Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans
Tarihçe
Yönetim ve organizasyon Anabilim Dalı 2018-2019 Güz döneminden itibaren tezsiz yüksek lisans öğrencileri almaya başlamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Misyon
İş dünyasına girişimci ve yönetici özelliklere sahip iş gücü yetiştirmek, işletme bilimi alanında katma değer yaratan, yenilikçi bilgi üretmek ve bu bilgileri paydaşlarla paylaşmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Vizyon
Paydaşlarına yüksek düzeyde değer sunan, yenilikçi ve lider bir bölüm olmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Program Tanıtımı
 Tezsiz yüksek lisans programımız özel ve kamu sektörüne yönelik kalifiye personel yetiştirme amacını taşıyan bir programdır. Ders içerikleri bu amaç doğrultusunda oluşturulmuştur. Programa kayıtlı öğrenciler programı tamamlandıklarında alanlarında daha fazla uzmanlaşma olanağı bulurlar. Programda görev alan akademisyenler bir yandan öğrencilere teorik bilgi ve beceriler kazandırırken diğer yandan da onlara uygulama çalışmalarında danışmanlık desteği sağlayarak; teorik bilgilerini uygulamaya aktarma becerisi elde etmelerini kolaylaştıracaklardır.                                                                                                                                                                                                 Programın Amacı
 İş yaşamının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyleri için çağın gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik bilgi ve becerileriyle uzmanlık düzeyinde donatılmış insan kaynağını geliştirmektir.Program Eğitim Hedefleri
 Kendisi ve başkaları için iş kurma, yönetme ve geliştirme kapasitesine sahip; yenilikçi, girişimci, mesleği ile ilgili çağın teknolojilerini kullanabilen ve takım çalışması yapabilen, temel işletmecilik bilgilerine hakim, yönetimin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını kullanabilme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.                                                                                                           Program Çıktıları
1 İşletmecilikle ilgili temel kavramları anlar, anlatır ve aralarındaki ilişkileri açıklar. 
İşletme yönetiminin temel fonksiyonlarını kavrar ve açıklar. 
 3 Temel ekonomi ve işletme hukuku kavramlarını öğrenir ve işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar.
 4 İşletmecilikle ilgili teorileri işletme yönetiminde ve işletme yönetimi sorunlarının çözümünde kullanır.
 5 Temel ekonomi ve işletme hukuku bilgilerini güncel, ekonomik, sosyal ve teknik sorunların çözümünde kullanır.
 6 Analitik düşünme, yeni üretim teknolojileri ve yöntemlerini takip eder ve uygular.
 7 İşletmeciliğin farklı alanlarında ortaya çıkan sorunların çözümünde kullanılabilecek uygun yöntem ve teknikleri seçer.
 8  İşletmecilikle ilgili model kurar, istatistiksel analizleri yapar ve paket programları kullanır.
 9  Sosyal sorumluluk alır, iş ahlakı ve kalite bilincine sahip olur
 10  Yetkiyi kullanır, sorumlulukları üstlenir, etkin ve verimli biçimde çalışır.
 11 Farklı disiplinlerden yararlanır, girişimci, yenilikçi ve yaşam boyu öğrenmeye açıktır. 
 12 Türkçeyi etkili bir şekilde kullanmanın yanı sıra temel ve mesleki yabancı dil yapılarını öğrenir, özel ve iş yaşamında kullanır. 
 13 İş ortamının gerektirdiği davranışları sergiler, yönetim becerilerine, liderlik özelliklerine ve öz güvene sahip olur.
 14 İşletmeciliğin temel alanlarından (yönetim organizasyon, pazarlama, üretim, finans, muhasebe ve sayısal yöntemler) en az birinde iş yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.
 15  Fiziki ve beşeri sermayeyi yönetir.Kariyer Olanakları
 Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz finans, muhasebe, denetim, perakende, kamu v.b. sektörlerde uzman, yönetici gibi çeşitli görevlerde çalışma imkanı bulabildikleri gibi tezli yüksek lisans programına geçiş şartıyla daha sonra doktoraya devam ederlerse üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler. İşletmelerin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans departmanlarında çalışabilirler.Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) Kabul Koşulları
Üniversitelerin veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir lisans programından mezun olmak.                                                                                                                                2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Şartları

Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.)Tezsiz Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Süreci

Adayların değerlendirilmesi yapılırken lisans mezuniyet not ortalaması esas alınacaktır. Mezuniyet notu 50 ve üzeri olan adaylar not ortalamasına göre sıralanarak, kontenjan dâhilinde asıl ve yedek liste ilan edilir. Mezuniyet notlarının eşit olması durumunda mezuniyet yılı yeni olan adaya öncelik tanınır.
Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Koşulları

Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.                                                                                               


22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288251866
mfatihacar@osmaniye.edu.tr