Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans
Tarihçe
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı 2019-2020 Güz döneminde ilk öğrencilerini kabul etmiştir.                                                                                                                                Misyon
İş dünyasına girişimci ve yönetici özelliklere sahip iş gücü yetiştirmek, işletme bilimi alanında katma değer yaratan, yenilikçi bilgi üretmek ve bu bilgileri paydaşlarla paylaşmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Vizyon
Paydaşlarına yüksek düzeyde değer sunan, yenilikçi ve lider bir bölüm olmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Program Tanıtımı
 Tezli yüksek lisans programımız özel ve kamu sektörüne yönelik kalifiye personel yetiştirme amacını taşıyan bir programdır. Ders içerikleri bu amaç doğrultusunda oluşturulmuştur. Programa kayıtlı öğrenciler programı tamamlandıklarında alanlarında daha fazla uzmanlaşma olanağı bulurlar. Programda görev alan akademisyenler bir yandan öğrencilere teorik bilgi ve beceriler kazandırırken diğer yandan da onlara uygulama çalışmalarında danışmanlık desteği sağlayarak; teorik bilgilerini uygulamaya aktarma becerisi elde etmelerini kolaylaştıracaklardır.                                                                                                                                                                                                 Programın Amacı
 Programın temel amacı öğrencileri işletme yönetimindeki ve muhasebe ve finans güncel gelişmelerden haberdar etmek, bilgilerini güncellemek, işletmeler konusunda daha derin bir anlayışa sahip olmalarını sağlamaktır. Bu program lisans eğitimlerini işletme veya diğer alanlarda tamamlamış çalışan bireylere güncel ve yüksek kalitede eğitim sunmaktadır.Program Eğitim Hedefleri
 Kendisi ve başkaları için iş kurma, yönetme ve geliştirme kapasitesine sahip; yenilikçi, girişimci, mesleği ile ilgili çağın teknolojilerini kullanabilen ve takım çalışması yapabilen, temel işletmecilik bilgilerine hakim, yönetimin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını finans ve muhasebe alanlarında kullanabilme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. Program Çıktıları
1 Eleştirel bakış açısı ile muhasebe ve finansman uygulamalarını değerlendirebilme.
2 Muhasebe ve finans alanlarındaki son gelişmelere ayak uydurabilme.
3

Muhasebe Finansman alanında olası doktora çalışmaları için temel oluşturacak akademi yetkinliği edinebilme.

4

Ülkelerarası muhasebe standartları farklılıkları nedeniyle değişik muhasebe uygulamalarına yatkın olabilme.

5

Ülkelerarası farklılıklar ışığında anonim şirketlerin performansını karşılaştırabilmek için mali tablo analizi tekniklerine tam anlamıyla hakim olabilme.

6 Uluslararası finansal kurumların finans ortamındaki rolünü değerlendirebilme.
7

Hatalı yatırım ve finansman kararlarından kaçınabilmek için finansal araçların niteliklerini ayırt edebilme.

8  Kriz ortamında hem gelişmiş hem de gelişen piyasalarda mali belirsizlikler altında faaliyet gösterebilme.
9  İş ortamındaki karmaşık sorunları çözebilmek için doğru veri toplama ve analiz yöntemlerini kullanabilme.
10  Bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra edebilecek veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı verebilir.
11 Muhasebenin temel ilke ve kavramlarını ve de hukuki sorumluluklarını bilen, mesleki etik kuralları bilgisine ve duyarlılığına sahip olur.
12

Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilen, kendini devamlı yenileyen eleman ihtiyacını karşılayabilecek hale gelecektir.

13 Uluslararası muhasebe ve denetim standartları bilgisine sahip, muhasebe konusundaki yeni düzenlemelere hakim
14 İşletmelerde finans yöneticisinin görevlerini uygulayabilecek düzeyde finans bilgisine sahip olmak.Kariyer Olanakları
Bu program mezunları genelde SPK, Merkez Bankası gibi finans alanında önde gelen kamu kuruluşlarında ya da kamu ve özel bankalarda, bu alanlarda hizmet veren danışmanlık işletmelerinde görev almakta veya kendilerine ait muhasebe işletmelerini kurup işletebilmektedirler.


Tezli Yüksek Lisans Kabul Koşulları
İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme Fakülteleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından onaylı yurt içi veya yurt dışındaki akademik birimlerin programlarının herhangi birinden lisans mezunu olmak.2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Şartları

Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.

Son beş yıl içinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)’ndan 55,00 puan almış olmak.

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.)Tezli Yüksek Lisans Programı Ön Değerlendirme Süreci

Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylardan yazılı sınava alınacak aday sayısı; ilan edilen kontenjanın 4 (dört) katı, ile sınırlıdır. Yazılı sınava ve mülakata çağrılacak adayların sıralaması ALES Puanının %50’si, Lisans mezuniyet notunun %40’ı ve Yabancı Dil Puanının %10’unun toplamı alınarak hesaplanacaktır. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.
Tezli Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme sürecinde başarılı olan adayların değerlendirilmesi yapılırken ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, YDS ya da eşdeğer yabancı dil puanının %10’u (yabancı dil puanı olmayan veya müracaat sırasında sınav sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilecektir), bilim sınavı veya mülakat sonucunun %20’si esas alınacaktır. Yüksek lisans giriş sınavı başarı puanı 55,00 veya daha fazla olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dahilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan edilecektir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Mülakat/Bilim sınavına girmeyen aday başarısız sayılacaktır.
Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Koşulları

Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin Enstitünün belirlediği sayıda ciltlenmiş sayısını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan tezli yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir.
Üst Derece Programlara Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.


 
 
 
22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288251866
mfatihacar@osmaniye.edu.tr