AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ
PUANLAMA ARACI
Başvurulan Unvan:
Başvurulan Temel Alan:

Atama Türü:
Puanlamaya Konu Kişinin Adı:


Dikkat!


1.MAKALELER Puan Detay Onaylanan Puan
1.1.Uluslararası
1.1.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI indekslerince taranan dergilerde yayımlanan tam metin özgün araştırma makalesi (Web of Science)
a) Q1 olarak taranan dergilerde 100
b) Q2 olarak taranan dergilerde 80
c) Q3 olarak taranan dergilerde 60
d) Q4 olarak taranan dergilerde 50
1.1.2. ÜAK tarafından tanımlanan/kabul edilen uluslararası alan indekslerince taranan dergilerde yayımlanan tam metin özgün araştırma makalesi 40
1.1.3. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI veya ÜAK tarafından tanımlanan/kabul edilen uluslararası alan indekslerince taranan dergilerden birinde vaka takdimi, teknik not, tartışma, kitap kritiği ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup, vb. türden yayın 30
1.1.4. Diğer uluslararası indekslerce taranan, yılda en az bir sayı yayınlanan ve en az beş (5) yıl yayın yapan hakemli dergilerde yayımlanan tam metin özgün araştırma makalesi 20
1.2. Ulusal 1.2.1. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanan tam metin özgün araştırma makalesi 15
1.2.2. Alanla ilgili diğer hakemli dergilerde yayın 5
1.2.3. Alanla ilgili diğer dergilerde yayın 1
1.2.4. Bilimsel nitelikli ansiklopedilerde madde yazarı olarak görev almak (En çok 5 maddeden puan alınabilir) 5
2. KİTAPLAR (ISBN’li olması zorunludur) Puan Detay Onaylanan Puan
2.1. Uluslararası 2.1.1. Bilimsel kitap: Uluslararası yayınevlerince basılmış kitap ve e-kitap 50
2.1.2. Bilimsel kitap editörlüğü: Uluslararası yayınevlerince basılmış kitap ve e-kitap 30
2.1.3. Bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı: Uluslararası yayınevlerince basılmış kitap ve e-kitaplarda “kitap içi bölüm/kitap içi makale yazarlığı” (Aynı kitapta en fazla 2 bölüm için puan verilir) 25
2.2. Ulusal 2.2.1. Bilimsel kitap: Ulusal yayınevlerince basılmış, kitap ve e-kitap 30
2.2.2. Bilimsel kitap editörlüğü: Ulusal yayınevlerince basılmış kitap ve e-kitap 20
2.2.3. Bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı: Ulusal yayınevlerince basılmış kitap ve e-kitaplarda “kitap içi bölüm/kitap içi makale yazarlığı” (Aynı kitapta en fazla 2 bölüm için puan verilir) 10
2.2.4. Ders kitabı yazarlığı a) Ders kitabı yazarlığı 20
b) Ders kitabında bölüm yazarlığı 10
c) Ders kitabı editörlüğü 15
3. ÇEVİRİ Puan Detay Onaylanan Puan
3.1. Alanında bilimsel kitap çevirisi a) Sayfa sayısı yüzden çok olan kitap çevirisi 20
b) Sayfa sayısı, yüz ve yüzden az olan kitap çevirisi 15
3.2. Çeviri kitap editörlüğü 15
3.3. Alanında bilimsel kitap bölümü çevirisi (Çevirmen, basılı ve ISBN’li olmak koşuluyla en fazla bir bölümden puan alabilir) 10
4.BİLDİRİLER Puan Detay Onaylanan Puan
4.1. Uluslararası (Tebliğlerin sunulduğu etkinliklerin uluslararası olarak kabul edilmesi için en az 5 farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan katılımcı olması ve tebliğlerin yarısından fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması gerekmektedir) 4.1.1. Tam metin bildiri 10
4.1.2. Özet metni yayınlanmış bildiri 5
4.1.3. Poster bildiri 5
4.1.4-a Uluslararası kongre veya sempozyumda davetli konuşmacı olarak katılmak 10
4.1.4-b Uluslararası kongre veya sempozyumda oturum başkanlığı yapmak 5
4.2. Ulusal 4.2.1. Tam metin bildiri 7
4.2.2. Özet metin bildiri 3
4.2.3. Poster bildiri 3
4.2.4-a Ulusal kongre veya sempozyuma davetli konuşmacı olarak katılmak 7
4.2.4-b Ulusal kongre veya sempozyumda oturum başkanlığı yapmak 3
5. ATIFLAR (Bu maddeden en fazla 75 puan alınabilir) Puan Detay Onaylanan Puan
5.1. Uluslararası kitaplarda veya uluslararası alan endekslerince taranan dergilerden birinde yayımlanan makaleler (Başka yazarlarca yapılan her atıf için) 3
-
+
5.2. Ulusal kitaplarda ve makalelerde (Başka yazarlarca yapılan her atıf için) 1
-
+
6.ARAŞTIRMA PROJELERİ (Sonuçlandırılmış Bilimsel Projeler) Puan Proje Saysı Onaylanan Puan
6.1. NATO-SFS, AB (AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF, UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. uluslararası kuruluşların desteklediği araştırma projelerinde

*Bu maddede adı geçen kuruluşlar dışındaki kuruluşların (üniversite vb.) desteklediği uluslararası araştırma projeleri için puanların %30’u alınır.
a) Proje yürütücüsü 150
-
+
a) Proje yürütücüsü (Diğer kuruluşlar) 45
-
+
b) Araştırmacı, yardımcı araştırmacılar ve bursiyerlerin her biri 50
-
+
b) Araştırmacı, yardımcı araştırmacılar ve bursiyerlerin her biri (Diğer kuruluşlar) 15
-
+
c) Danışman 30
-
+
c) Danışman (Diğer kuruluşlar) 9
-
+
d) Hakemlik, izleyicilik, panelist 10
-
+
d) Hakemlik, izleyicilik, panelist (Diğer kuruluşlar) 3
-
+
e) Eğitmenlik 10
-
+
e) Eğitmenlik (Diğer kuruluşlar) 3
-
+
6.2. TÜBİTAK, UDAP ve/veya Bakanlıklar tarafından desteklenen, bir yıldan uzun süreli araştırma projelerinde

*Bu madde kapsamında başvuru yapılan araştırma projelerinin, panel aşamasını geçmesi durumunda projenin kabul veya red almasına bakılmaksızın puanların %30’u alınır.
a) Proje yürütücüsü 100
-
+
a) Proje yürütücüsü(Tamamlanmamış) 30
-
+
b) Araştırmacı, yardımcı araştırmacılar ve bursiyerlerin her biri 30
-
+
b) Araştırmacı, yardımcı araştırmacılar ve bursiyerlerin her biri (Tamamlanmamış) 9
-
+
c) Danışman 15
-
+
c) Danışman (Tamamlanmamış) 4,5
-
+
d) Eğitmenlik 5
-
+
d) Eğitmenlik (Tamamlanmamış) 1,5
-
+
e) Hakemlik, izleyicilik, panelist 5
-
+
e) Hakemlik, izleyicilik, panelist (Tamamlanmamış) 1,5
-
+
6.3. TÜBİTAK, UDAP ve/veya Bakanlıklar tarafından desteklenen, bir ve bir yıldan kısa süreli araştırma projelerinde, a) Proje yürütücüsü 50
-
+
b) Araştırmacı, yardımcı araştırmacılar ve bursiyerlerin her biri 20
-
+
c) Danışman 10
-
+
d) Hakemlik, izleyicilik, panelist 5
-
+
6.4. BAP birimi, kalkınma ajansları vb. ulusal kuruluşlarca desteklenmiş araştırma projelerinde (Alt yapı projeleri hariç) a) Proje yürütücüsü 15
-
+
b) Araştırmacı, yardımcı araştırmacılar ve bursiyerlerin her biri 5
-
+
c) Danışman 5
-
+
d) Proje Değerlendirme/Hakemlik 3
-
+
7.YURT DIŞI GÖREVİ Puan Sayısı Onaylanan Puan
7.1. Erasmus veya Mevlana Programı dışında yurt dışına ders vermek amacıyla en az bir yarıyıl (Gidilen ülkede ders vermek ve bunu belgelemek koşuluyla) 20
-
+
7.2. Erasmus veya Mevlana Programıyla yurt dışında görev (Gidilen ülkede ders vermek ve bunu belgelemek koşuluyla) 5
-
+
7.3.a 2547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca yurt dışında araştırma yapmak üzere 3 ay ve daha uzun süreli görev almak 30
-
+
7.3.b 2547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca yurt dışında araştırma yapmak üzere 3 aydan kısa süreli görev almak 15
-
+
8.EĞİTİM ETKİNLİKLERİ VE DİĞER HİZMETLER Puan Tez/Ders Sayısı Onaylanan Puan
8.1. a) Danışmanlığında tamamlanan doktora veya uzmanlık tezi 25
-
+
8.1. b) İkinci danışmanlığında tamamlanan doktora veya uzmanlık tezi 12,5
-
+
8.2. a) Danışmanlığında tamamlanan yüksek lisans tezi 10
-
+
8.2. b) İkinci danışmanlığında tamamlanan yüksek lisans tezi 5
-
+
8.3. Önlisans, lisans ve lisansüstü dersler (son üç yılda verilen her ders için) 4
-
+
8.4-a Bir yıl veya daha uzun süreli komisyon üyelikleri 5
-
+
8.4-b Bir yıl veya daha uzun süreli kulüp danışmanlıkları 3
-
+
9.BİLİMSEL DERGİLERDE EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK (Bu maddeden en fazla 75 puan alınabilir.) Puan Editörlük Hakemlik Sayısı Onaylanan Puan
9.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ÜAK doçentlik kriterlerinde ilgili alan indekslerince taranan dergilerde a) Baş editörlük (editor in chief) / editörlük 40
-
+
b) Yardımcı editörlük 20
-
+
c) Yayın kurulu üyeliği 15
-
+
d) Hakemlik 10
-
+
9.2. Diğer uluslararası indekslerce taranan dergilerde a) Baş editörlük (editor in chief)/editörlük 25
-
+
b) Yardımcı editörlük 15
-
+
c) Yayın kurulu üyeliği 10
-
+
d) Hakemlik 5
-
+
9.3. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli bilimsel dergilerde a) Baş editörlük/editörlük 15
-
+
b) Yardımcı editörlük 8
-
+
c) Yayın kurulu üyeliği 6
-
+
d) Hakemlik 3
-
+
9.4. ULAKBİM kapsamı dışında kalan ulusal hakemli bilimsel dergilerde a) Baş editörlük/editörlük 12
-
+
b) Yardımcı editörlük 6
-
+
c) Yayın kurulu üyeliği 4
-
+
d) Hakemlik 2
-
+
10. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Puan Sayısı Onaylanan Puan
10.1 Uluslararası 10.1.1. Özgün sanat eserleri, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile kişisel etkinlikte (uluslararası jürili sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak 60
-
+
10.1.2. Özgün sanat eserleri, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile karma-ortak etkinlikte (uluslararası jürili sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak 40
-
+
10.1.3. Sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleri ile katılmak 40
-
+
10.1.4. Özgün sanat yapıtlarının, tasarımların ya da yorum çalışmalarının kişisel olarak sergilenmesi veya bunların eğitim/kültür kuruluşları tarafından ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınması; proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş veya sanat yapıtının alımı yapılmış olması koşuluyla sinema televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin uygulanmış olması 30
-
+
10.1.5. Özgün sanat yapıtlarını tasarlayan, yapan ve yorumlayanların, (sanatçı, oyuncu, tasarımcı, yönetmen, koro/orkestra şefi ve benzeri icracılar), kişisel sanat/tasarım etkinlikleriyle, gösterim, dinletim ya da yarışmaya girmesi. 20
-
+
10.1.6. Yarışmasız, jürisiz etkinliklere, özgün sanat yapıtları, tasarımları ya da yorum çalışmalarıyla, karma, grup olarak (festival, yarışma, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.) katılmak. 10
-
+
10.2 Ulusal 10.2.1. Özgün sanat eserleri, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile kişisel etkinlikte (ulusal jürili sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak 30
-
+
10.2.2. Özgün sanat eserleri, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile karma/ortak etkinlikte (ulusal jürili sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak 25
-
+
10.2.3. Sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleri ile katılmak. 20
-
+
10.2.4. Özgün sanat yapıtlarının, tasarımların ya da yorum çalışmalarının kişisel olarak sergilenmesi veya bunların eğitim/kültür kuruluşları tarafından ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınması; proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş veya sanat yapıtının alımı yapılmış olması koşuluyla sinema televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin uygulanmış olması 15
-
+
10.2.5. Özgün sanat yapıtlarını tasarlayan, yapan ve yorumlayanların, (sanatçı, oyuncu, tasarımcı, yönetmen, koro/orkestra şefi ve benzeri icracılar), kişisel sanat/tasarım etkinlikleriyle, gösterim, dinletim ya da yarışmaya eserleri ile girmesi 10
-
+
10.2.6. Yarışmasız, jürisiz etkinliklere, özgün sanat yapıtları, tasarımları ya da yorum çalışmalarıyla, karma, grup olarak (festival, yarışma, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb. etkinliklere) eserleri ile katılmak 5
-
+
11. YARIŞMA, UYGULAMA, YAZILIM, PATENT, ÖDÜLLER VE DİĞER HİZMETLER (Yayın teşvik, kongre poster ve benzeri ödüller hariç) Puan Sayısı Onaylanan Puan
11.1. Uluslararası ödüller 50
-
+
11.2. Ulusal ödüller 30
-
+
11.3. Üniversite ödülleri 15
-
+
11.4. Uluslararası patentler 150
-
+
11.5. Ulusal patent 100
-
+
11.6. Uluslararası, Ulusal Faydalı Modeller 40
-
+
11.7. Tasarım Tescili 20
-
+
11.8. Uluslararası araştırma bursları a) 7 ay ve sonrası 30
-
+
b) 4-6 ay 25
-
+
c) 1-3 ay 15
-
+
11.9.a. Uluslararası bildiri kitaplı bilimsel toplantı (kongre, sempozyum, çalıştay vb. düzenlemek) 1-Düzenleme kurulu başkanı 20
-
+
2-Düzenleme kurulu üyeliği 10
-
+
11.9.b. Ulusal bildiri kitaplı bilimsel toplantı (kongre, sempozyum, çalıştay vb. düzenlemek) 1-Düzenleme kurulu başkanlığı 15
-
+
2-Düzenleme kurulu üyeliği 5
-
+
12. İDARİ GÖREVLER (İlgili idari görevin en az 1 yıl boyunca yürütülmüş olması gerekir) Puan Sayı Onaylanan Puan
12.1. Rektör 20
-
+
12.2. Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 15
-
+
12.3. Dekan Yardımcısı, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Enstitü Müdür Yardımcısı, Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Bölüm Başkanı 10
-
+
12.4. Bölüm Başkan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanlığı 5
-
+
12.5-a Üniversite ERASMUS, Mevlana, Farabi Koordinatörlüğü 5
-
+
12.5-b Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu ERASMUS, Mevlana, Farabi Koordinatörlüğü 3
-
+
12.5-c Bölüm ERASMUS, Mevlana, Farabi Koordinatörlüğü 1
-
+
13. JÜRİ ÜYELİKLERİ Puan Sayı Onaylanan Puan
13.1. Doçentlik Jüri Üyeliği 5
-
+
13.2. Doktor Öğretim Üyesi atama ve süre uzatımı raporu yazma 3
-
+
13.3. Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi alımı jüri üyeliği 3
-
+
13.4. Doktora yeterlilik jüri üyeliği, Doktora tez savunması jüri üyeliği 1
-
+
13.5. Doktora tez izleme komitesi üyeliği, yüksek lisans tez savunması jüri üyeliği 1
-
+
13.6. Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim çalışmalarında komisyon üyeliği 1
-
+
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞERLENDİRME FORMU

BİLİMSEL YAYINLAR
YAYIN TÜRÜ PUAN KATKI
(YAZAR SAYISI/YAZAR SIRASI)
ADET ONAYLANAN PUAN


DİĞER AKADEMİK FAALiYETLER
FAALİYET PUAN ADET ONAYLANAN PUAN