Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ENERJİ EĞİTİM-ETÜT, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ENERJİ EĞİTİM-ETÜT,
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enerji Eğitim-Etüt, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enerji Eğitim-Etüt, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Kurucu bölümler: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerini,
c) Merkez (ENERMER): Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enerji Eğitim-Etüt, Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkez Müdürünü,
d) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin başta Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin işbirliği ile disiplinler üstü ve arası bir Merkez kurarak enerji konularındaki uygulamaların Türkiye’de de etkili bir şekilde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, bu bağlamda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışmalar yürütmek için diğer üniversiteler de dahil olmak üzere, özel ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları konularda evrensel düzeyde uygulama ve araştırma yaparak örgün ve yaygın eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak ve Üniversite dışındaki kuruluşlarla müşterek çalışma ortamı sağlamayı gerçekleştirmektir.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu enerji yöneticisi eğitimi ve sertifikalandırma faaliyetinde bulunmak.
b) Ülkenin, yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot projeler geliştirmek.
c) Enerji ve enerji verimliliği ile ilgili olarak, bilinçlendirme ve eğitim hizmetleri vermek.
ç) Toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi ve yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması amacıyla faaliyetlerde bulunmak.
d) Enerji konusunda Üniversite ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında etkili ve verimli işbirliğinin geliştirilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmak.
e) Ülkede ve dünyada enerji alanındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme konularında, hedef ve önceliklerini belirlemek.
f) Osmaniye’nin, “Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi” ve “Yumurtalık Serbest Bölgesi”ne en yakın İl olması sebebiyle bölgede kurulacak rafinerilere, petrokimya tesislerine, petrol ve doğalgaz depolama tesislerine, tersaneler ve limanlara, enerji santralleri ve arıtma tesisleri ve benzeri işletmelere enerji konusunda danışmanlık hizmetleri sağlamak.
g) Yurt içinde ve yurt dışındaki üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.
ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.
h) Enerji alanında yapılan çalışmaları takip etmek, Üniversite ve Türkiye’deki enerji konusundaki AR-GE faaliyetlerinin merkezi bir koordinasyon içerisinde yürütülmesine yardımcı olmak.
ı) Üniversitenin ilgili birimleri/bölümleri ile işbirliği yaparak enerji konusunda her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimlerine yardımcı olmak.
i) Üniversitede ilgili bölümler arasında enerji konusunda yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönlendirici ve birleştirici düzenlemeler yapmak.
j) Merkezin amaçlarına uygun olarak Rektörlükçe verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
k) Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan, kurucu bölümler öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdür, görev süresini tamamlamadan görevden ayrılması halinde, aynı usul ile Rektör tarafından 3 yıl için yeni bir Müdür görevlendirilir.
(3) Müdür, Merkezle ilgili çalışmalarda kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir.
(4) Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği işleri yürütür. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Müdürün belirlediği bir müdür yardımcısı yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkez çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek.
ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak.
d) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
e) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
f) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.
g) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ait çalışma programı hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; doğal üyeler olan Müdür ve müdür yardımcıları ile doğal üyeler dışında, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; en az iki ayda bir, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve Danışma Kurulunun önerilerini görüşmek.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık çalışma raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Yönetim Kurulu üyeleri veya Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
ç) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.
d) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin mali düzenlemelerini yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; doğal üyeler olan Müdür, müdür yardımcıları ve kurucu bölümlerden bölüm kurullarınca belirlenecek birer öğretim üyesi ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Üniversitedeki enerji ile ilgili fakülte ve yüksekokulları temsilen, Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; yılda en az iki kez, Müdürün çağrısı üzerine ve Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu tartışıp önerilerde bulunmak.
b) Merkezin çalışmaları için proje önerilerinde bulunmak.
c) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda görüş ve önerilerde bulunmak.

Koordinasyon grupları
MADDE 14 – (1) Bir veya daha çok hizmet dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından, süreli görev yapacak olan koordinasyon grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İta amiri

MADDE 15 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür22 Eylül 2023
İletişim
OsmaniyeKorkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
03288271000
03288250097
enermer@osmaniye.edu.tr