Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri
ZORUNLU DERSLER
I. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
1. ENF1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Z 2 2 0 4 3 4
Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar işletim sistemleri, bir bilgisayara işletim sistemi kurma, bilgisayar bellekleri, mikroişlemciler ve bilgisayar mimarisi, manyetik depolama ve sabit disk sürücüsü, bilgisayar ağları, internet, bilişim sistemleri ve bilişim sistemlerinin gelişim süreci, işletmelerde bilişim sistemi geliştirme, bilişim sistemlerinin sorunları ve çözüm yolları, bilişim teknolojisindeki gelişmelerin işletme yapısı üzerindeki etkileri, bilişim sistemleri ve teknolojilerindeki yönelimler. Bilgisayar yazılımı ve tarihi. Bilgisayar mimarisi ve yapısı.
2. YBS103 MATEMATİK I  Z  3 0 0 3 3 5
Denklemler, eşitsizlikler ve uygulama, fonksiyon çeşitleri ve grafikleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, grafik çizimleri gibi konular hakkında bilgi vermeyi amaçlar.
3. YBS105 EKONOMİ I Z 3 0 0 3 3 5
İktisat biliminin tanımı ve temel kavramları, ekonomik sorunlar ve ekonomik düzen tartışmaları, talep, arz ve denge (fiyat teorisi), arz, talep ve esneklik analizleri ile ilgili uygulamalar, tüketici davranışları teorisi ve tüketici dengesi, üretim ve maliyet teorisi, firma davranışları teorisi ve piyasa çeşitleri, tam rekabet piyasası, aksak rekabet piyasası, monopol, monopollü rekabet piyasası, oligopol piyasası, üretim faktörleri fiyat analizi ve gelir dağılımı politikası.
4. YBS107 GENEL MUHASEBE I Z 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı, muhasebenin temel ilkeleri ve değerlendirme yöntemlerinden faydalanılarak muhasebe kayıt sisteminin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Derste; Muhasebe tanımı ve konusu, temel kavramlar. Hesap kavramı, yevmiye maddesi, nizam ve yardımcı hesaplar, tek düzen hesap planı hakkında genel bilgiler, bilanço- aktif hesaplar, hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar ve diğer alacakların incelenmesi stokların incelenmesi, KDV ve uygulamaları, sürekli ve aralıklı envanter yöntemi ele alınmaktadır.
5. YBS109 TEMEL HUKUK Z 3 0 0 3 3 4
Hukuk kavramı, toplum düzeni ve toplumu düzenleyen kurallar, hukukun amacı, sağladığı yararlar ve hukukun unsurları, hukuk sistemleri, Türk hukuk sistemi, hukuki ilişkiler, temel insan hakları, hakların özellikleri ve türleri gibi konular hakkında bilgi vermeyi amaçlar.
6. TD I TÜRK DİLİ I Z 2 0 0 2 2 2
Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili ve özellikleri, fonetik ve morfolojik yapısı, Türkçe dil bilgisi, cümle ve paragraflar, okuma ve anlama, kelime çeşitleri, özellikleri ve cümlede kullanışları, imla ve noktalama işaretleri. Sözlü ve yazılı anlatım ve özellikleri, kompozisyon denemeleri, dil bilgisi, imla ve noktalama kurallarının doğru kullanımı, sözlükler ve imla kılavuzu, konuşma ve tartışma ilkeleri ve teknikleri, davetiye, telgraf vb. yazılar, Türk edebiyatından seçilmiş örnekler hakkında tahlil ve eleştiriler yapma, metin okuma ve inceleme, işlek bir yazı geliştirme yöntemleri, kaynak tarama ve kaynakça düzenleme çalışmaları.
7. YDİ I YABANCI DİL I Z 2 1 0 3 3 5
Bu dersin genel hedefi, Başlangıç seviyesinde İngilizce bilgisi edindirme ve temel becerilerin ediniminin sağlanmasıdır. Dersin içeriğinde, dilin temeli; tanışma konusuna giriş, konuşmaya başlama, fiillerin tanıtımı, yer ve kişi tanıtımı, yetenekler, tercihler, teklif ve kabul etmek, sıklık zarfları, soru sorma ve yanıtlama, geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fillerin çekimi, zaman zarflarının kullanımı ve seyahat planları yapma yer almaktadır.
8. DOY101 DİJİTAL OKURYAZARLIK Z 2 0 0 2 2 3
Dijital okuryazarlık bireylerin bilişim teknolojilerini ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilme becerisidir. Bu beceri anlamlı edinimlerin gerçekleşmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu ders öğrencilere akıllı cihazlar ve sosyal ağların temel prensipleri, topluluklar ve sosyal medya ile etkileşim, bilgiye ulaşma onu analiz etme, eleştirel düşünme gibi beceriler kazandırmayı amaçlar. Ders kapsamında, dijital okuryazarlık kavramı ve dijital teknolojileri kullanırken insanların bilgiyi bulma, kullanma, özetleme, değerlendirme, yaratma ve iletişim kurma yolları gibi konular ele alınacaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
II. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
1. YBS102 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Z 3 0 0 3 3 4
Örgütler ve yönetim, enformasyon teknolojisi altyapısı, dijital çağda temel sistem uygulamaları, küresel işletmelerde enformasyon yönetimi, İş zekasının temelleri ders kapsamında incelenecek konular arasında yer almaktadır.
2. YBS104 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ  Z 3 0 0 3 3 4
İşletmenin temelleri, işletmelerin amaçları ve performans ölçütleri, işletme ve çevre, işletmenin kuruluşu, işletmelerde iş ahlakı ve sosyal sorumluluk, uluslararası işletmecilik, yönetim, örgütlenme, insan kaynakları yönetimi, işçi-işveren ilişkileri, çalışma ilişkileri, üretim sistemleri ve yönetimiyle ilgili konular hakkında bilgiler vermeyi amaçlar. Pazarlama yönetimi, ürün ve fiyatlandırma, dağıtım, tutundurma, muhasebe, finansal yönetim, para ve bankacılık, sermaye piyasaları, risk yönetimi, halkla ilişkiler, bilgi sistemleri, karar teknikleri gibi konularda bilgi vermeyi amaçlar.
3. YBS106 EKONOMİ II Z 3 0 0 3 3 5
Makro ekonomik akımı ve temel makro modeller, milli gelir ve hesaplama yöntemleri, milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi, paranın makro ekonomideki rolü, para ve mal piyasasında eşanlı denge, para miktarı ile fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişki, merkez bankasının para arzını kontrolü ve para politikası araçları, enflasyon ve enflasyonla mücadele politikaları, istihdam ve işsizlik, dış ödemeler bilançosu, ekonomik büyüme ve kalkınma.
4. YBS108 GENEL MUHASEBE II Z 3 0 0 3 3 5
Kasa, bankalar ve hisse senedi-tahvil işlemleri, alacaklar, senet işlemleri, sabit değerler, banka kredileri, borçlar, gider ve gelir işlemleri, ücret bordrosu, kayıt hatalarının düzeltilmesi, envanter işlemleri, aktif ve pasif hesaplara ilişkin envanter işlemleri, dönem sonu ayarlama kayıtları, hesapların kapatılması ve dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi gibi konularda bilgi vermeyi amaçlar.
5. YBS110 MATEMATİK II Z 3 0 0 3 3 5
İntegral, integral teknikleri ve uygulamaları, çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türev ve uygulamaları, matris cebri, doğrusal programlama gibi konularda bilgi vermeyi amaçlar.
6. TD II TÜRK DİLİ II Z 2 0 0 2 2 2
Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili ve özellikleri, fonetik ve morfolojik yapısı, Türkçe dil bilgisi, cümle ve paragraflar, okuma ve anlama, kelime çeşitleri, özellikleri ve cümlede kullanışları, imla ve noktalama işaretleri. Sözlü ve yazılı anlatım ve özellikleri, kompozisyon denemeleri, dil bilgisi, imla ve noktalama kurallarının doğru kullanımı, sözlükler ve imla kılavuzu, konuşma ve tartışma ilkeleri ve teknikleri, davetiye, telgraf vb. yazılar, Türk edebiyatından seçilmiş örnekler hakkında tahlil ve eleştiriler yapma, metin okuma ve inceleme, işlek bir yazı geliştirme yöntemleri, kaynak tarama ve kaynakça düzenleme çalışmaları.
 7. YDİ II YABANCI DİL II Z 2 1 0 3 3 5
Bu dersin genel hedefi, orta seviyede İngilizce bilgisi edindirme, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin edinimini geliştirmedir. Dersin içeriğinde, şimdiki zaman, gelecek zaman, karşılaştırmalar, problemler ve öğüt alıp tavsiye verme, önerilerde bulunma, present perfect tense, şimdiki zamanın ve geniş zamanın farklı kullanımları, kimi özel yapılar, sıfat ve zarflar yer almaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
III. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
1. YBS201 ALGORİTMALAR VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Z 2 1 0 3 3 5
Algoritma Analizi Giriş; Matematiksel Fonksiyonların Analiz Temelleri, Algoritmaların Çalışma Sürelerinin Hesaplanması; Algoritma Analiz Fonksiyonları, Böl-Fethet Algoritması; Euclid Algoritması. “C” Programlama diline giriş.
2. YBS203 VERİTABANINA GİRİŞ Z 2 1 0 3 3 5
Veri tabanına giriş, veri tabanı türleri, SQL’e giriş, Veri tabanlarının kullanım alanları, İlişkisel (Relational) veri tabanlarının açıklanması, veri tabanı çeşitleri ve açıklamaları (Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL, Interbase, MSSQL vb.), Hangi veri tabanı nerede kullanılmalıdır.
3. YBS205 BİLİŞİM HUKUKU VE ETİĞİ Z 2 0 0 2 3 4
Kavramlar, etik kuramları. Profesyonel etik, mesleki davranış kuralları, sorumluluk. Mahremiyet, veri koruma. Fikri mülkiyet, telifler, patentler, lisans anlaşmaları. Bilişim suçları. Bilişim teknolojisinin toplumsal etkileri.
4. YBS207 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Z 3 0 0 3 3 5
Yönetimin esasları, örgüt teorileri, örgütsel çevre, karar verme süreci, işletme amaçları ve planlama, stratejik yönetim, örgüt yapısı ve tasarımı, örgütsel değişim, insan kaynakları yönetimi, yönetim ve motivasyon, örgütlerde liderlik, örgütlerde gruplar ve iletişim, yönetsel kontrol gibi konularda bilgi vermeyi amaçlar.
5. YBS209 İSTATİSTİK I Z 3 0 0 3 3 5
İstatistik nedir?, Sayısal Bilgiden Anlam Çıkarılması, Belirsizliğin Ele Alınması, Örnekleme, İlişkilerin Çözümlenmesi, Kestirim, Belirsizlik Ortamında Karar Verilmesi, Sayısal Bilginin Özetlenmesi: Anakütle ve Örneklem, Sayısal Özet: Merkezi Eğilim Ölçüleri: Aritmetik Ortalama, Ortanca, En Sık Değer (Mod), Yayıklık Ölçüleri: Varyans ve Standart Sapma, Ortalama Mutlak Sapma, Aralık, Dörde bölenler Aralığı, Sınıflanmış Veriler ve Histogram, Sınıflanmış Verilerin Sayısal Özeti, Olasılık, Olasılığa Giriş, Rassal Deneme, Sonuç, Olay, Olasılık Nedir?,Olasılık ve Önermeleri, Permütasyon ve Kombinasyon, Olasılık Kuralları, İki Değişkenli Olasılık, Bayes Teoremi, Kesikli Rassal Değişkenler ve Bunların Olasılık Dağılımları, Kesikli Rassal Değişkenlerin Olasılık Dağılımları ve Beklenen Değerleri, Binom Dağılımı (İkiterimli Dağılım), Hipergeometrik Dağılım, Poisson Dağılımı.
6. YD201 MESLEKİ İNGİLİZCE I Z 2 0 0 2 2 4
Öğrencilerin, işletme disiplininde gerek duyacakları terimsel altyapının sağlanması amaçlanmaktadır. Ders, işletme bilimine ilişkin İngilizce olay çalışmalarıyla desteklenmektedir.
7. AİTT I ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 0 2 2 2
Bu dersin amacı Osmanlı İmparatorluğunun dağılışı ve Türk İnkılabını hazırlayan sebepler, Millî Mücadele, Atatürk İnkılapları, Millî Mücadele sonrası dış politika ve Atatürk İlkeleri konular hakkında temel bilgiler vermektir.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
IV. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.  YBS202 PROGRAMLAMA DİLLERİ VE VERİ YAPILARI Z 2 2 0 4 3 5
Döngü ve karar yapıları, değişkenler, sabitler ve operatörler; dosya yapıları, basit veri yapıları ve işlemleri.
 2. YBS204 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Z 2 2 0 4 3 5
Veri Tabanı; Veri Tabanı Yönetim Sistemi; Temel Kavramlar ve Tanımlar; Veri Tabanı Mimarisi: Dış düzey, Kavramsal düzey, İç düzey; Şemalar; Veri Bağımsızlığı; Veri Modelleri: Varlık bağıntı modeli, Sıradüzensel model, Ağ modeli, İlişkisel model; Nitelikler Arası Bağımlılıklar; Normal Formlar; Tasarım Kriterleri; Sıradüzensel Veri Tabanı Sistemleri; Ağ Veri Tabanı Sistemleri; İlişkisel Veri Tabanı Sistemleri; Veri Tanımlama; Veri İşleme ve Sorgu Dilleri; İlişkisel İşleçler; İlişkisel Hesap ve İlişkisel Sorgu Dili Örnekleri: SQL, QUEL, QBE; İşletimsel Gereksinimler: Güvenlik, Bütünlük, Doğruluk, Birliktelik, Başarım.
 3. YBS206 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ Z 2 0 0 2 2 5
Karar destek sistemlerine (KDS) genel bakış, bir örgüt geliştirme aracı olarak YBS yaklaşımı, bilgi, dizge, planlama, denetim, örgüt ve yönetim kavramları, bilgi işleyici olarak insan, karar alma süreci, seçenekler arasından seçme yöntemleri, YBS´nin yapısı, işlemler, planlama, denetim, karar alma ve yönetim düzeylerinde YBS desteği, karar-destek dizgeleri, bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi, Bilişim dizgeleri planlama, tasarım, gerçekleştirim ve işletimi.
 4. YBS208 PAZARLAMA İLKELERİ Z 3 0 0 3 3 4
Pazarlamanın Tanımı; Kapsamı; Gelişimi; Modern Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Yönetimi ve Çevre İlişkisi; Stratejik Pazarlama ve Pazarlamanın Rolü: İşletme misyonu, İşletme amaçları, Portföy oluşturulması; Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması; Pazar Kavramı; Tüketici Pazarı ve Tüketici Davranışı; Endüstriyel (Örgütsel) Pazar ve Endüstriyel Alıcı Davranışları; Pazar Bölümleme; Pazar Bölümlemenin Temelleri: Psikolojik Demografik, Coğrafik, Davranışsal bölümleme; Hedef Pazar Seçimi; Pazar Hedefleme; Pazar Konumlandırma.
 5. YBS210 İSTATİSTİK II Z 3 0 0 3 3 5
Sürekli Rassal Değişkenler ve Bunların Olasılık Dağılımları: Sürekli Rassal Değişkenler, Sürekli Rassal Değişkenlerin Olasılık Dağılımları, Sürekli Rassal Değişkenlerin Beklenen Değerleri, Ortak Dağılımlı Sürekli Rassal Değişkenler, Normal Dağılım, Merkezi Limit Teoremi, Binom ve Poisson Dağılımlarının Yaklaşığı olarak Normal Dağılım, Üstel Dağılım. Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları. Nokta Tahmini, Sapmasız Tahmin Ediciler ve Bunların Etkinlikleri, Aralık Tahmini, Güven Aralıkları, Bir Normal Dağılım Ortalamasının Güven Aralıkları, Student t Dağılımı, Anakütledeki Oranın Güven Aralıkları, Normal Dağılmış Bir Anakütlenin Varyansının Güven Aralıkları, Normal Dağılmış İki Anakütlenin Ortalamaları Arasındaki Farkın Güven Aralıkları, İki Anakütle Oranları Arasındaki Farkın Güven Aralıkları, Örneklem Büyüklüğünün Tahmini, Önsav Sınaması (Hipotez Testi) : Bir Normal Dağılım Ortalamasının Sınanması, Bir Normal Dağılım Varyansının Sınanması, Anakütledeki Oranın Sınanması, İki Ortalama Arasındaki Farkın Sınanması, İki Anakütledeki Oranlar Arasındaki Farkın Sınanması, Normal Dağılmış İki Anakütledeki Varyansların Birbirlerine Eşitliğinin Sınanması, Doğrusal Korelasyon ve Regresyon, Basit Doğrusal Regresyon Modeli, En Küçük Kareler Tahmin Yöntemi.
 6. YD202 MESLEKİ İNGİLİZCE II Z 2 0 0 2 2 4
Öğrencilerin, işletme disiplininde gerek duyacakları terimsel altyapının sağlanması amaçlanmaktadır. Ders, işletme bilimine ilişkin İngilizce olay çalışmalarıyla desteklenmektedir.
 7. AİTT II ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z 2 0 0 2 2 2
Bu dersin amacı Osmanlı İmparatorluğunun dağılışı ve Türk İnkılabını hazırlayan sebepler, Millî Mücadele, Atatürk İnkılapları, Millî Mücadele sonrası dış politika ve Atatürk İlkeleri konular hakkında temel bilgiler vermektir.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
V. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1. YBS301 ORTA DÜZEYDE PROGRAMLAMA Z 2 2 0 4 3 5
Nesne yönelimli programlamaya giriş; veri tipleri ve kontrol yapıları, yöntemler. Inheritance and polymorphism. Applets. Graphical user interface programming. Exception handling. I/O and network programming. Database connection. Multithreading. Java libraries.
2. YBS303 İŞLETME FİNANSI Z 3 0 0 3 3 4
İşletme finansı dersinin kapsamında işletmede finans fonksiyonu, finansal yönetim teknikleri; finansal durum analizleri, işletme sermayesi yönetimi; finansal planlama ve kontrol, nakit yönetimi; işletmenin kurumsal ve uluslararası çevresi incelenecektir. Ayrıca leasing, factoring, forfaiting, birleşme ve devralmalar ya da tasfiye vb gibi özel finans konuları ele alınacaktır.
3. YBS305 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I Z 3 0 0 3 3 4
Yöneylem Araştırmasına Giriş, Yöneylem Araştırmasında Karar Verme, Doğrusal Programlama Formülasyonu, Simpleks Yöntemi, Dualite Teorisi, Duyarlılık Analizi, Ulaştırma Modeli, Düzeltilmiş Simpleks Yöntemi, Parametrik Programlama.
4. YBS307 PAZARLAMA YÖNETİMİ Z 3 0 0 3 3 4
Bu dersin amacı pazarlama, pazarlama yönetimi kapsamındaki temel kavramlar, pazarlama oluşumu, satın alma davranışı, pazar bölümlendirmesini ve yerleştirme, yeni ürün geliştirme, ürün yaşam evresi, pazarlama stratejileri, pazarlama kararları (ürün ve hizmetler için), fiyatlandırma ve pazarlama kanalları, pazarlama iletişimi, doğrudan pazarlama ve internet ortamında pazarlama konularını küreselleşme bağlamında sorgulamaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
VI. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1. YBS302 GÖRSEL PROGRAMLAMA Z 2 2 0 4 3 5
Visual Basic.Net/C# veri yapıları, sabitler, değişkenler, statik ve dinamik değişkenler, matematiksel işlemler, matematiksel fonksiyonlar, kontrol komutları, döngü yapıları, bilgi giriş çıkış kutuları, windows formları ile çalışma, form nesnesi, içerik nesneleri, kontrol nesneleri, dizi yapıları, visual basic.net’te/C#’te prosedürler, string’ler, grafik çizimi, Visual Basic.Net/C# fonksiyonları, nesneye yönelik programlama esasları, dosya yönetimi.
2. YBS304 PROJE YÖNETİMİ Z 2 0 0 2 2 4
Proje, projenin ana elemanları, proje yönetimi, proje yöneticisinin özellikleri, proje yönetiminde organizasyon, organizasyon türleri, proje safhaları ve proje hayat döngüsü, proje yönetimi bilgi alanları, proje entegrasyon yönetimi, proje kapsam yönetimi, proje zaman yönetimi, proje maliyet yönetimi, proje kalite yönetimi, proje insan kaynakları yönetimi, proje iletişim yönetimi, proje risk yönetimi, proje seçim teknikleri, proje yönetim araçları, proje örnekleri.
3. YBS306 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II Z 3 0 0 3 3 4
Tam sayılı Programlama, Kesme Düzlemi Yöntemi, Dal-Sınır Tekniği, Dinamik Programlama, Markov Karar Prosesi, Karar Teorisi, Hedef Programlama.
4. YBS308 LOJİSTİK YÖNETİMİ Z 3 0 0 3 3 4
Lojistik Kavramı ve Lojistik Yönetimi / Lojistiğin Gelişimi / Lojistikte Amaçlar / Stratejik Lojistik Yönetimi / Uluslararası Lojistik / Lojistikte Kalite / Lojistik Maliyetler / Lojistik ve Taşımacılık / Taşımacılık Yönetimi / Karayolu Taşımacılığı / Denizyolu Taşımacılığı / Demiryolu Taşımacılığı / Havayolu Taşımacılığı / Boru Hattı Taşımacılığı / Intermodal Taşımacılık / Taşıma Türü Seçimi / Malzeme Elleçleme ve Paketleme / Dış Kaynak Kullanımı ve 3PL Kavramları / 3PL Organizasyonu / Lojistik Sektörü / Kentsel Lojistik / Yeşil Lojistik / Tersine Lojistik / Lojistik Sistemlerin Analizi ve Tasarımı.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
VII. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1. YBS401 WEB TABANLI PROGRAMLAMA VE TASARIMI Z 2 2 0 4 3 5
Web tasarımına giriş, web sayfası tasarlama aşaması ve programlama. Web programlama dillerine genel bakış. HTML mantığı ve yapısı. PHP/ASP.net ile web yazılım geliştirme. Web yazılımı ve veritabanı çalışmaları. Grafik arayüz oluşturma (Adobe Photoshop, Macromedia Flash vb.), Java Script ve Applet, CSS temelleri. 
2. YBS403 ÜRETİM YÖNETİMİ Z 3 0 0 3 3 5
Lojistik Kavramı ve Lojistik Yönetimi / Lojistiğin Gelişimi / Lojistikte Amaçlar / Stratejik Lojistik Yönetimi / Uluslararası Lojistik / Lojistikte Kalite / Lojistik Maliyetler / Lojistik ve Taşımacılık / Taşımacılık Yönetimi / Karayolu Taşımacılığı / Denizyolu Taşımacılığı / Demiryolu Taşımacılığı / Havayolu Taşımacılığı / Boru Hattı Taşımacılığı / Intermodal Taşımacılık / Taşıma Türü Seçimi / Malzeme Elleçleme ve Paketleme / Dış Kaynak Kullanımı ve 3PL Kavramları / 3PL Organizasyonu / Lojistik Sektörü / Kentsel Lojistik / Yeşil Lojistik / Tersine Lojistik / Lojistik Sistemlerin Analizi ve Tasarımı.
3. YBS405 BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Z 2 0 0 2 3 5
Bilişim sistemleri geliştirme ve uygulama konularında yazılım ve donanım alternatiflerini değerlendirme yöntemleri. Kalite ve güvenilirlik. Bilişim sistemlerinin geliştirilmesi, işletilmesi ve kullanımında insan gereksinimlerinin belirlenmesi ve incelenmesi. Bilişim sistemlerinin, sosyal, fiziksel, örgütsel ve insan faktörü açısından analiz yöntemleri. 
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
VIII. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  TS  K  AKTS
1. YBS402 E-İŞ Z 1 16 0 17 9 20
Elektronik iş, Temel Kavram ve Tanımlar, İnternet Ekonomisi ve Trendler, E-iş Kavramı, E-iş Çevresi ve E-iş Özellikleri, Teknoloji ve İşletme Yapısına Etkileri, Dijital (Sanal ) İşletme Yapısı, E-iş Stratejisi, E-iş Strateji Düzeyleri, E-iş Modelleri, E-iş İlişkileri ve İş Süreçlerinde Bilişim Teknolojileri, E-iş Teknoloji Altyapısı, E-Pazarlar ve Elektronik Pazar Yapısı, E-iş Entegrasyonu ve E-iş Uygulamaları, İşletmeden Nihai Tüketiciye (B2C) ve İşletmeler Arası (B2B) E-Ticaret, Mobil Ticaret, E-Satın alma, Bilişim Teknolojileri (IT) ve Pazarlama, İnternette Pazarlama, Sanal Mağaza Strateji ve Uygulamaları, Online Tüketici Davranışı, Web Üzerinde Ürün Geliştirme ve İnternette Marka Yönetimi, Web Üzerinde Fiyatlandırma, İnternette Tutundurma Faaliyetleri, Online Satış Teknikleri, İnternette Reklam ve Halkla İlişkiler, Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM) ve İnternet, E-iş Şebekeleri ve Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), İşletme Kaynak Planlaması ( ERP), E-Ticaret ve Lojistik Yönetimi; E-Lojistik, E-iş’te Güvenlik Konuları, E-iş’te Yasal ve Ahlaki Konular, Web Uygulamaları ve Yeni Ekonomide Net Girişimcisinin Rolü.
2. YBS404 STRATEJİK YÖNETİM Z 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı firmaların etkin stratejik yönetimini katkıda bulunacak stratejik yönetim süreci, stratejik kararların özellikleri, dış çevre analizleri, endüstri dalı analizi, amaç, hedef, misyon, amaç yapısı ve hiyerarşisi, iç ve dış çevre analizi, kurumsal stratejiler, işletme stratejileri ve fonksiyonel stratejiler gibi konular hakkında bilgi vermektir.
3. YBS406 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Z 2 0 0 2 3 5
Tedarik Zinciri Kavramı, Kamçı Etkisi, Tedarik Zincirinde Karmaşıklık, Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik Zinciri Stratejileri, SCOR Modeli, Tedarik Zinciri Yönetiminde Organizasyon, Performans Yönetimi ve Kıyaslama, Ağ Tasarımı, Tedarikçi Yönetimli Envanter, Ortaklaşa Tahmin Planlama ve İkmal, Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılımları, 4 PL Kavramı , ERP sistemlerinin değerlendirilmesi, ERP modülleri ve bu modellerin entegrasyonu, pazardaki ERP programları ve bunların karşılaştırılması; ERP yazlımı uygulama adımları, ERP için firma kaynaklarının planlanması, ERP yazılımı kullanmanın avantajları ve kısıtları.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
SEÇMELİ DERSLER
V. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SIRA NO DERSİN KODU
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K AKTS
1. YBS309 BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANALİZ VE TASARIMI (TS) S 3 0 0 3 3 5
Sistemin tanımı, sistem dinamiği, sistem analiz yöntemleri, Sistem fonksiyonları ve bileşenleri; Problem tanımı ve çözüm ilkeleri; Sistem geliştirme hayat döngüsü; Analiz araçları ve teknikleri; Veri akış semaları ile mevcut veya yeni bir bilgi sistemini modelleme; Veri tanımlama ve Veri Sözlüğünde Bilgi Gereksinimi; Sistem tasarımı ve Uygulanması; Bilgisayar girdileri; Çıktıları; Kontrolleri; Kütükleri Tasarlama; Bilişim sistemi Geliştirme Aşamaları ve Sistem Çözümleme; Yönetim işlevi; Veri ve Bilgi Kavramları; Bilgi Gereksinimlerinin Saptanması; Sistem Çözümleme Araçları; Bilişim Sistemlerinin Sınıflandırılması; Yazılım Bakımının Önemi, Süreç yönetimi, Proje yönetimi.
2. YBS311 BİLGİSAYAR AĞLARI (TS)  S 3 0 0 3 3 5
Bilgisayar Ağ Kavramı: Bilgisayar ağı nedir?; Ağ Özellikleri Nelerdir?; Bilgisayar ağı bileşenleri; İletişim Kartları; Kablolu İletişim; Kablo Türleri; Modem nedir?; Modemin çalışma özellikleri; Kablosuz İletişim; Bilgisayar Ağ Yapıları; Yerel Ağlar, Geniş Alan Ağları, MAN, Ağ Türleri: Doğrusal (BUS) yapı, Halka (Ring) yapı, Yıldız (Star) yapı, ATM yapısı nedir: ATM özellikleri ve iletişimi; Ağ yazılımları; TCP-IP nedir?: TCP-IP çalışma ilkeleri nelerdir?; Windows NT; Örnek Ağ Tasarımları.
3. YBS313 KABLOSUZ AĞLAR VE MOBİL İLETİŞİM (TS)  S 2 0 0 2 2 4
Kablosuz iletim (fiziksel katman), Kablosuz ortama erişim (link katmanı), haberleşme sistemleri (GSM/GPRS, DECT, TETRA, UMTS ve IMT-2000 gibi), Kablosuz LAN’ler (IEEE 802.11, Bluetooth), Mobil Şebeke katmanı (mobile IP, DHCP), Mobil Transport (ulaşım) katmanı (kablosuz üzerinden TCP ve UDP), Mobil uygulama desteği ve kablosuz uygulamalar için programlama araçları ve sorunlar.
4. YBS315 MALİYET MUHASEBESİ I (SS)  S 3 0 0 3 3 5
Maliyet muhasebesine ilişkin genel esaslar, Tekdüzen muhasebe sistemi içerisinde maliyet muhasebesi, üretim maliyeti unsurlarının incelenmesi ve genel üretim giderlerinin dağıtım esasları ile ilgili bilgiler vermektir.
5. YBS317 ŞİRKETLER HUKUKU (SS)  S 3 0 0 3 3 4
Bu ders kapsamında şirket kavramı, ticaret şirketlerinin tasnifi, adi şirket, kollektif şirket, komandit şirket, limited şirket ve anonim şirket kavramları işlenmektedir.
6. YBS319 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI (SS)  S 3 0 0 3 3 5
Tüketici ve tüketici davranışları kavramı, kapsam ve amaçları, pazarlamadaki rolü, tüketicinin algılama, atfetme ve öğrenme süreçleri, tüketicinin öğrenme ve karar verme süreci, tüketici davranışlarında rol oynayan faktörlerden bilgi, motivasyon, tutumlar, kişilik ve değer yargıları, sosyal sınıflar, yeniliklerin yayılması, tüketici odaklılık ve işletmelerin etik sorumlulukları.
5. YBS321 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI (SS)  S 3 0 0 3 3 4
Pazarlama Araştırmasının Tanımı, İçeriği, Önemi, Uygulanması ve Yararları, Pazarlama Araştırması Süreci, Pazarlama Araştırmalarında Deneysel Serimler, Pazarlama Araştırmalarında Veri Elde Etme Kaynakları.
6. YBS323 İŞLETİM SİSTEMLERİ VE BİLGİSAYAR DONANIMI (TS)  S 2 1 0 3 3 5
Bilgisayar mimarisi, proses yönetimi, prosesler arası senkronizasyon, prosesler arası iletişim, semaforlar ve monitörler, kilitlenmeler, CPU planlama algoritmaları, bellek yönetimi, sanal bellek, dosya sistemleri, giriş/çıkış sistemleri ve disk planlaması.
7. YBS325 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI (SS)  S 1 2 0 3 2 4
Bu ders, öğrencilere Sivil Toplum ve Gönüllülük konusunda kavramsal yeterlilik ve bir STK gönüllüsü olarak daha verimli olabilmek için izleyecekleri stratejik bilgileri kazandırmayı hedeflemektedir.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
VI. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S T U L TS K AKTS
1. YBS310 BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ (TS) S 2 2 0 4 3 5
Bilgi ve bilgi varlıkları, bilgi güvenliği tarihçesi, bilgi ve bilgisayar sistemleri güvenliği, güvenlik unsurları ve yönetimi, bilgi sistemlerine yapılan saldırılar ve türleri, kötücül yazılımlar, türleri, sınıflandırılması ve güncel kötücül yazılımlar, casus yazılımların ortaya çıkışı ve yaygın casus yazılımlar, casus yazılımlara karşı alınabilecek önlemler, klavye dinleme ve dinlemeyi önleme sistemleri, kişisel gizlilik ve bilişim suçları.
2. YBS312 DİJİTAL YAYINCILIK (TS) S 2 0 0 2 2 4
Bu ders özellikle dijital yayıncılık, basım, fotoğraf ve çoklu ortam uygulamalarına odaklanmıştır. Öğrencilere basın-yayın, web tasarımı, pazarlama, reklamcılık ve grafik tasarımının gün bazında çalışma detayları verilmektedir. Bu ders aynı zamanda, grafik tasarımları, sayfa düzenleri, görsel sunumların oluşturulması ve güncellenmesi üzerine uygulamalarla beraber, basın-yayıncılık işlemlerinin kavramsal tasarımdan üretim ve dağıtımına kadar detaylı incelenmesi kapsamında temel matbaa ve basım süreçleri, kullanılan donanımlar, renk ve malzeme, kâğıt çeşitleri ve özellikleri, kâğıt yapımı, klasik ve dijital yayıncılığın karşılaştırılmasını da incelemektedir.
3. YBS314 İNTERNET VE WEB GELİŞTİRME (TS) S 3 0 0 3 3 5
Temel İnternet Kavramları, Web Tasarımına Giriş, HTML Script kullanımı, Tasarım ve Planlama, HTML Editörleri.
4.  YBS316 MALİYET MUHASEBESİ II S 3 0 0 3 3 5
İşletmelerde üretilen mamullerin maliyetlendirilmesi, gider kontrolünün sağlanması ve maliyet muhasebesi verilerinin işletme kararlarında kullanılma alanlarına ilişkin teorik bilgilerin piyasa uygulamaları ile paralel olarak öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu derste, Maliyet muhasebesi bilim dalına ilişkin teoriler uygulama örnekleriyle birlikte İletişim tarafından aktarılacak ve genellikle öğrencilerin ders konularına aktif katılımı sağlanarak dersler karşılıklı tartışma ortamı içerisinde işlenecektir.
5. YBS318 BİLGİSAYARLI MUHASEBE (TS) S 3 0 0 3 3 5
Bilgisayarla Bilgi İşleme Sistemleri; Muhasebe Bilgi Sistemi ve Bilgisayarlar; Bilgisayarlı Muhasebe Bilgi Sisteminin Oluşturulması; Bilgisayarla Muhasebe Uygulamaları; Microsoft Excel Uygulamaları: Mali Tabloların Hazırlanması; Bilanço, Gelir tablosu, Satışların maliyet tablosu, Nakit akım tablosu, Öz kaynaklarda değişim tablosu, Kar dağıtım tablosu; Paket Program Uygulamaları: Bilgisayarlı ortamda şirketin kurulması ve temel bilgilerin oluşturulması, Bilgisayarda dönem içi işlemlerin yürütülmesi, Dönem sonu işlemleri ve mali tabloların düzenlenmesi.
6. YBS320 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (SS) S 3 0 0 3 3 4
Bu derste öğrenci bireyin, gurubun ve liderlik faktörlerinin insan davranışı üzerindeki etkilerini araştırır. Aynı zamanda davranışsal ve sosyal bilim kavramlarının yönetsel uygulamalarını açıklar. Bunlar iş memnuniyeti, başarı değerlendirmesi, denetim, örgütsel değişim gibi kavramlardır.
7. YBS322 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI II (SS) S 3 0 0 3 3 5
Veri Toplama Araçları, Pazarlama Araştırmalarında Ölçme ve Ölçekleme, Örnekleme, Hipotez Testleri (Parametrik ve Nonparametrik), Çeşitli İstatistiksel Yöntemler ve Uygulanması.
8.  YBS324 BAĞIMLILIKLA MÜCADELE (SS) S 2 0 0 2 2 5
Temel kavramlar, bağımlılık kavramı, bağımlılıkla mücadele yöntemi, teknolojinin olumlu ve olumsuz yönleri, bağımlılık; internet, oyun, akıllı telefon ve sosyal ağ bağımlılığı, sanal zorbalık nedir, türleri, yaygınlığı, araştırmalar, öğrencilere ailelere ve öğretmenlere yönelik farkındalık ve baş etme stratejilerinden oluşmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
VII. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
1. YBS409 İLERİ PROGRAMLAMA (TS) S 2 2 0 4 3 5
İleri seviyeli nesne tabanlı programlama teknikleri, işaretçiler, hata bulma, yazılım kütüphanesi geliştirme/kullanma, görsel programlama, UNIX ortamında programlama (make dosyaları), istisna durumları ve yakalanması, çok- akışlı programlar, gerçel zamanlı programlama (donanım kontrolü).
2. YBS411 BULANIK MANTIK (TS) S 3 0 0 3 3 5
Bulanık mantık kümeleri, bulanık mantıkta üyelik dereceleri ve bulunma yöntemleri, bulanık aritmetik, bulanık sayılar, bulanık sistemler, bulanık sistemlerin programlanması, bulanık mantık kural tabanlı sistemler, bulanık mantık sınıflandırmaları, bulanık mantık konusunda akademik gelişmeler ve araştırmalar.
3. YBS413 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (SS) S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı İşletmelerin önemli aktivitelerinden biri olan İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) konusunda genel bir perspektif çizmektir. Bu bağlamda iş analizi ve tasarım, insan kaynakları planlaması, iş başvurularının alınması ve personel seçimi, eğitim ve geliştirme, performans değerleme, kariyer planlama, ücret yönetimi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışma ilişkileri, motivasyon ve iş yaşam kalitesi, yönetim ve sendika ilişkileri, uluslararası insan kaynakları yönetimi gibi İKY’nin önemli konuları örnek olaylarla beraber incelemektir.
4. YBS415 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (SS) S 3 0 0 3 3 5
Kurumsal kaynak planlaması konsepti, kurumsal kaynak planlamasının işletmelere sağladığı faydalar, kurumsal kaynak planlamasının iş performansına etkisi, kurumsal kaynak planlaması ve e-iş ilişkisi, kurumsal kaynak planlama yazılımlarının KOBİ’lere etkileri, işletmeler için en uygun yazılım seçimi, başarılı uygulama örnekleri, proje analiz ve kurulum süreci, başarısız uygulamalar ve nedenleri.
5. YBS417 ULUSLARARASI İŞLETME (SS) S 3 0 0 3 3 5
Uluslararası işletme yönetimine giriş, ekonomik bütünleşmeler, uluslararası finansal kuruluşlar, çok uluslu işletmeler ve örgüt yapıları, uluslararası insan kaynakları yönetim stratejileri ve Türkiye’de uluslararası işletme yönetimi stratejileri konuları incelenecektir
6. YBS419 SATIŞ YÖNETİMİ (SS) S 3 0 0 3 3 5
Satış Yönetimi ve İşletme, Satış Yönetimi, Kişisel Satış ve Satışçılık, Satış Gücü Organizasyon Yapısı, Satış Gücü Tedarik ve Seçimi, Satış Gücü Eğitim Programı, Satış Gücünün Motivasyonu, Satış Gücünün Kontrolü, Satış Gücünün Ücretlendirilmesi.
7. YBS421 PERAKENDECİLİK (SS) S 3 0 0 3 3 5
Perakendeciliğe Giriş, Perakendecilikte Stratejik Planlama, Mağaza Tipi Perakendecilik, Elektronik ve Mağaza Ortamında Olmayan Perakendecilik, Perakende Tüketicisi ve Tüketici Davranışı, Mağaza Yönetimi, Mağaza İçi Dizayn ve Mağaza Atmosferi, Perakendecilik Faaliyetleri Yönetimi (Pazarlama Stratejisi, Finans Stratejisi, İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Yapılanma, Yer Seçimi, Bilgi Sistemleri ve Destek Zincir Yönetimi-Supply Chain Management), Satınalma Fonksiyonlarının Yönetimi, Tüketici Hizmetleri, Dönem Projelerinin Sunulması.
8. YBS423 GİRİŞİMCİLİK (SS) S 4 0 0 4 4 5
Girişimcilik kavramı, küçük işletmelerin çeşitleri, KOBI’lerde yönetim, KOBI’lerde insan kaynakları yönetimi, KOBI’lerde halkla ilişkiler, KOBI’lerde pazarlama, KOBI’lerde üretim yönetimi, KOBI’lerde ARGE, KOBI’lerde finansman, KOBI’lerde muhasebe.
9. YBS425 KAMU YÖNETİMİ (SS) S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin içeriği, Türk kamu yönetiminin yapısının, özelliklerinin ve denetlenmesi faaliyetinin incelenmesinden oluşmaktadır. Yönetim Düşüncesinin Evrimi, Türk Devleti, Bürokrasisi ve Sorunları, Türk Kamu Yönetimi ve Bürokrasisi Türkiye’de Reform ve Değişim, Yeni Kamu Yönetimi ve Yeni Kamu İşletmeciliği.
10. YBS427 RUSÇA (SS) S 3 0 0 3 3 5
Diyaloglarla uygulama yapabilme Rusça sözlü anlatım kalıplarını öğrenebilme Basit konuşma kalıplarının öğretilmesi, Tanışma cümleleri ve ilgili diyaloglar, Sahiplik zamirlerinin cümle içerisinde kullanılması ve ilgili diyaloglar Sayıların ve yeni sözcüklerin kullanımı, Şimdiki zamanda kurulan basit cümleler.
11. YBS429 MODERN KARAR VERME TEKNİKLERİ (TS) S 3 0 0 3 3 5
Karar verme, iyi karar verme, karar verme süreci, Çok kriterli karar verme, bu derste üzerinde durulacak olan konulardan bazılarını oluşturmaktadır. TOPSIS uygulamaları, VIKOR uygulamaları, Gri ilişkisel analiz uygulamaları.
12. YBS431 MOBİL PROGRAMLAMA (TS) S 3 0 0 3 3 5
Küçük cihazlar için uygulama geliştirme, küçük cihaz programlama için en iyi pratik çözümler, Eclipse ile Native Google-Android, Web uygulamaları, Farklı platformlar için PhoneGap ile geliştirme.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
VIII. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
1. YBS412 KURULUŞ BİLİŞİM SİSTEMLERİ (TS) S 2 0 0 2 2 5
Üretim planlaması, stratejik planlama, talep tahmini fiziksel dağıtım yönetimi. Araç planlaması, depolama, malzeme taşıma, stok kontrolü, tesis tasarımı, sipariş işleme ve MRP uygulamaları diğer başlıklardır.
2. YBS414 SİMÜLASYON (TS) S 2 0 0 2 2 5
Simülasyona Giriş: Simülasyonun avantaj ve dezavantajları, uygulama alanları - Sistemsistem modeli tipleri - Ayrık-olay simülasyonu, Simülasyon Örnekleri: Kuyruk sistemleri -
Envanter sistemleri, Genel Prensipler, Simülasyon Yazılımları- İstatiksel analiz araçları, Matematiksel ve İstatistiksel Modeller: Simülasyonda istatiksel modeller -Kuyruk modelleri. Rasgele Sayı ve Rasgele Değişken Üretme Teknikleri, Simülasyon Verilerinin Analizi - Girişlerin modellenmesi - Simülasyon modelleri için doğrulama ve sağlama - Çıktı analizi, Bilgisayar Ağlarının Simülasyonu
3. YBS416 ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ (SS) S 3 0 0 3 3 5
Çağdaş kavram ve yaklaşımlar, toplam kalite yönetimi anlayışı, temel yetenek, dış kaynaklardan yararlanma, organizasyonların yeniden yapılandırılmaları, şebeke organizasyonlar, değişim organizasyonu, değişim mühendisliği, işletmelerarası karşılaştırma, personeli güçlendirme, stratejik ortaklıklar, küçülme ve kademe azaltma, öğrenen organizasyonlar, sanallık ve sanal organizasyonlar
4. YBS418 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ (SS) S 3 0 0 3 3 5
Yazılım ile ilişkili teknolojik kararları destekleyecek kavramlar ve yöntemler, Temel teknoloji yönetimi kavramları ve yazılım mühendisliği alanında uygulamaları, Teknoloji altyapısı, Teknoloji ve stratejinin entegrasyonu, İleri teknoloji kullanımı
5. YBS420 ULUSLARARASI PAZARLAMA (SS) S 3 0 0 3 3 5
Sektörel bazda işletmelerin iç ve dış pazarlama sorunları analiz edilmektedir. Özellikle tekstil, meyve suyu dondurulmuş gıda, banka, sigortacılık, otomotiv ve yan sanayi ile iletişim teknolojileri gibi sektörleri incelemektedir. Mal, fiyat, dağıtım ve tutundurma politikaları ile ihracat konusunda işlenmektedir
6. YBS422 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (SS) S 3 0 0 3 3 5
Müşteri İlişkilerini Geliştirme: Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri; Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları: Satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi, Müşteri için değer yaratma;
Müşterilerle İletişim: İletişim modeli ve öğeleri, Müşterilerle iletişim biçimleri; Müşteri Hizmeti: Müşteri hizmet kalitesi ve sistemi; Müşteriyi Kazanma ve Tutma; Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi: Fokus grup görüşmeleri, Danışma panelleri, Kritik olay tekniği, Müşteri ilişkileri anketi, Kıyaslama; Örgütsel Kültür ve Değişim: Müşteri odaklı kültürün yaratılması, Kültür değişimindeki engeller, Müşteri odaklı değişim yönetimi.
7. YBS424 GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI (SS) S 4 0 0 4 4 5
Girişimcilik niteliklerinin sınanması, Başarılı ve Uygulanabilir Bir İş Fikri Belirlemek, İş planı kavramı ve öğeleri, İş planı yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar
8. YBS426 İŞ BAŞINDA EĞİTİM (SS) S 6 0 0 6 6 10
Öğrencilerin iş başında eğitim almalarının sağlanması ile mesleki tecrübe kazanmaları amaçlanır.
9. YBS428 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE GÜNCEL KONULAR (SS) S 3 0 0 3 3 5
İş zekâsı ve işletme uygulamaları, Bulut bilişim ve işletme uygulamaları, yapay zekâ, Nano teknoloji, Derin öğrenme, Arttırılmış gerçeklik bu derste üzerinde durulacak olan konulardan bazılarını oluşturmaktadır.
10. YBS430 YAPAY ZEKA (TS) S 3 0 0 3 3 5
Yapay zekanın temel kavram ve yöntemleri. Yapay zekâ kullanarak problem çözme; problem bilgisi kullanan ve kullanmayan arama yöntemleri. Lokal arama yöntemleri ve benzetilmiş tavlama algoritması. Meta-sezgisel algoritmalar. Yapay sinir ağlarına giriş. Oyun Problemleri. Prolog programlama dili, bilgi temsili ve mantıksal çıkarsama.
11. YBS432 VERİ MADENCİLİĞİ (TS) S 3 0 0 3 3 5
Bu ders kapsamında veri madenciliği kavramını ve ilgili kavramlarla birlikte veri ön işleme; tahmin edici yaklaşımlar olan sınıflama ve regresyon ile tanımlayıcı yaklaşımlar olan kümeleme ve birliktelik kuralları işlenmektedir.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü lisans programı ders içeriklerinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu 


Güncelleme 05.06.2023 14:47COMPULSORY COURSES
I. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. ENF1 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES C 2 2 3 4
Overview of information systems, personal computer creation, computer operating systems, installing an operating system on a computer, computer memories, microprocessors and computer architecture, magnetic storage and hard disk drive, computer networks, internet, information systems and the development process of information systems, information systems in businesses development, problems of information systems and solutions, effects of developments in information technology on business structure, trends in information systems and technologies. Computer software and its history. Computer architecture and structure.
2. YBS103 MATHEMATICS I  C  3 0 3 5
Equations, inequalities and its application, function types and graphs, exponential and logarithmic functions, limit and continuity, derivatives and applications, graph drawings aim to give information about.
3. YBS105 ECONOMICS I Z 3 0 3 5
Definition and basic concepts of economics, economic problems and economic order discussions, demand, supply and equilibrium (price theory), applications related to supply, demand and elasticity analysis, consumer behavior theory and consumer equilibrium, production and cost theory, firm behavior theory and market types, perfect competition market, imperfect competition market, oligopoly market, production factors price analysis and income distribution policy.
4. YBS107 GENERAL ACCOUNTING I C 3 0 3 5
The aim of this course is to teach the accounting record system by making use of the basic principles of accounting and evaluation methods. At lesson; Accounting definition and subject, basic concepts. The concept of account, journal entry, regular and auxiliary accounts, general information about the uniform chart of accounts, balance sheet-active accounts, liquid assets, securities, trade receivables and other receivables, examination of stocks, VAT and its applications, continuous and periodic inventory method are discussed. 
5. YBS109 BASIC LAW I C 3 0 3 4
It aims to provide information about the concept of law, the social order and the rules regulating the society, the purpose of law, the benefits it provides and the elements of law, legal systems, Turkish legal system, legal relations, basic human rights, characteristics and types of rights.
6. TD I TURKISH LANGUAGE I C 2 0 2 2
Language and the importance of language, the birth and spread of languages, languages in terms of structure, Turkish language and its development, its place among other languages and the areas where it spread; Turkish written language and its features, phonetic and morphological structure, Turkish grammar, sentences and paragraphs, reading and understanding, word types, features and usage in sentences, spelling and punctuation marks. Oral and written expression and its features, composition essays, grammar, correct use of spelling and punctuation rules, dictionaries and spelling guide, principles and techniques of speaking and discussion, invitation, telegram, etc. writings, analyzing and criticizing selected examples from Turkish literature, reading and examining texts, methods of developing a well-written article, source scanning and bibliography studies.
7. YDİ I ENGLISH I C 2 1 3 5
The general objective of this course is to acquire English at the Beginner level and acquire basic skills. In the content of the course, the basis of the language; introduction to dating, introduction of verbs, introduction of place and person, abilities, preferences, offer and acceptance, adverbs of frequency, asking and answering questions, past tense, conjugation of regular and irregular verbs, use of adverbs of time and making travel plans. 
8. DOY101 DIGITAL LITERACY C 2 0 2 3
This course aims to provide students with skills such as the basic principles of smart devices and social networks, interaction with communities and social media, accessing information, analyzing it, and critical thinking. Within the scope of the course, topics such as the concept of digital literacy and the ways people find, use, summarize, evaluate, create and communicate information while using digital technologies will be discussed.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
II. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E  T  P  C  ECTS
1. YBS102 INTRODUCTION TO MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS C 3 0 3 4
Organizations and management, information technology infrastructure, basic system applications in the digital age, information management in global businesses, the foundations of business intelligence are among the topics to be examined within the scope of the course.
2. YBS104 INTRODUCTION TO BUSINESS SCIENCE C 3 0 3 4
Fundamentals of business, objectives and performance criteria of businesses, business and environment, establishment of business, business ethics and social responsibility in businesses, international business administration, management, organization, human resources management, employee-employer relations, labor relations, production systems and management issues. Marketing management, product and pricing, distribution, promotion, accounting, financial management, money and banking, capital markets, risk management, public relations, information systems, decision techniques.
3. YBS106 ECONOMICS II C 3 0 3 5
Macroeconomic flow and basic macro models, national income and calculation methods, national income and general level of prices, the role of money in macro economy, simultaneous balance in money and goods markets, the relationship between the amount of money and the general level of prices, the central bank's control of money supply and monetary policy instruments, inflation and anti-inflation policies, employment and unemployment, balance of payments, economic growth and development.
4. YBS108 GENERAL ACCOUNTING II C 3 0 3 5
Cash, banks and stock-bond transactions, receivables, promissory notes, fixed assets, bank loans, payables, expense and income transactions, payroll, correction of recording errors, inventory transactions, inventory transactions related to active and passive accounts, period-end adjustment records , closing accounts and issuing period-end financial statements.
5. YBS110 MATHEMATICS II C 3 0 3 5
integral techniques and applications, multivariable functions, partial derivatives and applications, matrix algebra, linear programming.
6. TD II TURKISH LANGUAGE II C 2 0 2 2
Language and the importance of language, the birth and spread of languages, languages in terms of structure, Turkish language and its development, its place among other languages and the areas where it spread; Turkish written language and its features, phonetic and morphological structure, Turkish grammar, sentences and paragraphs, reading and understanding, word types, features and usage in sentences, spelling and punctuation marks. Oral and written expression and its features, composition essays, grammar, correct use of spelling and punctuation rules, dictionaries and spelling guide, principles and techniques of speaking and discussion, invitation, telegram, etc. writings, analyzing and criticizing selected examples from Turkish literature, reading and examining texts, methods of developing a well-written article, source scanning and bibliography studies.
 7. YDİ II ENGLISH II C 2 1 3 5
The general objective of this course is to acquire intermediate level of English, to improve the acquisition of reading, writing, listening and speaking skills. The content of the course includes present tense, future tense, comparisons, problems and giving advice, making suggestions, present perfect tense, different uses of the present and present tense, some special structures, adjectives and adverbs.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
III. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E  T  P ECTS
1. YBS201 INTRODUCTION TO ALGORITHMS AND PROGRAMMING C 2 1 3 5
Algorithm Analysis Introduction; Fundamentals of Analysis of Mathematical Functions, Calculation of Running Times of Algorithms; Algorithm Analysis Functions, Divide-Conquer Algorithm; Euclid's Algorithm. Introduction to the "C" programming language.
2. YBS203 INTRODUCTION TO DATABASE C 2 1 3 5
Introduction to database, database types, introduction to SQL, Usage areas of databases, Relational databases, database types and explanations (Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL, Interbase, MSSQL etc.), Which database is where should be used.
3. YBS205 INFORMATION TECHNOLOGY LAW AND ETHICS C 2 0 3 4
Concepts, ethical theories. Professional ethics, professional code of conduct, responsibility. Privacy, data protection. Intellectual property, copyrights, patents, license agreements. Cyber crimes. Social effects of information technology.
4. YBS207 MANAGEMENT AND ORGANIZATION C 3 0 3 5
Fundamentals of management, organizational theories, organizational environment, decision making process, business objectives and planning, strategic management, organizational structure and design, organizational change, human resources management, management and motivation, leadership in organizations, groups and communication in organizations, managerial control.
5. YBS209 STATISTICS I C 3 0 3 5
What is Statistics?, Making Meaning from Numerical Information, Handling Uncertainty, Sampling, Analyzing Relationships, Estimation, Making Decisions Under Uncertainty, Summarizing Numerical Information: Population and Sample, Numeric Summary: Measures of Central Tendency: Arithmetic Mean, Median, Most Frequent Value (Mode ), Scattering Measures: Variance and Standard Deviation, Average Absolute Deviation, Range, Quarter Range, Classified Data and Histogram, Numerical Summary of Classified Data, Probability, Introduction to Probability, Random Trial, Result, Event, What is Probability?, Probability and Probability, Permutation and Combination, Probability Rules, Bivariate Probability, Bayes Theorem, Discrete Random Variables and Their Probability Distributions, Probability Distributions and Expected Values of Discrete Random Variables, Binomial Distribution (Binomial Distribution), Hypergeometric Distribution, Poisson Distribution.
6. YD201 BUSSINESS ENGLISH I C 2 0 2 4
It is aimed to provide the terminology that students will need in business discipline. The course is supplemented by case studies in business science in English.
7. AİTT I ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REFORMS I C 2 0 2 2
The disintegration of the Ottoman Empire and the reasons that prepared the Turkish Revolution, the National Struggle, Ataturk's Revolutions, the foreign policy after the National Struggle and Ataturk's Principles.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
IV. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E  T  P  C  ECTS
1.  YBS202 PROGRAMMING LANGUAGES AND DATA STRUCTURES C 2 2 3 5
Loop and decision structures, variables, constants and operators; file structures, simple data structures and operations.
 2. YBS204 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS C 2 2 3 5
Database; Database Management System; Basic Concepts and Definitions; Database Architecture: External level, Conceptual level, Internal level; Schemes; Data Independence; Data Models: Entity correlation model, Hierarchical model, Network model, Relational model; Inter-Attribute Dependencies; Normal Forms; Design Criteria; Hierarchical Database Systems; Network Database Systems; Relational Database Systems; Data Identification; Data Processing and Query Languages; Relational Operators; Examples of Relational Calculus and Relational Query Language: SQL, QUEL, QBE; Operational Requirements: Security, Integrity, Integrity, Concurrency, Performance.
 3. YBS206 DECISION SUPPORT SYSTEMS C 2 0 2 5
Overview of decision support systems (DDS), MIS approach as an organizational development tool, information, system, planning, control, organization and management concepts, human as information processor, decision making process, selection methods among options, structure of MIS, operations MIS support at the levels of planning, control, decision making and management, decision-support systems, determination of information requirements, Information systems planning, design, implementation and operation.
 4. YBS208 PRINCIPLES OF MARKETING C 3 0 3 4
Definition of Marketing; Scope; its development; Modern Marketing Management, Relationship between Marketing Management and Environment; Strategic Marketing and the Role of Marketing: Business mission, Business objectives, Portfolio creation; Marketing Information System and Marketing Research; Market Concept; Consumer Market and Consumer Behavior; Industrial (Organizational) Market and Industrial Buyer Behaviors; Market Segmentation; Fundamentals of Market Segmentation: Psychological Demographic, Geographical, Behavioral Segmentation; Target Market Selection; Market Targeting; Market Positioning.
 5. YBS210 STATISTICS II C 3 0 3 5
What is Statistics?, Making Meaning from Numerical Information, Handling Uncertainty, Sampling, Analyzing Relationships, Estimation, Making Decisions Under Uncertainty, Summarizing Numerical Information: Population and Sample, Numeric Summary: Measures of Central Tendency: Arithmetic Mean, Median, Most Frequent Value (Mode ), Scattering Measures: Variance and Standard Deviation, Average Absolute Deviation, Range, Quarter Range, Classified Data and Histogram, Numerical Summary of Classified Data, Probability, Introduction to Probability, Random Trial, Result, Event, What is Probability?, Probability and Probability, Permutation and Combination, Probability Rules, Bivariate Probability, Bayes Theorem, Discrete Random Variables and Their Probability Distributions, Probability Distributions and Expected Values of Discrete Random Variables, Binomial Distribution (Binomial Distribution), Hypergeometric Distribution, Poisson Distribution.
 6. YD202 BUSSINESS ENGLISH II C 2 0 2 4
It is aimed to provide the terminology that students will need in business discipline. The course is supplemented by case studies in business science in English.
 7. AİTT II ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REFORMS II C 2 0 2 2
The disintegration of the Ottoman Empire and the reasons that prepared the Turkish Revolution, the National Struggle, Ataturk's Revolutions, the foreign policy after the National Struggle and Ataturk's Principles.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
V. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T  P  C  ECTS
1. YBS301 INTERMEDIATE PROGRAMMING C 2 2 3 5
Introduction to object-oriented programming; data types and control structures, methods. Inheritance and polymorphism. applets. Graphical user interface programming. Exception handling. I/O and network programming. Database connection. multithreading. Java libraries.
2. YBS303 BUSINESS FINANCE C 3 0 3 4
Finance function in business, financial management techniques; financial situation analysis, working capital management; financial planning and control, cash management; The institutional and international environment of the enterprise will be examined. In addition, leasing, factoring, forfaiting, mergers and acquisitions or liquidation
3. YBS305 OPERATIONAL RESEARCH I C 3 0 3 4
Introduction to Operations Research, Decision Making in Operations Research, Linear Programming Formulation, Simplex Method, Duality Theory, Sensitivity Analysis, Transportation Model, Adjusted Simplex Method, Parametric Programming.
4. YBS307 MARKETING MANAGEMENT C 3 0 3 4
The aim of this course is marketing, basic concepts in marketing management, marketing formation, purchasing behavior, market segmentation and placement, new product development, product lifecycle, marketing strategies, marketing decisions (for products and services), pricing and marketing channels, marketing communication is to question the issues of direct marketing and internet marketing in the context of globalization.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
VI. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T  P  C  ECTS
1. YBS302 VISUAL PROGRAMMING C 2 2 3 5
Visual Basic.Net/C# data structures, constants, variables, static and dynamic variables, mathematical operations, mathematical functions, control commands, loop structures, information input output boxes, working with windows forms, form object, content objects, control objects, array structures, procedures in visual basic.net/C#, strings, graphic drawing, Visual Basic.Net/C# functions, object-oriented programming fundamentals, file management.
2. YBS304 PROJECT MANAGEMENT C 2 0 2 4
Project, main elements of the project, project management, characteristics of the project manager, organization in project management, organizational types, project phases and project life cycle, project management knowledge areas, project integration management, project scope management, project time management, project cost management, project quality management, project human resources management, project communication management, project risk management, project selection techniques, project management tools, project examples.
3. YBS306 OPERATIONAL RESEARCH II C 3 0 3 4
Integer Programming, Cutting Plane Method, Branch-Bound Technique, Dynamic Programming, Markov Decision Process, Decision Theory, Goal Programming.
4. YBS308 LOGISTIC MANAGEMENT C 3 0 3 4
The Concept of Logistics and Logistics Management / Development of Logistics / Purposes in Logistics / Strategic Logistics Management / International Logistics / Quality in Logistics / Logistics Costs / Logistics and Transport / Transport Management / Road Transport / Sea Freight / Railway Transport / Air Transport / Pipeline Transport / Intermodal Transport / Selection of Transportation Type / Material Handling and Packaging / Outsourcing and 3PL Concepts / 3PL Organization / Logistics Sector / Urban Logistics / Green Logistics / Reverse Logistics / Analysis and Design of Logistics Systems.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
VII. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E  T  P  C  ECTS
1. YBS401 WEB BASED PROGRAMMING AND DESIGN C 2 2 3 5
Introduction to web design, web page design and programming. Overview of web programming languages. HTML logic and structure. Web software development with PHP/ASP.net. Web software and database studies. Graphical interface creation (Adobe Photoshop, Macromedia Flash etc.), Java Script and Applet, CSS basics.
2. YBS403 PRODUCTION MANAGEMENT C 3 0 3 5
Lojistik Kavramı ve Lojistik Yönetimi / Lojistiğin Gelişimi / Lojistikte Amaçlar / Stratejik Lojistik Yönetimi / Uluslararası Lojistik / Lojistikte Kalite / Lojistik Maliyetler / Lojistik ve Taşımacılık / Taşımacılık Yönetimi / Karayolu Taşımacılığı / Denizyolu Taşımacılığı / Demiryolu Taşımacılığı / Havayolu Taşımacılığı / Boru Hattı Taşımacılığı / Intermodal Taşımacılık / Taşıma Türü Seçimi / Malzeme Elleçleme ve Paketleme / Dış Kaynak Kullanımı ve 3PL Kavramları / 3PL Organizasyonu / Lojistik Sektörü / Kentsel Lojistik / Yeşil Lojistik / Tersine Lojistik / Lojistik Sistemlerin Analizi ve Tasarımı.
3. YBS405 INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT C 2 0 3 5
Evaluation methods of software and hardware alternatives in information systems development and implementation. Quality and reliability. Identifying and examining human needs in the development, operation, and use of information systems. Analysis methods of information systems in terms of social, physical, organizational and human factors.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
VIII. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E  T  C  ECTS
1. YBS402 E-BUSINESS C 1 16 9 20
Electronic business, Basic Concepts and Definitions, Internet Economy and Trends, E-business Concept, E-business Environment and E-business Features, Technology and Its Effects on Business Structure, Digital (Virtual) Business Structure, E-business Strategy, E-business Strategy Levels, E-business Models, E-business Relations and Information Technologies in Business Processes, E-business Technology Infrastructure, E-Markets and Electronic Market Structure, E-business Integration and E-business Applications, Business to End Consumer (B2C) and Business to Business (B2B) E-Commerce, Mobile Commerce, E-Procurement, Information Technologies (IT) and Marketing, Internet Marketing, Online Store Strategy and Applications, Online Consumer Behavior, Product Development on the Web and Brand Management on the Internet, Pricing on the Web, On the Internet Promotion Activities, Online Sales Techniques, Advertising and Public Relations on the Internet, Customer Relationship Management (CRM) and Internet, E-business Networks and Supply Chain Management (SCM), Business Resource Planning (ERP), E-Commerce and Logistics Management; E-Logistics, Security Issues in E-business, Legal and Ethical Issues in E-business, Web Applications and Role of Net Entrepreneur in the New Economy.
2. YBS404 STRATEGIC MANAGEMENT C 3 0 3 5
The aim of this course is strategic management process, characteristics of strategic decisions, external environment analysis, industry branch analysis, purpose, target, mission, purpose structure and hierarchy, internal and external environment analysis, corporate strategies, business strategies and functional strategies that will contribute to the effective strategic management of companies. to provide information on such topics.
3. YBS406 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT C 2 0 3 5
Supply Chain Concept, Bullwhip Effect, Supply Chain Complexity, Supply Chain Management, Supply Chain Strategies, SCOR Model, Organization in Supply Chain Management, Performance Management and Benchmarking, Network Design, Supplier Managed Inventory, Collaborative Forecast Planning and Supply, Supply Chain Management Software, 4 PL Concept, Evaluation of ERP systems, ERP modules and integration of these models, ERP programs in the market and their comparison; ERP software implementation steps, company resources planning for ERP, advantages and limitations of using ERP software.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
ELECTIVE COURSES
V. Semester Elective Courses
NO COURSE CODE
COURSE TITLE  C/E  T  P  C ECTS
1. YBS309 INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN (TE) E 3 0 3 5
Definition of system, system dynamics, system analysis methods, System functions and components; Problem definition and solution principles; System development life cycle; Analysis tools and techniques; Modeling an existing or new information system with data flow diagrams; Data definition and Information Requirement in Data Dictionary; System design and implementation; computer inputs; Outputs; Controls; Designing Logs; Information System Development Stages and System Analysis; Management function; Data and Information Concepts; Determination of Information Requirements; System Analysis Tools; Classification of Information Systems; Importance of Software Maintenance, Process management, Project management.
2. YBS311 COMPUTER NETWORKS (TE)  E 3 0 3 5
Computer Network Concept: What is a computer network?; What are the Network Features?; computer network components; Communication Cards; Wired Communication; Cable Types; What is a modem?; Modem's working features; Wireless Communication; Computer Network Structures; Local Networks, Wide Area Networks, MAN, Network Types: Linear (BUS) structure, Ring structure, Star (Star) structure, What is ATM structure: ATM features and communication; Network software; What is TCP-IP?: What are the working principles of TCP-IP?; Windows NT; Example Network Designs.
3. YBS313

WIRELESS NETWORKS AND MOBILE COMMUNICATION (TE)

 E 2 0 2 4
Wireless transmission (physical layer), Access to wireless media (link layer), communication systems (such as GSM/GPRS, DECT, TETRA, UMTS and IMT-2000), Wireless LANs (IEEE 802.11, Bluetooth), Mobile Network layer (mobile IP, DHCP), Mobile Transport layer (TCP and UDP over wireless), Mobile application support and programming tools and issues for wireless applications.
4. YBS315 COST ACCOUNTING I (SE)  E 3 0 3 5
General principles of cost accounting, cost accounting within the uniform accounting system, examination of production cost elements and distribution principles of general production expenses.
5. YBS317 FIRMS LAW (SE)  E 3 0 3 4
Within the scope of this course, the concept of company, classification of commercial companies, ordinary company, collective company, limited partnership company, limited liability company and joint stock company are covered.
6. YBS319 CONSUMER BEHAVIOR (SE)  E 3 0 3 5
The concept of consumer and consumer behavior, its scope and objectives, its role in marketing, consumer perception, attribution and learning processes, consumer learning and decision making process, knowledge, motivation, attitudes, personality and value judgments, social classes, diffusion of innovations, factors that play a role in consumer behavior, consumer orientation and ethical responsibilities of businesses.
5. YBS321 MARKETING RESEARCH I (SE)  E 3 0 3 4
Definition, Content, Importance, Application and Benefits of Marketing Research, Marketing Research Process, Experimental Exposures in Marketing Research, Data Acquisition Resources in Marketing Research.
6. YBS323 OPERATING SYSTEMS AND COMPUTER HARDWARE (TE)  E 2 1 3 5
Computer architecture, process management, interprocess synchronization, interprocess communication, semaphores and monitors, deadlocks, CPU scheduling algorithms, memory management, virtual memory, file systems, I/O systems, and disk scheduling.
7. YBS325 VOLUNTEERING STUDIES (TE)  E 1 2 2 4
This course aims to provide students with conceptual competence on Civil Society and Volunteering and the strategic knowledge they will follow in order to be more productive as an NGO volunteer.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
VI. Semester Elective Course
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E T P C ECTS
1. YBS310 INFORMATION SYSTEMS SECURITY (TE) E 2 2 3 5
Information and information assets, information security history, information and computer systems security, security elements and management, attacks on information systems and their types, malware, types, classification and current malware, emergence of spyware and common spyware, against spyware measures that can be taken, keyboard tapping and wiretapping prevention systems, privacy and cybercrimes.
2. YBS312 DIGITAL PUBLISHING (TE) E 2 0 2 4
This course is particularly focused on digital publishing, printing, photography and multimedia applications. Students are given the details of work on a daily basis in press-broadcasting, web design, marketing, advertising and graphic design. This course also covers basic printing and printing processes, equipment used, color and material, paper types and properties within the scope of detailed examination of press-publishing operations from conceptual design to production and distribution, together with applications on graphic designs, page layouts, creation and updating of visual presentations. It also examines the comparison of papermaking, classical and digital publishing.
3. YBS314

INTERNET AND WEB DEVELOPMENT (TE)

E 3 0 3 5
Basic Internet Concepts, Introduction to Web Design, Using HTML Script, Design and Planning, HTML Editors.
4.  YBS316 COST ACCOUNTING II (SE) E 3 0 3 5
It is aimed to teach the theoretical information about the costing of the products produced in the enterprises, the control of expenses and the use of cost accounting data in business decisions in parallel with the market applications. In this course, the theories related to the cost accounting discipline will be conveyed by Communication together with application examples, and the lessons will be taught in an environment of mutual discussion, generally by ensuring the active participation of the students in the course topics.
5. YBS318 COMPUTERIZED ACCOUNTING (TE) E 3 0 3 5
Computerized Information Processing Systems; Accounting Information System and Computers; Establishment of Computerized Accounting Information System; Computer Accounting Applications; Microsoft Excel Applications: Preparation of Financial Statements; Balance Sheet, Income Statement, Cost of Sales, Cash Flow Statement, Changes in Equity, Profit Distribution Statement; Package Program Applications: Establishment of the company in a computerized environment and creation of basic information, Execution of periodical transactions on the computer, Period-end transactions and preparation of financial statements.
6. YBS320 ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR (SE) E 3 0 3 4
In this course, the student explores the effects of individual, group and leadership factors on human behavior. It also explains the managerial applications of behavioral and social science concepts. These are concepts such as job satisfaction, success evaluation, supervision, and organizational change.
7. YBS322 MARKETING RESEARCH II (SE) E 3 0 3 5
Data Collection Tools, Measurement and Scaling in Marketing Research, Sampling, Hypothesis Tests (Parametric and Nonparametric), Various Statistical Methods and Application.
8.  YBS324 FIGHT ADDICTION (SE) E 2 0 2 5
Basic concepts, the concept of addiction, the method of fighting addiction, positive and negative aspects of technology, addiction; internet, game, smartphone and social network addiction, what is cyberbullying, its types, prevalence, research, awareness and coping strategies for students, families and teachers.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
VII. Semester Elective Courses
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. YBS409 ADVANCED PROGRAMMING (TE) E 2 2 3 5
Advanced object-oriented programming techniques, pointers, debugging, developing/using software libraries, visual programming, programming in UNIX environment (make files), exception handling and catching, multi-stream programming, real-time programming (hardware control).
2. YBS411 FUZZY LOGIC (TE) E 3 0 3 5
Fuzzy logic sets, membership degrees and finding methods in fuzzy logic, fuzzy arithmetic, fuzzy numbers, fuzzy systems, programming of fuzzy systems, fuzzy logic rule-based systems, fuzzy logic classifications, academic developments and researches on fuzzy logic.
3. YBS413 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (SE) E 3 0 3 5
The aim of this course is to draw a general perspective on Human Resources Management (HRM), which is one of the important activities of businesses. In this context, job analysis and design, human resources planning, job applications and personnel selection, training and development, performance evaluation, career planning, wage management, occupational health and safety, labor relations, motivation and quality of work life, management and union relations The aim is to examine important issues of HRM, such as international human resources management, together with case studies.
4. YBS415 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (SE) E 3 0 3 5
The concept of enterprise resource planning, the benefits of enterprise resource planning for businesses, the effect of enterprise resource planning on business performance, enterprise resource planning and e-business relationship, the effects of enterprise resource planning software on SMEs, selection of the most suitable software for enterprises, examples of successful applications, project analysis and the installation process, failed applications and their causes.
5. YBS417 INTERNATIONAL BUSINESS (SE) E 3 0 3 5
Introduction to international business management, economic integrations, international financial institutions, multinational enterprises and organizational structures, international human resources management strategies and international business management strategies in Turkey will be examined.
6. YBS419 SALES MANAGEMENT (SE) E 3 0 3 5
Sales Management and Business, Sales Management, Personal Sales and Sales, Sales Force Organizational Structure, Sales Force Procurement and Selection, Sales Force Training Program, Sales Force Motivation, Sales Force Control, Sales Force Remuneration.
7. YBS421 RETAILING (SE) E 3 0 3 5
Introduction to Retailing, Strategic Planning in Retailing, In-Store Retailing, Electronics and Non-Store Retailing, Retail Consumer and Consumer Behavior, Store Management, In-Store Design and Store Atmosphere, Retail Operations Management (Marketing Strategy, Finance Strategy, Human Resources and Organizational Structuring, Location Selection, Information Systems and Support Chain Management-Supply Chain Management), Management of Purchasing Functions, Consumer Services, Presentation of Term Projects.
8. YBS423 ENTREPRENEURSHIP (SE) E 4 0 4 5
Concept of entrepreneurship, types of small businesses, management in SMEs, human resources management in SMEs, public relations in SMEs, marketing in SMEs, production management in SMEs, R&D in SMEs, finance in SMEs, accounting in SMEs .
9. YBS425 PUBLIC ADMINISTRATION (SE) E 3 0 3 5
The content of this course consists of examining the structure, characteristics and auditing activity of Turkish public administration. Evolution of Management Thought, Turkish State, Bureaucracy and Its Problems, Turkish Public Administration and Bureaucracy, Reform and Change in Turkey, New Public Administration and New Public Management.
10. YBS427 RUSSIAN (SE) E 3 0 3 5
Being able to practice with dialogues. Learning Russian oral expression patterns. Teaching simple speech patterns, Acquaintance sentences and related dialogues, Using possessive pronouns in sentences and related dialogues. Using numbers and new words, Simple sentences formed in the present tense.
11. YBS429 MODERN DECISION MAKING TECHNIQUES (TE) E 3 0 3 5
Decision making, good decision making, decision making process, multi-criteria decision making are some of the topics that will be covered in this course. TOPSIS applications, VIKOR applications, Gray relational analysis applications.
12. YBS431 MOBILE PROGRAMMING (SE) E 3 0 3 5
Application development for small devices, best practical solutions for small device programming, Native Google-Android with Eclipse, Web applications, Development with PhoneGap for different platforms.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
VIII. Semester Elective Courses
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. YBS410 INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA MINING (TE) E 3 0 3 5
Introduction to artificial intelligence and its uses. Data Mining Concepts, Data Preparation Techniques, Statistical Learning Theory (Naive Bayes), Clustering Methods (K-Means, hierarchical), Decision Trees and Decision Algorithms, Association Rules
2. YBS412 COMPANY SYSTEMS (TE) E 2 0 2 5
Production planning, strategic planning, demand forecasting, physical distribution management. Vehicle planning, warehousing, material handling, stock control, facility design, order processing and MRP applications are other topics.
3. YBS414 SIMULATION (TE) E 2 0 2 5
Introduction to Simulation: Advantages and disadvantages of simulation, application areas - Systemsystem model types - Discrete-event simulation, Simulation Examples: Queuing systems -Inventory systems, General Principles, Simulation Software- Statistical analysis tools, Mathematical and Statistical Models: Statistical models in simulation -Queue models . Random Number and Random Variable Generation Techniques, Analysis of Simulation Data - Modeling of Inputs - Validation and verification for simulation models - Output analysis, Simulation of Computer Networks
4. YBS416 CONTEMPORARY MANAGEMENT TECHNIQUES (SE) E 3 0 3 5
Contemporary concepts and approaches, understanding of total quality management, core competency, outsourcing, restructuring of organizations, network organizations, change organization, reengineering, intercompany comparison, staff empowerment, strategic partnerships, downsizing and cascading, learning organizations, virtuality and virtual organizations
5. YBS418 TECHNOLOGY MANAGEMENT (SE) E 3 0 3 5
Concepts and methods to support software-related technological decisions, Basic technology management concepts and applications in software engineering, Technology infrastructure, Integration of technology and strategy, Use of advanced technology
6. YBS420 INTERNATIONAL MARKETING (SE) E 3 0 3 5
The internal and external marketing problems of the enterprises are analyzed on a sectoral basis. In particular, it examines sectors such as textile, fruit juice, frozen food, banking, insurance, automotive and sub-industry and communication technologies. The goods are processed for export with price, distribution and promotion policies.
7. YBS422 CUSTOMER RELATIONS MANAGEMENT (SE) E 3 0 3 5
Developing Customer Relationships: Concept and characteristics of customer relations; New Dimensions of Customer Relations: Total quality management in sales and marketing, Creating value for customers; Communication with Customers: Communication model and elements, Communication styles with customers; Customer Service: Customer service quality and system; Customer Acquisition and Retention; Measuring Customer Relationships: Focus group interviews, Advisory panels, Critical incident technique, Customer relations survey, Benchmarking; Organizational Culture and Change: Creating a customer-oriented culture, Ba