Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Stratejik Plan

Stratejik planlama, bir kurumun mevcut durumu ile gelecekte ortaya çıkması muhtemel gidişatını inceleme, hedeflerini belirleme, bu hedeflere ulaşmak için strateji geliştirme ve uygulama sonuçlarını ölçümleme sürecidir.

Toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı; paydaşlarıyla etkileşim içerisinde olan; ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren; idari, mali ve bilimsel açıdan özerk üniversite modeli çerçevesinde küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine ulaşılması için üniversitelerin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri önem arz etmektedir.

Stratejik planlama, stratejik planın hazırlanması, planın uygulanması, bu sürecin izlenmesi ve değerlendirilmesinin birbirini takip ettiği döngüsel bir yönetim modelidir. Stratejik planlama sürecinde; kamu idarelerine stratejik planlama sürecinde yol göstermek amacıyla 2003 yılında “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” hazırlanmış ve 2006 yılında Kılavuzun ikinci sürümü uygulamaya konulmuştur. İkinci sürümden elde edilen deneyimler çerçevesinde, odağına merkezi kamu idarelerini alarak geliştirilen Kılavuz, 2018 yılında üçüncü sürüm olarak yayımlanmıştır.

Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde üniversitelerde uygulanmakta olan stratejik yönetim süreci; üniversitelerin orta ve uzun vadede odaklanmak istediği önceliklerin belirlenmesi, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması ve etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ile bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesine temel teşkil etmektedir. Kamu idarelerindeki farklılıklar göz önünde bulundurularak, Kalkınma Bakanlığı tarafından “Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi” 2018 yılında yayımlanmıştır.

Stratejik yönetim süreci; Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde, üniversitelerin orta ve uzun vadede odaklanması, istediği önceliklerin belirlenmesi, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması ve etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ile bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunu kapsamaktadır.

Stratejik planlamanın başarısı ancak üniversitenin tüm çalışanlarının planı sahiplenmesiyle mümkündür. Stratejik planlama üniversite içerisinde belirli bir birimin ya da kişinin sorumluluğu olarak görülmemelidir. Plan hazırlamak ve üniversiteyi bu plan doğrultusunda yönetmek üniversite yönetiminin temel sorumluluğudur.

Stratejik planlama katılımcı bir planlama yaklaşımıdır. Üniversite içerisinde Rektörden başlayarak her düzeydeki çalışanın katılımını gerektirir. Stratejik planlama sürecine katılacak temel aktörler ve üstlenilecek işlevler bu aşamada belirlenir. Stratejik planlamanın günü kurtarma yerine uzun vadede geniş bir bakış açısı sağlaması; kısa vadeli fırsatlara odaklanmak yerine güçlü ve kurumsal yapının oluşturulmasını, uzun vadeli stratejik düşüncenin yerleşmesini sağlar.

Üniversitemiz ilk stratejik planı 2013-2017 dönemini, ikinci stratejik planı ise 2019-2023 dönemini kapsamaktadır. 2019-2023 dönemi Stratejik Planımızdaki Stratejik alanlar aşağıda sıralanmıştır;

  • - Eğitim-Öğretim Yapısının Geliştirilmesi,
  • - Bilimsel Araştırma Etkinliklerinin Geliştirilmesi,
  • - Topluma Hizmet ve Girişimcilik

Bu alanlar altında misyon ve vizyonumuz doğrultusunda belirlenen amaç, hedef, strateji ve performans göstergeleri yer almaktadır.

Üniversiteler için stratejik planlama rehberi
Üniversitemiz 2013-2017 stratejik planı
Üniversitemiz 2019-2023 stratejik planı


Güncelleme 25.02.2024 21:20:06 
 
 
24 Şubat 2024