Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olan bir lisansüstü programdır.
Tarihçe

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Yüksek Öğretim Kurulu'nun 04.10.2023 tarihli kararı ile açılmıştır. Henüz öğrencisi bulunmayan bölümün ilk öğrencilerini 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz döneminde kabul etmesi planlanmaktadır. 
Misyon

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olarak misyonumuz şu şekildedir:

• Müfredatımızı ve akademik kadromuzu güncel tutarak iş dünyasının aradığı nitelikte eğitimi sürekli olarak sunmak,

• Her sektörde ihtiyaç duyulan bu disiplini geliştirerek ülke gelişimini desteklemek,

• Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel gelişmelere katkıda bulunmak ve

• Ulusal ve uluslararası çapta bilişim sistemleri uygulamalarında etkin görev alan, disipline katkıda bulunabilecek, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında üstün ve etik değerlere bağlı mezunlar yetiştirmektir.
Vizyon

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olarak vizyonumuz ise şu şekildedir:

• Öğrencilerimizi nitelikli ve kaliteli bir eğitimle donatarak sektörde aranan profiller haline getirmek,

• Bölgenin bilişim sistemleri işgücü öncüsü olmak ve

• Yalnızca büyükşehirlerde işler bir sektör olarak görülen bilişim sistemleri sektörünü ülkenin farklı bölgelerine de yayarak, bölgede sanayi ve sektör iş birlikleri oluşturmaktır
Program Tanıtımı

Tezsiz yüksek lisans programımız özel ve kamu sektörüne yönelik kalifiye personel yetiştirme amacını taşıyan bir programdır. Ders içerikleri bu amaç doğrultusunda oluşturulmuştur. Programa kayıtlı öğrenciler programı tamamlandıklarında alanlarında daha fazla uzmanlaşma olanağı bulurlar. Programda görev alan akademisyenler bir yandan öğrencilere teorik bilgi ve beceriler kazandırırken diğer yandan da onlara uygulama çalışmalarında danışmanlık desteği sağlayarak; teorik bilgilerini uygulamaya aktarma becerisi elde etmelerini kolaylaştıracaklardır.
Programın Amacı

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın temel amacı, öğrencileri YBS alanındaki gelişmelerden haberdar etmek, bilgilerini güncellemek, bilişim sistemleri konusunda daha derin bir anlayışa sahip olmalarını sağlamaktır. Bu program lisans eğitimlerini Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi veya Bilişim Sistemleri bölümlerinde tamamlamış çalışan bireylere güncel ve yüksek kalitede eğitim sunmaktadır. 
Program Çıktıları
1.  Matematik, fen ve sosyal bilgilerini Bilişim problemlerine uygulama becerisi kazanacaktır.
2. Yönetim Bilişim Sistemlerine temel oluşturan diğer disiplinler ile (ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sayısal bilimler vb.) ilişkili temel bilgilere sahip olacak ve YBS alanında bu bilgilerden yararlanabilecektir.
3. YBS alanında (yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finans, İKY, davranış vb.) temel bilgilere sahip olacak, bu alanda yer alan aktörler ve kültürler arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmaları yorumlayabilecektir.
4. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda işletme işlevleri ile ilgili bir süreci her aşamasında tasarlamayı başarabileceklerdir.
5. YBS ile ilgili alanlarda faaliyetleri ve ilişkileri tanımlayabilecek, değerleyebilecek; sorunları tanımlama, modelleme ve yorumlar yaparak çözümleyebilecek, çözüm önerileri yapabilecektir.
6. YBS alanında kazanılan teorik ve pratik bilgi ve becerileri araştırma, uygulama ve saha analizlerinde nasıl kullanıldığını belirleyebilecek ve uygulayabilecektir.
7. YBS alanında iletişim (yazılı-sözlü/formel-informel) becerileri kazanmış olacaktır.
8. YBS ve multidisipliner alanlarda bireysel ve takım içinde etkin çalışabilme becerisi kazanacaktır.
9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanacaktır.
10. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi kazanacaktır.Kariyer Olanakları

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler,

-   Kamu sektöründe planlama, raporlama vb. departmanlarda Birim Yöneticiliği,

- Özel sektörde Bilgi İşlem Departmanı Yöneticiliği, Programcı, bilgi teknolojileri çözümleri üreten firmalarda Proje Uzmanı/Yöneticisi, Sistem Analisti/Tasarımcısı, IT Uzmanı, Satış-Pazarlama Bölümü Uzmanı/Yöneticisi, İnsan Kaynakları Uzmanı/Yöneticisi olabilmektedir.
Tezsiz Yüksek Lisans Kabul Koşulları

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na öğrenci kabulü için uygulanan ölçütler; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 5/ (1),(2) maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Başvuru ve kabul

MADDE 5 –  

(1) (Değişik:RG-14/4/2020-31099) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak,

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, yükseköğretim kurumları ALES puanı aramayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan senatolar tarafından belirlenir.
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Şartları

Program 2022-2023 yılının Bahar Dönemi'nde açıldığı için öğrenci kabulüne henüz başlamamıştır.

 
 


Tezsiz Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Süreci

Adayların değerlendirilmesi sürecinde ALES puanının %50’si ve lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ile oluşturulan yerleştirme notunun büyükten küçüğe sıralanmasının ardından açılan kontenjan dahilinde asil olarak kabul edilen ve yedek adayların listesinin ilan edilmesi planlanmaktadır.
Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Koşulları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 11/(2)’ye göre; “Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.”
Üst Derece Programlara Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvurabilirler.
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Şartları

Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.
Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Programın süresi ne kadardır?

Cevap: Yönetim ve Bilişim Sistemleri Tezsiz yüksek lisans programının süresi 2 dönemdir. 


Soru: Dersler ne zaman ve nerede yapılmaktadır?

Cevap: Yönetim ve Bilişim Sistemleri Tezsiz yüksek lisans programının dersleri hafta içi mesai saatleri içerisinde veya 17:00'dan sonra İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi dersliklerinde yüz yüze yürütülmektedir.


Soru: Haftalık ders programı nasıl? Haftada kaç gün okula gelmek gerekiyor?

Cevap: Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz yüksek lisans haftalık ders programları döneme başlarken belirlenmektedir. Okula kaç gün gelineceği öğrencinin seçtiği derslere göre ve öğretim üyelerinin o dönemki programlarına göre değişir.


Soru: Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Cevap: Evet. Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz yüksek lisans programında diğer lisans ya da yüksek lisans programlarında olduğu gibi derslere devam zorunluluğu (%70) vardır.Güncelleme 07.06.2023 15:5022 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288251866