Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
YADYO Hizmet Birimleri

Kurumu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Alt Birimi

 Mali Hizmetler Birimi

Görev Amacı

Mali Hizmetler Biriminin görev amaç ve gerekçeleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 60. Maddesinde tanımlandığı şekildedir.

İlgili Mevzuat

 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu   
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 657 Sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
 • 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar ve bunlara bağlı düzenlemeler
 • 6245 Sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
 • Bütçe Tebliğleri 
 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • Bütçe mevzuatı
 • 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu ve buna bağlı düzenlemeler
 • Stratejik Plan konusunda literatür bilgisi
 • Performans Esaslı Bütçe konusunda literatür bilgisi
 • İç Kontrol literatür bilgisi
 • Üniversite Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
 • YÖK, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yönetmelik ve yönergeleri

İç Kontrol Standardı

Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

İç Kontrol Genel Şartı

KOS 2.2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.

Temel İş ve Sorumluluklar

 

 • Akademik ve idari personelin maaş, terfi, ek ders, gece mesaisi gibi faaliyetlerin çizelgelerini hazırlamak ve ödemelerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Personelin yurtiçi ve yurtdışı geçici veya sürekli görev yolluklarını hazırlamak ve ödenmesinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Yüksekokulun bütçe hazırlığında geriye dönük sarf fiyatların rakamsal dökümlerini hazırlamak,
 • Ödeneklerin kontrolünü yapmak, ödenek üstü harcama yapılmasını engellemek,
 • Ek ödenek ve ödenek aktarımı işlemlerini yapmak,
 • Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu ve Yüksekokul Sekreterinin Müdürlükten olur aldığı mal ve malzemelerin alımı için gerekli evrakları hazırlamak, ödemelerin yapılmasını sağlamak,
 • Kişi borcu evraklarını hazırlamak,
 • Personele ait bilgileri sürekli güncel tutarak Sosyal Güvenli Kurumu’na aktarmak,
 • Giyecek yardımından faydalanan personelin evraklarını hazırlamak,
 • Kişilerin maaş işlerinde; icra, sendika vb işlemlerini takip etmek,
 • Kendisine verilen şifreleri gizli tutmak,
 • Sorumluluğundaki tüm satın alım işlerinin seviyeleri, ödeme durumları, ödenekleri ve tasdikli iş programlarına göre mali ve teknik olarak gerçekleşmesi gereken durumlarla ilgili kayıtları tutmak,
 • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkilisine ve gerçekleştirme görevlisine gerekli bilgileri sağlar ve danışmanlık yapar
 • Yüksekokul ile ilgili Mali Yıl Bütçesi dahilinde satın alınması ve yaptırılması gereken işlem ve işlerin yapılarak ödeme emri belgelerini hazırlamak,
 • Her harcama için teklif ve istek belgesinin hazırlanması, satın alma komisyonunca piyasa araştırmasının yapılarak piyasa araştırma tutanağının hazırlanması, onay belgesinin düzenlenmesi,
 • Muhasebe birimi ile ilgili yazışmaların yapılması ve evrakların arşivlenmesi,
 • Her türlü ödemenin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak,
 • Görevden ayrılan, göreve başlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personelin takip edilerek kendilerine hatalı ödeme yapılmasını önlemek,
 • Ek ders ödemeleri ile ilgili, bölümlerin ya da öğretim elemanlarının vermesi gereken evrak ve belgeleri takip etmek, vermeyenleri uyarmak, ödeme yapılması konusunda gecikmeye sebep olanları amirlerine bildirmek,
 • Tahakkuk evraklarını incelemek, hatalı ödeme yapılmaması konusunda dikkatli olmak,
 • Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,
 • Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,
 • Yüksekokulun  mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak, icmal cetvellerini düzenlemek, personelinin kullandığı büro malzemeleri, bilgisayar ve laboratuar malzemelerini demirbaş kayıtlarının yapılması,
 • Bölümde kullanılan makine-teçhizatın ve ofis malzemelerinin tamir ve bakımının yaptırılması; bölüm öğretim elemanlarının ofisleri, bölüm laboratuarları ve derslikleri veya buralarda bulunan makine-teçhizatlar da meydana gelen arızalarla ilgili bilgileri toplayıp üst yönetime sunulması,
 • Projelerden alınan taşınırların kaydedilmesi.
 • Dayanıklı taşınırların zimmet fişi karşılığı kullanıma verilmesi, zimmet listelerinin hazırlanması ve güncellenmesi; oda, laboratuar, koridor, sınıf gibi ortak kullanım alanlarındaki dayanıklı taşınırlar için Dayanıklı Taşınır Listesinin Oluşturulması Kaybolma, Fire, Çalınma, Devir vs. durumlar için Kayıtlardan Düşmenin yapılması
 • Yılsonu Kesin Taşınır Hesaplarının Yapılması ve raporlarının hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmesi,
 • Yüksekokul yönetiminin mevzuata uygun vereceği görevleri yerine getirir.

 

Kurumu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Alt Birimi

Personel İşleri Birimi

Görev Amacı

Korkut Ata Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Yüksekokulun gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Yüksekokul içi ve Yüksekokul dışı yazışmaları yapar ve arşivler için gerekli işlemlerini yapar.

İlgili Mevzuat

 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu   
 • 657 Sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
 • 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu
 • Stratejik Plan konusunda literatür bilgisi
 • İç Kontrol literatür bilgisi
 • Üniversite Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
 • YÖK, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yönetmelik ve yönergeleri

İç Kontrol Standardı

Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

İç Kontrol Genel Şartı

KOS 2.2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.

Temel İş ve Sorumluluklar

 

 • Akademik ve İdari personelin her türlü yazışmalarını usulüne uygun bir şekilde yapar.
 • Yüksekokul ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlar.
 • Yüksekokulda oluşturulan komisyonların yazışmalarını yapar.
 • Kültürel faaliyet yazışma tarihlerinin birimlere bildirilip, afişlerinin gerekli yerlere asılması işlemlerini yürütür.
 • Yüksekokuldaki akademik ve idari personelinin her türlü posta evraklarının teslim alınıp dağıtım işlerini yapar.
 • Yüksekokulda oluşturulan komisyonların görev tanımlarını ve listesini arşivler.
 • Birimlerde öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen bilimsel ve sanatsal etkinliklerin, varsa kazanılan ödüllerin listesini tutar.
 • Kalite güvencesi çerçevesinde akademik ve idari personelle ilgili olarak yapılacak olan anketlerin uygulanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar.
 • Yüksekokul yönetiminin mevzuata uygun vereceği görevleri yerine getirir.

 

 

Kurumu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Alt Birimi

Öğrenci İşleri Birimi

Görev Amacı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla öğrenci işlemlerini yapar.

İlgili Mevzuat

 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu   
 • 657 Sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
 • İç Kontrol literatür bilgisi
 • Üniversite Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
 • YÖK, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yönetmelik ve yönergeleri

İç Kontrol Standardı

Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

İç Kontrol Genel Şartı

Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.

Temel İş ve Sorumluluklar

 

 • Öğrenci işleri ile ilgili genel yazışmaları yapmak ve takip etmek, öğrenci işleri bürosunda yürütülmekte olan işlerin zamanında ve doğru olarak yapılması için, gerekli iş akışlarını günlük, aylık ve yıllık olmak üzere düzenlemek,
 • Öğrenci disiplin cezaları ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Öğrenciler ile ilgili ilan ve duyuruları yapmak,
 • Sertifika işlemlerini yapmak,
 • Öğrenciler ile ilgili YÖK Kararlarını, Senato Kararlarını, Üniversite Yönetim Kurulu Kararlarını, Yüksekokul Kurulu Kararlarını, Yönetim Kurulu Kararlarını, Disiplin Kurulu Kararlarını takip etmek ve uygulamasını yapmak,
 • Üniversitemiz Akademik Takvimini takip ederek gerekli işlemleri yapmak,
 • Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt dosyalarını eksiksiz almak,
 • Öğrenciler ile ilgili alınan kurul kararlarını öğrencilere tebliğ etmek,
 • Öğrenci İşleri bürosu ve öğrencilerle ilgili evrakları arşivlemek,
 • Öğrencilerin belge isteklerini karşılamak.

 

Kurumu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Alt Birimi

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

Görev Amacı

Taşınırları teslim alma, koruma, kullanım yerlerine teslim etme, Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutma ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleme ve bu hususlarda doğrudan harcama yetkilisine karşı sorumlu olmak.

İlgili Mevzuat

 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatları
 • 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
 • 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu.
 • YÖK, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yönetmelik ve yönergeler

 

İç Kontrol Standardı

Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

İç Kontrol Genel Şartı

Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.

Temel İş ve Sorumluluklar

 

 • Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,
 • Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,
 • Taşınır işlem fişi düzenlemek,
 • Yüksekokulun  mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak, icmal cetvellerini düzenlemek, personelinin kullandığı büro malzemeleri, bilgisayar ve laboratuar malzemelerini demirbaş kayıtlarının yapılması,
 • Yüksekokulda kullanılan makine-teçhizatın ve ofis malzemelerinin tamir ve bakımının yaptırılması; bölüm öğretim elemanlarının ofisleri, bölüm laboratuarları ve derslikleri veya buralarda bulunan makine-teçhizatlar da meydana gelen arızalarla ilgili bilgileri toplayıp üst yönetime sunulması,
 • Projelerden alınan taşınırların kaydedilmesi.
 • Dayanıklı taşınırların zimmet fişi karşılığı kullanıma verilmesi, zimmet listelerinin hazırlanması ve güncellenmesi; oda, laboratuar, koridor, sınıf gibi ortak kullanım alanlarındaki dayanıklı taşınırlar için Dayanıklı Taşınır Listesinin Oluşturulması Kaybolma, Fire, Çalınma, Devir vs. durumlar için Kayıtlardan Düşmenin yapılması
 • Hibe yoluyla verilen malzemeleri kayıt altına alınması,
 • Yılsonu Kesin Taşınır Hesaplarının Yapılması ve raporlarının hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmesi,

 

İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi B-Blok 80000 Merkez/OSMANİYE
03288271000
03288250097
yadyo@osmaniye.edu.tr