Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Yatay ve Dikey Geçiş
Yatay Geçiş

Öğrencinin kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumundan diğerine (bir üniversiteden diğerine veya aynı üniversite içinde eşdeğer eğitim programları uygulayan bir fakülteden/yüksekokuldan/meslek yüksekokulundan diğerine) geçiş yapmasıdır. Kısacası yatay geçiş üniversiteler arasında yapıldığı gibi, üniversite içinde de yapılabilir. Öğrencinin kendi üniversitesinde okuduğu bölümü değiştirerek farklı bir bölümde okuması üniversite içinde yatay geçişe örnek olarak verilebilir (Öğrenciler bu konuda akademik danışmanlarından bilgi alabilirler).

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne (OKÜ) bağlı fakülte ve yüksekokullara yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” esas alınarak ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca düzenlenir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne (OKÜ) bağlı fakülte ve yüksekokullara yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” esas alınarak ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca düzenlenir.

İlgili yönetmelikte yatay geçiş “MADDE 13 – (1) Üniversiteye başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş ile ilgili diğer esaslar, Senato tarafından belirlenir.” şeklinde düzenlenmiştir. Yönetmeliğe ulaşmak için  tıklayınız…

08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan yatay geçiş ilkelerine ve Ek Madde-1 uygulama esaslarına ulaşmak için tıklayınız...

 

Yatay Geçiş Yöntemleri 
 
01 Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş 02 Kurumlar Arası Yatay Geçiş 03 Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş
         
Bir üniversitenin kendi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.   Yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.   Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda başvuru yapılabilir.

Her eğitim öğretim dönemi için başvuruların Ağustos ayının 30'una kadar alınmakta, başvuruların değerlendirme işlemlerinin Eylül ayının 15'ine kadar bitirilerek, kayıtların da Eylül ayı sonuna kadar bitirilmesi gerekmektedir.

Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara kayıtlı öğrencilerin ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecekleri ve yerleşebilecekleri programlar için başvuru yapabileceklerdir.
             
Yatay geçiş kontenjanları her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %15'ini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.   Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.   Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilen usul ve esaslar uyarınca 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için ÖSYS Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u kadar yıllık kontenjan ayrılmaktadır.  

Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş için başvurun öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacaktır.

             
Kontenjanlar, senatonun belirlediği şartlar ve taban puanlar son başvurudan 15 gün önce ilan edilir.   Önlisans derecesinde; hazırlık, birinci ve son dönemde yatay geçiş yapılamaz.   Söz konusu esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir.

Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.
  Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekmekte, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir.
             
Farklı merkezi sınav puanları ile öğrenci alan programlara yatay geçiş için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer, yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.   Lisans derecesinde; hazırlık, birinci ve son sınıfta yatay geçiş yapılamaz, diğer yıllarda yapılabilir.   Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınmakta, başarı vb. şart aranmamaktadır.

Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde ilgili yükseköğretim programına başvuru yapıldığı yılda ÖSYM ile öğrenci yerleştirilmemiş ise öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjan dikkate alınmaktadır.
  Öğrencilerin Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmekte, ancak söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmektedirler.
             
Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.   Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunurlar.   Üniversitelerin ayrıca bir kontenjan ilan etmesinin gerekmemekte, başvuruların her yıl eğitim öğretim dönemi başlamadan önce yapılmakta, bahar döneminde başvuru alınmaktadır.

DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin önlisans alanı ile tercih edebileceği yerler ve DGS Puanı dikkate alınarak uygulama yapılmaktadır.
  Özel yetenek sınavı ile kayıt olan öğrencilerde merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusu yapabilir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yatay geçiş yapılamaz.

 

Dikey Geçiş 

Öğrencinin Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarından (2 yıl) mezun olup lisans öğrenimine (4 yıl) devam etmek için dikey geçişle lisans programına kayıt yapmasıdır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve yüksekokullara dikey geçişler “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” esas alınarak ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca düzenlenir.

İlgili yönetmelikte dikey geçiş “MADDE 14 – (1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ÖSYM tarafından lisans öğrenimine başlama hakkı verilen öğrencilerin, önlisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden birim yönetim kurulunca eşdeğer kabul edilenlerden muaf tutulmak ve kredileri de dikkate alınmak suretiyle, programdan almaları gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak eğitime devam hakkı verilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için Üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.” şeklinde düzenlenmiştir. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız…

 

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik’e buradan ulaşabilirsiniz...Güncelleme 06.07.2022 22:56:1722 Eylül 2023