Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
YBS Tezsiz YL Ders İçerikleri
ZORUNLU DERSLER
I. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
1. YBSYL613 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 0 3 3 6
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinde öğrencilerin bilimsel araştırma süreçlerinde izlemeleri gereken yollar ve uymaları gereken etik konular hakkında bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Derste araştırma türleri, bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma yöntemlerinin temel kavramları, araştırma konusu belirleme, konuya uygun amaç, varsayım, önem, sınırlılık ve tanımları belirleyebilme, belirlenen konu hakkında literatür taraması yöntemleri, sonuca ulaşmak için veri toplama süreçleri ve seçimleri, elde edilen veriyi kullanacak yöntemler ve yöntem seçimi, ulaşılan bulguları yorumlama ve raporlama, etkin sunum teknikleri ve yayın etiği konuları incelenecektir.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
II. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
1. YBSYLP601 DÖNEM PROJESİ Z 0 0 0 0 0 30
Bu ders kapsamında öğrencinin danışmanı ile belirlediği bir konu hakkında, ilk ve ikinci döneminde aldığı dersleri ile birlikte kendi iş hayatı deneyimlerini kapsayan, akademik nitelikte bir proje veya yayın ortaya koyması beklenmektedir.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
SEÇMELİ DERSLER
I. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1. YBSYL601 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 6
İnsan Kaynakları Yönetimi dersi, öğrencilerle birlikte insan kaynakları yönetimi süreçlerinin bilimsel temellerini incelemek ve öğrencilere insan kaynakları yönetiminin işlevleri konusunda kazanımlar sağlamayı amaç edinmektedir. Ders, insan kaynakları yönetimi ve örgütlenmesi, iş analizi, insan kaynakları planlaması, personel seçme ve oryantasyon, kariyer yönetimi, eğitim süreçleri, ücret yönetimi, iş sağlığı-güvenliği, çalışma ilişkileri ve personel değerlendirme konularını kapsamaktadır.
2. YBSYL603 YÖNETİM VE ORGANİZASYON S 3 0 0 3 3 6
Yönetim ve Organizasyon dersi, öğrencilerin yönetim düşüncesinin tarihi gelişimi ile yönetim ve örgütlenme hakkındaki temel teoriler hakkında bilgi edinmesini amaçlamaktadır. Dersin konuları arasında yönetim fonksiyonları, örgüt kavramı, örgüt yönetimi, örgütsel motivasyon kavramı konuları sayılmaktadır. Bunun yanı sıra derste, iş yaşamında önemli konulardan olan stres, kriz ve zaman yönetimi konuları da incelenmektedir.
3. YBSYL605 TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 6
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi dersi, öğrencilerin farklı bilim adamlarının bakış açısından teknoloji hakkında bilgi sahibi olması, iş hayatında teknolojinin sağladığı dönüşümleri anlaması ve teknolojik dönüşümlerin yönetim süreçlerinde etkin rol almak için gerekli bilgiyi edinmesi amaçlanır. Ders, AR-GE süreçleri, küreselleşme, proje yönetimi kavramları, teknoloji öngörüsü, teknoloji edinim, kullanım ve seçim süreçleri, yenilik yönetimi konularını kapsamaktadır. Bunun yanı sıra güncel konulardan olan teknoparklar, kuluçka merkezleri, üniversite-sanayi iş birlikleri, TÜBİTAK ve diğer kurumların proje destek programları da incelenecektir.
4. YBSYL607 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ S 3 0 0 3 3 6
Yönetim Bilişim Sistemleri dersi öğrencilere, bir akademik disiplin olarak yönetim bilişim sistemlerinin diğer akademik disiplinlerle ilişkisi ve akademik alanda yeri ile iş dünyasında oynadığı rol hakkında bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Derste iş süreçlerinde bilişim sistemlerinin rolü, ihtiyaç ve amaca yönelik bilişim çözümlerine erişim, bilişim çözümleri üretme ve seçme süreçleri, bilgi sistemleri çeşitleri, bilgi sistemleri ve örgüt ilişkisi, iş zekası temelleri, veri tabanı bilgisi, altyapı bilgisi, bilgi sistemleri güvenliği, çağdaş yazılım platformları ve bilgi sistemlerinde etik konuları ele alınacaktır.
5. YBSYL609 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ S 3 0 0 3 3 6
Bilim ve Teknoloji tarihi dersi, bilim, bilgi ve teknolojinin tarihsel gelişimini, evrim ve dönüşümlerini incelemek ve öğrencilere bu konuda bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Derste bilimsel bilgi ve süreçleri, medeniyetler ve bilim anlayışları, modern çağda bilim ve süreçleri gibi konular incelenecektir.
6. YBSYL611 E-İŞ S 3 0 0 3 3 6
E-iş dersinde iş süreçlerinin elektronik ortamdaki karşılıkları incelenecektir. Derste öğrencilerin e-iş kavramı, e-ticaret fonksiyonları hakkında bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. Ders kapsamında örneklerle lojistik, ödeme, güvenlik ve yazılım geliştirme süreçlerinin incelenmesi ve güncel olay örnekleri ile öğrencilerin iş hayatında karşılaşabilecekleri durumlara hazırlık yapması planlanmaktadır.
7. YBSYL615 PAZARLAMA YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 6
Pazarlama yönetimi dersinde, öğrencilerin pazarlama alanındaki gelişmelerin, planlama süreçlerinin, pazarlama araştırması yöntemlerinin, pazarlama stratejilerinin açıklanması hedeflenmektedir. Derste, pazarlama kavramı, pazarlama çevresi, pazarlama araştırması, tüketici davranışları, hedef pazar, pazar bölümleme, konumlandırma, ürün-fiyat-tutundurma-dağıtım stratejileri incelenecektir.
8. YBSYL617 VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMALARI S 3 0 0 3 3 6
Veri Madenciliği Uygulamaları dersinde öğrencilerin güncel veri madenciliği teknikleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiye sahip olması hedeflenmektedir. Derste veri temizleme ve hazırlama, veri ambarı, istatistiksel temel, sınıflandırma teknikleri, tahminleme teknikleri, kümeleme teknikleri, metin madenciliği, web madenciliği, sosyal ağlar ve sektörden örnekler konularının incelenmesi planlanmaktadır.
9. YBSYL619 BİLGİ YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 6
Bilgi Yönetimi dersinde öğrencilere kurum ve kuruluşlar için bilginin önemi, bilgi yönetiminin temel kavramları ve süreçleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Derste öğrencilere kurumlara bilgi üzerinden değer katma konusunda örnekler sunulacak ve bilgi edinme, saklama, değerlendirme ve süreçlere sunma konuları incelenecektir.
10. YBSYL621 YAPAY ZEKA VE İŞLETME UYGULAMALARI S 3 0 0 3 3 6
Yapay Zeka ve İşletme Uygulamaları dersinde güncel makine öğrenmesi ve sezgisel metotlar incelenecektir. Derste yapay zeka teknikleri uygulamaları öncesi hazırlık süreci, probleme uygun metot seçimi, ilgili alanda güncel akademik çalışmalar ve yapay zeka yöntemlerinin iş süreçlerinde kullanımı konu edinilecektir.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
II. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1. YBSYL602 TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM VE TEKNOLOJİ S 3 0 0 3 3 6
Toplumsal Dönüşüm ve Teknoloji dersi, teknolojik gelişim ve bu gelişimin toplumsal etkilerinin incelenmesini amaç edinmektedir. Derste teknoloji kavramı, tarihsel gelişimi, internetin gelişimi, internetin kuramsal ve sosyal temelleri, internetin sosyal etkileri, etik kavramındaki dönüşüm, sanal kimlik, bağımlılık, gerçeklik algısı ve teknolojik dönüşüm konularının incelenmesi planlanmaktadır.
2. YBSYL604 YÖNETİMDE KARAR VERME TEKNİKLERİ S 3 0 0 3 3 6
Yönetimde Karar Verme Teknikleri dersi öğrencilerin işletmelerin yönetim süreçlerinde alınacak kararların türlerini ve modern karar verme teknikleri ile çözümlenmesini sağlamayı amaç edinmektedir. Derste karar kavramı, karar sürecine etki eden faktörler, pareto analizi, sebep-sonuç analizi, SWOT analizi, çok kriterli karar verme teknikleri, risk ve karar verme konularının örneklerle incelenmesi planlanmaktadır.
3. YBSYL606 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE GÜNCEL KONULAR S 3 0 0 3 3 6
Yönetim bilişim sistemlerinde güncel konular dersinde, teknolojik gelişmelerin yönetim bilişim sistemlerine etkisini anlama ve bu gelişmelerle yönetim bilişim sistemlerinin gelişmesini ve ilerletilmesini sağlama yolları hakkında öğrencilere bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir. Derste sistem kavramı, sistem çeşitleri, bilgi sistemleri ve otomasyonlar, iletişim teknolojileri, veri tabanları organizasyonlarda performans ölçümü, karar destek sistemleri, uzman sistemler ve yapay zeka, sistem analiz ve tasarımı gibi temel konuların yanı sıra bulut bilişim, block chain teknolojisi, nano teknoloji, akıllı fabrikalar, derin öğrenme artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, endüstri 4.0, coğrafi bilgi sistemleri, iş zekası uygulamaları ve kuantum bilgisayarlar gibi güncel konularında incelenmesi hedeflenmektedir.
4. YBSYL608 STRATEJİK YÖNETİM S 3 0 0 3 3 6
Stratejik yönetim dersi, öğrencilere örgütlerin uzun dönemde başarı sağlamak adına alınacak kararların nitelikleri, bütçe ve program uygulamaları ve elde edilmesi planlanan getirilerin kontrol edilmesi süreçleri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Derste strateji kavramı, işletmelerin stratejik kararlarını, örgüt kavramını, stratejik planlamanın önemi, SWOT analizi, strateji seçimi, örgüt kültürü ve kaynak dağıtımı konularının incelenmesi planlanmaktadır.
5. YBSYL610 GİRİŞİMCİLİK S 3 0 0 3 3 6
Girişimcilik dersi, öğrencilere başarılı bir girişimi başlatma ve sürdürme aşamalarında ihtiyaçları olacak bilgileri sunmayı hedeflemektedir. Derste fırsat görmek, fikir üretmek, fizibilite analizi, iş modelleri, sektör ve rakip analizleri, iş planı oluşturma, girişimcilikte yasal çerçeve oluşturma, yönetim ekibi oluştrma, finansal planlama ve büyüme stratejileri konuları incelenecektir.
6. YBSYL612 BÜYÜK VERİDE GÜNCEL KONULAR S 3 0 0 3 3 6
Büyük Veride Güncel Konular dersinde öğrencilere büyük veri hakkındaki temel kavramlar ve yöntemlerin yanı sıra iş dünyasından büyük veri kullanımı hakkında örnekler sunulması amaçlanmaktadır. Derste endüstri 4.0 kapsamında büyük veri kullanımı, sağlıkta büyük veri kullanımı, blok zinciri teknolojisi, merkeziyetsizlik kavramı, akan veri işleme teknikleri, akıllı asistanlar, akıllı şehirler ve nesneler, bulut bilişim ve büyük veri, büyük veri ile tahmin, yapay zeka ve büyük veri konularının incelenmesi planlanmaktadır.
7. YBSYL614 PROJE YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 6
Proje Yönetimi dersinde öğrencilere projelerin başarıya ulaşması için bilinmesi gereken planlama ve kontrol yöntemleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Derste proje yönetimi hakkındaki temel kavramlar, ihtiyaç belirleme, çözüm önerileri, bilişim projeleri, planlama, programlama, kontrol, kaynak ataması, maliyet planmalası, performans ölçümü, proje takımı kurma, proje organizasyonu belirleme ve proje dökümantasyonu konuları incelenecektir.
8. YBSYL616 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK S 3 0 0 3 3 6
Uluslararası İşletmecilik dersinde öğrencilerin işletmecilik süreçlerine uluslararası açıdan bakması sağlanarak çok uluslu şirketlerdeki yapıyı öğrenmesi amaçlanmaktadır. Derste uluslararasılaşma ihtiyacı duyulmasının nedenleri, süreç, çevresel sistemler, uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, çokuluslu şirket yapıları, planlama ve örgütleme konularının incelenmesi planlanmaktadır.
9. YBSYL618 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI S 3 0 0 3 3 6
Pazarlama Araştırması dersi, öğrencilere pazarlama problemlerinin tanımlanması, problemlere ilişkin veri elde etme, analiz etme ve sonuçları değerlendirme süreçlerinin öğretilmesini amaçlamaktadır. Ders konuları pazarlama araştırması süreçleri, veri ihtiyaçları, veri elde etme kaynakları, veri toplama araçları, geçerlik-güvenirlik kavramları, evren-örnekleme kavramları, hipotez testleri, veri analiz süreci ve sonuçların raporlanması olarak sayılabilir.
10. YBSYL620 SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 6
Sosyal Medya Yönetimi dersinde öğrencilerin sosyal medyada etkin yönetim tekniklerini öğrenmeleri ve sosyal medyanın işletme süreçlerine değer katacak biçimde kullanımının planlanması sürecini tesis etmelerini sağlayacak bir bakış açısına ulaşmaları amaçlanmaktadır. Derste sosyal medya mecraları, hedef kitle tespiti, yönetim stratejisi belirleme, prime time kavramı, kampanya yönetimi, kriz yönetimi, reklam-ürün yerleştirme ve yayın politikası belirleme konuları incelenecektir.
11. YBSYL622 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI S 3 0 0 3 3 6
Sistem Analizi ve Tasarımı dersinde öğrencilerin sistem kavramı ve sistem türlerini öğrenmesi ve işletme süreçlerinde kullanılan sistemler hakkında bilgi edinmesi amaçlanmaktadır. Derste bilgi sistemi tipleri ve geliştirme süreçleri, sistem analisti ve özellikleri, sistem geliştirme yaşam döngüsü, GANTT ve PERT diyagramları, veri toplama ve modelleme, nesneye yönelik tasarım, veri tabano tasarımı, yeni sisteme geçiş süreci, sistem bakım ve desteği konuları işlenecektir.
12. YBSYL624 MAKİNE ÖĞRENMESİ S 3 0 0 3 3 6
Makine Öğrenmesi dersinde öğrencilerin makine öğrenmesi teknikleri hakkında bilgi edinmesi ve çeşitli işletme verileri ile uygulamalar yapabilmesi amaçlanmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 
Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders İçeriklerinin Yazdırılabilir (indirilebilir) Formatı


Güncelleme 07.06.2023 10:33COMPULSORY COURSES
I. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E
T P C ECTS
1. YBSYL613 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND PUBLICATION ETHICS C 3 0 3 6
In the Scientific Research Techniques and Publication Ethics course, it is aimed to inform the students about the ways they should follow in the scientific research processes and the ethical issues they should comply with. In the course, research types, scientific research methods, basic concepts of scientific research methods, determining the research topic, determining the purpose, assumption, importance, limitations and definitions suitable for the subject, literature review methods on the determined subject, data collection processes and choices to reach the result, the data obtained. methods and method selection, interpretation and reporting of the findings, effective presentation techniques and publication ethics will be examined.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
II. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T  P  C  ECTS
1. YBSYLP601 TERM PROJECT C 0 0 0 30
Within the scope of this course, the student is expected to put forward an academic project or publication on a topic that he/she has determined with his/her advisor, covering the lessons he took in the first and second semesters as well as his own business life experiences.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
ELECTIVE COURSES
I. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE   C/E  T  P  C  ECTS
1. YBSYL601 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT E 3 0 3 6
The Human Resources Management course aims to examine the scientific foundations of human resources management processes with students and to provide students with gains in the functions of human resources management. The course covers human resources management and organization, job analysis, human resources planning, personnel selection and orientation, career management, training processes, wage management, occupational health and safety, labor relations and personnel evaluation.
2. YBSYL603 MANAGEMENT AND ORGANIZATION E 3 0 3 6
The Management and Organization course aims to provide students with information about the historical development of management thought and the basic theories about management and organization. The topics of the course include management functions, the concept of organization, organizational management, the concept of organizational motivation. In addition, stress, crisis and time management, which are important issues in business life, are also examined in the course.
3. YBSYL605 TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT E 3 0 3 6
Technology and Innovation Management course aims to provide students with knowledge about technology from the perspective of different scientists, to understand the transformations provided by technology in business life, and to acquire the necessary knowledge to take an active role in the management processes of technological transformations. The course covers R&D processes, globalization, project management concepts, technology foresight, technology acquisition, use and selection processes, innovation management. In addition, technoparks, incubation centers, university-industry collaborations, project support programs of TUBITAK and other institutions, which are current issues, will also be examined.
4. YBSYL607 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS E 3 0 3 6
The Management Information Systems course aims to provide students with information about the relationship of management information systems as an academic discipline with other academic disciplines, its place in the academic field and the role it plays in the business world. The role of information systems in business processes, access to information solutions for needs and purposes, the processes of producing and selecting information solutions, types of information systems, the relationship between information systems and organization, basics of business intelligence, database information, infrastructure information, information systems security, contemporary software platforms and ethical issues in information systems will be discussed.
5. YBSYL609 HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY E 3 0 3 6
The History of Science and Technology course aims to examine the historical development, evolution and transformations of science, information and technology and to provide students with information on this subject. In the course, subjects such as scientific knowledge and processes, civilizations and understandings of science, science and its processes in the modern age will be examined.
6. YBSYL611 E-BUSINESS E 3 0 3 6
In the e-business course, the electronic equivalents of business processes will be examined. The course aims to provide students with information about the concept of e-business and e-commerce functions. Within the scope of the course, it is planned to examine logistics, payment, security and software development processes with examples and to prepare students for situations that they may encounter in business life with examples of current events.
7. YBSYL615 MARKETING MANAGEMENT E 3 0 3 6
In the marketing management course, it is aimed to explain the developments in the field of marketing, planning processes, marketing research methods and marketing strategies. In the course, the concept of marketing, marketing environment, marketing research, consumer behavior, target market, market segmentation, positioning, product-price-promotion-distribution strategies will be examined.
8. YBSYL617 DATA MINING APPLICATIONS E 3 0 3 6
In the Data Mining Applications course, it is aimed that the students have theoretical and applied knowledge about current data mining techniques. In the course, it is planned to examine the subjects of data cleaning and preparation, data warehouse, statistical basis, classification techniques, estimation techniques, clustering techniques, text mining, web mining, social networks and industry examples.
9. YBSYL619 INFORMATION MANAGEMENT E 3 0 3 6
In the Information Management course, it is aimed to give information to the students about the importance of information for institutions and organizations, the basic concepts and processes of information management. In the course, students will be presented with examples of adding value to institutions through information, and the subjects of acquiring, storing, evaluating and presenting information to processes will be examined.
10. YBSYL621 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BUSINESS APPLICATIONS E 3 0 3 6
Current machine learning and heuristic methods will be examined in the Artificial Intelligence and Business Applications course. In the course, the preparation process before the applications of artificial intelligence techniques, the selection of the appropriate method for the problem, current academic studies in the related field and the use of artificial intelligence methods in business processes will be discussed.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
II. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T  P  C  ECTS
1. YBSYL602 SOCIAL TRANSFORMATION AND TECHNOLOGY E 3 0 3 6
Social Transformation and Technology course aims to examine technological development and its social effects. In the course, it is planned to examine the concepts of technology, its historical development, the development of the internet, the theoretical and social foundations of the internet, the social effects of the internet, the transformation in the concept of ethics, virtual identity, addiction, perception of reality and technological transformation.
2. YBSYL604 DECISION MAKING TECHNIQUES IN MANAGEMENT E 3 0 3 6
Decision Making Techniques in Management course aims to provide students with the types of decisions to be taken in the management processes of businesses and their resolution with modern decision making techniques. In the course, it is planned to examine the concept of decision, the factors affecting the decision process, Pareto analysis, cause-effect analysis, SWOT analysis, multi-criteria decision making techniques, risk and decision making with examples.
3. YBSYL606 CURRENT ISSUES IN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS E 3 0 3 6
In the course of current issues in management information systems, it is aimed to provide students with a perspective on understanding the impact of technological developments on management information systems and the ways to develop and improve management information systems with these developments. In addition to basic topics such as system concept, system types, information systems and automations, communication technologies, databases, performance measurement in organizations, decision support systems, expert systems and artificial intelligence, system analysis and design, cloud computing, blockchain technology, nano technology, It is aimed to examine current issues such as smart factories, deep learning augmented reality, internet of things, industry 4.0, geographic information systems, business intelligence applications and quantum computers.
4. YBSYL608 STRATEGIC MANAGEMENT E 3 0 3 6
The strategic management course aims to provide students with information about the qualities of the decisions to be taken in order to ensure long-term success of the organizations, the budget and program implementations, and the processes of controlling the planned returns. In the course, it is planned to examine the concept of strategy, strategic decisions of enterprises, the concept of organization, the importance of strategic planning, SWOT analysis, strategy selection, organizational culture and resource allocation.
5. YBSYL610 ENTREPRENEURSHIP E 3 0 3 6
Entrepreneurship course aims to provide students with the information they will need to start and maintain a successful venture. The course will examine the topics of seeing opportunities, generating ideas, feasibility analysis, business models, sector and competitor analysis, creating a business plan, establishing a legal framework for entrepreneurship, building a management team, financial planning and growth strategies.
6. YBSYL612 CURRENT ISSUES IN BIG DATA E 3 0 3 6
In the Current Issues in Big Data course, it is aimed to provide students with basic concepts and methods about big data, as well as examples from the business world about the use of big data. In the course, the use of big data within the scope of industry 4.0, the use of big data in health, blockchain technology, the concept of decentralization, flowing data processing techniques, smart assistants, smart cities and objects, cloud computing and big data, forecasting with big data, artificial intelligence and big data will be covered. investigation is planned.
7. YBSYL614 PROJECT MANAGEMENT E 3 0 3 6
In the Project Management course, it is aimed to give information to the students about the planning and control methods that need to be known in order for the projects to be successful. In the course, basic concepts about project management, needs determination, solution proposals, informatics projects, planning, programming, control, resource assignment, cost planning, performance measurement, project team building, project organization determination and project documentation will be examined.
8. YBSYL616 INTERNATIONAL BUSINESS E 3 0 3 6
In the International Business course, it is aimed that students learn the structure of multinational companies by enabling them to look at business processes from an international perspective. In the course, it is planned to examine the reasons for the need for internationalization, the process, environmental systems, methods of entering international markets, multinational company structures, planning and organization.
9. YBSYL618 MARKETING RESEARCH E 3 0 3 6
Marketing Research course aims to teach students the processes of defining marketing problems, obtaining data about the problems, analyzing them and evaluating the results. Course topics can be listed as marketing research processes, data needs, data acquisition sources, data collection tools, validity-reliability concepts, universe-sampling concepts, hypothesis testing, data analysis process and reporting of results.
10. YBSYL620 SOCIAL MEDIA MANAGEMENT E 3 0 3 6
In the Social Media Management course, it is aimed for students to learn effective management techniques in social media and to reach a perspective that will enable them to establish the process of planning the use of social media in a way that will add value to business processes. In the course, social media channels, target audience determination, management strategy determination, prime time concept, campaign management, crisis management, advertisement-product placement and publishing policy will be examined.
11. YBSYL622 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN E 3 0 3 6
In the System Analysis and Design course, it is aimed for the students to learn the concept of system and system types and to gain information about the systems used in business processes. Information system types and development processes, system analyst and features, system development life cycle, GANTT and PERT diagrams, data collection and modelling, object-oriented design, database design, transition to new system, system maintenance and support will be covered in the course.
12. YBSYL624 MACHINE LEARNING E 3 0 3 6
In the Machine Learning course, it is aimed that the students learn about machine learning techniques and make applications with various business data.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
 
Printable (Download) Format of the Course Contents of the Management Information Systems Master's Program without Thesis


Güncelleme 07.06.2023 13:5722 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288251866