Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri

 

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERSLER

I. YARIYIL

Sıra No

Dersin Kodu

DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

ATA101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution I)

Z

2

0

0

2

2

2

Bu ders Atatürk’ün gerçekleştirdiği ilke ve inkılâpların öğrencilere aktarılmasıdır. Ders içeriğinde, İnkılâbın tanımı ve Türk inkılâbı, Osmanlı Devletinin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar, Lozan Barış Antlaşması ele alınmaktadır.

2.

DOY101

DİJİTAL OKURYAZARLIK (Digital Literacy)

Z

2

0

0

2

2

3

Derste, öğrencilere okuryazarlık ve dijital okuryazarlıkla alakalı temel bilgiler verilir. Öğrencilerin; İnternet’in Temel Kavramları, İnternet’in Gelişim Süreci, Web Tarayıcıları, Arama Motorları, E-Devlet, Taşınabilir Teknolojiler, Taşınabilir Teknolojilerin Özellikleri, Taşınabilir Teknolojilerle İlgili Bazı Hizmet ve Protokoller, Web 2.0’In Sunduğu Olanaklar ve Sosyal Ağların Özellikleri, Sosyal Ağların Farklı Kullanım Amaçları, Sosyal Ağlarda Medya Okuryazarlığı ve Akıcılığı, İnsanlık Tarihi Boyunca Çeşitli Toplumlarda Teknoloji Kullanımı ve Yaşam Biçimi, Teknoloji Felsefeleri, Sosyal Paylaşım Araçlarında Sosyalleşme ve Kendini Sunum Davranışları, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Bilişim Etiği, Teknoloji ve Yaşam boyu Öğrenme, Geleceğin Teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilere; bilimsel araştırma süreçlerini, mesleklerine ve hayatlarına yönelik olarak bilgi arama, erişim, değerlendirme, kullanma ve iletme/sunma bilgi/becerilerini geliştirmek ve onların bilgi toplumunun gerektirdiği yeterliliklere sahip olmalarını öğretmektir.

3.

ENF101

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I (Basic Information Technologies I)

Z

2

2

0

4

3

4

Bu derste bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar teknolojisindeki yenilikleri kavrayabilmek, bilgisayarın donanım yapısının ve işleyişinin kavranması, bilgisayar programları ve ağ sistemlerinin anlaşılmasıdır. Bu derste, öğrenciler bilgisayar teknolojisine ilişkin teorik bilgileri öğrenmelidir. Ayrıca bilgisayar laboratuvarında bilgisayar işletim sistemleri, kelime işlemci yazılımı, elektronik tablolama yazılımı, sunum yazılımı, İnternet tarayıcıları ve arama motorları uygulamalarını başarmaları gerekmektedir.

4.

TDL101

TÜRK DİLİ I (Turkish Language I)

Z

2

0

0

2

2

2

Bu ders, dilin özelliklerini ve sosyal hayattaki yerini kavratmak; Türkçenin tarihî dönemlerini öğretmek, Türkçenin ses ve şekil yapısını kavratıp, imlâ-noktalama işaretlerinin yerinde kullanılmasını sağlamak; anlam ve görevleri bakımında kelimeleri öğretmek; topluluk önünde sunum yapabilme becerisini kazandırmayı amaçlar. Bu derste, dilin özellikleri ve sosyal hayatımızdaki yeri, Türkçenin tarihî dönemleri, ses bilgisi, anlam ve görevleri bakımından kelimeler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete-dergi çalışmaları ve uygulamaları ele alınmaktadır.

5.

IDE101

İNGİLİZ EDEBİYATINA GİRİŞ I (Introduction to English Literature I)

Z

4

0

0

4

4

5

Bu ders İngiliz edebiyatını tarihsel bir perspektifle ele alarak Anglo-Sakson dönemi edebiyatından metinler ile öğrencilere İngiliz edebiyatının başlangıç dönemi kaynaklarını tanıtmayı ve öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders, özellikle Eski İngilizceye kadar uzanan İngiliz edebiyat tarihine genel bir bakış içerir. Bu ders öğrencilere Anglo-Saxon şiir ve sözlü gelenekleri içeren çeşitli metin ve türleri tanıtır.

6.

IDE103

EDEBİ TERİM VE KAVRAMLAR (Literary Terms and Concepts)

Z

3

0

0

3

3

5

Öğrencilere edebi metin incelemesi yapabilmek için gerekli olan edebi kavramlar, sanatlar ve türlerle ilgili farklı türlerden eserler üzerinde uygulamalar yaparak kavratmaktır. Edebi terimler, edebi kavramlar, edebi akımlar, edebiyat eleştirisi terimleri.

7.

IDE107

AKADEMİK YAZMA I (Academic Writing I)

Z

3

0

0

3

3

5

Öğrencilerin İngilizce akademik yazma becerilerini uygulamalı bir şekilde pratik yapmalarını sağlamaktır. Ders öncesinde, içinde ve sonrasında yapılan okumalar, tartışmalar ve ödevler okumanın, yazmanın ve eleştirel düşünmenin önemini vurgular. İlgili kaynakların metin içi sentezinin yapılma tekniklerinin öğrenilmesi ve doğru bir şekilde kullanılması; metin içinde alıntı yapılması ve kaynakçada doğru kullanılması becerisinin gelişmesini; literatür taraması için ilgili kütüphane-indeks-dizin kaynakları araştırma-bulma yöntemleri, ilgili kaynakların sentezlenip analitik ve eleştirel bir şekilde literatür taraması yazılması becerisi edindirmeyi amaçlar. İngilizce akademik yazma becerilerinin temellerini sağlamlaştırmak için uygulamalı olarak çeşitli türlerde akademik yazma pratiği yapmaya yoğunlaşılır, akademik yazma eğilimlerini inceleyerek farkındalık arttırılır. Literatür taraması yazımı kapsamında portfolyo ve proje ödevleri ile kazanımlar pekiştirilir.

8.

IDE113

MİTOLOJİ (Mythology)

Z

3

0

0

3

3

4

Bu ders, öğrencilere Batı medeniyeti mitolojisini, özellikle de Yunan ve Roma mitlerini, edebi bağlamda uygulayabilecekleri şekilde tanıtır. Klasik mitoloji ve mitolojinin günümüzle olan bağlantısı hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan bu derste Batı edebiyatında büyük etkisi olan Yunan ve Roma mitolojileri incelenecektir. İngiliz edebiyatında yaygın olarak kullanılan mitler edebi kaynaklardan örneklerle anlatılacaktır.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.

 

II. YARIYIL

Sıra No

Dersin Kodu

DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

IDE102

İNGİLİZ EDEBİYATINA GİRİŞ II (Introduction to English Literature II)

Z

4

0

0

4

4

6

Bu ders İngiliz edebiyatını tarihsel bir perspektifle ele alarak Orta Çağ dönemi edebiyatından metinler ile öğrencilere İngiliz edebiyatının başlangıç dönemi kaynaklarını tanıtmayı ve öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders, özellikle Orta İngilizce ile kaleme alınmış İngiliz edebiyatına genel bir bakış içerir. Bu ders öğrencilere Orta Çağ romansları, şiirleri, dini yazıları ve özellikle tiyatro eserleri içeren çeşitli metin ve türleri tanıtır.

2.

IDE108

AKADEMİK YAZMA II (Academic Writing II)

Z

3

0

0

3

3

5

Öğrencilerin İngilizce akademik yazma becerilerinin geliştirilerek yazma sürecinin eleştirel metin çözümleme süreci ile birleştirmelerini sağlamaktır. Okumalar, tartışmalar ve ödevler okumanın, yazmanın ve eleştirel düşünmenin önemini vurgular. Açık ve çarpıcı argümanları belirleyip sunarak akademik yazım kurallarına alışmak dersin amaçları arasındadır; çeşitli literatür ve kaynakların doğru ele alınıp analiz ve sentez yapılarak kullanılması için gerekli yetenekleri geliştirmek hedeflenir. İngilizce makale yazımı deneyimlenerek pekiştirilir. Literatür taraması ve deneme türlerinin esaslarını inceleyerek, akademik yayın hazırlama-uygulama çalışmaları ile ileri İngilizce akademik yazma becerisinin edinilmesi için İngilizce makale yazımı portfolyo ve proje ödevleri ile kazanımlar pekiştirilir.

3.

IDE114

KLASİK EDEBİYAT (Classical Literature)

Z

3

0

0

3

3

6

Bu derste batıda tiyatro düşüncesi ve sanatının ortaya çıktığı ve geliştiği Antik Yunan ve Roma dönemlerine ait oyunlar, oyun yazarları ve tiyatro kuramları üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Bu bağlamda örneğin Sofokles, Europides, Aeskileus, Seneca gibi tragedya yazarlarının oyunları, Aristophanes, Meander, Plautus, Terrentius gibi komedya yazarlarının oyunları ile Aristoteles’in Poetika’sı ve Horatius’un Ars Poetika’sı gibi eserler üzerinde analiz ve irdelemeler yapılacaktır.

4.

IDE116

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (Research Methods)

Z

3

0

0

3

3

5

Bu ders, bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, dogru, yanliş, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılmasını ele alır. Bu ders öğrenciyi bilimsel araştırma ile ilgili terimler, bilimsel araştırma süreçleri, data toplama ve analiz etme teknikleri, araştırmayı raporlaştırma, ve araştırmanın ahlaki ilkeleri konusunda bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

5.

ATA102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution II)

Z

2

0

0

2

2

2

Bu ders Paris Barış Konferansı. İzmir’in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. Ve II. İnönü Muharebeleri. Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması, esaslar ve önemi. Lozan Konferansı ve önemi. Türk İnkılabı; siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, Eğitim-Öğretim alanlarındaki inkılaplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk dış politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye konularını ele alır.

6.

TDL102

TÜRK DİLİ II (Turkish Language II)

Z

2

0

0

2

2

2

Bu ders, Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması. Kompozisyonla ilgili kurallar, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Türkçe’ de isim ve fiil çekimleri. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulanması, zarfların ve edatların Türkçe’ de kullanılış şekillerini ele alır.

7.

ENF102

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II (Basic Information Technologies II)

Z

1

2

0

3

2

4

Bu ders, İleri Excel (özet tablo ve grafik raporları, senaryolar, bilgiyi süzme, birden çok listeyi birleştirmek, sıralama ve alt toplamlar, ağ ortamında çalışma kitabını paylaştırma, formüller ve grafik), internet uygulamalar.(arama motorları, FTP, telnet, Outlook Express ile mail alma ve gönderme) web sayfa tasarımı (Front Page ile HTML tasarımı) konularını ele alır.

Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

 

III. YARIYIL

Sıra No

Dersin Kodu

DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

YDL101

YABANCI DİL I (Almanca I (German I))

Z

2

1

0

3

2.5

5

Bu derste öğrenciler cümle yapıları, zamanlar, belirli ve belirtisiz isim tamlamaları, sayılabilen ve sayılamayan isimler, belgesiz zamirler, emir cümleleri, düz, soru ve olumsuz cümle yapıları, çekimsiz yardımcı fiiller, sıfat tamlamaları, sıfatlarda eşitlik ve üstünlük durumları, emir cümlelerini öğrenirler.

2.

IDE201

16. YY. İNGİLİZ EDEBİYATI (16th Century English Literature)

Z

4

0

0

4

4

5

Bu ders 16. yüzyıl ve Rönesans edebiyatını Thomas More’dan Christopher Marlowe’a kadar farklı yazarların farklı türlerdeki eserlerini inceleyerek, o dönemin edebiyatta, sanatta, sosyal, tarihi ve kültürel alanda gösterdikleri gelişmeleri öğrenciye tanıtır. İngiltere’de Rönesans ve Reformasyon hareketlerinin toplumsal, siyasal, dini ve edebi arka planlarını irdelenecek ve 16. yüzyılın önemli edebiyatçıları ve edebi yapıtları toplumun durumuna referanslar verilerek incelenecektir. Rönesans döneminin başlangıcı, İngiliz edebiyatının 16. yüzyılda ortaya çıkan başlıca edebi yapıtları ve yazarlar ait oldukları kültürel bağlamlar içerisinde incelenecektir.

3.

IDE203

EDEBİYAT KURAMI VE ELEŞTİRİSİ I (Literary Theory and Criticism I)

Z

4

0

0

4

4

5

Edebiyat kuramları ve eleştiri akımlarının başlangıcı üzerinde durularak, Antik Dönem’den modern döneme kadar edebiyat kuramlarının ve eleştirilerinin gelişimi örneklerle incelenir.

4.

IDE207

ÇEVİRİ I (Translation I)

Z

3

0

0

3

3

6

Çeviri alanındaki çeşitli teorik kavramların incelenmesi, cümle, paragraf ve çeşitli uzunluklarda metin çeviri yapma becerisi kazanımı. Kelimelerde anlam ve kullanım farklılıklarının detaylı incelenmesi. İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri becerisini geliştirmek. Cümlenin temel unsurları ile isim, zarf, sıfat cümlelerinin yapısına ve çeviri tekniklerinin kullanımını uygulamalarla pekiştirmek. Kompleks cümle, paragraf ve metinlerin Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe çevirisini portfolyo ve proje ödevleri ile kazanımları arttırmak

5.

IDE209

DİLBİLİM I (Linguistics I)

Z

3

0

0

3

3

6

Dil kavramının tarihsel gelişimi, dilin temel özellikleri, dil bilimi, dil edinimi ve toplumsal-dilbilimi alanlarında kullanılan temel kavramların incelenmesi amaçlanır.  Dilin tanımının irdelenmesi, kelime ve yapısının kural ve süreçlerinin incelenmesi, sözdizimi yapı ve kurallarının incelenmesi, fonetik ve sesbilim temel kavramlarının irdelenmesi uygulamalı olarak portfolyo ve proje ödevleri ile pekiştirilmesi hedeflenir. Konuşma dili, ses bilim, biçim bilgisi ve sözdizimi gibi temel unsurlar öğretilmesi ve uygulamalarla pekiştirilmesi amaçlanır.

Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

 

 

IV. YARIYIL

Sıra No

Dersin Kodu

DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

YDL102

YABANCI DİL II (Almanca II (German II))

Z

2

1

0

3

2.5

5

Bu derste öğrenciler özne, zamirler, mülkiyet sıfatları, isimler ve çoğul yapılar, işaret sıfatları, bazı zarflar, geniş zaman, olumlu, olumsuz soru yapıları, bağlaçlar, işaret zamirleri, belgili ve belgisiz zaman zarfları, isim fiiller ve nesne zamirleri, tarz filler gibi konuları öğrenirler.

2.

IDE202

17. YY. İNGİLİZ EDEBİYATI (17th Century English Literature)

Z

4

0

0

4

4

5

Bu ders 17. yüzyıl ve Restorasyon dönemi edebiyatını tiyatro, şiir ve düzyazı türlerinde çeşitli yazar ve şairlerin eserlerini inceleyerek o dönemin edebiyatta, sanatta, sosyal, tarihi ve kültürel alanda gösterdiği gelişmeleri öğrenciye tanıtır. 17. yüzyılın ve Restorasyon döneminin önemli yazar ve edebiyatçıları ile onların trajedi, komedi, trajikomedi, şiir ve düzyazı türündeki edebi yapıtları toplumun durumuna referanslar verilerek incelenecektir.

3.

IDE204

EDEBİYAT KURAMI VE ELEŞTİRİSİ II (Literary Theory and Criticism II)

Z

4

0

0

4

4

5

Edebiyat Eleştirisi dersinde amaç edebi eleştiri alanında ortaya atılmış teoriler ve eleştiri teriminin temel özelliklerini incelemek, Aristo, Socrates, Plato'dan Aydınlanma çağına kadar süren çizgide edebiyat eleştirisi alanında ortaya çıkan gelişmeleri, önemli edebiyat teorilerini ve bu teorisyenlerin görüşlerini ve yapıtlarını irdelemektir. Bu derste ayrıca 19. Yüzyıldan günümüze kadar olan süre içerisinde yer alan edebi kuramlar, eleştirel akımlar ve önemli kuramcıları ele alınmaktır.  Teorilerin uygulandıkları edebi eserler incelenerek örneklendirilecek ve bu şekilde öğrencilerin farklı teorilerin edebi eserlerdeki kullanımlarını daha iyi anlayabilme becerileri kazanmaları sağlanacaktır.

4.

IDE208

ÇEVİRİ II (Translation II)

Z

3

0

0

3

3

4

Bu derste öğrenciler edebi çeviri ile ilgili teknikler ve stratejileri öğrenerek, çeşitli türlerde yazılmış edebi eserleri ana dillerinden bir başka dile ya da bir başka dilden kendi ana dillerine çevirecektir. Edebi kompleks cümle ve paragrafları Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe çevirisini yaparak, portfolyo ve proje ödevleri ile öğrencilerin ileri düzey çeviri becerisi kazanımlarını arttırmak amaçlanır.

 

 

5.

 

 

IDE220

DİLBİLİM II (Linguistics II)

Z

3

0

0

3

3

6

Dil kavramının tarihsel gelişimi, dilin temel özellikleri, dil bilimi, dil edinimi ve toplumsal-dilbilimi alanlarında güncel literatürün incelenmesi amaçlanır. İleri seviyede konuşma dili, ses bilim, biçim bilgisi ve sözdizimi uygulamalarla farklı toplumsal grupların dil kullanımında ortaya çıkan çeşitliliği tanıtmak amaçlanır. Dil bilimi alanında güncel literatür taraması ile alandaki gelişmelerin farkındalığının arttırılması için portfolyo ve proje ödevleri ile ileri seviyede farkındalık sağlamak ve dilbilimi alanında pratik uygulamalar ile kazanımlar arttırılır.

Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

 

 

V. YARIYIL

Sıra No

Dersin Kodu

DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

IDE301

18. YY. İNGİLİZ EDEBİYATI (18th Century English Literature)

Z

4

0

0

4

4

5

Bu ders 18. yüzyıl edebiyatını ve roman türünün yükselişini Alexander Pope’dan Daniel Defoe, Jonathan Swift, Samuel Richardson, Henry Fielding gibi pek çok dönemin roman yazarlarına kadar farklı türlerdeki eserlerini inceleyerek dönemin edebiyatta, sanatta, sosyal, tarihi ve kültürel alanda gösterdikleri gelişmeleri öğrenciye tanıtır. 18. yüzyılda – özellikle roman türünde – ortaya çıkan başlıca yapıtlar ve dönemin yazarları çeşitli kültürel bağlamlar içerisinde incelenecektir.

2.

IDE305

DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ I (Teaching Language Skills I)

Z

3

0

0

3

3

5

Bu derste öğrencilere okuma ve dinleme becerilerinin değişik beceri grubundaki öğrencilere kazandırılması yönünde kuramsal bilgiler verilecektir. Öğrenciler İngiliz dili eğitiminde bu becerilerin nasıl öğretilmesi gerektiği üzerine yapılmış bilimsel araştırma çalışmaları okumaları istenecektir. Bu derste öğrenciler okuma ve dinleme eğitimi üzerine kuramsal bilgiler edinirler. Bu kuramsal bilgileri alan yazındaki önemli araştırmaları okuyarak pekiştirirler.

3.

IDE307

EDEBİYAT VE DİL ÖĞRETİMİ I (Literature and Language Teaching I)

Z

3

0

0

3

3

5

Bu derste, İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orjinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen kısa hikaye ve roman örnekleri ve bu iki türün diğer türlerden farklı özellikleri; her dil düzeyinde gençler ve yetişkinlerle edebiyat kullanımına değişik yaklaşımlar; edebiyat ve dil öğretiminin bu iki edebi türde (kısa hikaye ve roman) kuram ve uygulama boyutunda bütünlenmesi, edebi metinlerin içerik zenginliği ve dilsel özellikler dikkate alınarak incelenmesi; kültür öğretimi yöntemlerinin kısa hikaye ve roman kullanımı yoluyla belirtilen alanlarda incelenmesi: karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri tasıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/ görenekler/ adetler; inançlar, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihi ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; mecazi/ çağrımsal yan anlam, mizah kullanımı konuları ele alınır.

4.

IDE319

SHAKESPEARE (Shakespeare)

Z

4

0

0

4

4

6

Bu ders Elizabeth dönemi oyun yazarı ve şair William Shakespeare’in sone, komedi, trajedi ve tarih oyunu gibi farklı türlerdeki eserlerini inceleyerek, Shakespeare’in hem kendi döneminde hem de günümüzde edebiyatta ve sanatta bıraktığı etkileri öğrenciye tanıtır. Bu derste Rönesans ve Elizabeth dönemi oyun yazarı ve şair William Shakespeare’in sone, komedi, trajedi ve tarih oyunu gibi farklı türlerdeki eserleri tarihsel ve kültürel bağlamda eleştirel bir biçimde incelenecektir.

5.

IDE321

UYGULAMALI DİLBİLİM (Applied Linguistics)

Z

3

0

0

3

3

5

Bu derste öğrencilere makro dilbilim alanlarını tanıtmak, bu alanlarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmelerini sağlamak ve bu alanlardan birinde bir çalışma yürütmelerine imkân sağlamak amaçlanır. Uygulamalı Dilbilimin tanımı kapsamı ve tarihçesi, dilbilimdeki kimi kavramların tartışılması, dille ilgili sorunların incelenmesi ve araştırılması konularında çalışmalar yapılır.

Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

 

VI. YARIYIL

Sıra No

Dersin Kodu

DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

IDE302

İNGİLİZ ROMANTİK EDEBİYATI (British Romantic Literature)

Z

4

0

0

4

4

5

Blake, Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley ve Keats vb. yazarların şiirlerini okuyarak, şiirsel ilham, geçmiş olayların hatırası, yüce, deizm ve mistisizm, şiirsel özne ile doğa arasındaki ilişkinin yanı sıra dilin oynadığı rol gibi bazı temel Romantik kavramlar ele alınacak. İlk kuşak ve sonrasındaki Romantik şairlere öncelik verilecektir.

2.

IDE320

19. YY.