Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri
ZORUNLU DERSLER
 I. Yarıyıl
Sıra
No 
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T sen L TS K AKTS
 1. SAY101  GENEL MUHASEBE I Z 3 0 0 3 3 4
Muhasebe ile ilgili temel kavramlar, muhasebede kullanılan belli başlı belgeler ve bunların düzenlenmesi, hesap konsepti, hesap planı, aktif-pasif hesaplar ve bu hesapların işleyiş kuralları, finansal tablolardan tablolar ve gelir tablosu düzenlemeleri elde edilmektedir. 
 2.  SAY103 İKTİSADA GİRİŞ I  Z  3 0 0 3 3 4
İktisadın temel kavramları, mikro iktisadın unsurları, fiyat teorisi, talep ve arz kanunları, tüketici mantığı, üretim teorisi, maliyet mantığı, tüketici ve üretici yapısı, farklı piyasa türleri, üretim sistemleri işletilmektedir.
 3.  SAY105 GENEL İŞLETME Z 3 0 0 3 3 4
Ekonomik yaşam ve işletmecilik temel kavramları, işletmelerin amaçları ve işletmelerin türleri, işletme çevresi ve sistemi, işletmelerin sosyal ve etik sorumlulukları, işletmelerin kuruluş yatırımı ve kuruluş yatırım araştırmaları, işletmelerin hukuki yapıları ve işletme birleşmeleri, işletme yönetimi ve yönetim fonksiyonları, işletmelerin üretim, pazarlama, finansman ve insan kaynakları yönetimi fonksiyonları.
 4.  SAY107  YÖNETİMİN TEMEL İLKELERİ Z 3 0 0 3 3 4
Yönetim ile ilgili temel kavram ve konular (örgüt, yönetim ve yönetici tanımları, yönetim becerileri, rolleri ve yönetim süreci) ile temel örgüt kuramları (klasik, neoklasik, modern ve çağdaş yaklaşımlar) hakkında bilgi vermek.
5. ENF101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Z 2 1 0 3 2.5 3
Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar işletim sistemleri, bir bilgisayara işletim sistemi kurma, bilgisayar bellekleri, mikroişlemciler ve bilgisayar mimarisi, manyetik depolama ve sabit disk sürücüsü, bilgisayar ağları, internet, bilişim sistemleri ve bilişim sistemlerinin gelişim süreci, işletmelerde bilişim sistemi geliştirme, bilişim sistemlerinin sorunları ve çözüm yolları, bilişim teknolojisindeki gelişmelerin işletme yapısı üzerindeki etkileri, bilişim sistemleri ve teknolojilerindeki yönelimler. Bilgisayar yazılımı ve tarihi. Bilgisayar mimarisi ve yapısı.
 6.  ATA101  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 0 2 2 2
Ders kapsamında modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler ele alınmaktadır. Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. Dersin amacı, öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda kurulduğunu anlatmak, Atatürkçü Düşünce’yi ve onun dayandığı felsefeyi, ilkeleri ve bunun yanında çağdaş değerleri benimsetmektir.
 7.  TDL101  TÜRK DİLİ I Z 2 0 0 2 2 2
Dersin amacı öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilerek yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmektir. Bu ders kapsamında öğrencilere akademik metin kavramı tanıtılmakta, alan ile ilgili akademik okumalar yapılırken eleştirel düşünme araçları da sunulmaktadır. Okunan akademik metinler dönem boyunca hem yapısal hem de içerik odaklı incelenmektedir.

8

 YDL101   YABANCI DİL I
Z 2 1 0 2 2.5 5
Bu dersin genel hedefi, Başlangıç seviyesinde İngilizce bilgisi edindirme ve temel becerilerin ediniminin sağlanmasıdır. Dersin içeriğinde, dilin temeli; tanışma konusuna giriş, konuşmaya başlama, fiillerin tanıtımı, yer ve kişi tanıtımı, yetenekler, tercihler, teklif ve kabul etmek, sıklık zarfları, soru sorma ve yanıtlama, geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fillerin çekimi, zaman zarflarının kullanımı ve seyahat planları yapma yer almaktadır.

9   DOY101  DİJİTAL OKURYAZARLIK  Z  2  0 2  2  5
Dijital okuryazarlık bireylerin bilişim teknolojilerini ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilme becerisidir. Bu beceri anlamlı edinimlerin gerçekleşmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu ders öğrencilere akıllı cihazlar ve sosyal ağların temel prensipleri, topluluklar ve sosyal medya ile etkileşim, bilgiye ulaşma onu analiz etme, eleştirel düşünme gibi beceriler kazandırmayı amaçlar. Ders kapsamında, dijital okuryazarlık kavramı ve dijital teknolojileri kullanırken insanların bilgiyi bulma, kullanma, özetleme, değerlendirme, yaratma ve iletişim kurma yolları gibi konular ele alınacaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 II. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
 1.  SAY102  GENEL MUHASEBE II Z 3 0 0 3 3 5
 Dönen ve duran varlık hesapları ve işleyişi, kısa vadeli ve uzun vadeli yabancı kaynak hesapları ve işleyişi, öz kaynak hesapları ve işleyişi, gelir, gider hesapları ve işleyişi, gelir tablosu düzenlemek ve envanter işlemlerini konuları işlenmektedir.
 2.  SAY104 İKTİSADA GİRİŞ II  Z 3 0 0 3 3 4
 Bu ders ile işsizlik, enflasyon, fiyatlar genel düzeyi, ekonomik istikrar ve büyüme, para teorisi, uluslararası iktisat gibi makroekonomik konulara açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır.
  
 3.  SAY106 HUKUKUN GENEL KAVRAMLARI Z 2 0 0 2 2 3

Hukuk Kuralları ile diğer hukuk kuralları arasındaki ilişkiyi ve farkının öğrenilmesi Hukuk normları ve arasındaki ilişki hakkında temel bilgi edinilmesi, normlar hiyerarşisi anayasanın üstlüğü gibi konularda hakkında bilgi edinme. Özel Kamu hukuku ayrımı ve kriterleri öğrenerek hak kavramı çeşitleri hakkında bilgi edinip hukuk temel kavramlarının teknik anlamını öğrenip tartışacak duruma gelmedir.

4.  SAY108   SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  Z  3  3
 İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamındaki kavramları, işlevleri, teknikleri, yöntemleri ve yaklaşımları açıklayabilme becerisi ile sağlık kurumlarında İKY işlevini analiz edebilme ve sağlık kurumlarındaki uygulamaları sorgulayabilme becerisini kazandırmak.
 5. YDL102 YABANCI DİL II Z 2 1 0 3 2.5 5
Yabancı Dil II dersi, öğrencilerin temel İngilizce bilgisini arttırmayı hedefler. Dersin içeriği, öğrencinin temel konularda kendisini ifade etmesini ve cümleler kurarken kullanacağı temel dilbilgisi yapılarını içerir. Dersin amacı, öğrencilere lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı ve okuduğunu anlama becerilerini kazandırmaktır.
 6. ATA102  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z 2 0 0 2 2 2
Bu ders kapsamında siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ve 1950 -1960 yılları arası Türkiye ele alınmaktadır.
 7. TDL102  TÜRK DİLİ II Z 2 0 0 2 2 2
Bu ders kapsamında öğrencilere akademik yazma becerilerini kazandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, Türkçe metin oluşturma, metnin bölümlerini oluşturma ve alıntı yapma, aynı zamanda da sözlü anlatım becerilerinin kazandırılmasına yönelik hem teorik hem de pratik çalışmalar yapılmaktadır.
 8.  ENF102  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II Z 2 1 0 3 2,5 5
Bu dersin amacı öğrencilere mesleki ve akademik hayatlarında gerekli olacak temel bilgi teknolojilerinde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında öğrenciler (Windows 8,10 vb.) işletim sistemleri hakkında genel bilgi edinirler. Word programında metin yazma, düzenleme, dizin ekleme, içindekiler oluşturma; Excel programında tablo hazırlama, grafik ekleme; PowerPoint programında sunum hazırlama ve tüm Office programlarını etkin kullanabilmeyi öğrenirler. Ayrıca öğrenciler, ders kapsamında bulut sistemleri, dijital dosya hazırlama, internette araştırma yöntemleri, arama motorlarını verimli kullanma vb. işlemlerde becerilerini arttırırlar.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 II. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  SAY150 SAĞLIK VE TOPLUM S 2 0 0 2 2 3
Sağlık ve toplum ilgili temel kavramların öğrenilerek, bu kavramların birbiri ile olan ilişkileri ile birey ve toplum sağlığı açısından öneminin değerlendirmesi amaçlanmaktadır.
 2.  SAY152  TIBBİ TERMİNOLOJİ S 2 0 0 2 2 3
Temel tıbbi terminoloji terimlerini öğrencilere kazandırmak, vücuttaki anatomik oluşumların isimleri ile hastalık isimlerinin öğrenilmesini sağlamak.
 3.  SAY154  AKADEMİK TÜRKÇE S 2 0 0 2 2 3
Öğrencilerin okudukları Türkçe makaleleri anlama, özetleme, yorumlama ve sunum yoluyla bir grup dinleyiciye sunum yapma becerilerini geliştirmek ve Türkçe sunum deneyimi kazanmalarını sağlamak. Bu ders yardımıyla öğrenciler, sağlık yönetimiyle ilgili okuma pratikleri yaparlar ve kelime dağarcıklarını geliştirirler.

 III. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
 1. SAY201 TİCARET HUKUKU Z 3 0 0 3 3 5
Bu ders kapsamında, temel ekonomik kavramlar, firma teorisi, tüketici teorisi ve piyasa teorisi konuları ele alınacaktır.
 2.  SAY203 SAĞLIK YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 3 0 0 3 3 5
Bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramlar, bilimsel araştırma süreci ve aşamaları araştırmalarda hata kaynakları, araştırmalarda ölçüm ve ölçek türleri, geçerlik ve güvenirlik, araştırma yaklaşımları, anket, mülakat ve gözlem yöntemleri.
 3. SAY205 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ I Z 3 0 0 3 3 5
Sağlık kavramı, sağlığı etkileyen faktörler, sağlık hizmetlerinin temel özellikleri, sağlık hizmetleri kullanımı etkileyen faktörler, sağlık sistemi, etkili sağlık sisteminin özelliklerini, sağlık kurumlarının yapısal tasarımı konuları yer almaktadır
 4. SAY207 MESLEKİ İNGİLİZCE I Z 3 0 0 3 3 5
Bu derste ana yetenekler – okuma, yazma, dinleme ve konuşma – derinlemesine çalışılacaktır.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.

 

III. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  SAY251 İLETİŞİM BECERİLERİ S 3 0 0 3 3 5
Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları
 2.  SAY253  SAĞLIK TURİZMİ S 3 0 0 3 3 5
Sağlık turizmi kavramı, sağlık turizmi pazarı ve endüstrisi, tedavi süreci, sağlık turizminde müşteri beklentileri, sağlık turizminde yasal ve etik konular, ekonomik, sosyal ve kurumsal açıdan sağlık turizmi, kaynak ve hedef ülke açısından sistem üzerindeki etkiler, Türkiye açısından sağlık turizmi, sağlık turizmi alanında yapılan araştırmalar
 3.
 SAY255  İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ S 3 0 0 3 3 5
İş sağlığı ve güvenliğinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi ve çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri, İş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemi, Dünyada ve Türkiye´deki iş sağlığı ve güvenliğinin mevcut durumu irdelenmektedir.
 4.  SAY257  EPİDEMİYOLOJİ  S  3  0  0  3  5
Epidemiyoloji kavramı, amacı, tarihsel gelişimi, kullanım alanları, temel kavramlar, kantitatif ölçüler, gözlemsel araştırma yöntemleri, deneysel araştırma yöntemleri ve epidemiyolojik kavram, ölçüm, yönlendirme ve denetim fonksiyonlarının uygulanması
 5.  SAY259  HASTA HAKLARI  S  3  0  0  3  3  5
 Bu ders; hasta hakları kavramı ve tarihsel gelişimi, hasta haklarına ilişkin yasal düzenlemelerin Türkiye’deki durumu, farklı olgularda hasta hakları ile ilgili konuları içerir

 IV. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.  SAY202 İDARE HUKUKU Z 3 0 0 3 3 5
İdare Hukukunun temel kavramları, kaynakları, idari teşkilat, idarenin işleyişi, idari sözleşmeler, kamu hizmeti idari kolluk, kamu görevlileri, kamu malları ve idarenin sorumluluğu anlatılmaktadır
 2. SAY204 TIBBİ DÖKÜMANTASYON Z 3 0 0 3 3 5
Tıbbi dokümantasyon ile ilgili kavramlar, tıbbi doküman ve tıbbi dokümantasyonun tarihçesi, tıbbi dokümanların temel özellikleri, tıbbi kayıtların önemi, kullanımı ve başlıca kullanıcıları, tıbbi kayıtların kapsamı ve düzenlenmesi, hasta dosyalarının niteliksel ve niceliksel analizi, hasta dosyalarının numaralanması ve sıralanması, hasta dosyaları arşivlerinde kullanılan indeksler, hasta dosyaları arşivinin mimari yapı ve özellikleri, hasta dosyalarının hukuki ve idari önemi, hasta dosyaları arşivi bölüm ve fonksiyonları, hasta dosyaları arşivlerinde örgüt modelleri, hasta dosyaları arşivinin yönetim ve organizasyonu konularında bilgi sağlamayı içerir
 3.  SAY206 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II Z 3 0 0 3 3 5
Hastanelerin tanımı, fonksiyonları, organizasyon açısından özellikleri, Türkiye’de hastanelerin organizasyon yapısı, çeşitli ülkelerde hastanelerin organizasyon yapısı, hastanelerde faaliyet gösteren komiteler, hastane kuruluş aşamaları, mimari özellikleri, hastane işletme yönetmelikleri ve ilgili hukuki kaynaklar üzerinde durulur.
 4. SAY208 MESLEKİ İNGİLİZCE II Z 3 0 0 3 3 5
Öğrencilerin İngilizceyi uzun vadeli olarak, etkin bir şekilde kullanmaları ve Hukuk İngilizcesine yönelik temel dil ve terminoloji bilgisi; hukuka yönelik temel konularda ingilizce okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin gelişmesi amaçlanmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 IV. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  SAY250  SAĞLIK KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER S 3 0 0 3 3 5
Halkla ilişkiler kavramı, halkla ilişkilerin gelişimi ve benimsenmesi, halkla ilişkiler metotları, halkla ilişkilerde temel ilkeler, halkla ilişkilerde kullanılan araçlar, halkla ilişkilerde basınla ilişkiler, halkla ilişkilerde kamuoyu ve hedef kitle, halkla ilişkilerin sağlık örgütü içindeki yeri, halkla ilişkiler kampanyaları, halkla ilişkilerde iletişim türleri, iletişim engelleri, halkla ilişkiler ve müşteri ilişkileri, halkla ilişkilerde pazarlama, Sağlıkta Kalite Standartları(SKS) gereği hasta memnuniyetinin ölçümü ve değerlendirilmesi konularında bilgi aktarılacaktır.
 2.  SAY252  İLKYARDIM S 3 0 0 3 3 5
İlk yardımın temel uygulamalarını öğrenir.
 3.  SAY254  KAMU MALİYESİ S 3 0 0 3 3 5
Kamu maliyesi, kamu geliri, kamu harcaması, vergi çeşitleri, vergi yükü ve yansıması, bütçe sistemleri, maliye politikası ve uluslararası maliye konularını içermektedir
 4.  SAY256  LİDERLİK VE MOTİVASYON S 3 0 0 3 3 5
Liderlik teorileri, liderlik değişim ve yenilik, motivasyon teorileri.
 5.  SAY258  GENEL MATEMATİK S 3 0 0 3 3 5
Matematiğin temel kavramları, fonksiyonlar, fonksiyon kurma yöntemleri, doğrusal fonksiyonların grafikleri, fonksiyonlarda türev, matris, determinant kavramları ve lineer denklem sistemlerinin çözümleri konularını içerir.
 6.  SAY260  TÜRK SAĞLIK SİSTEMLERİ S 3 0 0 3 3 5
Türkiye’nin demografik yapısı ve sağlık statüsü, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve kullanımı, Türk Sağlık Sistemi’nin organizasyonu, Türk Sağlık Sistemi’nin yönetimi, Türk Sağlık Sistemi’nin ekonomik destek kaynakları, Türk Sağlık Sisteminde kullanılan kaynaklar (insan gücü, sağlık kurumları, teknoloji), Türk Sağlık Sistemi’nde hizmet sunumu.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.

 

  V. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  SAY301 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ I Z 3 0 0 3 3 5
Maliyet muhasebesinin temel kavramları, maliyet hesapları ve kayıtları, ilk madde ve malzeme maliyetleri, işçilik maliyetleri, genel üretim maliyetleri ve türleri, sipariş maliyet sistemi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 2.  SAY303  SAĞLIK KURUMLARINDA LOJİSTİK VE TEDARİK YÖNETİMİ Z 3 0 0 3 3 5
Lojistik ve Tedarik kavramları, depo yönetimi, stok yönetimi, satın alma işlemleri, malzeme yönetimi, geri ödeme sistemleri.
 3.  SAY305  SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Z 3 0 0 3 3 5
Sağlık Sosyolojisi dersinin genel olarak içeriği; sağlık, hastalık ve toplum tanımları ve teorileri, sağlık ve hastalık açıklamaları ve yaklaşımları, sağlığı etkileyen faktörler, sağlığın sosyal belirleyicileri ve sağlık ile toplum ilişkisinin kavramsal bir çerçevede analizi konularından oluşmaktadır.
 4.  SAY307  SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Z 3 0 0 3 3 5
Örgüt içerisindeki insan davranışlarını, nedenlerini, bu konuda bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 V. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  SAY351  SOSYAL POLİTİKA S 3 0 0 3 3 5
Derste sosyal politika kavramı, sosyal politikanın tarihsel gelişimi ve sorun alanları ele alınacaktır.
 2.  SAY353  SAĞLIK KURUMLARINDA ÜRETİM VE İŞLEMLER YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 5
Üretim yönetimi, malzeme yönetimi, stok yönetimi, süreç yönetimi konularına değinilecektir.
 3.  SAY355  SAĞLIK İŞLETMECİLİĞİNDE ÇAĞDAŞ YÖNELİMLER S 3 0 0 3 3 5
Yönetim biliminin evrimi ve stratejik boyutuyla yönetim yaklaşımlarının incelenmesi.
 4.  SAY357  KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER S 3 0 0 3 3 5
Kişiler arası ilişkilerin başlangıcı ve gelişimi; yakın ilişkiler; ilişki tipleri ve kuramsal yaklaşımlar hakkında bilgi verilmesi.
 5.  SAY359  İŞARET DİLİ S 3 0 0 3 3 5
Türkçe işaret dili (TİD)in tanımı, tek ve çift el kullanım, işaretlerin Türkçeyle ilişkisi, TİD kullanarak işitme engelli bireyle iletişim kurma.
 6.  SAY361  SAĞLIK YÖNETİMİNDE SAYISAL YÖNTEMLER S 3 0 0 3 3 5
Sayısal yöntemler, karar verme teknikleri, oyun teorisi, karar analizi, kuyruk modeli gibi konular ele alınacaktır.

  VI. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  SAY302  SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM Z 3 0 0 3 3 5
Finansman kavramının tanımı, sağlık sektörü ve finansal çevre ilişkisi, paranın zaman değeri, sağlık kurumları nezdinde yatırım kararları, proje analizleri, sermaye bütçelemesi, sermaye maliyeti, borç ve kar payı politikaları, finansal tablo analizleri, finansal planlama, çalışma sermayesi yönetimi ve nakit ve stok yönetimi içeriği oluşturmaktadır.
 2.  SAY304  SAĞLIK KURUMLARINDA GİRİŞİMCİLİK Z 3 0 0 3 3 5
Girişimcilik ve girişimcinin özellikleri; girişimcilikte yaratıcılık, yenilik; iç girişimcilik ve ekonomik gelişme; Türkiye’de girişimciliğin değerlendirilmesi; Türk girişimciliğinin genel profili; Uluslararası girişimcilik ve yeni ekonomik gelişmeler gibi konular ve yönetsel teknikler.
 3.  SAY306  SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA Z 3 0 0 3 3 5
Sağlık kurumlarında pazarlamanın rolü, pazarlama stratejileri, pazarlama karması.
4.  SAY308  BİYOİSTATİSTİK Z 3 0 0 3 3 5
İstatistiğin sağlık hizmetlerindeki kullanım alanları, hastane hizmetlerinin değerlendirilmesiyle ilgili istatistiksel yöntemler.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 VI. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  SAY350  SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ II S 3 0 0 3 3 5
Maliyet hesaplama yöntemleri, bütçeleme teknikleri, maliyet sistemleri, maliyet hacim kar analizleri, stok planlama ve kontrolü, maliyet raporları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 2.  SAY352  SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ S 3 0 0 3 3 5

Hastanın tedavisiyle ilgili klinik kararlarda destek sağlamak, sunulan sağlık hizmetlerinin devamlığını sağlamak, sağlık hizmeti sunanlar arasında iletişimi sağlamak, geri ödemeye esas olmak üzere veri sağlamak, sunulan sağlık hizmetinin kalitesini ve etkililiğini değerlendirmek için veri sağlamak, tıbbi araştırmalar ve eğitim için bilgi desteği sağlamak, sağlık kuruluşlarına operasyonel kararlar için destek sağlamak ve yasal gereklilikler için veri sağlamak.

 3.  SAY354  SAĞLIK KURUMLARINDA GIDA VE PERSONEL HİJYENİ S 3 0 0 3 3 5
Hijyen ve sanitasyonun tanımı, hijyen-kalite ilişkisi, toplu beslenme sistemlerinde hijyenin önemi, hijyen riskleri, önlemler, gıda hijyeni, kişisel hijyen, el yıkama, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi.
 4.  SAY356  HASTA GÜVENLİĞİ S 3 0 0 3 3 5
Hasta güvenliği, Tıp Enstitüsü raporları, hasta güvenliği kültürü, ekip çalışması ve iletişim, hasta güvenliğinin ölçülmesi ve artırılması, bildirim ve öğrenme sistemleri, ilaç güvenliği, tıbbi hatanın açıklanması, JCI ve hasta güvenliği, Dünya Sağlık Örgütü hasta güvenliği programları, Türkiye'de hasta güvenliği.
 5.  SAY358  KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ S 3 0 0 3 3 5
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemi Kavram, Metot, Uygulamaları öğrenilir. Türk Sağlık Sistemi hakkında bilgi verilir. Dünya ülkelerinin sağlık sistemlerini bilir.
 6.  SAY360  GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI S 3 0 0 3 3 5
Bu derste öğrencilerin, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlamaları, Gönüllülük esaslı projelerde yer almaları, katılımcı ve demokratik bireyler olmaları, dayanışma ve işbirliğini pekiştirmeleri, sorumluluk almaları ve proje geliştirmeleri, sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

  VII. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  SAY401  SAĞLIK YÖNETİMİNDE ETİK Z 3 0 0 3 3 5
 Bu derste sağlık kurumları yöneticiliğinde etik ve etik ilkeler ele alınır
2.   SAY403  SAĞLIK POLİTİKASI VE PLANLAMASI  Z  3  0  0  3
 Bu derste, sağlık politikası ve planlaması kavramı üzerinde durularak sağlık politikası belirleme ve uygulama süreci ile planlama yöntemleri hakkında bilgiler verilecektir
3.   SAY405  SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ  Z  3  0  0  3  3  5
Sağlık hizmetlerinde kalite kavram, Sağlık hizmetlerinde sürekli kalite iyileştirme, Müşteri algıları, Yapı, süreç ve sonuç ölçüleri, Temel kalite iyileştirme araçları, Kalite iyileştirme ekipleri, Temel kalite iyileştirme modelleri, Stratejik kalite yönetimi, Dışsal kalite iyileştirme yöntemleri.
4.   SAY407  SAĞLIK EKONOMİSİ  Z  3  0  0  3  3  5
Genel ekonomik bilginin yanı sıra, sağlık sektörünün ekonomik açıdan analizi, sağlık sektöründe ekonomik değerlendirme teknikleri, sağlık hizmetlerinde üretim ve maliyet fonksiyonları, sağlık sektörünün ekonomik büyüme ve kalkınmaya etkisi, sağlık sektörünün finansmanı, sağlık hizmetleri sisteminin ekonomik amaçları, sağlık sektöründe üretim ve çıktı, sağlık işletmelerinde maliyet, sağlık hizmeti ve malı talebi, sağlık hizmeti ve malı arzı, sağlık sektöründe pazar türleri, sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme, sosyal güvenlik, sağlık pazarına devletin müdahalesi, sağlık iş gücü ve sigorta piyasaları konularını incelemektir
 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.

 

 VII. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  SAY451  SAĞLIK KURUMLARINDA PROGRAM PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME S 3 0 0 3 3 5
Sağlık programlarını geliştirme ve değerlendirmenin amaç ve kapsamı, sağlık program ve hizmetlerinin planlanması ve halk sağlığı planlamasının tarihsel geçmişi, planlayıcı ve değerlendiricilerin rolü, planlama yaklaşımları ve aşamaları, program planlama için toplumun sağlığının değerlendirilmesi, program geliştirme yaklaşımları, program amaç ve hedeflerinin oluşturulması, sağlık programlarını değerlendirme yöntemleri, maliyet ve ekonomik analiz yöntemleri, Sağlık programlarının sonuç ve etkilerinin ölçümü ve duyarlılık analizi, Sağlık programlarının değerlendirmesinde verilerinin analizi ve yorumlanması kapsanmaktadır.
 2.  SAY453  SAĞLIK KURUMLARINDA TEKNOLOJİ YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 5

Sağlık İdarecilerinin bilim, teknolojinin ve sağlık teknolojisinin gereği, önemi, devletin rolü, bir politika oluşturulması gerekliliğini kavramalar, yönetim kademeleri, dünyada ve Türkiye’de ülke  boyutu ve sağlık kuruluşu boyutunda mevcut durum ile alınması gerekli önlemler, sağlık kuruluşlarında teknolojik uygulamalar ve mevcut durum.

 3.  SAY455  SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin içeriği; performans yönetimi süreci, sağlık hizmetlerinde program değerlendirme ve performans ölçümü, performans yönetim sistemleri, sağlık kurumlarında performans ölçüm metotlarından oluşmaktadır.
 4.  SAY457  SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM MUHASEBESİ S 3 0 0 3 3 5
Sağlık işletmeleri çerçevesinde yönetim muhasebesi araçları ve stratejik yönetim yöntemlerinin uygulanması, performans ölçümleme sistemlerinin tasarımı ve stratejik performans analizinde kullanılacak olan raporların hazırlanması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 5.  SAY459  AKILCI İLAÇ KULLANIMI S 3 0 0 3 3 5
Akılcı ilaç kullanımı, önemi ilkleri, dünyadan örnekler.
 6.  SAY461  UZUN DÖNEM BAKIM YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 5
Uzun dönem bakım yönetimi ile ilgili kavramlar.
 7.  SAY463  ELEŞTİREL DÜŞÜNME  S  3  0  0  3
 3  5
Düşünme nedi̇r?; basi̇t düzeyli̇ düşünme; karmaşık düzeyli̇ düşünme: eleşti̇rel düşünme (tümevarim düşünme beceri̇leri̇, tümdengeli̇m düşünme beceri̇leri̇, değerlendi̇ri̇ci̇ düşünme beceri̇leri̇) yaratici düşünme, sorun çözme, karar verme ve metabi̇li̇ş; düşünce beceri̇leri̇ni̇ geli̇şti̇ri̇ci̇ tekni̇k ve programların tanıtılması ve üni̇teler i̇şleni̇rken bunlarin kullanilmasina i̇li̇şki̇n çalişmalarin yaptirilmasi: akil hari̇tasi; Taylor’in çoklu yetenek modeli̇, De bono’nun 6 düşünme şapka tekni̇ği̇; de bono’nun cort düşünme programı; feurstei̇n’in araçlı zengi̇nleşti̇rme programı.

  VIII. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  TS  K  AKTS
 1.  SAY402  SAĞLIK YÖNETİMİ ALAN STAJI Z 4 16 0 20 12 15
Sağlık birimlerinin idari, mali, klinik ve teknik birimlerini fonksiyonlarının işleyişini öğrencilere yakından göstermeyi içermektedir
 2.  SAY404 SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM   Z  0  0  3  3
Stratejik yönetim; alternatif stratejiler, alternatifleri değerlendirme ve strateji seçimi ve uygulanması, stratejik düşünme haritaları geliştirme.
 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.

 

 VIII. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K AKTS
 1.  SAY450  SAĞLIK SİĞORTACILIĞI VE GERİ ÖDEME SİSTEMLERİ  S  3  0  0  3  3  5
Sağlık sisteminin finansman kaynakları, gelirlerin havuzlanması, havuzlanan gelirden farklı sağlık hizmetleri için farklı hizmet sunuculara yapılan ödeme yöntemleri, Türkiye’de sağlık sisteminin finansman fonksiyonlarındaki gelişmeler üzerine konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 2.  SAY452  SAĞLIK YÖNETİMİNDE SEMİNER  S 3 0 0 3 3 5
Bu derslerde ele alınmayan ya da daha ayrıntılı olarak ele alınması gereği olduğu düşünülen, sağlık ve hastane yönetimi literatüründe güncellik kazanan konular seminer çalışması şeklinde incelenecektir
 3.  SAY454  PSİKOLOJİ  S 3 0 0 3 3 5
Psikoloji Bilimi Nedir? Psikolojinin Bugünü, Psikolojinin Temel Prensipleri, Öğrenme, Motivasyon, Bellek ve Hafıza, Stres, Sağlık.
 4.  SAY456 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP  S 3 0 0 3 3 5
Ders; tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerine kavramsal bakış, tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin tarihsel gelişimi, tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı, zihin-beden metotları, müzik terapi, masaj, akupressure, akupunktur, terapötik dokunma, reiki ve refleksoloji kavramlarını içermektedir.
 5.  SAY458  AİLE PLANLAMASI VE CİNSEL EĞİTİM  S  3  0  0  3  3  5
Üreme sistemi anatomisi, aile planlaması yöntemleri, cinsel sağlık , infertilite ,üreme sistemi enfeksiyonu
6.  SAY460  SAĞLIK KURUMLARINDA STRES VE ZAMAN YÖNETİMİ  S  3  0  0  3  3  5
 Stresin tanımı, insanların kişilik özelliklerine göre stresin etkileri ve bağı, stres kaynakları ve strese neden olan olaylar, iş stresi ve stres kaynakları, fiziksel ve duygusal stres kaynakları, kurumsal ortamla ilgili stres kaynakları stresin yapısı ve belirtileri, stresle başa çıkabilme, stresle başa çıkmada bireysel ve kurumsal stratejiler, örgütsel stres yönetimi, stres yönetiminde bireysel başa çıkma yöntemleri, stres yönetiminde kurumsal başa çıkma yöntemleri, stres karşısında davranış şekilleri.
7.  SAY462   SAĞLIK HUKUKU S  3  0  0  3  3  5
 Sağlık ve hukuk kavramları, birbirlerine etkileri ve ilişkileri, sağlık hukuku kavramı, sağlık hukukunun kamu hukuku ve özel hukuk içerisindeki yeri ve önemi, özel yasalarla düzenlenmiş sağlık konularının tahlil ve hukuki nitelikleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları, sağlık personelinin hukuki ve cezai sorumlulukları, hakları ve ödevleri, özel yasalarımızla düzenlenen hukuki ve cezai sorumluluklar, yetki ve sorumluluklar, hukuki nitelikleri, aile planlaması, kan nakli, organ nakli, tıbbi tahliye gibi konuların hukuksal tahlilleri, ötenazi, ötanazi kavramlarının hukuksal vasıfları,  milletlerarası anlaşmalarla kabul edilmiş genel kural ve prensiplerin sağlık hukuku açısından değerlendirilmesi
8.   SAY464  AKADEMİK YAZMA EĞİTİMİ  3  0  0  3  3  5
 Öğrencinin alanı ile ilgili yapmış olduğu çalışmalardan elde ettiği bulguları akademik olarak bilimsel etik kurallar çerçevesinde akademik yazıma dönüştürmesi
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
Sağlık Yönetimi Bölümü lisans programı ders içeriklerinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu  Ders İçerik-2022.docCOMPULSORY COURSES
FIRST YEAR 1. SEMESTER
NO  COURSE CODE  COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1. SAY101 GENERAL ACCOUNTING I C 3 0 3 4
Basic concepts related to accounting, the main documents used in accounting and their arrangement, account concept, chart of accounts, active-passive accounts and the rules of operation of these accounts, tables and income statement arrangements are obtained from financial statements.
 2.  SAY103  INTRODUCTION THE ECONOMICS I C 3 0 3 4
Basic concepts of economics, elements of microeconomics, price theory, laws of demand and supply, consumer logic, production theory, cost logic, consumer and producer structure, different market types, production systems are operated.
 3.  SAY105  GENERAL BUSINESS C 3 0 3 4
Basic concepts of economic life and business, objectives of businesses and types of businesses, business environment and system, social and ethical responsibilities of businesses, establishment investment and establishment investment research of enterprises, legal structures and business mergers of enterprises, business management and management functions, production, marketing, finance and human resource management functions.
 4.  SAY107  THE BASIC PRINCIPLES OF MANAGEMENT C 3 0 3 3
To give information about the basic concepts and issues related to management (organization, management and manager definitions, management skills, roles and management process) and basic organizational theories (classical, neoclassical, modern and contemporary approaches).
5.  YDL101  FOREIGN LANGUAGE I C 2 1 2.5 5
The aim of this course is to provide students with basic English reading, listening, speaking and writing skills. In this context, in line with the topics covered in the course, it is aimed to provide students with the necessary skills to express themselves verbally and in writing in the elementary level in English. Within the scope of the course, it is aimed for students to make a general introduction to English by focusing on basic topics such as reading, understanding, critical comment and discussion, basic verbal skills (individual, pair and group), writing techniques, writing a composition that deals with a problem and its solutions, speech preparation techniques, introducing themselves, introducing the city they live in, professional groups, transportation vehicles and some basic terms.
 6.  ATA101  PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS I C 2 0 2 2
Within the scope of the course, the birth of modern Turkey and the events, ideas and principles in the development process are discussed.The content of the course covers the history of the Turkish nation's revolution under the leadership of Atatürk. The reasons for the collapse of the Ottoman Empire are examined, and how the Republic of Turkey was established from a destroyed state is evaluated in the light of documents. The aim of the course is to explain to the university youth under which conditions the Republic of Turkey was founded and to make them adopt Atatürkist Thought and its philosophy, principles, as well as contemporary values.
 7.  TDL101  TURKISH LANGUAGE I C 2 0 2 2
The aim of the course is to develop students' ability to use Turkish language correctly and effectively in written and oral expression by knowing the features and rules of Turkish language. Within the scope of this course, students are introduced to the concept of academic text, and critical thinking tools are provided while making academic readings about the field. Academic texts read are examined both structurally and content-oriented throughout the semester.
 8.  DOY101  DIGITAL LITERACY C 2 0 2 3
Digital literacy is the ability of individuals to use information technologies in line with their needs. This skill directly contributes to the realization of meaningful acquisitions. This course aims to provide students with skills such as the basic principles of smart devices and social networks, interaction with social communities and social media, accessing information, analyzing it, and critical thinking. Within the scope of the course, subjects such as the concept of digital literacy and the ways people find, use, summarize, evaluate, create and communicate information while using digital technologies will be discussed.
 Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
 FIRST YEAR 2. SEMESTER
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE
C/E T C ECTS
 1.  SAY102 GENERAL ACCOUNTING II C 3 0 3 4
Current and fixed asset accounts and their operation, short-term and long-term foreign resource accounts and their operation, equity accounts and their operation, income and expense accounts and their operation, income statement preparation and inventory transactions are covered.
 2. SAY104  NTRODUCTION TO ECONOMICS II C 3 0 3 4
This course aims to clarify macroeconomic issues such as unemployment, inflation, general price level, economic stability and growth, monetary theory, and international economics.
 3.  SAY106  GENERAL CONCEPTS OF LAW C 2 0 2 3
Learning the relationship and difference between Law Rules and other legal rules. Obtaining basic information about the legal norms and the relationship between them. Obtaining information about the subjects such as the hierarchy of norms and the supremacy of the constitution. By learning the distinction and criteria of Private Public law, it is to gain information about the types of the concept of right and to learn and discuss the technical meaning of the basic concepts of law.
 4.  SAY108  HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN HEALTH INSTITUTIONS C 3 0 3 4
To gain the ability to explain the concepts, functions, techniques, methods and approaches within the scope of Human Resources Management, to analyze the HRM function in health institutions and to question the practices in health institutions.
 5.  YDL102  FOREIGN LANGUAGE II C 2 1 2.5 5
English 2 course aims to increase students' basic English knowledge. The content of the course includes the students' self-expressions on basic topics and basic grammatical structures that they will use while constructing sentences. The aim of the course is to provide students English grammar, vocabulary and reading comprehension skills at a level that will form the basis of English that they will need in their post-graduate and professional life.
 6.  ATA102  PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS II C 2 0 2 2
Within the scope of this course, the revolutions made in the political field, in the field of law, education and culture, in the economic field, and the revolutions made in the social field, Atatürk's principles, the Turkish foreign policy of the Atatürk period, Turkey during the Second World War and between the years 1950 -1960. Turkey will be examined.
 7.  TDL102  TURKISH LANGUAGE II C 2 0 2 2
Within the scope of this course, studies are carried out to help students gain academic writing skills. In these studies, both theoretical and practical studies are carried out for creating Turkish texts, creating parts of the text and quoting, as well as gaining oral expression skills.
 8.  ENF102  BACIS INFORMATION TECHNOLOGIES II C 2 1 2.5 3
The aim of this course is to provide students with knowledge in basic information technologies that will be necessary in their professional and academic lives. Within the scope of the course, students acquire general information about operating systems (Windows 8, 10 etc.). writing text in Word, editing, adding indexes, creating table of contents; preparing tables and adding graphs in Excel. They will also learn how to prepare presentations in PowerPoint and how to use all Office programs effectively. They will also increase their skills on using cloud systems, digital file preparation, research methods on the internet, efficient use of search engines, etc.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
 SECOND YEAR 3. SEMESTER
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.  SAY201  COMMERCIAL LAW  C 3 0 3 5
In this course, basic economic concepts, firm theory, consumer theory and market theory will be covered.
 2.  SAY203  RESEARCH METHODS IN HEALTH MANAGEMENT C 3 0 3 5
Basic concepts used in scientific research, scientific research process and stages, sources of error in research, measurement and scale types in research, validity and reliability, research approaches, survey, interview and observation methods.
 3.  SAY205 HEALTH INSTITUTIONS MANAGEMENT I C 3 0 3 5
The concept of health, factors affecting health, basic features of health services, factors affecting the use of health services, health system, features of effective health system, structural design of health institutions are included.
 4.  SAY207 VOCATIONAL ENGLISH I C 3 0 3 5
In this course, the main skills – reading, writing, listening and speaking – will be studied in depth.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
SECOND YEAR 4. SEMESTER
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1.   SAY202  ADMINISTRATIVE LAW C 3 0 3 5
The basic concepts of Administrative Law, its resources, administrative organization, the functioning of the administration, administrative contracts, public service administrative law enforcement, public officials, public goods and the responsibility of the administration are explained.
 2.  SAY204 MEDICAL DOCUMENTATION
C 3 0 3 5
Concepts related to medical documentation, medical document and its history, basic features of medical documents, importance of medical records, use and main users, scope and organization of medical records, qualitative and quantitative analysis of patient files, numbering and sequencing of patient files, used in patient files archives. indexes, the architectural structure and features of the patient files archive, the legal and administrative importance of the patient files, the departments and functions of the patient files archive, organizational models in the patient files archives, the management and organization of the patient files archive.
 3.  SAY206 HEALTH INSTITUTIONS MANAGEMENT II C 3 0 3 5
The definition of hospitals, their functions, organizational features, the organizational structure of hospitals in Turkey, the organizational structure of hospitals in various countries, committees operating in hospitals, hospital establishment stages, architectural features, hospital operating regulations and related legal resources are emphasized.
 4.  SAY208  VOCATIONAL ENGLISH II C 3 0 3 5
Students' long-term, effective use of English and basic language and terminology knowledge for Legal English; It is aimed to develop the skills of reading, writing, speaking and listening in English on the basic subjects of law.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.