Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
İşletme Tezli Yüksek Lisans
Tarihçe
 İşletme Anabilim Dalı 2010-2011 Bahar döneminden itibaren yüksek lisans öğrencileri almaya başlamıştır.                                                                                                        Misyon
İş dünyasına girişimci ve yönetici özelliklere sahip iş gücü yetiştirmek, işletme bilimi alanında katma değer yaratan, yenilikçi bilgi üretmek ve bu bilgileri paydaşlarla paylaşmak.                                                                                                                                                                                                                                       Vizyon
Paydaşlarına yüksek düzeyde değer sunan, yenilikçi ve lider bir bölüm olmak.                                                                                                            Program Tanıtımı
 Tezli yüksek lisans programımız özel ve kamu sektörüne yönelik kalifiye personel yetiştirme amacını taşıyan bir programdır. Ders içerikleri bu amaç doğrultusunda oluşturulmuştur. Programa kayıtlı öğrenciler programı tamamlandıklarında alanlarında daha fazla uzmanlaşma olanağı bulurlar. Programda görev alan akademisyenler bir yandan öğrencilere teorik bilgi ve beceriler kazandırırken diğer yandan da onlara uygulama çalışmalarında danışmanlık desteği sağlayarak; teorik bilgilerini uygulamaya aktarma becerisi elde etmelerini kolaylaştıracaklardır.                                                                                                                                                                                                 Programın Amacı
 Programın temel amacı öğrencileri işletme yönetimindeki güncel gelişmelerden haberdar etmek, bilgilerini güncellemek, işletmeler konusunda daha derin bir anlayışa sahip olmalarını sağlamaktır. Bu program lisans eğitimlerini işletme veya diğer alanlarda tamamlamış çalışan bireylere güncel ve yüksek kalitede eğitim sunmaktadır.Program Eğitim Hedefleri
 Kendisi ve başkaları için iş kurma, yönetme ve geliştirme kapasitesine sahip; yenilikçi, girişimci, mesleği ile ilgili çağın teknolojilerini kullanabilen ve takım çalışması yapabilen, temel işletmecilik bilgilerine hakim, yönetimin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe alanlarında kullanabilme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. Program Çıktıları
1 İşletmecilikle ilgili temel kavramları anlar, anlatır ve aralarındaki ilişkileri açıklar. 
İşletme yönetiminin temel fonksiyonlarını kavrar ve açıklar. 
 3 Temel ekonomi ve işletme hukuku kavramlarını öğrenir ve işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar.
 4 İşletmecilikle ilgili teorileri işletme yönetiminde ve işletme yönetimi sorunlarının çözümünde kullanır.
 5 Temel ekonomi ve işletme hukuku bilgilerini güncel, ekonomik, sosyal ve teknik sorunların çözümünde kullanır.
 

Analitik düşünme, yeni üretim teknoloji ve yöntemlerini takip eder ve uygular.

 7  İşletmeciliğin farklı alanlarında ortaya çıkan sorunların çözümünde kullanılabilecek uygun yöntem ve teknikleri seçer.
 8  İşletmecilikle ilgili model kurar, istatistiksel analizleri yapar ve paket programları kullanır.
 9  Sosyal sorumluluk alır, iş ahlakı ve kalite bilincine sahip olur
 10  Yetkiyi kullanır, sorumlulukları üstlenir, etkin ve verimli biçimde çalışır.
 11 Farklı disiplinlerden yararlanır, girişimci, yenilikçi ve yaşam boyu öğrenmeye açıktır. 
 12 Türkçeyi etkili bir şekilde kullanmanın yanı sıra temel ve mesleki yabancı dil yapılarını öğrenir, özel ve iş yaşamında kullanır. 
 13 İş ortamının gerektirdiği davranışları sergiler, yönetim becerilerine, liderlik özelliklerine ve öz güvene sahip olur.
 14 İşletmeciliğin temel alanlarından (yönetim organizasyon, pazarlama, üretim, finans, muhasebe ve sayısal yöntemler) en az birinde iş yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.
 15  Fiziki ve beşeri sermayeyi yönetir.Kariyer Olanakları
 İşletme Bilim Uzmanı unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz finans, muhasebe, denetim, perakende, kamu v.b. sektörlerde uzman, yönetici gibi çeşitli görevlerde çalışma imkanı bulabildikleri gibi üniversitelerde akademik kariyer yapabilir ve doktora programlarına başvurabilirler. İşletmelerin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans departmanlarında çalışabilirler.Tezli Yüksek Lisans Kabul Koşulları
İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme Fakülteleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından onaylı yurt içi veya yurt dışındaki akademik birimlerin programlarının herhangi birinden lisans mezunu olmak.2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Şartları

Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.

Son beş yıl içinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)’ndan 55,00 puan almış olmak.

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.)Tezli Yüksek Lisans Programı Ön Değerlendirme Süreci

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylardan yazılı sınava alınacak aday sayısı; ilan edilen kontenjanın 4 (dört) katı, ile sınırlıdır. Yazılı sınava ve mülakata çağrılacak adayların sıralaması ALES Puanının %50’si, Lisans mezuniyet notunun %40’ı ve Yabancı Dil Puanının %10’unun toplamı alınarak hesaplanacaktır. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.
Tezli Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme sürecinde başarılı olan adayların değerlendirilmesi yapılırken ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, YDS ya da eşdeğer yabancı dil puanının %10’u (yabancı dil puanı olmayan veya müracaat sırasında sınav sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilecektir), bilim sınavı veya mülakat sonucunun %20’si esas alınacaktır. Yüksek lisans giriş sınavı başarı puanı 55,00 veya daha fazla olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dahilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan edilecektir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Mülakat/Bilim sınavına girmeyen aday başarısız sayılacaktır.
Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Koşulları

Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin Enstitünün belirlediği sayıda ciltlenmiş sayısını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan tezli yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir.
Üst Derece Programlara Geçiş

İşletme Tezli yüksek lisans programından gerekli şartları tamamlayarak yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli (YÖKDİL, ALES) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracaat ettikleri kurumların yeterlik şartlarını sağladıkları durumlarda alan ve alan dışı doktora programlarına kabul edilebilirler.

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288251866
mfatihacar@osmaniye.edu.tr