Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
İşletme Doktora
Tarihçe
 İşletme Anabilim Dalı 2012-2013 Güz döneminden itibaren doktora öğrencileri almaya başlamıştır.                                                                                                        Misyon
İş dünyasına girişimci ve yönetici özelliklere sahip iş gücü yetiştirmek, işletme bilimi alanında katma değer yaratan, yenilikçi bilgi üretmek ve bu bilgileri paydaşlarla paylaşmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vizyon
Paydaşlarına yüksek düzeyde değer sunan, yenilikçi ve lider bir bölüm olmak.                                                                                                                                                                                                                                                                         Program Tanıtımı
İşletme Doktora programı birbirinden farklı tezli yüksek lisans programlarından mezun öğrencileri ulusal ve uluslararası ortamlarda başarılı kariyerlere hazırlamak, analiz yeteneği ve bilgi birikimiyle donatılarak geliştirilmiş profesyoneller yetiştirmek amacını taşımaktadır. Program, İşletmenin çeşitli alanlarında deneysel öğrenme ile teorik eğitimi birleştirir. Ders içerikleri bu amaç doğrultusunda oluşturulmuştur. Programa kayıtlı öğrenciler programı tamamlandıklarında alanlarında daha fazla uzmanlaşma olanağı bulmaktadırlar.                                                                                                                                                                                                 Programın Amacı
 Doktora programının amacı, işletme alanında öğrencilere bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek araştırma yapma ve bu araştırma sonuçlarıyla işletme sorunlarının çözümüne yönelik yeni bilgiler üretme, bunları hayata aktarma, ulusal ve uluslararası alandaki çalışmalara katkı sağlama becerisi kazandırmaktır.Program Eğitim Hedefleri
 Doktora programımız ile hedefimiz, sorgulayıcı, araştırmacı, girişimci ve yenilikçi öğrenciler yetiştirerek alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamak, böylece işletme bilimi alanındaki güncel sorunlara çözümler üretebilmek adına bilimsel çalışmalar ve yayınlar yaparak bilim dünyasına katkı sağlamaktır. Aynı zamanda öncelikle üniversitemizin ve ihtiyaç duyan diğer üniversitelerin akademik ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktır.Program Çıktıları
1 İşletmecilikle ilgili temel kavramları anlar, anlatır ve aralarındaki ilişkileri açıklar. 
İşletme yönetiminin temel fonksiyonlarını kavrar ve açıklar. 
 3 Temel ekonomi ve işletme hukuku kavramlarını öğrenir ve işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar.
 4 İşletmecilikle ilgili teorileri işletme yönetiminde ve işletme yönetimi sorunlarının çözümünde kullanır.
 5 Temel ekonomi ve işletme hukuku bilgilerini güncel, ekonomik, sosyal ve teknik sorunların çözümünde kullanır.
 

Analitik düşünme, yeni üretim teknoloji ve yöntemlerini takip eder ve uygular.

 7  İşletmeciliğin farklı alanlarında ortaya çıkan sorunların çözümünde kullanılabilecek uygun yöntem ve teknikleri seçer.
 8  İşletmecilikle ilgili model kurar, istatistiksel analizleri yapar ve paket programları kullanır.
 9  Sosyal sorumluluk alır, iş ahlakı ve kalite bilincine sahip olur
 10  Yetkiyi kullanır, sorumlulukları üstlenir, etkin ve verimli biçimde çalışır.
 11 Farklı disiplinlerden yararlanır, girişimci, yenilikçi ve yaşam boyu öğrenmeye açıktır. 
 12 Türkçeyi etkili bir şekilde kullanmanın yanı sıra temel ve mesleki yabancı dil yapılarını öğrenir, özel ve iş yaşamında kullanır. 
 13 İş ortamının gerektirdiği davranışları sergiler, yönetim becerilerine, liderlik özelliklerine ve öz güvene sahip olur.
 14 İşletmeciliğin temel alanlarından (yönetim organizasyon, pazarlama, üretim, finans, muhasebe ve sayısal yöntemler) en az birinde iş yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.
 15  Fiziki ve beşeri sermayeyi yönetir.Kariyer Olanakları
 İşletme Bölümü Doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, üniversitelerde akademisyen olabilirler. Ayrıca kamu ve özel sektörde üst düzey yönetici olarak görev alabilirler.Doktora Kabul Koşulları
 Üniversitelerin İşletme Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans veya İşletme Ana Bilim Dalı altında yer alan bilim dallarının (veya eşdeğer alan bilim dallarının) herhangi birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Şartları

Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.

Son beş yıl içinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)’ndan 55,00 puan almış olmak.

 Son beş yıl içinde YDS’den en az 55,00 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 70,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.)Doktora Programı Ön Değerlendirme Süreci

Doktora Programına başvuran adaylardan yazılı sınava alınacak aday sayısı; ilan edilen kontenjanın 4 (dört) katı, ile sınırlıdır. Yazılı sınava ve mülakata çağrılacak adayların sıralaması ALES Puanının %50’si, Lisans mezuniyet notunun %40’ı ve Yabancı Dil Puanının %10’unun toplamı alınarak hesaplanacaktır. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.
Doktora Programı Değerlendirme Süreci

Adayların değerlendirilmesi yapılırken ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, YDS ya da eşdeğer yabancı dil puanının %15’i ve bilim sınavı sonucunun %20’si esas alınacaktır. Doktora giriş sınavı başarı puanı 65,00 veya daha fazla olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dahilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan edilecektir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, yüksek lisans mezuniyet ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
- Mülakat/Bilim Sınavına girmeyen aday başarısız sayılacaktır.
Doktora Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden an az 3.00 olması, başarısız dersinin olmaması ve tez sınavında yeterli olması gerekir. Doktora tezinin enstitünün belirlediği sayıda ciltlenmiş kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye doktora diploması verilir.
Üst Derece Programlara Geçiş

İşletme Bölümü Doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciler akademisyen olmayı seçmeleri durumunda yardımcı doçentlik ve doçentlik için akademik çalışmalarına devam edebilirler.
22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288251866
mfatihacar@osmaniye.edu.tr