Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Yönetim ve Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olan bir lisansüstü programdır.
Tarihçe

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı, ilk öğrencilerini 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde almaya başlamıştır. Öğrencilerimiz yerleşke içerisinde bulunan kütüphane, yemekhane, kafeterya, kapalı ve açık spor alanları gibi pek çok mekandan kolaylıkla faydalanma imkanı bulunmaktadır.
Misyon

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olarak misyonumuz şu şekildedir:

• Müfredatımızı ve akademik kadromuzu güncel tutarak iş dünyasının aradığı nitelikte eğitimi sürekli olarak sunmak,

• Her sektörde ihtiyaç duyulan bu disiplini geliştirerek ülke gelişimini desteklemek,

• Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel gelişmelere katkıda bulunmak ve

• Ulusal ve uluslararası çapta bilişim sistemleri uygulamalarında etkin görev alan, disipline katkıda bulunabilecek, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında üstün ve etik değerlere bağlı mezunlar yetiştirmektir.
Vizyon

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olarak vizyonumuz ise şu şekildedir:

• Öğrencilerimizi nitelikli ve kaliteli bir eğitimle donatarak sektörde aranan profiller haline getirmek,

• Bölgenin bilişim sistemleri işgücü öncüsü olmak ve

• Yalnızca büyükşehirlerde işler bir sektör olarak görülen bilişim sistemleri sektörünü ülkenin farklı bölgelerine de yayarak, bölgede sanayi ve sektör iş birlikleri oluşturmaktır.
Program Tanıtımı

Tezli yüksek lisans programımız özel ve kamu sektörüne yönelik kalifiye personel yetiştirme amacını taşıyan bir programdır. Ders içerikleri bu amaç doğrultusunda oluşturulmuştur. Programa kayıtlı öğrenciler programı tamamlandıklarında alanlarında daha fazla uzmanlaşma olanağı bulurlar. Programda görev alan akademisyenler bir yandan öğrencilere teorik bilgi ve beceriler kazandırırken diğer yandan da onlara uygulama çalışmalarında danışmanlık desteği sağlayarak; teorik bilgilerini uygulamaya aktarma becerisi elde etmelerini kolaylaştıracaklardır.
Programın Amacı

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı'nın temel amacı, öğrencileri YBS alanındaki gelişmelerden haberdar etmek, bilgilerini güncellemek, bilişim sistemleri konusunda daha derin bir anlayışa sahip olmalarını sağlamaktır. Bu program lisans eğitimlerini Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi veya Bilişim Sistemleri bölümlerinde tamamlamış çalışan bireylere güncel ve yüksek kalitede eğitim sunmaktadır. 
Program Çıktıları
1.  Matematik, fen ve sosyal bilgilerini Bilişim problemlerine uygulama becerisi kazanacaktır.
2. Yönetim Bilişim Sistemlerine temel oluşturan diğer disiplinler ile (ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sayısal bilimler vb.) ilişkili temel bilgilere sahip olacak ve YBS alanında bu bilgilerden yararlanabilecektir.
3. YBS alanında (yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finans, İKY, davranış vb.) temel bilgilere sahip olacak, bu alanda yer alan aktörler ve kültürler arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmaları yorumlayabilecektir.
4. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda işletme işlevleri ile ilgili bir süreci her aşamasında tasarlamayı becerebilecektir.
5. YBS ile ilgili alanlarda faaliyetleri ve ilişkileri tanımlayabilecek, değerleyebilecek; sorunları tanımlama, modelleme ve yorumlar yaparak çözümleyebilecek, çözüm önerileri yapabilecektir.
6. YBS alanında kazanılan teorik ve pratik bilgi ve becerileri araştırma, uygulama ve saha analizlerinde nasıl kullanıldığını belirleyebilecek ve uygulayabilecektir.
7. YBS alanında iletişim (yazılı-sözlü/formel-informel) becerileri kazanmış olacaktır.
8. YBS ve multidisipliner alanlarda bireysel ve takım içinde etkin çalışabilme becerisi kazanacaktır.
9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanacaktır.
10. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi kazanacaktır.Kariyer Olanakları

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler,

- Kamu sektöründe planlama, raporlama vb. departmanlarda Birim Yöneticiliği,

- Özel sektörde Bilgi İşlem Departmanı Yöneticiliği, Programcı, bilgi teknolojileri çözümleri üreten firmalarda Proje Uzmanı/Yöneticisi, Sistem Analisti/Tasarımcısı, IT Uzmanı, Satış-Pazarlama Bölümü Uzmanı/Yöneticisi, İnsan Kaynakları Uzmanı/Yöneticisi olabilmektedir. Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev yapabilmektedirler.
Tezli Yüksek Lisans Kabul Koşulları

Tezli Yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına sahip olması ve yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 veya YÖK tarafından bu sınava eşdeğer kabul edilen sınavlardan bu puana karşılık gelecek olan taban puanı almış olması gerekir. Adayların Enstitü Kurulu tarafından belirlenen en az lisans not ortalamasına sahip olması gerekir. Her aday için; tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES standart puanının ya da aldığı eşdeğer taban puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, geçerli olan yabancı dil(KPDS, ÜDS, YDS vb.) taban puanının %10’u, mülakat ya da yazılı sınav sonucunun %20’si alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanır.
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Şartları

Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.

Son beş yıl içinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)’ndan 55,00 puan almış olmak.

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.)Tezli Yüksek Lisans Programı Ön Değerlendirme Süreci

Yönetim ve Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylardan yazılı sınava alınacak aday sayısı; ilan edilen kontenjanın 5 (beş) katı, ile sınırlıdır. Yazılı sınava ve mülakata çağrılacak adayların sıralaması ALES Puanının %50’si, Lisans mezuniyet notunun %40’ı ve Yabancı Dil Puanının %10’unun toplamı alınarak hesaplanacaktır. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.
Tezli Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme sürecinde başarılı olan adayların değerlendirilmesi yapılırken ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, YDS ya da eşdeğer yabancı dil puanının %10’u (yabancı dil puanı olmayan veya müracaat sırasında sınav sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilecektir), bilim sınavı veya mülakat sonucunun %20’si esas alınacaktır. Yüksek lisans giriş sınavı başarı puanı 55,00 veya daha fazla olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dahilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan edilecektir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Mülakat/Bilim sınavına girmeyen aday başarısız sayılacaktır.
Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Koşulları

Yönetim ve Bilişim Sistemleri Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün belirlediği sayıda ciltlenmiş sayısını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan tezli yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir.
Üst Derece Programlara Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Şartları

Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.)
SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru: Programın süresi ne kadardır?

Cevap: Yönetim ve Bilişim Sistemleri Tezli yüksek lisans programı 2 dönem ders, 2 dönem tez olmak üzere 2 yıldır. Tez dönemi ve ders dönemi dahil öğrenci 3 yıl (6 yarıyılda) içerisinde tezini başarıyla sunması gerekir. 3 yıl içerisinde tezini sunamayan öğrencinin ilişiği kesilir.


Soru: Dersler ne zaman ve nerede yapılmaktadır?

Cevap: Yönetim ve Bilişim Sistemleri Tezli yüksek lisans programı hafta içi mesai saatleri içerisinde İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi dersliklerinde yüz yüze yürütülmektedir.


Soru: İki dönemde kaç ders almak gerekmektedir?

Cevap: Yönetim ve Bilişim Sistemleri Tezli yüksek lisans programında iki dönemde yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ve bir seminer dersi almak gerekmektedir.


Soru: Haftalık ders programı nasıl? Haftada kaç gün okula gelmek gerekiyor?

Cevap: Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli yüksek lisans haftalık ders programları döneme başlarken belirlenmektedir. Okula kaç gün gelineceği öğrencinin seçtiği derslere göre ve öğretim üyelerinin o dönemki programlarına göre değişir.


Soru: Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Cevap: Evet. Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli yüksek lisans programında diğer lisans ya da yüksek lisans programlarında olduğu gibi derslere devam zorunluluğu (%70) vardır.Güncelleme 12.09.2022 14:3022 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288251866