Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Hakkında

Tarihçe

Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2010 yılında kurulmuştur. İlk kez 2013-2014 akademik yılında öğrenci kabul eden bölümümüz; güçlü akademik kadrosuyla lisans ve lisansüstü (Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora) programlara öğrenci kabulüne ve eğitim-öğretim sürecine devam etmektedir.

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi ile Kamu Yönetimi, birbirleriyle yakın ilişkili iki alandır. Bu alanlar, siyasal ve yönetsel konuların bilimsel açıdan incelenmesiyle ilgilidirler. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, siyasal sistemde kaynakların ve değerlerin dağılım süreçlerini konu edinmektedir. Bölümün akademik açıdan incelediği konular bir taraftan güç, otorite, meşruiyet, sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik yapı ve siyasal katılım gibi alanları kapsarken, diğer taraftan devlet, hükümet, siyasi partiler, baskı grupları ve uluslararası örgütler gibi kurum ve yapıları içermektedir. Bölüm, siyasete,tarihe, okumaya, Dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri sorgulamaya, yorumlamaya meraklı öğrencilere uygundur ve çok çeşitli alanlarda çalışma imkânı verir.

 

 

Bölümün Amacı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, birbiriyle sürekli etkileşim içindeki iki temel sosyal bilim disiplini olan ‘Siyaset Bilimi ve Yönetim Bilimi'ni tek başlık altında tanımlar. Benimsediği disiplinlerarası yaklaşımla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün hedefi, öğrencilerinin bilimsel temel kavramları, kuramları, düşünce yapılarını anlayarak, siyasal ve idari mekanizmaların işleyişlerini yakından inceleyebilmesidir. Böylece öğrencilerin siyasal ve yönetsel sorunları görebilme, değerlendirme ve çözüm üretebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Uzman akademik kadrosuyla eğitimlerin sürdürüldüğü bölümümüzde, geleceğin çok yönlü, etkin, geniş bir vizyona sahip yönetici adaylarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bölümümüzün ProgramEğitim Hedefleri

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik niteliklerine sahip, yönetim bilimleri, hukuk, siyaset, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında teorik ve pratik bilgi sahibi, aldığı eğitim ile çok yönlü düşünme, doğru karar verme ve etkili iletişim becerilerine sahip, mesleğiyle ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve yeni teknolojileri takip eden ve bunları en iyi şekilde kullanabilen, takım çalışmasına yatkın, araştırmacı ve yenilikçi bireyler yetiştirmek.

 

 

Program Çıktıları

1.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleme, kuramları öğrenme, muhakeme etme, çözümleme ve aktarabilme becerisi.

2.

Siyaset Bilimi, Hukuk, İktisat, İşletme, Muhasebe, Maliye ve Uluslararası İlişkiler gibi sosyal bilimler alanında yeterli düzeyde temel ve kavramsal bilgi.

3.

Toplumsal, ekonomik ve siyasal problemleri saptama, tanımlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama ile bu amaçlara özgü uygun bilimsel yöntemleri uygulama becerisi.

4.

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.

5.

Küresel, ulusal ve yerel düzeyde kamu politikalarını etkileyen hukuki, iktisadi ve siyasi gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi.

6.

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde görev alma ve bireysel çalışabilme becerisi.

7.

İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi.

8.

Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi.

9.

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi ile en az bir yabancı dili kullanabilme becerisi.

10.

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi.

11.

Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması.

12.

Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi.

 

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288271043
sbky@osmaniye.edu.tr