Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri
ZORUNLU DERSLER
 I. Yarıyıl
Sıra
No 
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
 1.  CGE111  ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNE GİRİŞ Z 2 0 0 2 2 3

Çocuk Gelişimi alanındaki temel kavramlardan başlayarak Doğum Öncesinde Gelişim, Bebeklik Döneminde Gelişim, Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi, Okul Döneminde (Geç Çocukluk) Gelişim ve Ergenlik Döneminde Gelişime yönelik temel konular ve kavramlar hakkında bilgilendirmek, alanda Çocuk Gelişimcinin rolünü ve önemini vurgulamak, ekip çalışmasına yönelik olarak mesleki farkındalık oluşturmaktır.


 2. SOS101  SOSYOLOJİYE GİRİŞ  Z  2 0 0 2 2 2
Bu dersin amacı sosyoloji alanındaki temel kavram ve kuramları tanımak, sosyolojinin kurucularının ve geliştirdikleri perspektifleri öğrenmek, sosyolojik araştırmanın nasıl yapıldığını öğrenmek ve toplumsal durum ve olaylara ilişkin sistematik bir düşünme yöntemi kazanmaktır. Ders içeriği sosyolojinin temel kavram ve kuramlarını, sosyolojinin öncülerinin, kurucularının görüşlerini ve yöntemini, küreselleşme sürecinde ortaya çıkan toplumsal değişmeleri, toplumsal sınıf, statü ve toplumsal hareketliliği, risk toplumu, tüketim toplumu, ağ toplumu, gözetim toplumu ve toplumsal kontrol mekanizmalarını kapsar.
 3.  MAT 101 TEMEL MATEMATİK Z 2 0 0 2 2 3

Bu dersin amacı, temel matematiksel kavramları kullanabilme yeteneğini kazandırmak. 

 4.  PSİ 101  PSİKOLOJİYE GİRİŞ Z 2 0 0 2 2 3
Bu dersin amacı öğrencilere psikolojinin temel kavram ve terminolojisi, psikoloji biliminin kapsam ve içeriği hakkında bilgi kazandırmaktır. Bu dersi aldıktan sonra öğrencinin psikoloji alanının alt dallarına ait genel bir bakış açısı kazanması hedeflenmektedir. Psikoloji biliminin içeriği, temel konuları ve kavramları ile alt dallarının tanıtılması, insan davranışının ele alınmasında bilimsel ve tarafsız bir tutum kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda geleneksel ve modern akımlar, sinir sistemi, duyumlar ve algı, uyku ve rüya, şartlanma, bilişsel yaklaşımlar, hafıza, zekâ, dil ve düşünce, motivasyon, duygular, bebeklik ve çocukluk, ergenlik ve erişkinlik, stres, anormal psikoloji, terapiler, sosyal psikoloji gibi konulara yer verilecektir.
5.  YDL101  İNGİLİZCE I Z 2 1 0 3 2.5 5
Bu derste amaç öğrencilere başlangıç düzeyinde İngilizce okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri kazandırmaktır. Bu bağlamda, derste işlenen konular doğrultusunda, öğrencilere kendilerini İngilizce dilinde başlangıç düzeyinde sözel ve yazılı olarak ifade edebilmeleri için gerekli becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, okuma, anlama, eleştirel yorum ve tartışma; temel sözel becerileri (bireysel, ikili ve grup içi); üst yazı yazma teknikleri, bir sorunu ve o soruna dair çözümleri ele alan kompozisyon yazımı, konuşma hazırlama teknikleri kendini tanıtmak, yaşadığı şehri tanıtabilmek, meslek grupları, ulaşım araçları ve bazı temel terimler gibi temel konulara ağırlık verilerek öğrencilerin İngilizceye genel bir giriş yapmaları hedeflenmektedir.
 6.  ATA101  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 0 2 2 2
Ders kapsamında modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler ele alınmaktadır. Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. Dersin amacı, öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda kurulduğunu anlatmak, Atatürkçü Düşünce’yi ve onun dayandığı felsefeyi, ilkeleri ve bunun yanında çağdaş değerleri benimsetmektir.
 7.  TDL101  TÜRK DİLİ I Z 2 0 0 2 2 2
Dersin amacı öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilerek yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmektir. Bu ders kapsamında öğrencilere akademik metin kavramı tanıtılmakta, alan ile ilgili akademik okumalar yapılırken eleştirel düşünme araçları da sunulmaktadır. Okunan akademik metinler dönem boyunca hem yapısal hem de içerik odaklı incelenmektedir.
 8.  DOY101  DİJİTAL OKURYAZARLIK Z 2 0 0 2 2 3
Dijital okuryazarlık bireylerin bilişim teknolojilerini ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilme becerisidir. Bu beceri anlamlı edinimlerin gerçekleşmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu ders öğrencilere akıllı cihazlar ve sosyal ağların temel prensipleri, topluluklar ve sosyal medya ile etkileşim, bilgiye ulaşma onu analiz etme, eleştirel düşünme gibi beceriler kazandırmayı amaçlar. Ders kapsamında, dijital okuryazarlık kavramı ve dijital teknolojileri kullanırken insanların bilgiyi bulma, kullanma, özetleme, değerlendirme, yaratma ve iletişim kurma yolları gibi konular ele alınacaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 II. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
 1.  CGE121 ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ Z 3 0 0 3 3 5

Gebelik ve emziklilik döneminde beslenmenin önemini belirlemek, bebek, okul öncesi, okul çağı ve adolesan dönemindeki fizyolojik ve ccursnc değişiklikleri ve beslenme ile ilgili etkileşimlerini belirlemek, enerji ve besin ögeleri gereksinmeleri belirlemek, bebek, okul öncesi, okul çağı ve adolesan döneminde yeterli ve dengeli beslenme ilkelerini öğrenmek, toplum beslenmesine yönelik eğitim ve uygulamaları yorumlamak, uygulama alanlarına dahil edebilmek amaçlanmıştır. 

 2.  CGE122 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ  Z 3 0 0 3 3 5

Anatomi – Fizyoloji dersi;

öğrencinin, temel bilgileri öğrenmesini ve insan vücudunun sistemleri arasındaki yaşamsal ilişkileri ve fonksiyonları tanımlaması ve çalışma mekanizmalarını, organların, hormonların görevlerini açıklaması, hastalık sonucunda organ ve dokularda görülen fonksiyon bozuklukları ve oluşan lezyonları öğrenmesini amaçlamaktadır.


 3.  CGE123 ÖZEL EĞİTİME GİRİŞ Z 3 0 0 3 3 4

Dersin amacı, özel eğitimin temel ilkelerinin öğretilmesi, öğrencilerin özel gereksinimli bireyler hakkında bilgi kazanmalarını sağlamak, özel gereksinimliliğe neden olan etmenler hakkında bilgilendirmek, farklı tanı grupları hakkında tanıtıcı bilgiler vermek, gelişimi risk altında olan ve özel gereksinimli bireylerin gelişimi ile ilgili uygulanması gereken gelişim destek programları hakkında bilgilendirmektir. 

 4.  CGE124 AİLE YAŞAMI VE AİLE İÇİ İLİŞKİLER Z 1 2 0 3 2 4

Bireysel ve toplumsal yaşam döngüsü içerisinde aile kurumu ve aile işi ilişkiler hakkında bilgi kazandırmak 

 5.  YDL102  İNGİLİZCE II Z 2 1 0 3 2.5 5
İngilizce 2 dersi, öğrencilerin temel İngilizce bilgisini arttırmayı hedefler. Dersin içeriği, öğrencinin temel konularda kendisini ifade etmesini ve cümleler kurarken kullanacağı temel dilbilgisi yapılarını içerir. Dersin amacı, öğrencilere lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı ve okuduğunu anlama becerilerini kazandırmaktır.
 6.  ATA102  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z 2 0 0 2 2 2
Bu ders kapsamında siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ve 1950 -1960 yılları arası Türkiye ele alınmaktadır.
 7.  TDL102  TÜRK DİLİ II Z 2 0 0 2 2 2
Bu ders kapsamında öğrencilere akademik yazma becerilerini kazandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, Türkçe metin oluşturma, metnin bölümlerini oluşturma ve alıntı yapma, aynı zamanda da sözlü anlatım becerilerinin kazandırılmasına yönelik hem teorik hem de pratik çalışmalar yapılmaktadır.
 8.  ENF102  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Z 2 2 0 4 3 3
Bu dersin amacı öğrencilere mesleki ve akademik hayatlarında gerekli olacak temel bilgi teknolojilerinde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında öğrenciler (Windows 8,10 vb.) işletim sistemleri hakkında genel bilgi edinirler. Word programında metin yazma, düzenleme, dizin ekleme, içindekiler oluşturma; Excel programında tablo hazırlama, grafik ekleme; PowerPoint programında sunum hazırlama ve tüm Office programlarını etkin kullanabilmeyi öğrenirler. Ayrıca öğrenciler, ders kapsamında bulut sistemleri, dijital dosya hazırlama, internette araştırma yöntemleri, arama motorlarını verimli kullanma vb. işlemlerde becerilerini arttırırlar.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 III. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
 1.  CGE211 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Z 3 0 0 3 3 5

bu dersin amacı, öğrencilerin gelişimin yaşam boyu süren bir olgu olduğunu kavrayarak gelişim kuramlarını tartışabilmesini ve doğum öncesinden ölüme kadar süren insan gelişiminin ergenliğe kadar olan dönemlerinin özelliklerini gelişimsel boyutları ile öğrenmelerini ve tartışabilmelerini sağlamak.  

 2.  CGE212 BİLİŞSEL GELİŞİM Z 3 0 0 3 3 5

Dersin amacı; öğrencilerin, bilişsel gelişimin insan yaşamındaki önemini anlamalarını, bilişsel gelişimin diğer gelişim alanları ile ilişkisini kavramalarını, bilişsel gelişimde temel kavramları bilmelerini, gelişim süreçlerini algılamaları ve çocuğun gereksinimleri ölçüsünde bilişsel gelişimi destekleyici programlar hazırlayabilmelerini sağlamaktır. 

 3.  CGE213  SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM Z 3 0 0 3 3 5

Öğrencilerin sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili bilgilenmeleri, sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili ailelere, profesyonellere, ilgili kurum ve kuruluşlara öneri verebilecek düzeye gelmeleri, sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili gecikme ve problem durumları farkedebilmeleri, uygun yönlendirmeyi yapabilmeleri amaçlanmaktadır. 

 4. CGE214 FİZİKSEL BÜYÜME VE MOTOR GELİŞİMİ Z 3 0 0 3 3 5

Öğrencilerin, beyin gelişimi ve motor performans, beden algısı, motor gelişim dönemleri, gelişimi etkileyen faktörler, fiziksel büyüme, büyümeyi etkileyen etmenler ve fiziksel büyümenin değerlendirilmesi, motor gelişim değerlendirilmesi, motor gelişimi destekleyici çalışmalar, ev-okul ve açık alanlarda uygulanabilecek çocuklara özgü egzersiz programları ve çevre düzenleme konularında bilgi kazandırmak  

 5.   
CGE215 BEYİN GELİŞİMİ (NÖROLOJİK GELİŞİM)
Sinir sistemi ve gelişimi, gelişim basamakları, gelişimsel ve nörolojik bozukluklar (motor ve mental gelişme geriliğine yaklaşım, statik ensefalopatiler, nörometabolik ve nörodejeneratif hastalıklar) ve tedavi yaklaşımları, çocuklarda ruh sağlığı sorunları, Türkiye?de kullanılan gelişimsel tarama testleri, psikometrik değerlendirme ve psikometrik testlerin kullanım alanlarına ilişkin yeterlilikler kazandırmaktır. 
6.   
CGE216 DİL GELİŞİMİ

Dil gelişimine ilişkin temel kavramların tanımlanması, dil gelişimine ilişkin farklı kuramlar, yaşa uygun dil becerileri, zihinsel gelişim ve dil gelişimi arasındaki ilişki.
Dilin bileşenleri( Fonoloji, Morfoloji, Sözdizimi, Anlam bilgisi, Pragmatik). Dil gelişiminin değerlendirilmesi.

 7.
CGE217 ÇOCUK VE OYUN

Çocuğun gelişiminde ve yaşamında önemli bir yer tutan oyun hakkında kapsamlı bilgi vermek. Oyunla İlgili Temel Kavramlar, Oyunun Tarihçesi, Oyun Kuramları, Oyunun Evreleri ve Çeşitleri, Oyunun Gelişim Alanlarına Katkıları, Oyun türleri, Oyun Aracılığı İle Çocuğu Tanıma Yöntemleri, Çocuk Gelişimine İlişkin Sorunların Çözümünde Oyunun Önemi, Öğretim Yöntemi Olarak Oyun, Dijital Oyunlar, Oyun Terapisi, Oyun Örnekleri, Ülkemizin farklı bölgelerinde oynanan yöresel çocuk oyunları ve oyuncak oyun materyallerinin işlevi, Oyuncak/Gelişimi Destekleyici Materyallerin Önemi ve Özellikleri, Yaşa Göre Oyuncak/Gelişimi Destekleyici Materyal Seçimi, Eğitici Oyuncaklar ve Gelişimi Destekleyici Materyaller, Oyuncak/Gelişimi Destekleyici Materyal Geliştirme, Yaşa Uygun Oyun Materyali Seçiminde Ailelere ve Öğretmenlere Danışmanlık ve oyuncak güvenliği.  

 8.  
CGE218 MESLEKİ İNGİLİZCE

Bu ders; mesleki literatürde yer alan kavramlar, doğum öncesi gelişim, bebeklik dönemi, erken çocukluk dönemi, okul dönemi ve ergenlik dönemine ilişkin bilgi edinme ve okumalar yapmayı içermektedir.


Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 IV. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.   CGE221 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II Z 3 0 0 3 3 5

Öğrencilerin gelişimin yaşam boyu süren bir olgu olduğunu kavrayarak gelişimsel kuramları tartışabilmesini ve doğum öncesinden ölüme kadar süren insan gelişiminin yetişkinliğe kadar olan dönemlerinin özelliklerini gelişimsel boyutları ile öğrenmelerini ve tartışabilmelerini sağlamak.  

 2.  CGE222 GELİŞİM GÖZLEMLERİ Z 3 0 0 3 3 5

Farklı yaş gruplarındaki (0-18 yaş) çocukların gelişimsel özellikleri hakkında gözlem yoluyla bilgi edinmek,
Çocukların gelişimsel özelliklerini uygun şekilde raporlaştırmak. Teorik ve gözleme dayalı bilgilerin sentezini yaparak yorumlamak

 3. CGE223 GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Z 3 0 0 3 3 5

Öğrencilerin, temel öğretme becerilerini, özel öğretim yöntemlerini, değerlendirme tekniklerini ve engelli bireylere karşı tutumları açıklayabilme becerisine sahip olması amaçlanmaktadır. Az gören ve görme engelli öğrencilerin tanılanması, okul ortamlarına yerleştirilmesi, ortam düzenlemeleri ve eğitimleri  

 4.  CGE224 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Z 3 0 0 3 3 5

Öğrencilerin; doğum öncesi, yenidoğan ve çocukluk dönemlerinde çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda donanıma sahip olması amaçlanmaktadır.  

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  V. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  SHB301 GRUPLARLA SOSYAL HİZMET Z 3 0 0 3 3 5
Ders kapsamında, gruplarla sosyal hizmetin tarihçesi ve kapsamı, gruplarla sosyal hizmet kuramları ve yaklaşımları, gruplarla sosyal hizmet müdahalesinde ön değerlendirme, gruplarla sosyal hizmet müdahalesini planlama, gruplarla sosyal hizmet müdahalesi, gruplarla sosyal hizmet müdahalesini değerlendirme, gruplarla sosyal hizmet müdahalesini sonlandırma ve izleme başlıkları ele alınacaktır.
 2.  SHB303  PSİKOPATOLOJİ Z 3 0 0 3 3 5
Davranış bozukluklarına giriş niteliğinde olan bu derste, davranış bozukluklarının klinik psikoloji çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin davranış bozukluklarında temel tanıları koyabilmeleri ve koyulan tanının etiyolojisini değişik psikoloji kuramlarına göre formüle edebilmeleri amaçlanmaktadır.
 3.  SHB305  BAKIM HİZMETLERİ VE SOSYAL HİZMET Z 3 0 0 3 3 5
Dersin amacı öğrenciye bakım ve sosyal hizmet temel kavram ve terimlerini, içeriğini ve sınırlarını öğretmektir. Ders kapsamında, hem hizmeti gerçekleştiren hem de hizmetten yararlananlar için var olan avantajların bilinmesini sağlamak, evde bakıma muhtaç kişilere sağlanan sosyo-ekonomik avantajların yanında bu kişilerin aile üyelerine sağlanan diğer avantajları tanıtmak amaçlanmaktadır.
 4.  SHB307  İLETİŞİM BECERİLERİ Z 3 0 0 3 3 5
Bu derste insanlar arasındaki uyumun önemi vurgulanacak ve halkla ilişkiler ve iletişimle ilgili temel kavramlar ele alınacaktır. Duygu, düşünce ve sözlerin sosyal hizmet kurumlarında nasıl aktarılacağı ve nasıl ikna edici olacağı üzerinde durulacaktır. İletişimde ses tonu, söz ve beden dili kullanımı konularında öğrencilere uygulamalar yaptırılacaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VI. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  SHB302  TOPLUMLA SOSYAL HİZMET Z 3 0 0 3 3 5
Dersin temel amacı, toplumla sosyal hizmet uygulamalarının tarihçesi ve kapsamının tanıtılması ve toplumla sosyal hizmet kuramları ve yaklaşımları konusunda bilgi verilmesidir. Ders kapsamında toplumla sosyal hizmete ilişkin kuramsal ve tarihsel çerçevenin sunulmasının yanısıra, toplumla sosyal hizmet uygulamalarının planlanması, değerlendirilmesi, yürütülmesi, sonlandırılması ve izlenmesi başlıkları da ele alınacaktır.
 2.  SHB304  SOSYAL HİZMETLERDE ETİK Z 3 0 0 3 3 5
Bu derste öğrencilerin sosyal hizmetin etik ilke, değer ve sorumluluklarının ne olduğunu anlamaları ve analiz edebilmeleri amaçlanmaktadır. Sosyal hizmetin etik ilke, değer, mesleki uygulamalarda ortaya çıkabilecek etik ikilemler anlama, yorumlayabilme ve uygulayabilme becerilerini öğrencilere aktarabilme bu dersin kapsamını oluşturur. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyal hizmet etiğinin felsefi temellerini ve tarihsel gelişimini öğrenir, sosyal hizmetin değer temelinin ve bu temelden üretilen ilkelerin önemini keşfeder, etik karar verme dilemma sürecini yönetebilme becerisine erişirler.
 3.  SHB306  AİLE DANIŞMANLIĞI Z 3 0 0 3 3 5
Dersin temel amacı aileyi bir sistem olarak ele almayı ve temel aile danışmanlığı kuramlarını öğretmek ve temel düzeyde aile danışmanlığı becerilerini kazandırmaktır. Bu derste öğrenciler aile ile ilgili temel kavramları ve sistemik yaklaşımı öğrenir. Öğrenciler yapısal aile terapisi, stratejik aile terapisi, yaşantısal aile terapisi gibi temel aile danışmanlığı/terapisi kuram ve yaklaşımlarını öğrenir ders içinde yapılan aktivitelerle kuramları kendi deneyimleri üzerine uygulama imkânı bulurlar. Ders kapsamında aile yaşam döngüsü, çift danışmanlığı, boşanma danışmanlığı, boşanma arabuluculuğu, aile içi istismar gibi konulara da değinilir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler temel aile danışmanlığı kuram ve uygulaması bilgisine sahip olur ve aile yaşam döngüsündeki önemli dönem ve olayları öğrenirler.
 4.  SHB308  TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET Z 3 0 0 3 3 5
Bu ders öğrencilerin sağlık hizmetleri alanı, bu alanda sosyal hizmet uzmanının rolü ve sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar gibi özel müracaatçı grupları hakkında bilgi edinmelerini sağlar. Bu dersin konuları; hastalığın biyo-psiko-sosyal sonuçları, hasta hak ve sorunları, Türkiye’de günümüzde sağlık hizmetlerinin verilişi, tıbbi ve psikiyatrik müdahalelerin tanımlanması, tıbbi sosyal hizmetin tarihi gelişimi, farklı hasta bakım ortamlarındaki bireyler, aileler, gruplar ve hizmet sağlayanlar için uygulama becerileri ve stratejileri, disiplinler arası ekipte sosyal hizmet uzmanının rolüdür.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VII. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  SHB401  SOSYAL HİZMET UYGULAMASI I Z 1 16 0 17 9 20
Dersin amacı, sosyal hizmet eğitimi boyunca öğrenilen tüm kuramsal bilgilerin gözden geçirilmesi ve sosyal hizmet birimi olan bir kuruluşta uygulama yaparak ilgili sorun alanını tanıma, gözlem yapma, uygulamaya yönelik değerlendirme ve plan yapma ile uygulama becerilerini geliştirmektir. Öğrenciler bu derste ön değerlendirme, planlama, uygulama, sonlandırma ve son değerlendirme aşamalarının bilgisini tüm uygulama düzeylerinde birey, aile, grup, örgüt ve toplumla çalışarak uygulamaya aktarma, sosyal inceleme, değerlendirme ve raporlama becerilerini geliştirir.
 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VIII. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  TS  K  AKTS
 1.  SHB402  SOSYAL HİZMET UYGULAMASI II Z 1 16 0 17 9 20
Bu dersin amacı öğrencilerin, tercih ettiği ve bölüm tarafından onaylanan bir insani hizmet kurum/kuruluşunda gönüllü çalışma yapması, söz konusu alanı tanımaları, bu alana özgü sorun ve gereksinimleri anlamaları ve katkı vermeleridir. Uygulamada öğrenciler uygulama yaptıkları kurumun/kuruluşun bir elemanı ve bir sosyal hizmet uzmanı gibi çalışırlar. Sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer boyutunu; ön değerlendirme, planlama, uygulama ve sonlandırma aşamalarını insani hizmet örgütlerinde uygular ve gözlemlerler. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyal hizmet uygulamasını tanır ve uygulama becerilerini geliştirirler.
 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 SEÇMELİ DERSLER
 III. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K AKTS
 1.  SHB211  GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI S 1 2 0 3 2 5
Bu derste öğrencilerin, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlamaları, Gönüllülük esaslı projelerde yer almaları, katılımcı ve demokratik bireyler olmaları, dayanışma ve işbirliğini pekiştirmeleri, sorumluluk almaları ve proje geliştirmeleri, sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
 2.  SHB213  KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL REFAH MODELLERİ  S 3 0 0 3 3 5
Dersin amacı, sosyal hizmet öğrencilerinin sosyal refah devleti, sosyal politika, sosyal hizmetleri eleştirel olarak değerlendirebilmelerini, çözümleyebilmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında sosyal refah, sosyal politika, sosyal adalet gibi temel kavramlar, sosyal sigorta kavramlarının sosyal hizmetle olan bağlantısı, sosyal refah devletinin Avrupa’da tarihsel gelişimi, sosyal refah devletinin Osmanlı döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nde gelişimi, Sosyal refah devleti modelleri, farklı sosyal refah devleti örneklerinin incelenmesi konuları oluşturmaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Avrupa’da sosyal refah devletinin tarihsel gelişimi, sosyal refah devleti modelleri ve güncel sosyal refah politikalarını ile bu politikaların sosyal çalışma mesleği ile olan ilişkisini öğrenirler.
 3.  SHB215  KRİZE MÜDAHALE VE SOSYAL HİZMET  S 3 0 0 3 3 5
Bu ders, birey ve ailelerin karılaştıkları kriz durumlarının özel anlamı üzerinde odaklaşmaktadır. Ders içeriği, kriz olaylarının psikolojik, fizyolojik ve sosyal yönleri; krizin ve kriz içindeki bireylerin özellikleri ve bunların karşılıklı etkileşimi; kriz durumlarına sosyal hizmet müdahalesi; krize müdahalede sosyal hizmet uzmanının duygusal durumu ve bu duygunun görevine etkisi gibi konuları içermektedir.
 4.  SHB217  İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET  S 3 0 0 3 3 5
İnsan hakları ve sosyal adalet, sosyal çalışma mesleğinin iki odağını oluştururlar. Geleceğin sosyal çalışmacılarının insan hakları konusunda çok iyi bilgilenmesi ve hak temelli yaklaşımı benimsemesi hem toplumun hem mesleğin gelişimi açısından gereklidir. Bu dersin amacı, müracaatçılara ve sosyal olgulara hak temelli yaklaşımla bakabilmek için gerekli olan temel bilgileri edinmek, insan hakları düşüncesini anlamak, evrensel insan hakları konusunda bilgilenmek ve bilinçlenmektir.
 5.  SHB219  MEDENİ HUKUK  S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı, Özel hukukun temelini oluşturan bu dersin kapsam ve genel teorisinin, diğer hukuk dallarıyla olan ilgisinin kavranmasıdır. Ders kapsamında; gerçek ve tüzel kişiler, dernekler ve vakıflar, kişinin hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, kişilik hakkı ve korunması yolları, hakların sınıflandırılması hususlarına değinilecek ve yeni Medeni Kanun ile getirilen değişikliklerin eski düzenlemeler ile karşılaştırması sağlanacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Medeni Hukukun temel kavramlarını ve uygulama alanları ile esaslarını öğrenirler.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 IV. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S T U L TS K AKTS
 1.  SHB212  OKUL SOSYAL HİZMETİ S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı öğrencilere okul sosyal hizmetinin toplumsal yaşam içerisindeki yerinin ve işlevlerinin öğretilmesi ve sosyal hizmet uygulamaları içerisindeki yerinin öğrenilmesidir. Ders kapsamında; eğitimde ailenin yeri, aileye düşen sorumluluklar, veli toplantıları, eğitim kademeleri, eğitim ortamları eğitim ortamlarında akran ilişkisi ve akran zorbalığı, okullarda artan şiddetin önlenmesi, yaygın okul problemleri, eğitim ortamlarında demokrasi, katılım, gönüllülük, sivil soplum, eğitim ortamlarında sosyal içerme ve sosyal dışlanma ile eğitim ortamlarında sektörler arası ilişkiler hususları ele alınacaktır. Bu dersin sonunda öğrenci, Okul dönemi sorunları, akran zorbalığı, okullarda şiddetin önlenmesi okul, aile ve öğrenci ilişkisi, öğrenci kulüpleri, demokrasi ve katılım, sivil toplum örgütlerinin (okul aile birliklerinin) işlevleri, çocuk hakları-okul ortamı ve sosyal hizmet uygulamalarındaki yeri hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
 2.  SHB214  AİLE SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3 3 5
Dersin temel amacı sosyal yaşam içinde ailenin yapısı, oluşumu; toplumsal bir kurum olarak işleyişi, önemi ve diğer sosyolojik olgular ile olan ilişki ve etkileşimini incelemektir. Ders kapsamında aile ve aile tiplerinin oluşması, sanayileşmeyle birlikte aile yapısında meydana gelen değişmeler, aile içi ilişkiler (aile içi otorite ve güç ilişkileri, aile içi ilişkilerde yatay ve dikey iletişim), toplumsal cinsiyet ve farklı toplumlarda çocuğun değeri, v.b. konular ele alınacaktır.
 3.  SHB216  SOSYAL HİZMETTE KAYIT TUTMA VE RAPORLAŞTIRMA S 3 0 0 3 3 5
Bu ders, öğrencilere etkili kayıt tutma ve rapor yazma becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders raporlama, kayıt tutuma, dosyalama ve bilgilerin gizliliği ilkesinin öğretilmesi, Mesleki nitelikteki raporların özellikleri hakkında bilgilendirme, öğretme ve yazım yeteneklerini artırmak, rapor yazım kurallarının alanlara göre öğretilmesini içerir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler kayıt tutma, yazma ve raporlaştırma becerilerini geliştirecek ve sosyal hizmette yaygın kullanılan rapor türlerini tanıyacaktır.
4.   SHB218  ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERLE SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu ders, özel gereksinimli bireylerle sosyal hizmet uygulamasının temel amacı, işlevi ve yöntemleri üzerinde odaklaşmaktadır. Ders içeriği, özürlülük ve rehabilitasyon kavramlarının analizi, özürlülüğün nedenleri ve özürlü tipleri, özürlülüğün sosyal boyutu, özürlü hakları, özürlülerin sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması, özürlülere yönelik çağdaş hizmet modelleri, özürlülerle sosyal hizmet uygulaması, rehabilitasyon hizmetinde ekip çalışması ve sosyal hizmet uzmanının ekip içindeki rolü gibi konuları içermektedir.
 5.  SHB220  SOSYAL ANTROPOLOJİ S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı antropolojinin temel kavramları ve kuramlarını incelemektir. Ders kapsamında Temel antropoloji kavramları ve kuramları, diğer bilimlerle ilişkisi, kültür kavramı, kültürel süreçler, kültürün özellikleri, kültürel farklılıklar, kültürel uyarlanma, kültürleme, kültürleşme, antropoloji ve sosyal hizmet hususlarına değinilecektir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler antropolojik bakış açısı kendimize ve ötekine ait gündelik yaşamı daha iyi çözümleme ve değerlendirme olanağı bulacak ve antropoloji ve sosyal hizmet disiplinini birbiriyle ilişkilendirme yeteneğini sahip olabileceklerdir.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 V. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  SHB311  ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin ana amacı, öğrenme yaklaşımları ve kuramları ile davranışın bilimsel yasa ve kurallarına ilişkin ana konuları incelemektir. İnsan davranışının son derece karmaşık olması nedeniyle, gerek tarihsel ve gerekse de mantıksal olarak, hayvanların kullanıldığı öğrenme modellemeleri öğrenme araştırmalarının temelini oluşturmuştur. Hayvan çalışmaları, dolayısıyla, öğrenmenin temel bileşenlerinin ortaya konmasına ışık tutmakta, giderek daha karmaşık davranışların açıklanması için zemin hazırlamaktadır. Bu bakımdan, bu derste öncelikle hayvan çalışmalarından geliştirilen öğrenme ilkeleri ele alınacaktır. Öğrenmenin gerçekleşme geliştirilme biçimleri ile devam edilecektir. Nihayetinde, temel öğrenme ilkelerinin, daha karmaşık insan davranışı alanına nasıl uygulanabileceği üzerinde durulacaktır.
 2.  SHB313  KARİYER PLANLAMA VE MESLEKİ YETKİNLİKLER S 3 0 0 3 3 5
Bu derste, öğrencilerin, meslek yaşamının dinamikleri ve beklentileri hususunda kariyer farkındalığı kazanmaları ve eğitim süreçlerini en iyi şekilde değerlendirerek mezuniyet sonrası çalışma yaşamlarını planlamaları, niteliklerine uygun alanlarda iş ve meslek seçimi yapmaları, kendi beceri, yetenek ve yetkinliklerine uygun alanlarda kariyerlerini şekillendirmeleri hedeflenmektedir.
 3.  SHB315  YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı yaşlılık ve yaşlanma ile ilgili olarak mesleki bilgi ve becerileri geliştirmek, yaşlılar alanında mikro ve makro müdahaleleri öğrenip, müdahale geliştirebilecek donanıma sahip olmak, alanla ilgili ulusal ve uluslararası sosyal politikaları ve mevzuata hâkim olmak ve interdisipliner bilgiyi sosyal hizmet uygulaması ve bilgi üretimi için kullanmayı öğretmektir. Ders kapsamında; sosyal hizmet perspektifinden yaşlılık ve yaşlanma, ilgili sosyal politikalar ve müdahale biçimleri hususları ele alınacaktır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler yaşlılık kavram ve kuramlarını öğrenmiş ve bu alandaki sosyal hizmet uygulamalarını tanımış olacaktır.
 4.  SHB317  ÇOCUK VE AİLELERLE SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu ders çocuklar, ergenler ve ailelere yönelik sosyal hizmet uygulamaları hakkındaki teori ve araştırmaları incelemeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında; değişen toplumda aile, aile politikaları program ve projeler; aileler arası problemler, aile içi şiddet, eş ve çocuk istismarı, boşanma ve ayrılık, evden kaçma ve terk, ailede kayıp, bütüncül müdahaleler, tedavi ve rehabilitasyon hususları ele alınacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aile ve çocuk kavramlarına ilişkin hususları öğrenir ve çocuklar ve ailelerine yönelik vaka çalışması ve vaka yönetimi hizmetlerinin nasıl sağlanacağını kavrar.
 5.  SHB319  SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME S 3 0 0 3 3 5
Bu derste öğrencilerin; insan organizmasının bütünlüğünü ve yaşamını sürdürmesi için temel gereksinimlerini tanımlayan ve bu bilgiler doğrultusunda bireylerde sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesi, yaşam tarzının iyileştirilmesi bir anlamda sağlıklarının korunmasını kendi görevleri olarak algılamalarını ve bunun sonucunda riskli davranışlardan kaçınarak sağlığı koruyucu ve geliştirici davranışları kazanmaları ve uygulamaları amaçlanmaktadır. Ders kapsamında sağlıklı yaşamın gereksinimleri, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve egzersiz, yaşam için gerekli besin öğeleri, obezite, sağlıklı yaşlanma gibi konular ele alınacaktır.
 6.  SHB321  TEMEL İSTATİSTİK S 3 0 0 3 3 5
Bu ders kapsamında, istatistiğin temel kavram ve yöntemleri öğretilerek öğrencilere alanlarıyla ilgili araştırmalarında veri toplama, verileri doğru istatistiksel yöntemleri kullanarak analiz etme ve sonuçlarını yorumlama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Ders istatistiğin temel kavramları, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olasılık kavramı ve olasılık dağılımları, örnekleme ve örnekleme yöntemleri, nokta tahmini, aralık tahmini, güven aralığı, hipotez testleri, tek yönlü varyans analizi, ki-kare testi, basit doğrusal regresyon ve korelasyon analizlerini içermektedir. Uygulama için SPSS programı kullanılacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler İstatistiğin temel kavram ve metotlarını ve regresyon ve korelasyon analizlerini öğrenir.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 VI. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  SHB312  SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDE SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu ders ile sivil toplum örgütü kavramı ve gönüllülük kavramlarını ve sosyal hizmetteki önemi, sivil toplum örgütlerinin gelişimini ve fonksiyonu ile toplum üzerindeki etkisi, risk grupları ile sivil toplum örgütleri arasındaki ilişki konularında öğrencilere bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sivil toplum kurumlarının tarihi, genel özellikleri ve uygulama alanları ile ilgili bilgi edineceklerdir.
 2.  SHB314  KADINLARLA SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu derste, toplumsal cinsiyete dayalı toplum yapısı içerisinde kadınların yaşadığı sorunların kavranması ve sorunların çözümlenmesine yardımcı olacak kavramsal bakış açısının geliştirilmesi ve sosyal hizmet mesleğinin çalışma alanlarından biri olan kadın refahına yönelik uygulamaların öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında kadın istihdamı, kadın hakları, kadın erkek eşitsizliğinin kökenleri ve bugünü, Türkiye’de dünyada kadın sorunları ve çözüm yaklaşımları, kadın istismarı ve sosyal hizmet yaklaşımı, kadına yönelik şiddet ve müdahale süreci, medya ve kadın konuları ele alınacaktır.
 3.  SHB316  BAĞIMLILIKLA SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Dersin amacı öğrencilerin bağımlılık konusunda gerekli bilgileri öğrenmeleri, ekip çalışması çerçevesinde; bağımlılık alanında mikro, mezo ve makro düzeylerde müdahale geliştirebilmeleri için gerekli mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleridir. Ders kapsamında; bağımlılık konusuna ilişkin tanımlar, risk faktörleri ve sonuçları, farklı bağımlılık alanlarında mesleki uygulamalar, bağımlılık yapıcı madde kullanan ve bağımlı olan çocuklar ve gençlerle çalışma, koruma ve önleme çalışmaları, tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları, problem çözme sürecinin aşamaları ve uygulamaları, bağımlılıkla mücadele için ulusal politika ve strateji yaklaşımı hususları ele alınacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; bağımlılığa ilişkin genel kavram ve kuramları öğrenecek ve bu alanda gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamasına dair bilgi sahibi olacaklardır.
 4.  SHB318  GÖÇMEN VE SIĞINMACILARLA SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu ders, öğrencilere göç olgusuna dair kavramsal ve kuramsal bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Derste Türkiye ve dünyadaki göç ve göçmenliğe yönelik politikalar, göçmenlerin bulundukları toplumda yaşadıkları muhtemel sorunlar, göçmen entegrasyonu, Türkiye’den giden göçün tarihsel arka planı, Türkiye’ye yönelik göç hareketleri, göç ve toplumsal cinsiyet ilişkisi, göçmen ve sığınmacılarla çalışan kuruluşlara Türkiye’den örnekler, ve sosyal hizmet açısından göç gibi çeşitli konular ele alınmaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler göç olgusuna ilişkin temel kavramları öğrenecek ve göç ile sosyal hizmet ilişkisini anlayarak bu alandaki sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin bilgi sahibi olacaktır.
 5.  SHB320  SANAT VE SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı öğrencilerin; sanat ve sanat kollarının tanımlanması, sanatın insan yaşamındaki rolü ve önemini, sanatın sosyal hizmet uygulamalarındaki yeri ve önemini ve sanatın bireyin, grup ve toplum uygulamalarında geliştirici, değiştirici çalışmalarda sanatın kullanımını fark etmeleri ve öğrenmeleridir. Bu ders içeriğinde, sanat, estetik, yaratıcık kavramları ve içerikleri, sanatın insan yaşamındaki yeri, sanatın sosyal hizmet müdahalesinde kullanımı gibi konular yer almaktadır.
 6.  SHB322  KENTSEL SORUNLAR ve SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu dersinin amacı öğrencinin sosyal hizmetin "çevresi içinde birey" kavramı çerçevesinde kentleşme süreci, bu sürecin birey, grup ve toplum yaşamı üzerindeki etkileri, kentleşmenin sebep ve sonuçları, kentleşmeye ilişkin kuramlar ile ilgili bilgi sahibi olmasıdır. Dersin içeriğini, kent toplumlarının dönüşümü, kentleşme süreçleri, Dünyadan kentleşme incelemeleri ve Türkiye'deki kentleşme süreçlerinin ele alınması oluşturur. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler kentleşmeyi belirleyen koşulları tanımlayabilir ve kentleşme süreçlerinde sosyal hizmet çalışmalarının yerini ve önemini kavrarlar.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VII. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  SHB411  REHBERLİK S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin genel amacı, okullarda rehberlik sürecini ana hatlarıyla tanıtmaktır. Ders kapsamında ele alınacak olan başlıca konular; eğitimde rehberlik hizmetlerinin yeri; rehberliğin kısa tarihçesi; rehberlikle ilgili model ve yaklaşımlar; gelişimsel rehberlik modelinin felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamlı gelişimsel rehberlik programı); rehberlik türleri (eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik); öğretmenin sınıf rehberliğindeki rol ve işlevidir.
 2.  SHB413  AKADEMİK İNGİLİZCE I S 3 0 0 3 3 5
Öğrencilerin İngilizce konuşma, okuma, yazma ve anlamadaki yeterliliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda, Sosyal Hizmet alanındaki temel kavram ve kelimeleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Derste öğrenciler İngilizce akademik makaleler okuyacak, video içeriği izleyecek, vaka incelemeleri gerçekleştirecek, rapor yazacak ve sunum yapacaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler İngilizce yarı-akademik ödev yazma, İngilizce sunum yapma yurt dışındaki sosyal hizmet uygulamalarına dair bilgiler edinme çıktılarına sahip olacaktır.
 3.  SHB415  TÜRK İŞARET DİLİ S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı Türkçe İşaret Dili (TİD)'nin alfabesi, temel kelime ve dil bilgisi yapılarını öğreterek dersi alan öğrencilerin işitme engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamaktır. Öğrenci bu derste Türk İşaret Dili hakkında genel bilgi edinir. TİD alfabesini, temel cümle yapılarını, evet-hayır sorularını, olumsuz cümleleri, zaman ve zamanla bağlantılı soruları, sayıları, soru sözcüklerini ve renkler, duygular, yiyecek-içecek ve giyecek sözcüklerini öğrenir ve bunlarla ilgili sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. Öğrenci, temel düzeyde işaret dilini ve bu dilde tercüme ederek, işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenir.
 4.  SHB417  SOSYAL HİZMETTE VAKA ÇALIŞMALARI S 3 0 0 3 3 5
Bu derste öğrencilerin sosyal hizmetin mikro/mezzo/makro alanlarında karşılaştıkları ve/veya uygulama sürecinde üzerinde çalıştıkları vakaları hazırlayarak sunmaları; vakalarla ilgili analiz ve sentez yapmaları; kuramsal ve uygulama bilgilerini birbirleriyle tartışarak, sosyal hizmet müdahalesine yönelik profesyonel bir bakış açısı geliştirmeleri hedeflenmektedir. Ders kapsamında, sosyal hizmetin çok çeşitli uygulama alanlarına ilişkin vakalar tüm yönleriyle tartışılarak ve öğrencilerin vaka ele alma ve müdahale planı geliştirme becerileri arttırılacaktır.
 5.  SHB419  ENDÜSTRİDE SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Dersin amacı öğrencilerin endüstriyel sosyal hizmet hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Ders kapsamında; endüstriyel sosyal hizmetin tanımı ve kökeni, iş ortamlarında sosyal hizmetin rol ve becerileri, iş sağlığı ve güvenliğinin gelişmesinde sosyal hizmet uzmanının rolü, sosyal hizmet becerilerinin insan kaynakları yönetiminde kullanımı, iş kaybı ve sosyal hizmet, sosyal hizmet uzmanının sendikalardaki rol ve işlevi ile endüstriyel sosyal hizmetin geleceği hususlarına değinilecektir. Bu dersin sonunda öğrenci, tarihsel gelişim içinde endüstri devriminin çalışma hayatında ortaya çıkardığı sorunlar ve endüstriyel sosyal hizmetin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olacaktır.
 6.  SHB421  YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER S 3 0 0 3 3 5
Dersin temel amacı, eski ve yeni toplumsal hareketleri birbirinden ayıran ana kriterlerin neler olduğu anlatmak, öğrencilere Türkiye ve dünyada meydana gelen toplumsal hareketleri anlamlandırma ve yorumlama kabiliyeti kazandırmaktadır. Ders kapsamında oplumsal hareket kavramı, eski ve yeni toplumsal hareketler arasındaki benzer ve farklı yönler, yeni toplumsal hareketler kuramları ve Türkiye ve dünyadaki toplumsal hareketler konuları ele alınacaktır.
 7.  SHB423  SOSYAL HİZMETTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin genel amacı, sosyal hizmette ölçme ve değerlendirme süreçlerinin ve araçlarının kapsamını ve kullanımını öğrenmek olup başlıca konular: Sosyal hizmette ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlilik, güvenirlilik, kullanışlılık) özellikleri; sosyal hizmette kullanılacak ölçme araçlarının geliştirilmesi; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verilmesi; test ve madde puanlarının analizi.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi. 
 
 VIII. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  SHB412  ADLİ SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı öğrencilerin; Türk Adalet Sisteminin örgütlenmesi, işleyişi ve özelliklerini tanıma, her yaş ve cinsiyetteki suçlu ve mağdurlara önleyici, onarıcı ıslah edici amaçlara yönelik sosyal hizmet müdahalelerini gerçekleştirebilecek mesleki etik, ilke ve değerler ile farklı müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulamasına ilişkin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ulusal hukuk sistemi ve bu sistemde sosyal hizmet uygulamalarının yeri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
 2.  SHB414  SOSYAL HİZMETTE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı, öğrencilere sosyal hizmette insan kaynakları yönetiminin tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemini öğretmektedir. Ders kapsamında sosyal hizmet alanında personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans değerlendirme sistemi, ücret kavramı; ücret sistemleri, iş değerleme, iş güvenliği ve işgören sağlığı, yöneticinin özellikleri; çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar gibi konular işlenmektedir.
 3.  SHB416  AKADEMİK İNGİLİZCE II S 3 0 0 3 3 5
Bu ders, Sosyal Hizmet öğrencilerinin İngilizcelerini geliştirmeyi amaçlayan Akademik İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir. Ders kapsamında, öğrencilerin İngilizce konuşma, okuma, yazma ve anlamadaki yeterlilikleri geliştirilmeye devam edilecektir. Sosyal Hizmet alanındaki temel kavram ve kelimeleri öğrenmeleri için İngilizce akademik makaleler okuma, vaka incelemeleri, rapor yazma ve sunma pratikleri gerçekleştirilecektir.
 4.  SHB418  YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Dersin amacı öğrencilerin sosyal hizmeti yerel yönetim faktörü üzerinden anlamalarıdır. Bu ders yerel yönetimlerin sosyal hizmet alanındaki faaliyetlerini içermektedir. Bu ders kapsamında öğrenciler; yerel yönetimler ve kent ile ilgili temel kavram ve yaklaşımları öğrenir ve saha çalışması ile bir belediyenin sosyal hizmet uygulamalarını derinlikli incelerler.
 5.  SHB420  SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 5
Bu ders sosyal hizmet yönetimine ilişkin temel kavram ve uygulamaları ele almaktadır. Ders kapsamında, örgüt ve yönetim kavram ve kuramları, sosyal hizmet örgütlerinin temel özellikleri ve tipleri, sosyal hizmet örgütlerinde yönetim ilkeleri ve boyutları, örgütte çatışma ve değişim, sosyal hizmet alanlarında proje tasarımı ve yönetimi, çağdaş yönetim kavramlarının sosyal hizmet yönetimine uyarlanması, yönetici olarak sosyal hizmet uzmanı konuları işlenecektir.
 6.  SHB422  ŞİDDETSİZ İLETİŞİM S 3 0 0 3 3 5
Bu derste öğrencilere hem günlük, hem meslek yaşamlarında ihtiyaç duyarlı ve diyaloğa dayalı iletişim kurma, sürdürme; empatik dinlemeye yönelik temel bilgi ve beceri donanımı kazandırmak amaçlanmaktadır. Diyaloğu koparan iletişim tarzları; bilinçli iletişimin temel amacı, kavramları ve anlayışı; bilinçli iletişimin dört odağı: gözlem, duygu, ihtiyaç, rica/ istek; empatik dinleme; iç çatışmaları çözmek; öfke durumunda iletişim ve çatışma çözümleme ders kapsamında ele alınacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler şiddet dili ve bağlantı dilinin farklarını açıklayabilir ve duygularını tanımlayıp, ifade edebilirler.
 7.  SHB424  SOKAK SOSYAL HİZMETİ S 3 0 0 3 3 5
Ders kapsamında sokakta yaşayan evsizler, bağımlılar, genç ve çocuklara yönelik çalışmalar ve sosyal hizmet müdahaleleri üzerinde durulur. Devlet kuruluşları ve STK’larla işbirliği içerisinde bu bireyler ve gruplarla ilgili yapılabilecek çalışmalar değerlendirilir. Sokak yaşantısı ve kültürü, bir yaşam alanı olarak sokak anlaşılmaya çalışılır.
 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
Sosyal Hizmet bölümü lisans programı ders içeriklerinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu COMPULSORY COURSES
FIRST YEAR 1. SEMESTER
NO  COURSE CODE  COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.  SHB101  SOCIAL WORK I C 3 0 3 5
This course is an introduction to the basic concepts of social work. The course covers the basic concepts of social work as a science and profession, the historical development of social work, the purpose, function, subject and philosophy of social work, social work fields, the place and importance of social work today, and social work methods and techniques.
 2.  SHB103  SOCIOLOGY C 3 0 3 5
The course covers the basic concepts and theories in the field of sociology, the founders of sociology and the perspectives they developed, and it aims the students to learn the sociological research methodology and to gain a systematic thinking method about social situations and events. The course content covers the basic concepts and theories of sociology, the views and methods of sociology's pioneers and founders, the social changes that emerged in the globalization process, social class, status and social mobility, risk society, consumption society, network society, surveillance society and social control mechanisms.
 3.  SHB105  BASIC CONCEPTS OF LAW C 3 0 3 4
The aim of this course is to teach the students the concepts and subjects that are included in the general theory of law and have legal value, on the basis of a general knowledge of law. The main concepts and topics covered in this course are the function of law in society, the sources of law, the emergence of law, its function, its regulatory character, the legitimacy of law, the concept of social order, the comparison of legal rules with religion, customs and morals. At the end of this course, the student will be able to compare the function of law in society, the sources of law, the emergence of law, its function, regulatory character, the legitimacy of law, the concept of social order, the rules of law with religion, customs and morals.
 4.  SHB107  PSYCHOLOGY C 3 0 3 4
The aim of this course is to provide students with knowledge about the basic concepts and terminology of psychology, and an overview of the scope and content of psychology. After taking this course, it is aimed for the student to gain a general perspective on the sub-branches of psychology. It is aimed to introduce the content, basic subjects and concepts and sub-branches of psychology and to gain a scientific and objective viewpoint on human behavior. For these purposes, topics such as classical and modern approaches, nervous system, sensations and perception, sleep and dream, conditioning, cognitive approaches, memory, intelligence, language and thought, motivation, emotions, infancy and childhood, adolescence and adulthood, stress, abnormal psychology and social psychology will be covered.
5.  YDL101  ENGLISH I C 2 1 2.5 5
The aim of this course is to provide students with basic English reading, listening, speaking and writing skills. In this context, in line with the topics covered in the course, it is aimed to provide students with the necessary skills to express themselves verbally and in writing in the elementary level in English. Within the scope of the course, it is aimed for students to make a general introduction to English by focusing on basic topics such as reading, understanding, critical comment and discussion, basic verbal skills (individual, pair and group), writing techniques, writing a composition that deals with a problem and its solutions, speech preparation techniques, introducing themselves, introducing the city they live in, professional groups, transportation vehicles and some basic terms.
 6.  ATA101  PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS I C 2 0 2 2
Within the scope of the course, the birth of modern Turkey and the events, ideas and principles in the development process are discussed.The content of the course covers the history of the Turkish nation's revolution under the leadership of Atatürk. The reasons for the collapse of the Ottoman Empire are examined, and how the Republic of Turkey was established from a destroyed state is evaluated in the light of documents. The aim of the course is to explain to the university youth under which conditions the Republic of Turkey was founded and to make them adopt Atatürkist Thought and its philosophy, principles, as well as contemporary values.
 7.  TDL101  TURKISH LANGUAGE I C 2 0 2 2
The aim of the course is to develop students' ability to use Turkish language correctly and effectively in written and oral expression by knowing the features and rules of Turkish language. Within the scope of this course, students are introduced to the concept of academic text, and critical thinking tools are provided while making academic readings about the field. Academic texts read are examined both structurally and content-oriented throughout the semester.
 8.  DOY101  DIGITAL LITERACY C 2 0 2 3
Digital literacy is the ability of individuals to use information technologies in line with their needs. This skill directly contributes to the realization of meaningful acquisitions. This course aims to provide students with skills such as the basic principles of smart devices and social networks, interaction with social communities and social media, accessing information, analyzing it, and critical thinking. Within the scope of the course, subjects such as the concept of digital literacy and the ways people find, use, summarize, evaluate, create and communicate information while using digital technologies will be discussed.
 Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
 FIRST YEAR 2. SEMESTER
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE
C/E T C ECTS
 1.  SHB102 SOCIAL WORK II C 3 0 3 5
Theoretical foundations and application principles of social work in line with generalist understanding, basic features of social work as a discipline and profession, knowledge base of generalist social work practice, eclectic knowledge base, analysis of social work theories; intervention levels of generalist social work practice towards individual, group and society (micro, mezzo, macro intervention) will be discussed within the scope of the course.
 2.  SHB104  SOCIAL STRUCTURE of TURKEY C 3 0 3 5
Within the scope of this course, the general lines, characteristics and development of Turkey's social structure are examined. The social structure of Turkey in the Ottoman period, Turkish modernization and Atatürk's reforms in the social field and their effects on society are examined. The social structure from the Ottoman Empire to the period of the Turkish Republic will be discussed in the context of social and cultural change, economy, family, politics, education, population, and poverty.
 3.  SHB106  SOCIAL PSYCHOLOGY C 3 0 3 4
The aim of this course is to introduce the main aims, basic concepts and principles of social psychology; to provide information on the logic and methods of social psychology and about basic concepts such as human interaction, characteristics of group structure, attitudes, values, social adaptation, perception, self and socialization. Social impact, research methods in social psychology, social cognition, attitudes, conformity, group processes, pro-social behaviors, aggression, prejudice, application areas will be covered in the course. The course also covers the basic approaches and methods of social psychology. Students who successfully complete the course will have information about the basic terms and concepts, methods and application areas of social psychology.
 4.  SHB108  FIELD EXPERIENCE IN SOCIAL WORK SETTINGS C 1 2 2 4
Within the scope of the Study in Social Work Environments course,study trips will be made to various public and non-governmental organizations during the term or personnel from the relevant organizations will inform our students in the form of seminars. Students are asked to write an evaluation report on these visits and to share their observations during class hours at school.
 5.  YDL102  ENGLISH II C 2 1 2.5 5
English 2 course aims to increase students' basic English knowledge. The content of the course includes the students' self-expressions on basic topics and basic grammatical structures that they will use while constructing sentences. The aim of the course is to provide students English grammar, vocabulary and reading comprehension skills at a level that will form the basis of English that they will need in their post-graduate and professional life.
 6.  ATA102  PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS II C 2 0 2 2
Within the scope of this course, the revolutions made in the political field, in the field of law, education and culture, in the economic field, and the revolutions made in the social field, Atatürk's principles, the Turkish foreign policy of the Atatürk period, Turkey during the Second World War and between the years 1950 -1960. Turkey will be examined.
 7.  TDL102  TURKISH LANGUAGE II C 2 0 2 2
Within the scope of this course, studies are carried out to help students gain academic writing skills. In these studies, both theoretical and practical studies are carried out for creating Turkish texts, creating parts of the text and quoting, as well as gaining oral expression skills.
 8.  ENF102  BACIS INFORMATION TECHNOLOGIES C 2 2 3 3
The aim of this course is to provide students with knowledge in basic information technologies that will be necessary in their professional and academic lives. Within the scope of the course, students acquire general information about operating systems (Windows 8, 10 etc.). writing text in Word, editing, adding indexes, creating table of contents; preparing tables and adding graphs in Excel. They will also learn how to prepare presentations in PowerPoint and how to use all Office programs effectively. They will also increase their skills on using cloud systems, digital file preparation, research methods on the internet, efficient use of search engines, etc.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
 SECOND YEAR 3. SEMESTER
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.  SHB201  HUMAN BEHAVIOUR and SOCIAL ENVIRONMENT I C 3 0 3 5
The aim of this course is to examine human behavior and development from the prenatal period to the end of adolescence. Developmental tasks in infancy, childhood and adolescence; Biological, psychological, social and cultural theories about these periods are mentioned. Within the scope of the course, students will learn about the effects of social environment on human development and behavior. In line with the mission of the social work profession, the experiences such as discrimination and oppression that individuals in disadvantaged and risky groups face directly or indirectly in different phases of their lives are mentioned. Also the effects of factors such as race, ethnicity, social class, gender, religion on behavior and development will be covered. At the end of the lesson, students will gain the competence to use basic approaches such as ecological approach, risk and protective factors approach in social work practices. Students who successfully complete this course acquire the necessary theoretical background for social work assessment and intervention.
 2.  SHB203  PUBLIC ADMINISTRATION C 3 0 3 5
The main objectives of the course are to learn the basic features that dominate the organization and functioning of the Turkish public administration and to evaluate the developments in the reform of the Turkish public administration. The content of the course covers the historical development of public administration thought, the organization and functioning of the Turkish public administration, general information about bureaucracy and Turkish administrative reforms, and issues related to the supervision of public administration.
 3.  SHB205  SOCIAL POLICY C 3 0 3 5
Within the scope of the course, the conceptual framework and scope of social policy; effects of globalization on social policy; the development of social policy in Turkey; the concept of poverty and the fight against poverty; social policies for the disadvantaged; the relationship between gender and social policy; current social policies on education, health, social security, employment, income distribution, basic concepts in the field of social policy - union, strike, collective bargaining agreement, insurance, lockout, confederation - and basic institutions and organizations related to social policy will be examined and discussed in historical and social context.
 4.  SHB207  GENERAL ECONOMICS C 3 0 3 5
Within the scope of the course, it is aimed to make students have knowledge about the basic concepts of the economy, the economic behavior of households and companies, the production process and cost formation, the price system, the functioning and structures of the markets. Introduction to the basic principles of microeconomics; economic problem, law of supply and demand, market equilibrium, consumer and producer behavior, market structures will be covered.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
SECOND YEAR 4. SEMESTER
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1.   SHB202  HUMAN BEHAVIOUR and SOCIAL ENVIRONMENT II C 3 0 3 5
Within the scope of the course, theories covering the bio-psycho-social development of human beings within the framework of the interaction of social systems such as families, groups, organizations, institutions, communities and societies, young adulthood, middle age and old age, bio-psycho-social aspects and problems. theories will be discussed.
 2.  SHB204  SOCIAL SERVICE WITH INDIVIDUALS
C 3 0 3 5
Within the scope of the course, kthe history and scope of social work with the individual, the theories and approaches of social work with the individual, the tools used in the social work intervention with the individual, meeting the individual, examining and evaluating the individual and the problem and making a plan for the solution of the problem, social work intervention and problem solving process with the individual, social work intervention with the individual. evaluation, terminating the social work intervention with the individual, terminating the social work intervention with the individual and monitoring will be discussed.
 3.  SHB206  SOCIAL WORK LEGISLATION C 3 0 3 5
Within the scope of the course, the conceptual framework and foundations of social work legislation, the international dimension of social work legislation, family legislation, women's rights legislation, children's legislation, youth legislation, old-age legislation, disability legislation, health legislation, health legislation, crime and legislation, social security legislation and Legislation issues related to other social work areas will be discussed.
 4.  SHB208  RESEARCH METHODS IN SOCIAL WORKS C 3 0 3 5
In this course, students learn how a research proposal is planned and how research is conducted. They comprehend the place of quantitative and qualitative methods in scientific research. They learn to determine appropriate research strategies to investigate social work problems, understand the relationship between the core values of social work and social work research and learn the role of social work research in improving the situation of groups at risk and the basic ethical principles of social work research. The course also aims to teach qualitative and quantitative research methods, techniques and ethics. The role of research in the social work discipline is emphasized. Upon successful completion of this course, students acquire knowledge of professional ethics, principles and values, develop the ability to distinguish and collect appropriate information for social analysis, evaluation and report preparation, and the ability to interpret research results and professional literature.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
THIRD YEAR 5. SEMESTER
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.  SHB301 SOCIAL WORK WITH GROUPS C 3 0 3 5
Within the scope of the course, the history and scope of social work with groups, theories and approaches of social work with groups, pre-evaluation of social work intervention with groups, planning social work intervention with groups, social work intervention with groups, evaluating social work intervention with groups, terminating and monitoring social work intervention with groups. will be examined.
 2.  SHB303  PSYCHOPATHOLOGY C 3 0 3