Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Lisansüstü Programlar

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Sosyal Hizmet ve Hemşirelik bölümlerinin yer aldığı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olan disiplinlerarası bir programdır.
Tarihçe

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Anabilim Dalı, 16 Temmuz 2021 tarihinde kurulmuştur. Bünyesinde Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli ve Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans programları yer almakta olup, ilk öğrencilerini Eylül 2021 tarihinde almaya başlamıştır. Program disiplinler arası olup (Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Psikoloji, Sosyoloji ve Hemşirelik) 9 öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğrencilerimiz yerleşke içerisinde bulunan kütüphane, yemekhane, kafeterya, kapalı ve açık spor alanları gibi pek çok mekandan kolaylıkla faydalanma imkanı bulunmaktadır.
Misyon

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi yüksek lisans programının misyonu, öğrencilere yüksek kalitede eğitim sunarak, bireylere, çiftlere ve ailelere destek olacak uzmanlar yetiştirmek ve araştırmalar yapmaktır.
Vizyon

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi yüksek lisans programının vizyonu, birey, çift ve ailelerin tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olacak araştırmalar yapan uluslararası öncü bir program olmaktır.
Program Tanıtımı

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Yüksek Lisans Programı aileye ilişkin bilgilerin öğrenildiği, öğrenilen bilgilerin analiz ve sentez edilerek uygulamaya konulduğu bir lisansüstü programdır. Aile, toplumu oluşturan en önemli kurumların başında gelmektedir. Çünkü insanlar yaşamlarını genellikle bir aile çatısı altında sürdürmektedir. İnsanı ve toplumu anlamak adına aile yapısının ve ilişkilerinin bilinmesi önem arz etmektedir.
Programın Amacı

Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı, ruh sağlığı alanında en sık rastlanan ciddi sosyal ve psikolojik problemlere, aile tabanlı değerlendirme ve müdahalelerle yaklaşacak uzmanları, uluslararası etik standartlarında yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yüksek lisans programının bir diğer amacı aile sistemini ve yapısını analiz edebilen, aile danışmanlığı alanında güncel bilgi ve becerilere sahip, aile danışmanlığında önem taşıyan temel ilkeleri esas alan, ailenin gereksinimlerini sistematik şekilde tanılayan ve gereksinimler doğrultusunda interdisipliner ekip yaklaşımı ile ailenin bütüncül bakımını ve izlemini sürdürebilen, etkili iletişim ve iş birliği ile çalışmalarını gerçekleştiren, girişimci ve sorun çözme becerileri gelişmiş aile danışmanlığı alanına yönelik profesyonellerin yetiştirilmesidir. Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı, akademik ortamda yapılan araştırmalar ile ortaya çıkan çift ve evlilik terapi modellerini yetiştireceği aile danışmanları sayesinde özel sektör ve ruh sağlığı hizmetleri veren kamu kurumlarına taşımayı da hedeflemektedir.

Bu programla bireyin aile sistemi ve aile yaşam döngüsü içinde karşılaşabileceği sorunları kavrayabilmesi ve öğrenmiş olduğu bu bilgileri aile sistemini daha güçlü hale getirmede kullanabilmesi de amaçlanmaktadır. Bu bağlamda program mezunları toplumda yaşanan hızlı dönüşüm karşısında, aile kurumunun korunması ve geliştirilmesinde etkin bir rol üstlenecektir.
Program Eğitim Hedefleri
1.  Birey ve ailenin sağlıklı gelişimlerinin ve eğitimlerinin önemini bilen,
2. Alanında ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri kullanabilen,
3. Etkili iletişim kurabilen, yazılı ve sözlü anlatım becerileri gelişmiş,
4. Aile Danışmanlığı alanındaki sorunları tanımlayabilen, etkili çözümler üretebilen, problem çözme becerileri gelişmiş,
5. Eleştirel düşünme ve öz değerlendirebilme becerisine sahip,
6. Mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı,
7. Gelişime açık, hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış ve ilke haline getirmiş,
8. Farklılıklara ve insan haklarına saygılı
Aile Danışmanı Uzmanlarını yetiştirmektir.Program Çıktıları
1.  Aile sistemini, yapısını analiz edebilir.
2. Aile işlevlerini bozucu durumları (psikolojik sorunlar, şiddet, istismar, ihmal, iletişim sorunları vb) belirleyebilir ve açıklayabilir.
3. Birey ve ailenin sorunlarını kuramsal bakış açılarıyla değerlendirebilir.
4. Aile danışmanlığında önem taşıyan temel ilkeleri esas alarak ailenin gereksinimlerini sistematik şekilde tanımlayabilir.
5. Ailede travma ve kriz durumlarına nasıl yaklaşılması gerektiğini açıklayabilir.
6. Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilir.
7. Alana ilişkin araştırma yöntemlerini ve güncel istatistiksel analiz yöntemlerini uygulayabilir.
8. Aile danışmanlığındaki güncel kuram ve teknikleri aile ile çalışırken uygulayabilir.
9. Aileye yaklaşırken cinsiyet, din, etnik köken, cinsel yönelim, kültür gibi faktörlere ilişkin farklılıkları göz önünde bulundurabilir.
10. Birey ve ailenin sorunlarını gelişimsel bakış açısıyla değerlendirebilir.Kariyer Olanakları

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi bölümlerinden birinde dört yıllık lisans mezunu olup Aile Danışmanlığı yüksek lisans programını tamamlayan kişiler, aile sağlığını koruma ve geliştirme adına kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında, aile sağlığı merkezleri ve üniversitelerde görev alabilir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı özel kurum ve kuruluşlarda, Özel Aile Danışma Merkezlerinde, Belediyelerin ilgili birimlerinde “Aile Danışmanı” olarak çalışabilmektedirler.

Okul Öncesi Öğretmenliği mezunları Aile Danışma Merkezlerinde meslek elemanı statüsü ile çalışabilir, Aile Danışma Merkezi açma yetkisi yoktur.
Tezli Yüksek Lisans Kabul Koşulları

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği lisans diplomasına sahip olmaları ve daha önce disiplin suçu sebebiyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir.

NOT. Okul Öncesi Öğretmenliği mezunları Aile Danışma Merkezlerinde meslek elemanı olarak çalışabilir, Aile Danışma Merkezi açma yetkisi bulunmamaktadır.
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Şartları

Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.

Son beş yıl içinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)’ndan 55,00 puan almış olmak.

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.)Tezli Yüksek Lisans Programı Ön Değerlendirme Süreci

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylardan yazılı sınava alınacak aday sayısı; ilan edilen kontenjanın 5 (beş) katı, ile sınırlıdır. Yazılı sınava ve mülakata çağrılacak adayların sıralaması ALES Puanının %50’si, Lisans mezuniyet notunun %40’ı ve Yabancı Dil Puanının %10’unun toplamı alınarak hesaplanacaktır. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.
Tezli Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme sürecinde başarılı olan adayların değerlendirilmesi yapılırken ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, YDS ya da eşdeğer yabancı dil puanının %10’u (yabancı dil puanı olmayan veya müracaat sırasında sınav sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilecektir), bilim sınavı veya mülakat sonucunun %20’si esas alınacaktır. Yüksek lisans giriş sınavı başarı puanı 55,00 veya daha fazla olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dahilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan edilecektir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Mülakat/Bilim sınavına girmeyen aday başarısız sayılacaktır.
Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Koşulları

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olmak ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerini yerine getirmek gerekmektedir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ders aşaması tamamlandıktan sonra danışman öğretim üyesinin yönlendirmesi ile belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak danışmana ve danışman tarafından belirlenmiş jüri üyelerine teslim edilmelidir. Tezi akademik ölçütler çerçevesinde yeterli bulunan öğrencinin, çalışmasını atanacak jüri önünde sözlü olarak sunması istenmektedir. Tez savunması sonucunda başarılı bulunan öğrenci “bilim uzmanı” kabul edilir.
Üst Derece Programlara Geçiş

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli yüksek lisans programından gerekli şartları tamamlayarak yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli (YÖKDİL, ALES) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracaat ettikleri kurumların yeterlik şartlarını sağladıkları durumlarda alan ve alan dışı doktora programlarına kabul edilebilirler.
Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) Kabul Koşulları

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik, çocuk gelişimi veya okul öncesi öğretmenliği lisans diplomasına sahip olmaları ve daha önce disiplin suçu sebebiyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan ALES puanı getirme şartı aranmaz.

NOT. Okul Öncesi Öğretmenliği mezunları Aile Danışma Merkezlerinde meslek elemanı olarak çalışabilir, Aile Danışma Merkezi açma yetkisi bulunmamaktadır.
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Şartları

Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.)

Tezsiz Yüksek Lisans Programı için dönem ücreti 4500 TL olup, programın 1 yılda tamamlanması halinde ödenecek olan toplam ücret 9000 TL’dir.Tezsiz Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Süreci

Adayların değerlendirilmesi yapılırken lisans mezuniyet not ortalaması esas alınacaktır. Mezuniyet notu 50 ve üzeri olan adaylar not ortalamasına göre sıralanarak, kontenjan dâhilinde asıl ve yedek liste ilan edilir. Mezuniyet notlarının eşit olması durumunda mezuniyet yılı yeni olan adaya öncelik tanınır.
Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Koşulları

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on dersi ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerini yerine getirmek gerekmektedir. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ders aşaması tamamlandıktan sonra danışman öğretim üyesinin yönlendirmesi ile belirlenecek bir konuda proje çalışması yapılarak danışmana edilmelidir. Danışman öğretim üyesi tarafından projesi akademik ölçütler çerçevesinde yeterli bulunan öğrenci başarılı kabul edilir.
SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru: Programın süresi ne kadardır?

Cevap: Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli yüksek lisans programı 2 dönem ders, 2 dönem tez olmak üzere 2 yıldır. Tez dönemi ve ders dönemi dahil öğrenci 3 yıl (6 yarıyılda) içerisinde tezini başarıyla sunması gerekir. 3 yıl içerisinde tezini sunamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Cevap: Aile Danışmanlığı ve Eğitimi tezsiz yüksek lisans programının süresi 2 dönemdir (1 yıl).  Yani öğrenciler (ders ve proje gerekliliklerini yerine getirdikleri takdirde) aynı öğretim yılının sonunda programı bitirmiş olacaklardır. Bu süre 1 yarıyıl daha uzatılabilir. Ders ve proje dahil en fazla 1,5 yıl (3 yarıyıl) içerisinde projesini başarıyla sunması gerekir. Bir buçuk yıl içerisinde projesini sunamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
Soru: Dersler ne zaman ve nerede yapılmaktadır?

Cevap: Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli yüksek lisans programı hafta içi mesai saatleri içerisinde Sağlık Bilimleri Fakültesi dersliklerinde yüz yüze yürütülmektedir.

Cevap: Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezsiz yüksek lisans programı hafta içi mesai saatleri dışında Sağlık Bilimleri Fakültesi dersliklerinde yüz yüze yürütülmektedir.Soru: İki dönemde kaç ders almak gerekmektedir?

Cevap: Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli yüksek lisans programında iki dönemde yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ve bir seminer dersi almak gerekmektedir.

Cevap: Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezsiz yüksek lisans programında iki dönemde 10 ders (30 kredi) almak gerekmektedir.


Soru: Haftalık ders programı nasıl? Haftada kaç gün okula gelmek gerekiyor?

Cevap: Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli ve Tezsiz yüksek lisans haftalık ders programları döneme başlarken belirlenmektedir. Okula kaç gün gelineceği öğrencinin seçtiği derslere göre ve öğretim üyelerinin o dönemki programlarına göre değişir. Tezsiz yüksek lisansta bir dönemde 5 ders alınması gerektiğinden, dersler 5 güne yayılabileceği gibi daha az günde de toplanabilir. Ancak derslerin daha az güne toplanmasının garantisi yoktur. Bu yüzden çeşitli nedenlerle dersleri 5 gün takip edemeyecek adayların programa başvuru yapmamaları daha uygun olacaktır.


Soru: Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Cevap: Evet. Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programlarında diğer lisans ya da yüksek lisans programlarında olduğu gibi derslere devam zorunluluğu (%70) vardır.

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi yüksek lisans programı ile ilgili detaylı bilgiye Sosyal Hizmet Bölümü web sayfasında lisansüstü menüsünden ulaşabilirsiniz...Güncelleme 10.07.2022 14:37:0722 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 80000 Fakıuşağı / OSMANİYE
03288271000
besyo@osmaniye.edu.tr