Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
                                     
1. SINIF/1. YARIYIL (GÜZ)   1. SINIF/2. YARIYIL (BAHAR)
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L TS K AKTS   Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L TS K AKTS
MMB101 Matematik I Z 3 0 0 3 3 4   MMB102 Matematik II Z 3 0 0 3 3 4
Reel sayılar. Karmaşık sayılar ve özellikleri, karmaşık sayılarda işlemler, trigonometrik gösterimi, karmaşık sayıların kuvvetleri, Moivre bağıntısı, karmaşık sayıların kökleri. Tümevarım yöntemi. Fonksiyon ve özellikleri, fonksiyon tipleri (sürekli ve süreksiz), özel fonksiyonlar (üstel, logaritmik ve trigonometrik vb. fonksiyonlar). Temel mühendislik ifadelerinin fonksiyonlarla gösterimi. Komşuluk, bir fonksiyonun limiti, limitler hakkında kuramlar, bazı özel limitler, süreksizlikler, türev kavramı ve türev hesapları, türevin geometrik ve fiziksel anlamı, türev uygulamaları ve mühendislik uygulamaları. Fonksiyonların koordinat düzleminde gösterimi, maksimum ve minimum noktalar, artan-azalanlık, bükeylik. Eğri Çizimi. Çeşitli mühendislik uygulamalar.    Seriler. Kuvvet serileri, Fourier serileri ve Laurent serisi. Belirsiz integral ve çözümleri. Belirli integral, belirli integralin özellikleri, alan hesabı, dönel hacim hesabı, yay uzunluğu hesabı, mühendislik uygulamalardaki yüzeylerin integral yöntemiyle hesaplanması. Genelleştirilmiş integraller. Bazı limitlerin integral yardımıyla hesabı. Matrisler, vektörler, determinantlar, bir matrisin transpozesi, matrislerin toplanması ve çarpılması. Lineer denklem sistemleri, Gauss yok etme yöntemi, Gauss-Jordan yöntemi, LU ayrıştırma yöntemi ve Chio yöntemi. Katsayılar matrisi ve genişletilmiş matris. Lineer bağımsızlık ve bir matrisin rankı. Homojen ve homojen olmayan sistemler. Bir matrisin tersi. Determinantlar ve Cramer kuralı. Özdeğerler ve özvektörler. Matrislerin mühendislikteki uygulamaları. 
MMB113 Fizik I Z 3 0 0 3 3 3   MMB104 Fizik II Z 3 0 0 3 3 4
Vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, dairesel hareket ve Newton kanununun diğer uygulamaları, iş ve enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin bir eksen etrafında dönmesi, yuvarlanma hareketi, açısal momentum ve tork, statik denge ve esneklik, salınım hareketi.    Yük madde ve elektrik alanı. Gauss yasası, elektriksel potansiyel. Sığa ve kondansatör, akım ve direnç. Elektromotor kuvvet, devreler ve magnetik alan. Amper yasası ve Faraday İndüksiyon yasası. İndüktans ve maddenin manyetik özellikleri. Elektromanyetik dalgalar.
MMB115 Kimya Z 2 0 0 2 2 2   MMB106 Bilgisayar Programlama Z 2 2 0 4 3 5
Kimyasal bağıntılar, kimyasal tepkimeler, gazlar, termokimya, atomun elektron yapısı ve periyodik atom özellikleri, kimyasal bağlar, sıvılar katılar ve moleküller arası kuvvetler, çözeltiler, kimyasal denge, asitler, bazlar ve sulu çözelti dengeleri, termodinamik, elektro-kimya, radyoaktiflik, organik kimya.   C fonksiyonları, Değişkenler, Sabitler, Operatörler, Program denetim deyimleri, Kütüphane fonksiyonları, Diziler, İşaretçiler, Bit operatörleri, Dosyalar. 
MMB107 Bilgisayar Destekli Çizim I   Z 2 2 0 4 3 5   MMB108 Bilgisayar Destekli Çizim II Z 2 2 0 4 3 5
Teknik resme giriş (Resim kağıtları, Antet, Ölçekler, Çizgiler, Yazılar). Geometrik çizimler ve bilgisayar ortamında çizim. İzdüşüm teknikleri. Görünüş çeşitleri ve görünüş çıkarma. Yardımcı görünüşler, Kesit görünüşler. Perspektif çizimler ve teknik resimde ölçülendirme.    Yüzey Durumları ve teknik resimde gösterimi, Toleranslar (boyut toleransları, şekil ve konum toleransları). Temel makine elemanlarının tanıtılması ve teknik resim çizimleri (Vidalar, cıvatalar, somunlar, kamalar pernolar, Yataklar, Dişli çarklar, Kasnaklar, Perçin ve kaynaklar), Bütün resimler ve montaj resimler. Bilgisayar ortamında montaj resim ve bütün resim çizimi.
MMB109 Makine Mühendisliğine Giriş  Z 2 0 0 2 2 2   MMB110 Statik Z 3 0 0 3 3 5
Mühendis nedir? Mühendislik dalları. Makine Mühendisliğinin tanıtımı. Mühendislik etiği. İstatistik. Metrik birimler ve birim dönüşümleri. Newton kanunları. Malzeme bilimi. İmalat yöntemleri. Termodinamiğe giriş. Isı transferi. Teknik gezi.   Temel kavramlar, Newton kanunları, birimler, çekim kanunu, skalerler ve vektörler, vektör işlemleri. İki boyutlu kuvvet sistemleri, üç boyutlu kuvvet sistemleri. Düzlemde denge, üç boyutta denge. Düzlem kafes sistemler, çerçeveler ve makinalar. Sürtünme. Kütle merkezleri, geometrik merkezler, bileşik cisimler ve şekiller. 
MMB111 Temel Bilgi Teknolojileri Z 2 2 0 4 3 4                    
Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş, DOS ve Windows işletim sistemleri, kelime işleme, veri tabanı kullanımı, sunuş hazırlama, tablolama ve grafik uygulamaları, internet ve kullanımı, paket program yardımı ile proje planlama.                     
YDL101 Yabancı Dil I  Z 2 1 0 3 2,5 5   YDL102 Yabancı Dil II  Z 2 1 0 3 2,5 5
Sayılabilen ve sayılamayan isimler zaman zarfları, belgisiz zamirler, emir cümleleri, zaman gösteren edatlar, ünlem ifadeleri, sıklık zarfları, çekimsiz yardımcı fiillerden ile renkler, günler, aylar ve bunlarla ilgili metin çalışmaları. Şimdiki zaman ve olmak fiili ile di'li geçmiş zaman. (Have got) yapısının örneklerle kullanımı.   Özne zamirler, mülkiyet sıfatları, isimler ve çoğul yapıları, işaret sıfatları ve bazı zarflar, Geniş zaman, olma ilgili ile bu zamanın olumlu, olumsuz ve soru yapıları. Bağlaçlar, işaret zamirleri, belgili ve belgisiz harfi tarif, isim fiiller ve nesne zamirler. Çekimsiz yardımcı fiillerden "can" ve örneklerle kullanımı. 
TDL101 Türk Dili I Z 2 0 0 2 2 2   TDL102 Türk Dili II Z 2 0 0 2 2 2
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür ilişkisi. Türk Dili'nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçe'de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe'nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.    Türkçe'nin yapım ekleri ve uygulaması. Kompozisyonla ilgili kurallar, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Türkçe'de isim ve fiil çekimleri. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulanması. Zarfların ve edatların Türkçe'de kullanış şekilleri. 
DOY101 Dijital Okuryazarlık Z 2 0 0 2 2 3                    
                     
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.   Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.
                                     
2. SINIF/3. YARIYIL (GÜZ)   2. SINIF/4. YARIYIL (BAHAR)
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L TS K AKTS   Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L TS K AKTS
MMB201 Mühendislik Matematiği I Z 3 0 0 3 3 5   MMB202 Mühendislik Matematiği II Z 3 0 0 3 3 5
Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler, İkinci Mertebeden Doğrusal Diferansiyel Denklemler, Yüksek Mertebeden Doğrusal Diferansiyel Denklemler, İkinci Mertebeden Doğrusal Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Birinci Mertebeden Doğrusal Denklem Sistemleri, Kısmi diferansiyele giriş.    Vektör uzayları. Cebrik özdeğer problemleri. Koordinat dönüşümleri. Kuadratik formlar. Matris fonksiyonları. Vektör fonksiyonlarının çözümü. Gradyan. Diverjans. Körl. Diferansiyel vektör özdeşlikleri. Vektör integral kuramları. Green. Gauss. Diverjans ve Stokes integral teoremleri. Analitik fonksiyonlar. Kontur integrasyonu. Paket programlarda mühendislik uygulamaları. 
MMB203 Dinamik Z 3 0 0 3 3 5   MMB204 Mukavemet Z 4 0 0 4 4 6
Giriş. Temel kavramlar. Maddesel noktaların kinematiği. Hız ve ivme kavramları. Maddesel noktaların doğrusal hareketi. Maddesel noktaların dairesel hareketi. Harmonik hareket. Bağımlı ve bağıl hareket. Maddesel noktaların eğrisel hareketi. Maddesel noktaların kinetiği. Newton’un hareket kanunu. Maddesel noktalarda iş ve enerji. İmpuls ve momentum ilkeleri. Çarpışma. Katı cisimlerin kinematiği. Genel düzlemsel hareket. Ani dönme merkezi, katı cisimlerin kinetiği. Dinamik denge. Kütle atalet momenti. Enerjinin korunumu.   Temel kavramlar ve esaslar, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları, eksenel yüklü, elemanlar gerilme ve şekil değiştirme kavramları. Emniyet katsayısı ve emniyet gerilmeleri, Mohr dairesi, basit yükleme; çekme, basma, kayma/kesme, eğilme, burulma ve burkulma, bileşik gerilmeler. Statik olarak belirsiz elemanlar, ısıl gerilmeler. İnce cidarlı basınçlı kaplar. Mukavemette enerji yöntemleri. Üç eksenli gerilme ve şekil değiştirme; asal gerilmeler, denge denklemleri, gerilme-şekil değiştirme bağıntıları. Kolonlar teorisi; kalın kolonlar, ince kolonlar, ince kolonların burkulması, şekil değiştirme işi; kırılma ve akma ölçütleri, gerilme teorileri, şekil değiştirme teorileri, enerji kriterleri. Enerji yöntemleri; basit, burulma, kesme kuvveti şekil değiştirme teorileri, Maxwell ve Betti kuramları, Castigliano kuramları. Eğik eğilme; asal atalet eksenleri, eşlenik eksenler. Prizmatik çubukların burulması ve burkulması. Yorulma. 
MMB205 Termodinamik I Z 3 0 0 3 3 6   MMB206 Termodinamik II Z 3 0 0 3 3 6
Termodinamik bilimine giriş: Amaç, sınıflandırma ve uygulama alanlarının detaylı tanıtımı. Temel kavramalar: termodinamik sistemler (açık, kapalı, adyabat, diyabat) ve özellikleri, enerji ve sınıflandırılması (depo halinde, geçiş halinde, makroskobik, mikroskobik enerjileri), ısı enerjisi ve mekanik enerji, sıcaklık ve basınç (tanım, özellikler ve ölçüm ilkeleri). Boyut ve birimler: Temel büyüklüklerin boyutu ve birimleri, birim sistemleri, SI birim sistemi (temel, tamamlayıcı ve türetilmiş SI birimleri), birim çözümlemesi. Saf maddelerin termodinamik özellikleri: Özellik tanımı ve sınıflandırılması, özgül büyüklükler (yoğunluk, özgül ağırlık, iç enerji, entalpi, entropi), saf maddelerin faz değişim safhaları (katı, sıvı, buhar) ve diyagramları, gazların davranışları ve durum denklemleri (ideal gazlar, gerçek gazlar). Kütle ve enerji korunumu ilkeleri: Genel kütle ve enerji korunum denklemleri, kapalı sistem çözümü, açık sistemlerin (düzgün, kararlı ve kararsız akışlar) çözümü. Termodinamiğin I. Kanunu ve uygulamaları: Genel denklem ve türetimi, kapalı ve açık sistem denklemlerinin özelleştirilmesi, durum değişimleri (sabit hacim, sabit basınç, sabit sıcaklık, adyabatik ve politropik), ideal gazlarda durum değişimi bağıntılarının türetimi ve mühendislik problemlerinde uygulanması.   Termodinamiğin II. Kanunu: Tersinir ve tersinmez işlemler, Carnot ilkesi, Carnot ısı ve soğutma makineleri, entropi ve ekserji: Clausius eşitliği ve entropi, entropinin artış ilkesi, entropi hesap yöntemleri, ideal gazlarda entropi değişimlerinin belirlenmesi, ekserji kavramı, bir sistemin ekserji değişimi, açık ve kapalı sistemler için ekserji çözümü. Gaz çevrimleri: Çevrim ilkeleri, çevrim ısıl verimi, Otto çevrimi, dizel çevrimi, diğer gaz çevrimleri (Stirling, Ericsson ve Brayton). Buhar çevrimleri ve termik güç santralleri: Carnot buhar çevrimi, Rankine çevrimi, Molier h-s diyagramı, termik güç santrali elemanları, güç santrallerinin termodinamik çözümü, kojenerasyon. Gaz karışımları ve yanma çözümü. 
MMB207 Malzeme Bilimi Z 3 0 0 3 3 6   MMB208 Mühendislik Malzemeleri Z 3 0 0 3 3 6
Malzeme bilimine giriş. Atom yapısı. Kristal yapılar. Katılarda hatalar. Yayınım (Difüzyon). Mekanik testler: Çekme testi, Sertlik testi, Darbe testi, Yorulma testi, Sürünme testi. Malzemelerin fiziksel özellikleri: Elektriksel, Isıl ve Manyetik Özellikler, Korozyon.    Fazlar ve faz çizgeleri: İkili eşbiçimli faz çizgeleri, ikili ötektik faz çizgeleri, demir-karbon faz çizgesi. Faz dönüşümleri, Metal alaşımların ısıl işlemleri, Metal ve alaşımların yapı ve özellikleri, Seramik malzemelerin yapı ve özellikleri, Polimer malzemelerin yapı ve özellikleri, Kompozit malzemelerin yapı ve özellikleri. 
MMB209 Bilgisayar Destekli Tasarım   2 2 0 4 3 6   MMB210 Temel Elektrik ve Elektronik Z 3 0 0 3 3 5
Üç boyutlu tasarım programları tarihçesi, Catia V5 menü kullanımları, sketch arayüzü komutları, katı modelleme, katı modelden iki boyutlu imalat resimlerinin oluşturulması, komple sistem tasarımı.    Elektrik mühendisliği hakkında temel bilgiler. Devre çözümü. Alternatif akım devreleri ve güç. Frekans cevabı ve geçici olaylar. RL, RC, RLC devreleri. Yarı iletken devre teknolojisinin incelenmesi. Diyot, transistör devre elemanlarının incelenmesi. İşlemsel yükselteçler. Sayısal elektronik. Evirici ve evirmeyen sayısal elektronik devreleri. Elektrik makinelerinin temelleri. Motorlar ve jeneratörler. 
MMB251 Sayısal Yöntemler   3 0 0 3 3 6                    
Sayısal Yöntemlere Giriş. Matris ve Determinantlar. Doğrusal Cebirsel Denklem Takımlarının Sayısal Çözümleri. Doğrusal Olmayan Denklemlerinin Çözümleri. Ara Değer Bulma ve Yaklaşık Çözümler. Lagrange Yöntemi. Newton Yöntemi ile Doğrusal Olmayan Denklem Takımlarının Çözümleri. Sonlu Farklar Yöntemi. Sayısal Türev. Sayısal İntegrasyon. Fark Denklemlerinin Sayısal Çözümleri. Runge-Kutta Yöntemi. Euler Yöntemi. Taylor Serisi Yardımıyla İntegrasyon. Mathematica, Mathcad vb. paket programlarla örnek çözümler.                     
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 0 2 2 2   ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 2 2
19. yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda yenileşme hareketleri ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun genel durumu. Trablusgarp ve Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı. I. Dünya Savaşı’na genel bakış, savaşta Osmanlı Devleti. Mondros Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi. Erzurum Kongresi. Sivas Kongresi. Ankara’da Büyük Millet Meclisinin açılması. Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin kurulması, iç isyanlar.    Paris Barış Konferansı. İzmir’in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi. Lozan Konferansı ve önemi. Türk İnkılabı; Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılaplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk Dış Politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye. Atatürk İlkeleri.
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.   Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.
                                     
3. SINIF/5. YARIYIL (GÜZ)   3. SINIF/6. YARIYIL (BAHAR)
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L TS K AKTS   Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L TS K AKTS
MMB301 Akışkanlar Mekaniği I  Z 3 0 0 3 3 5   MMB302 Akışkanlar Mekaniği II Z 3 0 0 3 3 5
Akışlar mekaniğinin tanımı, akışkanların bazı fiziksel özellileri: Yoğunluk, basınç, sıcaklık, viskozite yüzey gerilimi. Akışkan hareketinde temel ilkeler: Kontrol yüzeyi/hacmi, hareketin izafiliği, akışkan hareketinin aşamaları, akımın boyutsuz parametreleri Reynolds, March, Froude. sayıları, model–gerçek benzeşimi, boyut çözümü ve uygulaması.   İki ve üç boyutlu akımlar, akışkan içinde rahatsızlıkların yayılması “hareketi takiben türev” kavramı. İki boyutlu viskozitesiz, sürekli durumda akımın incelenmesi. Euler denklemleri, potansiyel akım, dönüşsüz akım kavramları, karmaşık potansiyel. Bazı özel akım biçimleri: Düzgün akım, köşe içinde akım, basit girdap, kaynak/kuyu duble, dairesel silindir etrafında akım. Sürükleme ve taşıma oluşumu. İki boyutlu viskoz daimi akımın incelenmesi Navier-Stokes denklemleri, girdaplık, kavramı Coette akımı, Poiseuille akımı. Reynolds sayısının akım üzerindeki etkisi. Kenar (sınır) tabaka teorisi: Prandtl denklemlerinin çıkarılması, düzlem levha etrafında sürtünme, ayrılma ve yeniden tutunması. 
MMB303 Makine Elemanları I  Z 3 0 0 3 3 5   MMB304 Makine Elemanları II  Z 3 0 0 3 3 5
Makine tanımı. Makine elemanlarının sınıflandırılması. Kısa malzeme bilgisi. Gerilme çözümü, cisimlerin gerilme altında çalışabilme hesapları. Yorulma tasarım ölçütleri. Temas gerilimleri. Bağlama elemanları; kamalar. Civata-somun bağlantıları, pim, perno bağlantıları, sıkı geçme ve konik geçmeler, perçin, lehim, kaynak ve yapıştırmalar. Mil ve akslar.    Elastik elemanlar (yaylar). Kavramalar. Yataklar. Rulmanlı yataklar. Yağlama teorisi ve kaymalı yataklar. Enerji iletim elemanları; sonsuz vidalar, kayış-kasnak mekanizmaları, dişli çarklar, sürtme çarkları, zincir mekanizmaları. Enerji sistemlerinden seçilmiş makina elemanları ve çözümleri. Makina tasarımında bilgisayar kullanımı ve sayısal yöntemler.
MMB305 İmalat Yöntemleri I Z 3 0 0 3 3 5   MMB306 İmalat Yöntemleri  II  Z 3 0 0 3 3 4
Demir ve çelik üretimi. Döküm teknikleri: model hazırlama, kalıp hazırlama, döküm yöntemleri (kum döküm, hassas döküm, savurma döküm, basınçlı döküm, diğer döküm yöntemleri). Kaynak teknikleri: ark kaynağı yöntemi, oksi-yakıt gaz kaynağı, direnç kaynağı, katı hal kaynak yöntemleri. Toz metalurjisi.    Metallerin plastik şekillendirmesi: Hacim deformasyon işlemleri (Dövme, Ekstrüzyon, Haddeleme, Tel çekme). Sac metal işleme (Kesme, Bükme, Derin çekme). Talaşlı imalat işlemleri: talaş kaldırma mekanizması, talaşlı şekillendirme yöntemleri (tornalama, frezeleme, delik açma, vargelleme, planyalama, taşlama ve diğerleri), kesici takımlar. 
MMB307 Isı Transferi I  Z 3 0 0 3 3 5   MMB308 Isı Transferi II  Z 3 0 0 3 3 5
Sabit ve zamana bağlı rejimlerde düz levha, silindirik ve küresel cisimlerde bir ve iki boyutta ısı iletimi. İçinde ısı kaynağı bulunan haller; çok katlı cisimlerde ısı geçişi. Sayısal yöntemlerin ısı iletimi sorularında kullanılması, kanatçıklar. Isı ışınımı, siyah ve gri yüzeyler arasında ısı ışınımı, şekil faktörleri, ışınım kalkanı, gaz ışınımı.   Hidrodinamik ve ısıl sınır tabakalar. Doğal ve zorlanmış ısı taşınımı. Boyutsuz sayılar; Reynolds benzerliği. Boru ve boru demetlerinde akış. Buharlaşma ve yoğuşma. Isı değiştiricileri; tesirlilik yöntemi. Kütle geçişi ve kanunları. Isı ve kütle geçişi arasındaki benzerlikler. Taşınım ve yayınım yollarıyla kütle geçişi. 
MMB309 Makine Teorisi Z 3 0 0 3 3 4   MMB310 Sistem Dinamiği ve Kontrol Z 3 0 0 3 3 5
Mekanizmalarla ilgili temel kavramlar. Mekanizmaların kinematik çözümü ve sentezi. Makinalarda statik ve dinamik kuvvet çözümü. Makinaların hareket denklemleri. Tek serbestlik dereceli sistemlerin sönümsüz, sönümlü ve zorlanmış titreşimleri. Rezonans. Millerin kritik hızları. Titreşim ölçüm cihazları. Titreşim yalıtımı. Makinalarda kütle dengelemesi, rotorların dengelenmesi. Makinalarda düzgün hareket elde edilmesi ve volan seçimi. Yürek mekanizmalarının dinamiği.   Fiziksel sistemlerin modellenmesi ve dinamik denklemlerinin çıkarılması. Transfer fonksiyonları ve blok diyagramları. Otomatik kontrolün temel kavramları. Kontrol işlemleri. Zaman cevabı. Kararlılık ve Routh-Hurwitz ölçütü. Köklerin yer eğrileri. Frekans cevabı yöntemleri ve Bode diyagramları. 
MMB353 İş Sağlığı ve Güvenliği S 2 0 0 2 2 2   MMB318 Bilgisayar Denetimli Takım Tezgahları S 3 0 0 3 3 6
İş sağlığı ve güvenliğinin tarihi gelişimi, iş güvenliği kavramı, iş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, iş güvenliğinde temel unsurlar, tehlikelerin kaynakları, iş sağlığı kavramı, ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuruluşlar, temel hukuk kanunlarda işçi sağlığı, İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, risk yönetimi ve değerlendirilmesi, kişisel koruyucu donanımlar.    Sayısal denetimli tezgahlarda koordinat sistemleri, tezgah hareketleri ve hareket kontrolü, sürücü-kızak sistemleri. Sayısal denetimli tezgahlarda tezgah-bilgisayar donanım arayüzü. Sayısal denetimde DNC, CNC ve AC teknolojileri. Sayısal denetimli takım tezgahlarında parça programlama teknikleri: Elle programlama, bilgisayar yardımıyla programlama, APT, parça programlama uygulamaları. 
MMB355 Endüstriyel Otomasyon Sistemleri S 2 0 0 2 2 2   MMB320 Isı Değiştiricileri S 3 0 0 3 3 6
Otomasyon sistemlerinin tarihçesi, endüstriyel kontrol sistemleri için temel kavramlar, roleler ve çeşitleri, sensörler ve sensör çeşitleri, programlanabilir denetleyiciler, pompa ve vanaların kontrolü, açık-kapalı ve lineer kontrol sistemleri, pnömatik ve hidrolik temel elemanlar ve bunların kontrolü, mantıksal devre şemalarının hazırlanması, endüstride kullanılan otomasyon programları.   Isı değiştiricisi çeşitleri ve özellikleri. Isı değiştiricilerinin sınıflandırılması. Isı değiştiricilerin çözümünde kullanılan yöntemler: Isı değiştiricisi etkinliği-geçiş birimi sayısı, logaritmik ortalama sıcaklık farkı, sıcaklık etkinliği-soğuk tarafın akışkan değişkenlerine bağlı geçiş birimi sayısı, sıcaklık farkları oranı-sıcaklık etkinliği yöntemleri. Isı değiştiricilerinde basınç kaybı ve pompalama gücü. Isı değiştiricilerinde kirlenme. Kompakt ısı değiştiricileri. Isı değiştiricisi uygulamaları: Yoğuşturucular, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, ekonomizörler ve soğutma kuleleri. Geri kazanımlı ısı değiştiricisi tipleri ve hesaplamaları. 
STJ220 Yaz Stajı I Z 0 0 0 0 0 4                    
Öğrencilerin edindikleri kuramsal bilgileri sanayi kuruluşlarındaki uygulamalarla pekiştirmeleri için bu ders kapsamında en az 20 iş günü staj yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin bu stajda temel üretim tekniklerini (Döküm, talaşlı imalat, kaynak, ısıl işlem, dövme, tel çekme, ekstrüzyon, haddeleme, toz metalurjisi v.b.) gözlemlemesi, sınıflandırması ve ayrıntılı bilgi edinmesi beklenmektedir. Öğrencilerin Bölüm Staj Kılavuzunda belirtilen biçime uygun olarak hazırlayacakları Staj Raporunu Staj Komisyonuna sunmaları gerekmektedir.                    
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.   Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.
                                     
4. SINIF/7. YARIYIL (GÜZ)   4. SINIF/8. YARIYIL (BAHAR)
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L TS K AKTS   Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L TS K AKTS
MMB401 Makine Mühendisliği Laboratuvarı I Z 1 2 0 3 2 3   MMB402 Makine Mühendisliği Laboratuvarı II Z 1 2 0 3 2 3
Malzeme, imalat, mekanik, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, termodinamik ve enerji sistemleri ilgili deneylerin gerçekleştirilmesi. Bu konularla ilgili olarak deneylerin yapılması, deneysel ölçümlerin alınması, deney sonuçlarının analiz edilmesi, sonuçların yorumlanması ve deney raporlarının hazırlanarak sorumlu öğretim elemanına sunulması.   Malzeme, imalat, mekanik, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, termodinamik ve enerji sistemleri ilgili deneylerin gerçekleştirilmesi. Bu konularla ilgili olarak deneylerin yapılması, deneysel ölçümlerin alınması, deney sonuçlarının analiz edilmesi, sonuçların yorumlanması ve deney raporlarının hazırlanarak sorumlu öğretim elemanına sunulması.
MMB471 Isıl Sistem Tasarımı I S 3 0 0 3 3 6   MMB472 Isıl Sistem Tasarımı II S 3 0 0 3 3 5
Isıl sistemlerin matematiksel modellemesi ve analizini yapmak. Isıl sistemlerin tasarımı için hazırlanan çeşitli yazılım ve yöntemleri öğrenmek. Endüstride sıkça rastlanan, ısı değiştirici, güç üretim sistemleri ve güneş enerjisi gibi sistemler üzerine örnek çalışmalar yapmak.    Isıl sistemlerin matematiksel modeline göre tasarımını yapmak. Isıl sistemlerin tasarımı için hazırlanan çeşitli yazılım ve yöntemleri tasarımlara uygulayabilmek. Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve ısı geri kazanım sistemleri gibi sistemler üzerine örnek çalışmalar yapmak.
MMB473 Mekanik Sistem Tasarımı I S 3 0 0 3 3 6   MMB474 Mekanik Sistem Tasarımı II