Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri
ZORUNLU DERSLER
I. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
1. ULU101 İKTİSATA GİRİŞ 1  Z  0  3
Bu dersin amacı, İktsadi Mesele, İktisat ve İktisadi Analiz Üretim İmkanları Eğrisi ve İktisadi Sistemler Arz, Talep ve Piyasa Dengesi Hükümetin Tam Rekabet Piyasasına Müdahalesi Tam Rekabet ve Etkinlik Piyasa başarısızlığı Tüketici Dengesi ve Talep Esneklikleri Üretim Teknolojisi Tam Rekabet Piyasasında Üretim ve Fiyatlandırma Monopol Piyasasında Üretim ve Fiyatlandırma kavramları üzerinde öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını ve karşılaştırmalı analiz yapabilmelerini sağlamaktır. 
İktisat biliminin tanımı ve temel kavramları, ekonomik sorunlar ve ekonomik düzen tartışmaları, talep, arz ve denge (fiyat teorisi), arz, talep ve esneklik analizleri ile ilgili uygulamalar, tüketici davranışları teorisi ve tüketici dengesi, üretim ve maliyet teorisi, firma davranışları teorisi ve piyasa çeşitleri, tam rekabet piyasası, aksak rekabet piyasası, monopol, oligopol piyasası, üretim faktörleri fiyat analizi ve gelir dağılımı politikası.
2. ULU 103 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1  Z  3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı uluslararası ilişkiler temel kavram ve konuları üzerine odaklanmaktır. Bu kavramlara/konulara dair yorum yapabilmeye yarayacak verileri sunmaktadır. Bu kapsamda dersin ilk aşamasında güç, güvenlik, savaş, barış, anarşi, dış politika gibi uluslararası ilişkilerin temel kavramları ile uluslararası sistem ile uluslararası siyasetin temel yapısı hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Küreselleşme ve milliyetçilik gibi temel olgu ve olayları güncel olayları bu yapı ve kavramlar ışığında yorumlayabilmektedir.
3. ULU 105 SİYASET TEORİSİNE GİRİŞ 1 Z 3 0 0 3 3 5
Öğrencilerin uluslararası ilişkiler düşüncesi ile siyaset teorisi arasındaki ilişkiselliği tarihsel olarak kavramalarını sağlamak dersin temel amacıdır. Bu derste sırasıyla ilk çağ düşünürlerinden aydınlanma dönemine kadar düşünürlerin siyaset teorisine modern uluslararası ilişkiler düşüncesi ve kavramlarına etkisi tartışılacaktır. Ders ikinci sınıfta açılacak olan uluslararası ilişkiler teorisine bir temel ve siyaset ve uluslararası ilişkiler felsefesine bir temel oluşturma amacındadır.
4. ULU 107 UYGARLIK TARİHİ 1 Z 3 0 0 3 3 5
Bu ders erken uygarlıkların kökenlerini araştırmaktadır. Bu bağlamda, Mezopotamya ve Mısır, Ege, Akdeniz, ve klasik Avrupa ve Yakındoğu uygarlıklarındaki siyasi, sosyal, ekonomik, ve dini ilişkilerini incelemektedir.
5. YDL101 YABANCI DİL 1 Z 2 1 0 3 3 5
 Dersin ve yabancı dil olarak İngilizcenin tanımı, am/is/are: “Olmak” fiilinin tüm öznelere göre çekimi, tekil ve çoğul kullanımları, İyelik eki ‘s kullanımı, Aile üyeleri (anne, baba, kardeş vb.), Geniş Zaman birinci bölüm,  İş ve meslekler ve bunların tanımları Geniş Zaman,  “Nerelisin?” sorusu ve cevapları, Zaman sıklık zarfları: always, sometimes, never vb., Tekil ve çoğul halleri ile “var” kalıbı: There is ve there are, Bu, şu, bunlar ve şunlar işaret sıfatları: This, that, these, those, “Nerede yaşıyorsun?” sorusu ve cevapları Oturma odası, mutfak vb. Ev bölümlerinin adları, -ebilmek yapısının (can, can't) olumlu ve olumsuz halleri / olumlu, olumsuz cümle yapıları ve sorular, Kelime bilgisi ve telaffuz Olmak fiilinin ve -ebilmek yapısının geçmiş zaman haller: was/were, and could/couldn't. Fiyat sormak: How much...?, Geçmiş Zaman Fiillerin düzenli ve düzensiz halleri, Olmak (TO BE) fiilinin geçmiş zaman halleri: was, were.
6. ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLİJİLERİ Z 2 2 0 4 3 4
Windows’a giriş, Dosya dizin kavramı, Pencere özellikleri, Yeni klasör oluşturmak, Kes-Kopyala-Yapıştır, Bilgisayarı kapatmak, Kısayol oluşturma, Birlikte aç, Geri dönüşüm kutusu, Windows Masaüstü özellikleri, Görev çubuğu, İletişim kutuları, Form elemanları, Başlat menüsü, Donatılar, Temel İnternet servisleri, İnternet tarayıcılar ve ayarları, Arama motorları, MS Word MS Word ekranı, Araç çubukları ve özellikleri, Güvenlik seçenekleri, Word’e yazı yazma, Yazı tipi özellikleri, MS Word Paragraf özellikleri. 
7. TDL101 TÜRK DİLİ I Z 2 0 0 2 2 2
Dil nedir?, Dilin özellikleri nelerdir?, Dil doğuş teorileri ve dil türleri,  Dil kültür ilişkisi, Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin tarihi devreleri, Dil bilgisi nedir? Dil bilgisinin konuları ve bölümleri, Türkçede seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri, Türkçede ses olayları, Türkçede hece yapısı, Türkçede vurgu,  Türkçede yapım ve çekim ekleri, Türkçede sözcük türleri (İsim, sıfat, zarf, zamir), Türkçede sözcük türleri (Fiil, bağlaç, edat, ünlem), Cümle ögeleri ve çeşitleri. 
8. DOY101 DİJİTAL OKURYAZARLIK 1 Z 2 0 0 2 2 3
Dijital okuryazarlık bireylerin bilişim teknolojilerini ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilme becerisidir. Bu beceri anlamlı edinimlerin gerçekleşmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu ders öğrencilere akıllı cihazlar ve sosyal ağların temel prensipleri, topluluklar ve sosyal medya ile etkileşim, bilgiye ulaşma onu analiz etme, eleştirel düşünme gibi beceriler kazandırmayı amaçlar. Ders kapsamında, dijital okuryazarlık kavramı ve dijital teknolojileri kullanırken insanların bilgiyi bulma, kullanma, özetleme, değerlendirme, yaratma ve iletişim kurma yolları gibi konular ele alınacaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
II. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
1. ULU 102 İKTİSATA GİRİŞ 2 Z 3 0 0 3 3 4
Kamusal mallar, dışsallıklar, mikro iktisattan makro iktisada geçiş, devlet ve makro ekonomi, makro ekonominin bileşenleri, milli gelir muhasebesi, milli gelir hesapları, GSMH’nın hesaplanması, milli hasılanın belirlenmesi, kamu harcamaları, yatırımlar, net ihracat, makro ekonomik denge, maliye politikası ve toplam harcamalar, para ve bankacılık, para teorisi ve politikası, merkez bankacılığı ve merkez bankasının fonksiyonları, toplam talep-toplam arz analizi ve enflasyon, uluslar arası ticaret ve finansman, ekonomik büyüme ve kalkınma konuları.
2. ULU 104 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2  Z 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı uluslararası ilişkilerin temel dinamikleri ve dünya siyaseti hakkında kavramsal bir çerçevenin çizilmesi ve disipline özgü analiz araçlarının tanıtılmasıdır. Modern devletin ve uluslararası sistemin diğer yapı ve süreçlerinin tarihsel olarak geçirdiği dönüşümler, son aşamada da çağdaş dünyanın uluslararası siyasal düzeni ve işleyişi dersin en genel izleğidir. Bu derste ilk döneme ek olarak eleştirel yaklaşımlara da derinlemesine yer verilmektedir.
3. ULU 106 UYGARLIK TARİHİ II Z 3 0 0 3 3 5
Bu modül Uygarlık Tarihi I’in üzerine inşa edilmektedir. Bu bağlamda, ortaçağ ve modern Avrupa ve Ortadoğu siyasi, sosyal, ekonomik, ve dini hayatı incelemekte, özellikle Avrupa uygarlığının küreselleşmesinin koşullarına odaklanmaktadır. 
4. ULU 108 SİYASET TEORİSİNE GİRİŞ 2 Z 3 0 0 3 3 5
Öğrencilerin eleştirel uluslararası ilişkiler düşüncesi ile eleştirel siyaset teorisi arasındaki ilişkiselliği tarihsel olarak kavramalarını sağlamak dersin temel amacıdır. Bu derste siyaset teorisi ile modern ve literatürde modernite sonrası Olarak geçen uluslararası ilişkiler düşüncesi tartışılacaktır. Ders ikinci sınıfta açılacak olan uluslararası ilişkiler teorisine bir temel ve siyaset ve uluslararası ilişkiler felsefesine bir temel oluşturma amacındadır. 
5. ULU 110 SOSYOLOJİ Z 3 0 0 3 3 4
Bu derste Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi’yle başlayan süreçte modern toplumsal kurumları ve sorunları, modern yaşamın ortaya çıkardığı yeni tip etkileşimleri somut ve eleştirel biçimde inceleyen, kendisi de modernliğin bir ürünü olan sosyolojinin temel kavramları ve kuramsal yaklaşımları öğrencilere tanıtılarak modern toplumda toplumsal olgular ve ilişkiler incelenecek, modern toplumun son iki yüzyıldır geçirdiği dönüşümler ve 21. yüzyılda kazanacağı yeni boyutlar da ders boyunca tartışılacaktır.
6. TDL 102 TÜRK DİLİ 2 Z 2 0 0 2 2 2
Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı, Yazım kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması,  Anlatım nedir? Anlatımın özellikleri, Anlatım türleri, biçimleri ve uygulaması,  Türkçede genel anlatım bozuklukları ve düzeltilmesi,  Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması,  Yazılı kompozisyon türleri (Duygu ağırlıklı yazılar, olay ağırlıklı yazılar), Yazılı kompozisyon türleri (Düşünce ağırlıklı yazılar, inceleme yazıları, diğer yazılı anlatım türleri), Sözlü kompozisyon türleri (Tartışmaya dayalı sözlü anlatım türleri),  Sözlü kompozisyon türleri(Görüşmeye dayalı sözlü anlatım türleri),  Türk ve dünya edebiyatlarından düşünce tarihinde seçilmiş örnek metinlerden yararlanılarak öğrencinin doğru, güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili uygulamalar.
 7. YDL 102 YABANCI DİL 2 Z 2 1 0 3 3 5
Geçmiş Zaman, olumsuzlar ve “ago” yapısı, Geçmiş Zaman ifadeleri: on + gün/haftanın günleri ve günün bölümleri in + günün belirli zaman dilimleri /ay /mevsimler /yıl /yüzyıl at + saatler, Yiyecek ve içecek Sayılabilen ve sayılamayan isimler, “Severim” ve “İsterim” yapıları: I like and I’d like ve soru halleri some/any, much/many kullanımları,  Nazik rica ve isteklerde bulunma Can/Could I . . . ?or Can/Could you . . . ? yapıları Karşılaştırma sıfatları,  “have got” ve “have” yapılarının kullanımı, Enlik bildiren sıfatlar, Şehir ve ülkelerle ilgili kelimeler Yer-yön tarifleri, İnsan tasfiri Şimdiki (sürekli) Zaman, Kimin? (Whose is it?) sorusu ve iyelik zamirleri, “going to” yapısının kesinlik bildiren ikinci kullanımı going to ile it, you, I, vb. Kullanımı,  Neden? Sorusuna (Why.. . ?) cevap olarak mastar kullanımı Sıra zarflarının (first. then, next, after that, finally). ve Neden ve Ne zaman soru kelimelerinin (Why and When?) kullanımı, “Hava nasıl?” (What is the weather like?) sorusu, Teklif ve önerilerde bulunma İyi hava ile ilgili aktiviteler (go for a walk, play tennis, gardening, vb.)
                   
 
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
III. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
1. ULU 201 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ 1 Z 3 0 0 3 3 5
Öğrencilere, Uluslararası İlişkilerin bir disiplin olarak gelişimi ile bu alandaki temel yaklaşım ve tartışmalar hakkında temel bilgileri kazandırmak bu dersin amacıdır. Öncelikli olarak bu ders uluslararası İlişkiler disiplininin ortaya çıkışı hakkında ayrıntılı bilgi verir.  İkinci olarak, uluslararası İlişkiler disiplininin dönüşümünü inceleyerek küresel siyasete ilişkin tespitlerde bulunur. Üçüncü olarak, uluslararası İlişkiler kuram ve yaklaşımlarının uluslararası sistemdeki ve diğer sosyal bilim dallarındaki gelişmelerle bağlantıları kurulur, böylece teorik tartışmaların belli bir küresel bağlam içinde ele alınması mümkün olunur. Bu dönem boyunca şu konuların işlenmesi beklenmektedir: Uluslararası İlişkiler ’de Teori ve Yaklaşım; Disiplinin Kuruluşu ve Bir Disiplin olarak Uluslararası İlişkiler, Realizm, Liberalizm, İdealizm, Neo-Realizm, Neo-Liberalizm, Oyun Kuramları, Entegrasyon ve İşbirliği Kuramları ve İngiliz Okulu. 
2. ULU 203 ORTADOĞU Z 3 0 0 3 3 5
SİYASİ TARİH 1: Bu modül, 1648 Westphalia Barış’ından Birinci Dünya Savaşı’na kadar modern Avrupa siyasi ve diplomatik tarihine odaklanmaktadır. Modern siyasal ilişkiler ve biçimleri toplumsal ve ekonomik koşulların ışığında incelemekte; bu bağlamda, kapitalizmin eşitsiz ve bileşik gelişme koşullarında Avrupa’nın hegemonik konumunu tartışmaktadır. 
3. ULU 205 SİYASİ TARİH 1 Z 3 0 0 3 3 5
Bu modül, 1648 Westphalia Barış’ından Birinci Dünya Savaşı’na kadar modern Avrupa siyasi ve diplomatik tarihine odaklanmaktadır. Modern siyasal ilişkiler ve biçimleri toplumsal ve ekonomik koşulların ışığında incelemekte; bu bağlamda, kapitalizmin eşitsiz ve bileşik gelişme koşullarında Avrupa’nın hegemonik konumunu tartışmaktadır. 
4. ULU 207 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA Z 2 1 0 3 3 5

Bu modülün temel amacı öğrencilere İngilizce dilinde akademik düşünme, okuma ve konuşma beceresi kazandırmaktır Böylece öğrencilerin Uİ bölümü için gerekli becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. Aynı zamanda İngilizce konuşmada akıcılık hedeflenmektedir.

 5.

 

 ULU 209

 

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

 

Z

 

3

 

 

 

 

3

 

 Sosyal Düzen Kuralları ve hukuka olan  ihtiyaç,  hukukun farklı anlamı ve amaçları, hukukta yaptırımlar, Hukukun Kaynakları, hukuk kurallarının konu, zaman ve yer bakımından uygulanmaları, Hukuk kurallarının anlam bakımından uygulanmaları (hukuk kurallarını yorumlama),  hukukta boşluk doldurma, hâkimin koyduğu hukuk,  “Hak” kavramı ve çeşitleri, hakların kazanılması, kullanılması ve kaybedilmesi, Hukukta hakların kazanılmasında iyi niyet ve kullanılmasında dürüstlük kuralları,  Hukukta yargılama, teşkilâtlanma ve görev ve yetkiler bakımından yargı yerleri, Hukukta dava türleri, hukukta ispat yol ve yöntemleri, hukukun dallara ayrılması, Kamu hukuku ve özel hukuk dalları, karma hukuk dallarına ilişkin örnekler , Hukukî olay, işlem ve fiil kavramları ve boyutları, hukukta sorumluluk kavramı, Devletimizin şekli ve nitelikleri, Hukukta kişi ve kişilik, hısımlık, ad ve soyadı, Hukukta mülkiyet ve miras kavramları, Hukukta borç kavramı, Hukukta borç kavramı, tahkim ve yerleşim yeri.

 6.  ATA 101  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ  Z  2  0  0  2  2  2
 Türk Devriminin Temel Kavramları, Batı Uygarlığının Yükselişi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Dağılma Süreci, Osmanlı İmparatorluğu’nda Çözüm Arayışları, Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü, Birinci Dünya Savaşı’nın Sonu ve Anadolu’nun İşgali, Ulusal Direnişin Başlaması, Kongreler Dönemi ve Ulusal Direnişin Örgütlenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması, Kurtuluş Savaşının başlaması, Lozan Konferansı ve Barış.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
IV. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.  ULU 202 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ 2 Z 3 0 0 3 3 5
Uluslararası İlişkilerin bir disiplin olarak gelişimi ile bu alandaki eleştirel yaklaşım ve tartışmalar hakkında temel bilgileri kazandırmak bu dersin amacıdır. Bu dönem boyunca şu alt başlıkların işlenmesi beklenmektedir: Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Dönüşüm ve Pozitivizm, Post-pozitivizm ve Eleştirel Gerçekçilik tartışması, Post-Realizm ve Uluslararası İlişkiler, İnşacılık, Eleştirel İnşacılık, Eleştirel Kuram, Marksizm ve Neo-Gramsici Yaklaşımlar, Emperyalizm Kuramları, Postyapısalcılık, Feminizm, Yeşil Teori, Post-Kolonyalizm ve Alternatif yaklaşımlar. 
 2. ULU 204 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 3 0 0 3 3 8
Bu modülün amacı siyaset bilimi ve uluslarası ilişkiler çalışmalarındaki değişik sistematik araştırma yöntemleri ve bunların uygulanışlarını tanıtmaktır. Günümüzde uluslararası ilişkiler çalışmaları çok çeşitli ve çok-disiplinli olarak yapılmaktadır. Bu yüzden dersin konuları ve bağlantılı okumalar bu geniş literatüre bir giriş olarak tasarlanmıştır. 
 3. ULU 206 SİYASİ TARİH 2 Z 3 0 0 3 3 5
Bu modül Siyasi Tarih I’in üzerine inşa edilmektedir. Birinci Dünya Savaşı’ndan 2003 Irak Savaşı’na kadar modern Avrupa ve Ortadoğu siyasi ve diplomatik tarihine odaklanmaktadır. Modern siyasal ilişkiler ve biçimleri toplumsal ve ekonomik koşulların ışığında incelemekte; bu bağlamda, kapitalizmin eşitsiz ve bileşik gelişme koşullarında Avrupa’nın düşüşü ve ABD’nin hegemon olarak yükselişini tartışmaktadır. 
 4. ULU 208 YABANCI DİLDE OKUMA VE YAZMA Z 2 1 0 3 3 5
Bu modülün temel amacı öğrencilere İngilizce dilinde akademik düşünme, okuma ve yazma beceresi kazandırmaktır Böylece öğrencilerin Uİ bölümü için gerekli olan yabancı dilde okuma ve yazma yeteneği kazanmaları hedeflenmektedir. Aynı zamanda İngilizce dilinde akademik yazımın geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 5.

 

 ATA 102

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2

 Z  0  0  2
  Bu ders kapsamında siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ve 1950 -1960 yılları arası Türkiye ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
V. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1. ULU 301 TÜRK DIŞ POLİTİKASI 1 Z 3 0 0 3 3 5
Bu modül, Türk Dış Politikasının temel belirleyici öğelerini, temel çelişkilerini, niteliklerini ve saptanma sürecini, uluslararası ilişkiler disiplinindeki kuramsal tartışmalarla birlikte ele almaktadır. Geç-Osmanlı döneminden Soğuk Savaş’ta détente’ye kadarki dönemde uluslararası sistemi, Türkiye iç ve dış politikasını ekonomik, siyasi ve sosyal bağlamı içinde analiz etmeyi amaçlamaktadır.
2. ULU 303 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Z 3 0 0 3 3 5
Bu ders kapsamında öğrencilerin uluslararası ilişkiler alanında ululsararası örgütlerin yeri ve önemi hakkında bilgi edinmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla ders, Uluslararası örgütlenme fikrinin doğuşu, Uluslararası örgütlerin tarihsel gelişimi, Milletler Cemiyeti’nin kuruluşu ve görevleri, Birleşmiş Milletler’in kuruluşu, yapısı, görev ve fonksiyonları,  NATO: Kuruluşu, Yapısı, Görev ve fonksiyonları, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü, Avrupa Konseyi, AB, Bölgesel nitelikli ekonomik örgütler : Güney Ortak Pazarı, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü, Körfez İşbirliği Konseyi vd., Bölgesel nitelikli ekonomik örgütler: Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması, Afrika İşbirliği Örgütü vd., Küresel Ekonomik Örgütler: IMF, Dünya Bankası, DTÖ, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü vd., Sui Generis Örgütler: Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü, Sui Generis Örgütler: İslam İşbirliği Örgütü, Arap Ligi vd., Hükümet Dışı Uluslararası Örgütler: Uluslararası Af Örgütü, Yeşil Barış, İnsan Hakları İzleme Örgütü vb. örgütlerin tarihi, yapısı ve gelişimi hakkında bilgi sağlayacaktır. 
3. ULU 305 ULUSLARARASI HUKUK 1 Z 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı öğrencilerin uluslararası hukuk alanında temel bilgileri edinmesini sağlamaktır. Bu ders; uluslararası hukukun tanımı, kuramları ve tarihsel gelişimi, uluslararası hukukun kaynakları, andlaşmalar hukuku, andlaşmalar hukuku ve teamül, uluslararası hukukun şahısları; devlet, kurucu unsurlar ve egemenlik, uluslarası hukukun iç hukukla ilişkisi, devlet, egemenlik, devletin unsurları, devletlerin ve hükümetlerin tanınması, devletlerin sona ermesi, uluslararası örgütler, uluslararsı uyuşmazlıkların çözümünde siyasi ve hukuki yöntemler hakkında uluslararası hukukun kaynaklarına bağlı kalarak güncel gelişmelerin ışığı altında bilgi vermeyi amaçlar. Bu dersin genel hedefi uluslararası hukuktaki temel yapıyı öğreterek uluslararası kaynakları detaylı bir biçimde analiz etme yetisini kazandırmaktır. Bu bağlamda, uluslararası anlaşmaların nasıl yapıldığı, değiştiği ve sona erdiği, devlet kavramının uluslararası hukuk yönünden nasıl ortaya konulduğu ve uluslararası alanda meydana gelen olayların uluslararası hukuk açısından nasıl değerlendirileceği becerisi kazandırılması amaçlanır.
4. ULU 307 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÜÇÜNCÜ DÜNYA Z 3 0 0 3 3 5
Üçüncü Dünya ve gelişmekte olan ülke kavramı, Gelişmişlik ve azgelişmişliğin anlamı ve azgelişmişliğin nedenleri, Azgelişmişlik teorileri, Uluslararası sistemin tarihsel evrimi ve yeni aktörleri, Üçüncü Dünya’nın heterojenliği ve gelişmekte olan ülkelerde Batılılaşma süreci, Üçüncü Dünya’nın yeni ekonomik düzen talebi ve sonuçları, Avrupa Birliği’nin üçüncü dünya ülkeleri ile ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri’nin Üçüncü Dünya ülkeleri ile ilişkileri, Gelişmekte olan ülkelerin gelişme sürecinin değerlendirmesi, Üçüncü Dünya ülkelerinde negatif dış politika faktörleri, Soğuk Savaş sonrası dönemde Üçüncü Dünya ülkeleri, Üçüncü Dünya ülkelerindeki etnik çatışma alanları, Gelişmekte olan ülkeler ve küresel ölçekte uyuşmazlık türleri, Bir gelişme ve işbirliği modeli olarak D- 8’ in önemi. 
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
VI. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1. ULU 302 TÜRK DIŞ POLİTİKASI 2 Z 3 0 0 3 3 5
Bu modül, Türk Dış Politikası I’in üzerine inşa edilmektedir. Bu bağlamda, Soğuk Savaş’ta détente’den 2003 Irak Savaşı’na kadarki dönemde uluslararası sistemi, Türkiye iç ve dış politikasını ekonomik, siyasi ve sosyal bağlamı içinde analiz etmeyi amaçlamaktadır.
2. ULU 304 DIŞ POLİTİKA ANALİZİ Z 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı uluslararası sistemin temel aktörü olarak devletlerin dış politika kararlarını etkileyen faktörleri kuramsal bir çerçeveden incelemektir. Uluslararası İlişkilerin bir alt disiplini haline gelen Dış Politika Analizini (DPA) öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders kapsamında; DPA’nın gelişimi ve dış politika karar verme sürecini açıklamaya çalışan belli başlı kuramsal yaklaşımlar ele alınacak, dış politikayı etkileyen bazı önemli etmenlerin incelemesi yapılacaktır. Ders sonunda, öğrencilerin DPA alanındaki belli başlı kavram, yaklaşım ve tartışmalara hâkimiyeti ve bunları çeşitli vakalar üzerinde uygulayabiliyor olması hedeflenmektedir.
3. ULU 306 ULUSLARARASI HUKUK 2 Z 3 0 0 3 3 5
Deniz hukukunun temel kavramları, içsular ve karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge, hava hukuku ve uzay hukuku, diplomatik ilişkilerin kurlları, uluslararsı uyuşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözümü, kuvvet kullanma hukuku, meşru müdafaa hakkı, silahlı çatışmalar hukuku, uluslararası ceza hukuku, devletin hukuki sorumluluğu ve güncel uluslararsı sorunların uluslararsı hukuk bağlamında değerlendirilmesi konularında bilgi vermeyi amaçlar. Bu dersin genel hedefi, diplomatik ilişkilerin sürecini ve kurllarını öğretmek, deniz, hava, kara ve uzay hukukunun temel ilkelerini öğretmek; uluslararası alanda oluşan uyuşmazlıkların çözümünde başvurulan yöntemleri kavrayarak devletlerin sorumlulukları hakkında temel ususları öğretmektir. Öğrenci, uluslararası alanda meydana gelen olayları uluslararası hukuk perspektifinden değerlendirme becerisi kazanır.
4. ULU 308 ULUSLARARASI GÜVENLİK Z 3 0 0 3 3 5
Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerinin günümüz uluslararası ilişkiler sisteminde küresel güvenlik gereksinimlerini ve uluslararası ilişkler çalışmalarında güvenlik yaklaşımlarının önemini analitik bir biçimde çözümleyebilmesi amaçlanmaktadır. Bu derste ana hedef güvenlik, ulusal güvenlik, uluslararası güvenlik ve strateji gibi temel kavramları ayırt edebilmesi, günümüz uluslararası güvenlik sorunları konusunda bilgi sahibi olması ve getirilen çözüm önerilerini tartışabilmesi, uluslararası ilişkilerin temel teorilerinin güvenlik yaklaşımlarını öğrenebilmesi hedeflenmektedir. 
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
VII. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1. ULU 401 DİPLOMATİK YABANCI DİL 1 Z 3 0 0 3 3 5
Bu derste, Uluslararası İlişkiler öğrencilerinin, Uluslararası İlişkiler disiplininin İngilizce dilinde terminolojisine hakim olmalarını sağlamak ve uluslararası günlük ve akademik basında çıkan diplomatik metinlere pratik bir yaklaşımla alıştırılmaları hedeflenmektedir. Derslerde uluslararası diplomatik terminolojiyi öğrenen öğrencilerin ikinci aşamada uluslararası sorun ve kavramları doğru anlama ve nihayet geniş bir ufuk ile yorumlayabilme yeteneğini kazanmaları hedeflenmektedir.

 T:3 U:0 K:3 AKTS: 5

 

2.

 

 ULU 403

 

ULUSLARARASI SİYASAL İKTİSAT

 Z  3  0  3  5
Bu dersin amacı öğrencilerin Uluslararası Ekonomi Politik alanındaki temel kavramları tanımaları, bilmeleri ve anlamalarını sağlamaktır. Bu bağlamda, ders Uluslararası Ekonomi Politik alanındaki temel özneleri incelemeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra uluslararası siyasette ve uluslararası ekonomideki temel etkileşimler, sorunlar ve gelişmeler de dersin içerisinde incelecektir.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
VIII. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  TS  K  AKTS
1. ULU 402 DİPLOMATİK YABANCI DİL 2 Z 3 0 0 3 3 5
Bu ders Diplomatik Yabancı Dil 1 dersinin üzerine inşa edilmektedir. Bu derste, Uluslararası İlişkiler öğrencilerinin, Uluslararası İlişkiler disiplininin İngilizce dilinde terminolojisine hakim olmalarını sağlamak ve uluslararası günlük ve akademik basında çıkan diplomatik metinlere pratik bir yaklaşımla alıştırılmaları hedeflenmektedir. Derslerde uluslararası diplomatik terminolojiyi öğrenen öğrencilerin ikinci aşamada uluslararası sorun ve kavramları doğru anlama ve nihayet geniş bir ufuk ile yorumlayabilme yeteneğini kazanmaları hedeflenmektedir.
 2.

 

ULU 404

 

 KÜRESEL ÇEVRE SİYASETİ

 Z  3  3
 Bu ders küresel çevre siyasetine ilişkin kuramsal ve kavramsal bir çerçeve çizmesinin yanı sıra küresel çevre siyasetinin uygulamasına yönelik tartışmaları içermektedir. Antroposen çağında çevre sorunlarını daha iyi anlamak ve açıklayabilmek adına bir yandan disiplinlerarası yaklaşımı önplana çıkartırken öte yandan çevre sorunlarını uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde sorunsallaştırmakta ve yerleşik küresel  siyaset uygulamalarını değerlendirmektedir. Bu ders uluslararası ilişkilerin temel dinamiklerini değerlendirebilen öğrenciler için tasarlanmıştır. 
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
SEÇMELİ DERSLER
III. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SIRA NO DERSİN KODU
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K AKTS
1. ULU 211 OSMANLI DİPLOMASİ TARİHİ S 3 0 0 3 3 5
Genel Hatlarıyla Osmanlı Tarihi: Kuruluş Dönemi, Genel Hatlarıyla Osmanlı Tarihi: Genişleme Dönemi, Genel Hatlarıyla Osmanlı Tarihi: Durgunluk Dönemi,  Genel Hatlarıyla Osmanlı Tarihi: Yıkılış Dönemi, Tanzimat Öncesi Dönemde Osmanlı Siyasi Yapısı, Tanzimat: Modernleşme Arayışları Ve Politik Değişim, Tanzimat Sonrası Dönemde Osmanlı Siyasi Yapısı (aşırı batılılaşma), 19. Yüzyıl Osmanlı Siyasi ve Askeri Yapısının Genel Değerlendirmesi, 19. Yüzyıl Osmanlı Ekonomik ve Mali Yapısının Genel Değerlendirmesi, 20. Yüzyıl Osmanlı Siyasi ve Askeri Yapısının Genel Değerlendirmesi, 20. Yüzyıl Osmanlı Ekonomik ve Mali Yapısının Genel Değerlendirmesi, Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu, Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Siyasi Yapısı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Günümüze Bıraktığı Miraslar. 
2. ULU 213 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ  S 3 0 0 3 3 5
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihi gelişimi, Türkiye-Avrupa Birliği arasında benimsenen ortaklık ilişkilerinin dönemleri, Türkiye-Avrupa Birliği arasında benimsenen kurumsal işbirliği, Türkiye’nin Avrupa Topluluklarına tam üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık mevzuatı itibarıyla uyuşmazlıkların çözümü, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye adaylığı, Helsinki Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından analizi, Kopenhag zirvesi sonuç bildirgesi’nin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine etkisi, Türkiye’nin üye adaylığı kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükler,  Türk hukukunun Avrupa Birliği hukukuna uyumlaştırılması,  Tam üyelik müzakere süreci
3. ULU 215 ALMANYA’NIN DIŞ POLİTİKASI  S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı, Öğrencilerin, Almanlar ve Almanya’nın tarihsel ve güncel durumu; Almanya’nın yurtdışı kültür politikası; Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’ndan sonra Almanya’nın durumu; Almanya'nın dış politikası; Almanya’da göçün analizi ve Türk – Alman ilişkileri hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. 
4. ULU 217 ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI  S 3 0 0 3 3 5
İnsan hakları kavramı ve insan haklarının sınıflandırılması, İnsan hakları ve temel özgürlükleri konusunda düşünsel gelişmeler, İnsan haklarının pozitif hukuk alanındaki evrimi,  İnsan hakları ve temel özgürlükleri konusunda uluslararası hukuk-ulusal hukuk ilişkileri, Temel hak ve özgürlüklere getirilebilecek sınırlamalar, 1982 anayasası’nın temel hak ve özgürlüklerle ilgili hükümleri, 1982 anayasası düzenlemeleri itibarıyla kişi hakları, 1982 anayasası düzenlemeleri itibarıyla sosyal ve ekonomik haklar, 1982 anayasası düzenlemeleri itibarıyla siyasi haklar, Birleşmiş Milletler çerçevesinde insan hakları ve temel özgürlükleri, Avrupa Konseyi çerçevesinde insan hakları ve temel özgürlükleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı, Avrupa Birliği'nde insan hakları 
5. ULU 219 AKADEMİK TÜRKÇE  S 3 0 0 3 3 5
Dersin amacı; üniversite öğrenimini sürdüren uluslararası öğrencilerin görsel ve işitsel Türkçe malzemeleri kavrama ve çözümleme becerilerini ve Türkçe sözcük dağarcıklarını geliştirerek Türkçe hakimiyetlerini arttırmak, Türkçeyi yabancı dil olarak edinmelerine yönelik analitik ve uygulamalı çalışmalar yapmak, akademik yazı ve sunum tekniklerini göstererek kendilerini akademik olarak sözlü ve yazılı ifade edebilmelerine destek olmak, akademik/bilimsel okuma ve yorumlama yapabilme becerilerini geliştirmek ve akademik Türkçe seviyelerini yükselterek Türkçe yazılı metinleri çözümleyebilme becerilerinin gelişimine katkı sunmaktır.
6. 

 

 ULU 221

 

ABD DIŞ POLİTİKASI

 S  0
 Ders Tanıtımı ve ABD’nin Siyasal, Ekonomik ve Demografik Açıdan Güncel Değerlendirilmesi,  ABD’nin Kuruluşu: ABD Öncesinde Kıtanın Genel Görünümü, Kolonilerin Durumu ve Kurulan Yeni Sistemin Temel Özellikleri, ABD’nin Yalnızcılık ve Genişleme Politikası ile I. ve II. Dünya Savaşlarında ABD Dış Politikası, Soğuk Savaş Döneminde Amerikan Dış Politikası, Amerikan Siyasal Yapısı: Kongre ve Yürütme, Amerikan Dış Politikasında Lobicilik, Amerikan Dış Politikasında Etkili Olan Etnik Lobiler, ABD’nin Orta Doğu Politikası, ABD’nin Orta Asya Politikası, Amerikan Dış Politikası Açısından Transatlantik İlişkilerin Geleceği ve NATO, ABD’nin Balkanlar Politikası, ABD’nin Latin Amerika Politikası, Soğuk Savaş Sonrasında Amerikan Dış Politikasının Başkanlar Üzerinden Değerlendirilmesi, Türk-Amerikan İlişkileri. 
7. 

 

ULU 223

 

TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ

 S  3  0  3  5
 Bu  ders, öğrencilerin Türkiye iktisat tarihindeki dönüşüm ve kırılmaları tanımlayabilmeleri, Türkiye’nin iktisadi kalkınmasını tarihsel bakış açısıyla değelendirebilmesi ve Türkiye’nin güncel ekonomil sorunlarını tarihsel bir gözle analiz edebilmelerini amaçlamaktadır. Osmanlı son dönemi ekonomisinden, 2. Dünya Savaşı sonrası ve Soğuk Savaş sonrası Türkiye ekonomisi tarihi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. 
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
IV. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S T U L TS K AKTS
1. ULU 210 BALKANLAR S 3 0 0 3 3 5
Balkanların coğrafi konumu, tarihsel süreçte (Eski ve Orta Çağ’da) bu topraklarda yaşanan siyasi gelişmeler, Osmanlı Döneminde Balkanlar, Balkanlarda Ulusal Bağımsızlık Hareketleri,  Balkan ve Dünya Savaşlarının Bölgeye Yönelik Etkileri, 1970 ve 1980’lerde Balkanlarda Yaşanan Gelişmeler, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Balkanlarda Yaşanan Gelişmeler, Günümüzde Balkan Devletleri Arasında Yaşanan Temel Sorunlar,  Balkanlarda Azınlık Sorunları,  Balkanlarda Temel Konular: Bosna Hersek , Balkanlarda Temel Konular: Kosova, Uluslararası Örgütlerin Balkanlardaki Etkinliği, Bölgesel Örgütlerin Balkan Bölgesine Yönelik Politikaları, Türkiye-Balkanlar Arasındaki İlişkiler.
2. ULU 212 TÜRK SİYASAL HAYATI S 3 0 0 3 3 5
Osmanlı Devleti’nde Modernleşme Arayışları, Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Hareketi, Türk Siyasal Hayatında Merkez – Çevre İlişkisi, Türkiye’de Çağdaşlaşma Olgusu ve Türk Dış Politikası, Türkiye’de Modern Devletin Ortaya Çıkışı, Türkiye’de Çok Partili Sisteme Geçiş Süreci, Türkiye’de Politik Kültürün Oluşumu ve Türk Dış Politikası, Türkiye’de Başlıca Siyasal Partiler (1923-1999), 1980 Sonrası Türkiye’de Politik Kültür ve Türk Dış Politikası, 1980 Sonrası Türkiye’de Çıkar Grupları, Türkiye’de Demokrasi ve Sivil Toplum, Türkiye’de Ordu ve Demokrasi, Türkiye’de Devlet, Din ve Çoğulculuk, Türkiye ve Uluslararası Sistem
3. ULU 214 İSTATİSTİK S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı istatistik bilimine dair temel kavram ve
yöntemlerin lisans düzeyinde öğretilmesidir. Bu dersin içeriği verilerin özetlenmesi, grafik
analiz, olasılık kuramı, rassal değişkenler ve bunların olasılık dağılımları, örnekleme ve
örnekleme dağılımları ve rassal değişkenlerin momentleridir.
4.  ULU 216 ANAYASA HUKUKU S 3 0 0 3 3 5
Bu modül, anayasa, anayasal kavram, kurum ve kurallar, ülkemizde 1982 Anayasasından
önceki süreç ve 1982 Anayasasına göre Ülkemizin Anayasal düzeni; ve anayasaların işlevleri,
amaçları, koruduğu değerleri öğrenmek ve böylece bu temel hukuk kuralları hakkında bilge
vermeyi amaçlamaktadır. Öğrencileri, özel olarak Anayasal bilgileri kullanabilecekleri
mesleklerde ölçme ve değerlendirmeye hazırlamayı hedefler.
5. ULU 218 JEOPOLİTİK S 3 0 0 3 3 5
Kavramsal olarak jeopolitik, tarihsel olarak jeopolitika tartışmaları, uluslararası sistem analizi, uluslararası sistemde jeopolitikanın yeri, kavramsal olarak strateji, dış politika stratejileri, coğrafya analizi, coğrafyanın uluslararası ilişkilerdeki önemi, soğuk savaş dönemi ve sonrasındaki gelişmeler ışıpında jeopolitikanın önemi, Türkiye’nin jeopolitik konumu ve önemi, Orta Asya, Avrasya ve Ortadoğu’nun jeopolitik konumları. Bu dersin hedefi jeopolitik yaklaşımı öğreterek uluslararası ilişkiler analizi becerisi kazandırmaktır. Bu derste coğrafyanın uluslararası ilişkilerdeki önemi incelenerek jeopolitikanın dış politikaya olan etkisi tarihsel gelişmeler ışığında analiz edilir.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
V. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
1. ULU 309 AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI S 3 0 0 3 3 5
Avrupa’da güvenlik alanında işbirliği oluşturma süreci , Avrupa’da Dış Politika Alanında İşbirliği oluşturma süreci,  AB’nin Kuruluşu ve ODGP’nin Gelişimi, Amsterdam Andlaşması ve ODGP’nin Gelişimi, Nice Andlaşması ve ODGP’nin Gelişimi, Lizbon Andlaşması ve ODGP’nin Gelişimi, AGSP Bağlamında ABD –AB İlişkileri, AGSP Bağlamında NATO–AB İlişkileri, AGSP Bağlamında Rusya Federasyonu–AB İlişkileri,  AGSP Bağlamında Türkiye–AB İlişkileri.
2. ULU 311 TÜRKİYE ABD İLİŞKİLERİNİN POLİTİKASI S 3 0 0 3 3 5
Uluslararası Sistem ve Türkiye-ABD İlişkilerinin uluslararası sistem içindeki konumu Türkiye-ABD İlişkilerinin kırılma noktaları, Kore Savaşı, Kıbrıs Sorunu Ve Körfez Krizi, Kıbrıs Sorunu, Türkiye'nin ABD Dış Politikası İle Entegrasyonu ve Tarihsel Kesitlerle Türkiye-ABD İlişkileri: 19. Yüzyıldan 1945'e, 2. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye-ABD İlişkileri,  Marshall Planı, Truman Doktrini, Türkiye'nin Güvenlik Kaygıları ve ABD ile Entegrasyon Arayışı, Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye ABD İlişkileri, 11 Eylül sonrası Türkiye-ABD İlişkileri, Suriye İç Savaşı ve yükselen terörizm bağlamında Türkiye ABD ilişkileri.
3. ULU 313 KAMU DİPLOMASİSİ S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı öğrencilere kamu diplomasisinin teori, araçlar ve pratiği konusunda bilgi sağlamak, kamu diplomasisin kullanma tecrübeleri konusunda yorum yapma becerisini sağlamaktır. Kamu Diplomasisi, Propaganda, Pazarlama ve Kamu Diplomasisi, Kültürler Arası İletişim Zorlukları, Dış Politika-Ulusal Güvenlik ve Kamu diplomasisi ilişkisi. Güç çeşitleri: Sert güç, akıllı güç, yumuşak güç. Psikolojilk savaş, kamu diplomasisisnin uluslararası ilişkiler teorilerindeki yeri, kamu diplomasisi safhaları. Soğuk savaş döneminde kamu diplomasisi, 11 Eylül sonrası ABD’nin kamu diplomasisi politikaları, Türk dış politikasında kamu diplomasisin yeri.
4. ULU 315 ORTA ASYA’DA TOPLUM VE SİYASET S 3 0 0 3 3 5
Bu ders, öğrencileri Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri üzerine yoğunlaşarak Post-Sovyet coğrafyasının siyasi dönüşümü ile tanıştırır. Sıradan insanlar, Sovyetler Birliği'nden sonra siyasi ve ekonomik geçişi nasıl yaşıyor? Sıradan insanlar hükümetlerinden ne tür bir siyasi sistem ister? Kültür, tarihsel ve güncel deneyimler ile siyasi ve ekonomik performans, bu ülkelerin vatandaşlarının mevcut siyasi sistemlerinden ne kadar memnun olduklarını nasıl etkiliyor? Bu nispeten genç cumhuriyetlerdeki siyasi dönüşümün karmaşık bir girişim olduğu şüphesizdir; çünkü siyasi değişim ekonomik, sosyal ve kültürel değişikliklerle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Araştırmamıza rehberlik etmek için bu bölgedeki tarih ve siyasi kültürün, elitlerin ve sıradan insanların siyaset hakkında yaptıkları tercihleri nasıl şekillendirdiğine özellikle dikkat edeceğiz. Eski Sovyetler Birliği devletleri siyasi gelişme süreçlerini boş bir sayfayla başlatmadıkları için, bu ders Sovyet devletinin siyaseti ve toplumu hakkında kısa bir tartışma ile başlar.
5. ULU 317 SİYASET FELSEFESİ S 3 0 0 3 3 5
Siyaset felsefesi problemlerinin gelişim sürecini açıklayarak Türkiye’deki siyaset felsefesi tartışmalarını değerlendirme becerisi kazandırmak. Siyaset felsefesinin temel problemlerinin incelenmesi ve bunlara önerilen çözümlerin tartışılması. Devlet, kaynak dağılımı adaleti, eşitlik, egemenlik, hukuk, özgürlük ve siyasi sorumluluk kavramlarının incelenmesi. 
6. ULU 319 TÜRKİYE’DE DEVLET TOPLUM VE DİPLOMASİ S 3 0 0 3 3 5
Modern Türkiye’nin oluşumuna yön veren toplumsal ve siyasal dinamikler. Osmanlı modernleşmesi. Erken Cumhuriyet döneminde toplumsal ve siyasal gelişmeler. Modernleşme. Devlet-toplum ilişkisi.
 7.

 

ULU 321

 

GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI:

 S  3  0  3
 Bu dersi alan öğrencilerin Sivil Toplum ve Gönüllülük konusunda kavramsal yeterlilik kazandırmak ve bir STK profesyoneli veya gönüllüsü olarak daha verimli olabilmek için izleyecekleri stratejik bilgileri kazandırmaktır. Bunun yanında Dünya'da ve Türkiye'de gelişmekte olan Sivil toplum örgütlerinin çalışmaları incelenecektir. Derste kısaca başta Gönüllülük çalışmaları ve Sivil tolum çalışmaları olmak
üzere, günümüz dünyasında sivil toplum örgütlerin çalışma usul ve esaslarını, faaliyetlerini, tanıtım ve halkla ilişkiler bağlamında kendilerini topluma anlatabilmeleri ile ilgili stratejilerini göreceklerdir. bunların yanında çeşitli sivil toplum örgütlerinin kendi faaliyetlerini aktardıkları tecrübe paylaşımı olacaktır.
 8. ULU 323

 

MODERNİTE VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 S  3  5
 Bu ders Modernite ve eleştirisi kapsamında Uluslararası İlişkiler disiplini yeniden değerlendirmekte ve modernite kuramcılarının disipline ne ölçüde yerleşik olduğunu sorunsallaştırmaktadır. 
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
VI. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
1. ULU 310 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÇATIŞMA VE ÇÖZÜM S 3 0 0 3 3 5
Bu derste, uluslararası ilişkilerde meydana gelen uyuşmazlıklar, nedenleri ve çözüm yolları  hakkında bilgililerin aktarılması amaçlanmaktadır. Uluslararası hukuk açısından uluslararası uyuşmazlık kavramı, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde siyasi yöntemlerden görüşme hakkı, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde siyasi yöntemlerden dostça girişim, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde siyasi yöntemlerden uzlaştırıcılık konusu, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde siyasi yöntemlerden soruşturma komisyonları, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde hukuki yöntemlerden tahkim, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde hukuki yöntemlerden yargı, uluslararası barış andlaşmaları, BM barış gücü.
2. ULU 312 İDARE HUKUKU S 3 0 0 3 3 5
Bu modülün amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile diplomatik ilişkileri ve faaliyetleri yürüten kuruluşlarda görev alacakların kamu hizmetlerini hukuka uygun kriterler ve ilkeler içinde ayrı bir idare hukuku gereklerine uygun olarak yürütmelerini, yönetilenlerin idareyle ilişkilerinde hak ve yükümlülüklerinin bilincinde olmalarını sağlamaktır. Uluslararası hukuk bağlamında idare hukuku perspektifinin ve AB teşkilatlanmasını değerlendirmektir. Ayrıca, Anayasal bir ilke olan kuvvetler ayrılığı ilkesi uyarınca, yürütme erkinin teknik bir uzantısı olan “İdare” ile bireyler arasındaki hukuki ilişkileri incelemektir.
3. ULU 314 AZINLIKLAR VE MİLLİYETÇİLİK S 3 0 0 3 3 5
Azınlık, etnik grup ve milliyetçilik gibi kavramların tanımı; milliyetçilik kavramının literatürdeki yeri, milliyet, azınlık ve etnik grup kavramlarının farklılıkları, azınlıklar ve etnik milliyetçilik ilişkilerinin tarihsel süreci, etniklik olgusunun toplum üzerine etkisi, milliyetçilik ve modernleşme, milliyetçilik ve ulus devlet, azınlık hakları ve azınlıkların uluslararası alanda korunması, Lozan bağlamında Türkiye’de azınlıklar ve hakları. Bu dersin temel hedefi etnik grup ve milliyetçilik gibi kavramların teorik olarak öretilmesi ve bu kavramların uluslararası ilişkilerdeki öneminin benimsetilmesidir.
4. ULU 318  ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KAFKASYA S 3 0 0 3 3 5
enel Kafkasya tarihine bakış, Azerbaycan ve dış politikası, Ermenistan ‘ın dış politikası,  Gürcistan’ın dış politikası,  Orta Asya tarihine genel bir bakış,  Kazakistan’ın dış politikası, Türkmenistan’ın dış politikası, Özbekistan’ın dış politikası,  Kırgızistan’ın dış politikası,  Tacikistan’ın dış politikası, Rusya ve Kafkaslar, Rusya ve Orta Asya, ABD, Çin ve bölgeye yönelik politikaları, Bölgedeki temel sorunlar ve çözüm yöntemleri. 
5. ULU 322 EKONOMİK KRİZLER S 3 0 0 3 3 5
Kriz kavramı ,kriz ve istikrarsızlık arasındaki farklar, İktisadi teoride kriz kuramı, Finansal kriz modelleri, Küreselleşme ve kriz, Finansal krizlerin tahmin edilebilirliği, Ekonomik kriz ,krize müdahale ve tartışmalar, Etkinlik arayışı ,para ve maliye politikası yanlı görüşler,  Dünya krizleri, 2007 krizinin nedenleri, sonuçları ve çözüm önerileri, Türkiye Ekonomisinde yaşanan krizler, 2001 krizi ve sonrası, Kriz ve IMF, kriz ve ekonomi yönetimi, Kriz yönetimi ve politikalar. 
6. ULU 324 ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ S 3 0 0 3 3 5
Çağdaş Siyasal Rejimlerin Karakteristiği Olarak Kuvvetler Ayrılığı, Genel Olarak Başkanlık Sistemleri, Başkanlık Sistemlerinde Devlet Başkanları ve statüsü, Yarı-Başkanlık Sistemi: Yapısı ve Devlet Başkanının Statüsü,  Genel Olarak Parlamenter Hükümet Sistemleri,  Parlamenter Hükümet Sistemlerinde Devlet Başkanlarının Statüsü, Parlamenter Hükümet Sistemlerinde Devlet Başkanlarının Sorumluluğu ve Sorumsuzluğu, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Federal Almanya'da siyasal rejim.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
VII. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
1. ULU 405 ULUSLARARASI İKTİSAT S 3 0 0 3 3 5
Klasik dış ticaret teorisi ve uzantıları, karşılaştırmalı maliyet, faktör oranları ve karşılaştırmalı avantaj, güncel gelişmeler ve ampirik doğrulamaları, etken-fiyat eşitlemesi, gelir dağılımı ve gümrük vergisinden ve ticaret politikasından kazanç; dersin temel konularıdır. Ticaret teorisi ve dış ticaretteki özellikleri uluslararası ticaret çevresi; ihracatta satış, ödeme ve finansman şekilleri; ulusal ve uluslararası dış ticaret organizasyonları, Türkiye'de dış ticarete ilişkin mevzuat ve sorunlar. Klasik dış ticaret teorisi; göreceli masraflar, girdi oranları ve göreceli avantajlar; sonraki gelişmeler ve deneysel gösterimler, faktör-fiyat eşitlenmesi, gelir dağılımı ve ticaretten elde edilen yararlar; gümrük tarifeleri ve ticaret politikası.
2. ULU 407 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE MÜZAKERE S 3 0 0 3 3 5
Toplumsal Cinsiyet kavramı, toplumsal cinsiyet sosyolojisi, toplumsal cinsiyet ve medyada kadın temsili, toplumsal ve cinsiyet ve siyaset ilişkisi, kadının siyasete katılımı, toplumsal cinsiyetin inşası ve feminist hareketler, uluslararası ilişkilerde feminist yaklaşımlar ve toplumsal cinsiyet. Türkiye’de ve dünyada güncel toplumsal cinsiyet tartışmaları, uluslararası göç ve kadın ilişkisi, terör ve kadın ilişkisi.
3. ULU 409 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı Türkçe İşaret Dili (TİD)'nin alfabesi, temel kelime ve dil bilgisi yapılarını öğreterek dersi alan öğrencilerin işitme engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamaktır. Öğrenci bu derste Türk İşaret Dili hakkında genel bilgi edinir. TİD alfabesini, temel cümle yapılarını, evet-hayır sorularını, olumsuz cümleleri, zaman ve zamanla bağlantılı soruları, sayıları, soru sözcüklerini ve renkler, duygular, yiyecek-içecek ve giyecek sözcüklerini öğrenir ve bunlarla ilgili sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. Öğrenci, temel düzeyde işaret dilini ve bu dilde tercüme ederek, işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenir.
4. ULU 411 MEDENİ HUKUK S 3 0 0 3 3 5
 Bu modül, Medeni Kanunun başlangıç hükümleri, temel kavramlar, kişiler hukuku ve aile hukukuna ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
5. ULU 413 DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA S 3 0 0 3 3 5
Ortadoğu ve Afrika’nın antropolojik yapısı, Doğu ve Batı’nın oluşumu, Uluslararası medyada Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da İnsan hakları konusu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da cinsiyet çalışmaları, İslam ve modernite, Ortadoğu’nun yeni oluşumunda siyasi yapı, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da çatışma ve hükümetler, küreselleşme ve Ortadoğu. Bu dersin ana hedefi öğrencilere Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın etnoğrafik yapısını analiz ederek uluslararası ilişkilerde bu iki bölgenin önemi hakkında bilgi vermektir
6. ULU 415 ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR S 3 0 0 3 3 5
Bu derste Mısır, Suriye, Libya ve Yemen’de Arap Baharı, İran’da rejim problemi, İran’ın nükleer programı, Filistin sorunu, Latin Amerika’daki gelişmeler, Doğu Asya’daki gelişmeler, Afrika’daki gelişmeler, Uluslararası politikada enerji, uluslararası politikada çatışma çözümleri, Dünya ekonomisi. Rusya- Ukrayna Savaşı, NATO Genişlemesi gibi uluslararası siyaseti etkileyen güncel sorunlara yer verilecektir. 
7. ULU 417  ELEŞTİREL GÜVENLİK ÇALIŞMALARI
S 3 0 0 3 3 5
Güvenlik çalışmaları ile ilgili bu derste, geleneksel güvenlik kavramına eleştirel yaklaşımlar getirilerek, öncelikle alanın genel bir çerçevesinin oluşturulması amaçlanmaktadır. 
 8.

 

ULU 419

 TÜRKİYE EKONOMİSİ  S  5
 Dersin amacı öğrenciye Türkiye ekonomisinin geçmişi ve bugünkü durumu ile ilgili bilgi vermektir. Cumhuriyet döneminde yaşanmış ve ileride karşılaşılması olası iktisadi olayları anlama, yorumlama ve sorunlara çözüm üretebilme yeteneğini kazandırmaktır.
9. 

 

ULU 421

 ULUSLARARASI PAZARLAMA  S  3  0 3
 Uluslararası pazarlama ve temel kavramlar, uluslararası pazarlamanın çevresi, stratejik planlama. Uluslararası pazarlama araştırması, uluslararası pazarlamada hedef pazar seçimi, uluslararası pazarlama karması elemanları, ihracat- ithalat işlemleri ve uygulamaları, modern pazarlama anlayışı, pazarlama yönetimi ve stratejik planlama, pazarlama çevresi, pazarlama araştırması, tüketici pazarları, uluslararası pazarlar, pazar bölümleme, pazarlama 4 p’si, hizmet pazarlaması.
 10.

 

ULU 423

 ULUSLARARASI SİYASAL İLETİŞİM  S  0  3  5
 Dünya’da ve Türkiye’de siyasal iletişim olgusunun gelişimi, Siyasal iletişimin aktörleri, siyasal iletişim türleri, siyasal kampanyalar ve uluslararası siyasette siyasal iletişimin önemi.
 11.

 

ULU 425

 

POLİTİK PSİKOLOJİ

 S  0  0
 Bu modül psikoloji disiplinin (sosyal ve bilişsel) siyasi olgular hakkında neler söyleyebileceğini tartışmaktadır. Aynı zamanda, siyaset psikolojisindeki tarihsel ve güncel tartışmaları incelemektedir. 
12. 

 

ULU 427

 

YEŞİL SİYASAL DÜŞÜNCE

 3  0  3
 Bu dersin amacı, öğrencilerin siyasal düşünce yaklaşımları ve doğa koruma anlayışı arasındaki bağlantıya ilişkin bilgi seviyesini artırarak, yeşil düşünceyi kapsamlı bir biçimde öğrenmelerini sağlamaktır. Bu derste, çevreci düşüncenin farklı türlerinin toplum-doğa ilişkileri için nasıl bir yaklaşım geliştirdikleri, çevresel bozulmaya nasıl yaklaştıkları, nasıl bir etik anlayış ve ne tür siyasal çözümler önerdikleri, siyasal düşünce gelenekleriyle ve birbirleriyle olan etkileşimleri ve uyuşmazlıkları ele alınarak tartışılacaktır.
   
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi. 
 
VIII. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
1. ULU 406 ENERJİ GÜVENLİĞİ S 3 0 0 3 3 5
Enerji güvenliği, güvenlik çalışmaları içinde pek çok güvenlik sektörünü (askeri, siyasi, ekonomik, çevresel) yakından ilgilendirmektedir. Bu ders öğrencilere uluslararası ilişkilerin 21. yüzyıldaki yükselen bir konusu olan enerji sorununu ve uluslararası güvenliğe olan etkilerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Soğuk Savaş sonrasında değişen dünya düzeninde ve özellikle küreselleşmeninde etkisiyle ülkelerin artan enerji ihtiyacı, enerji güvenliği sorunsalını ortaya çıkarmıştır. Bu derste öğrencilere enerji türleri ve politikaları: fosil yakıtlar, nükleer enerji, yenilenebilir enerji; devletlerin enerji gğvenliği politikaları, eberji güvenliğiyle ilgili güncel uluslararası sorunlar ve Türkiye’nin enerji güvenliği politikalarıyla ilgili bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
2. ULU 408 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÖÇ S 3 0 0 3 3 5
Bu derste öğrencilerinin, uluslararası göç ve nüfus hareketlerinin Devletlerin dış politikalarına etkileri ve uluslararası örgütlerin bu konularda ki politikaları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, öncelikle konuya teorik bir alt yapı oluşturmak için çeşitli göç teorileri çerçevesinde göç, tersine göç (remigration), göçmen, mülteci, sığınma (iltica), sığınmacı, orijin (kaynak) ülke, hedef ülke, transit ülke, vb kavramlar irdelenerek, dönemler itibarıyla başta Türkiye olmak üzere kimi Devletlerin (ABD, Rusya, Çin, Japonya, vb) göç politikaları aktarılacaktır. Dersin içeriği ile bağlantı olarak ayrıca, Türkiye’nin Avrupa Toplulukları’na dolayısıyla Avrupa Birliği’ne üyelik süreci kapsamında tarafların göç politikaları da analiz edilecektir
3. ULU 410  DİN VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER S 3 0 0 3 3 5
Vestfalya düzeni öncesi ve sonrasında din, dinin politikaya olan etkisi, dünya düzenlerinde din (Viyana, Versya, Yalta), uluslararası ilişkiler teorilerinde din (İdealizm, Realizm, Liberalizm), dinin uluslararası ilişkilerde etkinliği, global düzeyde dinin çeşitliliği, dinin dış politikada meşruiyet kaynağı olarak kullanılması, bir iç çatışma kaynağı olarak din ve bunun uluslararası politikaya yansıması, 11 Eylül saldırılarından sonra dinin uluslararası ilişkilerdeki yeri ve dış politikaya yansıması. Bu dersin temel amacı dinin tarihsel süreç içerisinde uluslararası ilişkilere yansımasını incelemek ve bu bağlamda devletlerin dış politika uygulamalarını analiz etmektir.
4. ULU 412  BORÇLAR HUKUKU S 3 0 0 3 3 5
Bu modül Borçlar Hukukunun genel hükümleri hakkında bilgi vermektedir.
 
6. ULU 414 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SİBER GÜVENLİK S 3 0 0 3 3 5
Bilgisayar sistemlerinin hızla yaygınlaşması ve hayatımızın her alanına girmesi, iş verimliliğimizi artırdığı ve hayatımızı kolaylaştırdığı gibi, kötü niyetli kişilerin ve suç örgütlerinin faaliyet alanlarını da genişletmektedir. Kötü niyetli kişiler bilgisayar sistemlerimize sızabilmekte, bu durum hem şahıslar hem de kurum ve şirketler için büyük maddi kayıplar doğurabilmektedir. Son yıllarda bazı devletler tarafından, politik ve stratejik bilgileri uzun süreli izleme, manipüle ve tahrip etme adına gerçekleştirilen siber saldırılar ulusal güvenlik için de önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu bağlamda siber güvenlik konusunun uluslararası ilişkilerdeki önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu derste ana hedef öğrencilere siber güvenliğin önemini uluslararsı ilişkilerde gerçekleşen güncel örneklerle anlatarak güncel konulara farklı bir bakış açısı getirmek hedeflenmektedir.
7. ULU 416 DİPLOMASİ S 3 0 0 3 3 5
Bu derste antik dönem diplomasi uygulamalarından itibaren diplomasi kavramının evrimi, 16. Yüzyılda ortaya çıkan modern diplomasi ve İtalyan Kent Devletleri’nde modern diplomasi uygulamaları ile günümüz diplomasi anlayışı tartışılacaktır. Ayrıca öğrencilere, geleneksel diplomasi, kamu diplomasisi, panda diplomasisi, gastrodiplomasi, zorlayıcı diplomasi, dijital diplomasi gibi farklı diplomasi türleri ile ilgili genel bilgiler sunulacaktır. 
8. 

 

ULU 420

 

ULUSLARARASI FİNANS

S  3  0  0  3  5
 Temel Kavramlar ve Uluslararası Finansmana Giriş, Uluslararası Para Sistemi, Ödemeler Bilançosu, Döviz Kurunun Belirlenmesi, Döviz Kuru Riskinin Yönetimi, Çokuluslu İşletmelerde Çalışma Sermayesi Yönetimi, Çokuluslu İşletmelerde Sermaye Bütçelemesi, Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme ve Teslim Şekilleri, Uluslararası Para Piyasaları, Uluslararası Bankacılık, Uluslararası Sermaye Piyasaları, Döviz Futures ve Forward Sözleşmeleri, Döviz Opsiyon ve Swap Sözleşmeleri, Uluslararası Portföy Yönetimi
9. 

 

ULU 422

 

İNGİLİZ DIŞ POLİTİKASI

 3  3  3
 Roma İmparatorluğu, Anglo-Saxsonlar ve Danimarkalıların Britanya Adası’nı İşgali, Britanya Adası’nda Norman dönemi ve  Magna Carta,  Yüz Yıl Savaşları ve savaşların İngiltere’nin imparatorluklaşmasına etkisi, Britanya imparatorluğunun ekonomik, askerî ve düşünsel temellerinin oluşmasında Tudor Hanedanı’nın etkisi, Sömürge İmparatorluğunun yükselişi, Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında Britanya İmparatorluğu, İkinci Dünya Savaşı’nda Britanya İmparatorluğu ve dekolonizasyon süreci, Commonwealth’i Anlamak
10. 

 

ULU 424

 

 RUS DIŞ POLİTİKASI

 Ders öğrencilere Rus Dış Politikasının temel unsurlarını ve eğilimlerini öğrencilere aktarır. Rus Dış Politikası oluşturan aktörleri meşgul eden temel meseleleri ve problemleri ele alır. Rus dış politikasını tarihsel bir şekilde uluslararası siyaset içinde tartışır.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
Uluslararası İlişkiler bölümü lisans programı ders içeriklerinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu  ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ GÜNCEL DERS İÇERİKLERİ - 2022-2023.docx


Güncelleme 23.06.2023 20:55:56COMPULSORY COURSES
FIRST YEAR 1. SEMESTER
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E
T P C ECTS
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
FIRST YEAR 2. SEMESTER
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T P C  ECTS
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
SECOND YEAR 3. SEMESTER
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T P C ECTS
               
 
               
 
               
 
               
 
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
SECOND YEAR 4. SEMESTER
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T P  C  ECTS
               
 
               
 
               
 
               
 
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
THIRD YEAR 5. SEMESTER
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T P  C  ECTS
               
 
               
 
               
 
               
 
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
THIRD YEAR 6. SEMESTER
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T P C  ECTS

             
 
               
 
               
 
               
 
 
 
FOURTH YEAR 7. SEMESTER
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T P  C  ECTS
               
 
 
 
FOURTH YEAR 8. SEMESTER
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T P C  ECTS
               
 
 
 
ELECTIVE COURSES
SECOND YEAR 3. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE CODE
COURSE TITLE  C/E  T  P C ECTS

             
 
               
 
               
 
               
 
               
 
 
 
SECOND YEAR 4. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E T P C ECTS
               
 
               
 
               
 
               
 
               
.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
THIRD YEAR 5. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
THIRD YEAR 6. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
FOURTH YEAR 7. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
 
 
FOURTH YEAR 8. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS

             
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
The course focuses on homeless people living on the street, addicts, youth and children, and social work interventions. Studies that can be done with these individuals and groups in cooperation with state institutions and NGOs are evaluated. Street life and culture are tried to be understood as a living space.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
   


22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok Zemin Kat
03288271000
iibf@osmaniye.edu.tr