Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı

Gıda Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programları Gıda Teknolojisi Bölümünün,  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olan bir programdır.
Tarihçe

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı,  2020 yılında kurulmuştur. İlk öğrencilerini 2020-2021 eğitim öğretim yılında almaya başlamıştır. Gıda Teknolojisi tezli yüksek lisans programında 4 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Misyon

Gıda Teknolojisi yüksek lisans programının misyonu, gıda bilimi ve teknolojisi alanında uzmanlaşmış teknik eleman yetiştirmektir.                                                                                                                                    
Vizyon

Gıda Teknolojisi yüksek lisans programının vizyonu, gıda endüstrisi, akademik kurumlar veya devlet kurumlarında çalışacak bireyleri kariyerlerine hazırlamaya yönelik kaliteli uzmanlık eğitimi sağlayarak yenilikçi, yaratıcı ve girişimci gıda teknologu yetiştirmektir.
Program Tanıtımı

Gıda Teknolojisi yüksek lisans programı, gıda bilimi ve teknolojileri alanında uzmanlaşmış teknik eleman yetiştirmek ve bunun için öğrencilere teorik ve uygulamalı bilgileri bir arada sunun bir programdır.             
Programın Amacı

Gıda Teknolojisi yüksek lisans programı, gıda endüstrisine ve resmi kuruluşlara gıda alanında teknolog ve araştırıcı yetiştirmek üzere yüksek lisans eğitimi vermek, gıdaların üretiminden tüketimine kadar karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik araştırmalar yürütmek, çözümler üretmek, araştırmaya dayalı elde edilen sonuçların ve dünyadaki yeni teknolojilerin uygulanmasını ve aktarılmasını sağlamaktır.
Program Eğitim Hedefleri
1.  Fen ve mühendislik konularının önemini bilen,
2. Gıda alanında ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri kullanabilen,
3. Eğitim, üretim, hizmet ve Ar-Ge alanlarında gelişmiş,
4. Gıda alanındaki sorunları tanımlayabilen, etkili çözümler üretebilen, problem çözme becerileri gelişmiş,
5. Sorun çözme ve olaylara nesnel yaklaşma becerisine sahip,
6. Mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı,
7. Gelişime açık, hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış ve ilke haline getirmiş,
8. Farklılıklara ve insan haklarına saygılı
Gıda Teknologu Uzmanlarını yetiştirmektir.Program Çıktıları
1. 

Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir

2.

Gıda bilimi ve teknolojisi üzerine bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeteneği kazanır

3.

Gıda bilimi ve teknolojisindeki problemlerini kurgulamak ve çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama yeteneği kazanır.

4.

Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirme yteeneği kazanır.

5.

Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek ve sorumluluk alma yeteneği kazanır.

6.

Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, gıda ve ilgili alanlar üzerine ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarma becerisi kazanır

7.

Gıda alanındaki uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimleme becerisi kazanır

8. Gıda alanında güncel kuram ve teknikleri uygulayabilir.
9. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yeteneği kazanır
10. Gıda alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme yeteneği kazanırKariyer Olanakları

Gıda Teknologları, 06.12.2019’ da Resmi Gazetede yayınlanan “GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU MESLEK MENSUPLARININ BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/48)’e göre  çalıştırılması zorunlu ilgili meslek mensupları arasına alınmıştır. Bölüm mezunları Gıda Teknologları olarak; Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuvarı, Hıfzıssıhha Enstitüleri, Belediyeler ve İl Sağlık Müdürlükleri vb. kamu kurumlarında, Özel sektör kuruluşlarında (su ürünleri ile sebze ve meyve ürünlerinin işlendiği ve depolandığı işletmeler, içme, kullanma, sanayi sularının, et, süt ürünleri, şekerli ve unlu gıda ürünlerinin üretildiği işletmelerin kalite kontrol merkezlerinde, çevre koruma laboratuvarları ve ilaç işletmelerinde, özel araştırma laboratuvarlarında ve laboratuvar malzemeleri ile kimyasalları satan işletmelerde) teknik eleman olarak istihdam edilebilmektedirler. 
Tezli Yüksek Lisans Kabul Koşulları

Gıda Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların gıda teknolojisi, gıda mühendisliği, biyoloji, kimya, biyoteknoloji lisans diplomasına sahip olmaları ve daha önce disiplin suçu sebebiyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir.
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Şartları

Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.

Son beş yıl içinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)’ndan 55,00 puan almış olmak.

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.)Tezli Yüksek Lisans Programı Ön Değerlendirme Süreci

Gıda Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylardan yazılı sınava alınacak aday sayısı; ilan edilen kontenjanın 5 (beş) katı, ile sınırlıdır. Yazılı/Sözlü sınava ve mülakata çağrılacak adayların sıralaması ALES Puanının %50’si, Lisans mezuniyet notunun %40’ı ve  varsa Yabancı Dil Puanının %10’unun toplamı alınarak hesaplanacaktır. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.
Tezli Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme sürecinde başarılı olan adayların değerlendirilmesi yapılırken ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, YDS ya da eşdeğer yabancı dil puanının %10’u (yabancı dil puanı olmayan veya müracaat sırasında sınav sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilecektir), bilim sınavı veya mülakat sonucunun %20’si esas alınacaktır. Yüksek lisans giriş sınavı başarı puanı 55,00 veya daha fazla olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dahilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan edilecektir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Mülakat/Bilim sınavına girmeyen aday başarısız sayılacaktır.
Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Koşulları

Gıda Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olmak ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerini yerine getirmek gerekmektedir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ders aşaması tamamlandıktan sonra danışman öğretim üyesinin yönlendirmesi ile belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak danışmana ve danışman tarafından belirlenmiş jüri üyelerine teslim edilmelidir. Tezi akademik ölçütler çerçevesinde yeterli bulunan öğrencinin, çalışmasını atanacak jüri önünde sözlü olarak sunması istenmektedir. Tez savunması sonucunda başarılı bulunan öğrenci “bilim uzmanı” kabul edilir.
Üst Derece Programlara Geçiş

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli yüksek lisans programından gerekli şartları tamamlayarak yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli (YÖKDİL, ALES) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracaat ettikleri kurumların yeterlik şartlarını sağladıkları durumlarda alan ve alan dışı doktora programlarına kabul edilebilirler.

 
 
 SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru: Programın süresi ne kadardır?

Cevap: Gıda Teknolojisi Tezli yüksek lisans programı 2 dönem ders, 2 dönem tez olmak üzere 2 yıldır. Tez dönemi ve ders dönemi dahil öğrenci 3 yıl (6 yarıyılda) içerisinde tezini başarıyla sunması gerekir. 3 yıl içerisinde tezini sunamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

 Soru: Dersler ne zaman ve nerede yapılmaktadır?

Cevap: Gıda Teknolojisi Tezli yüksek lisans programı hafta içi mesai saatleri içerisinde Gıda Teknolojisi Bölümü dersliklerinde yüz yüze yürütülmektedir.

 Soru: İki dönemde kaç ders almak gerekmektedir?

Cevap: Gıda Teknolojisi Tezli yüksek lisans programında iki dönemde yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ve bir seminer dersi almak gerekmektedir.

 


Soru: Haftalık ders programı nasıl? Haftada kaç gün okula gelmek gerekiyor?

Cevap: Gıda Teknolojisi Tezli yüksek lisans haftalık ders programları döneme başlarken belirlenmektedir. Okula kaç gün gelineceği öğrencinin seçtiği derslere göre ve öğretim üyelerinin o dönemki programlarına göre değişir.


Soru: Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Cevap: Evet. Gıda Teknolojisi Tezli yüksek lisans programlarında diğer lisans ya da yüksek lisans programlarında olduğu gibi derslere devam zorunluluğu (%70) vardır.Güncelleme 10.07.2022 14:37:07<quillbot-extension-portal></quillbot-extension-portal>
22 Eylül 2023