli koşulları sağlayan adaylar, programa kabul edileceklerdir. Bu kapsamda üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi; Resim, Heykel, Seramik, Grafik Tasarım bölümleri ve Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Ana Bilim Dalı ilgili bölümlerinden, lisans mezunu olma ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programına başvurma koşullarını yerine getirmiş olma şartı aranmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına, Resim alanı dışındaki Lisans Programlarından mezun olan adaylar için, bilimsel hazırlık alma koşulu bulunmaktadır. Öğrencilerin bilimsel hazırlıkta alacakları dersler ve kredileri, transkriptlerine bakılarak Ana Sanat Dalı Kurul kararı ile belirlenecektir. Bir yıl alınması gereken bilimsel hazırlık derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, Yüksek Lisans derslerini alabilecektir.


Resim Tezli Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Süreci


Bilim Sınavı ve Portfolyo (Dosya) İncelemesine çağırılacak adayların sıralaması, Bilim Sınavı (Yazılı Sınav) Notunun%70, Portfolyo (Dosya) Sunumu Notunun%15, Lisans Mezuniyet Notunun % 5’i ve Yabancı Dil Puanının %10’nun toplamı alınarak hesaplanacaktır. Yabancı Dil sınavına girmeyen veya müracaat sırasında sınav sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların, yabancı dil puanı sıfır olarak kabul edilecektir. Yüksek Lisans giriş sınavı başarı puanı 55 veya daha fazla olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dahilinde asıl liste ile yedek liste ilan edilecektir. Giriş puanlarının eşit olması durumunda, sırasıyla Lisans Mezuniyet ve Yabancı Dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.


Resim Tezli Yüksek Lisans Programı Mezuniyet Koşulları


Bir öğrencinin Resim Ana Sanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan yüksek lisans derecesi alabilmesi için; Seminer ve Uzmanlık Alan Dersi dışında en az 7 çeşit ve 21 krediden az olmamak koşulu ile aldığı dersleri başarması, zorunlu derslerden başarılı olması ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, bu tezi jüri önünde başarılı bir şekilde savunması gerekmektedir.


Üst Derece Programlara Geçiş


Resim Ana Sanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programını başarılı olarak tamamlayan mezunlar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde (İleride açılması durumunda) ya da herhangi bir üniversitede doktora programı için başvuru yapabilirler.


Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) Başvuru Koşulları


Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programı için, 2023-2024 Öğretim Yılı başvuru çalışmaları devam etmektedir.

 

22 Eylül 2023