Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI
T. C.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI “GÜZ” YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için aşağıda belirtilen programlara öğrenci alacaktır. Kontenjanlar, başvuru koşulları, online başvuru kılavuzu ve diğer konulara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 
 BAŞVURU SÜRECİ
Başvurular https://obs.osmaniye.edu.tr/oibs/ina_app/ adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Tarihi 15-19 Ağustos 2022 (19 Ağustos 2022 17:00’a kadar)
Bilim Sınavına Girmeye Hak Kazananların İlanı 22 Ağustos 2022
Bilim Sınavı Tarihi (Doktora ve Tezli YL. için) 23 Ağustos 2022* (Yüz yüze sınavlar saat:10:00 ‘da Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır)
Kazananların İlanı 26 Ağustos 2022
Kesin Kayıt Tarihi 29-31 Ağustos 2022
Yedek Kayıt Tarihi 01-02 Eylül 2022
Ders Kayıt Tarihi 12-16 Eylül 2022
Ders Ekleme-Çıkarma ve Danışman Onayı 19-23 Eylül 2022
*Sınav saatleri ve yapılış şekli aşağıda yer alan özel başvuru koşulları ve kontenjanlar tablosunda belirtilmiştir.LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA UYGULANACAK İNDİRİM KOŞULLARI ve AÇIKLAMALAR
İNDİRİMDEN YARARLANACAK KURUM ve PERSONELLERİ PROGRAMLAR İNDİRİM ORANI
Osmaniye İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne Bağlı Personeller Tezsiz Yüksek Lisans %25*
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Üyeleri Tezsiz Yüksek Lisans %25*
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personelleri Tezsiz Yüksek Lisans %30
*Üniversitemizin taraf olduğu indirim protokolleri kapsamında kayıt yaptıracak öğrenciler, eğitim-öğretim süresi boyunca protokol hükümlerine ve alınacak güncel kararlara uymakla yükümlüdür.
*OMEM ve İLKSAN Protokollerinin geçerlilik süresi onaylandığı tarih (Şubat 2022)’ten itibaren 5 (Beş) yıldır.
*Protokoller yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa kayıt yaptıracak adayları kapsayacaktır.
*Söz konusu indirimlerin geçerli sayılabilmesi için adayların kayıt sırasında istenecek olan güncel personel belgelerini Enstitümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.BAŞVURU KOŞULLARI
1) TEZLİ YÜKSEK LİSANS
● Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.
● Son beş yıl içinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)’ından 55,00 puan almış olmak
● Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.)
2) DOKTORA
● Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.
● Son beş yıl içinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)’ından en az 55,00 puan almış olmak.
● Son beş yıl içinde YDS’den en az 55,00 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer sınavlardan bu puan eşdeğer bir puan almış olmak.
3) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
● Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.
● Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.)
● Tezsiz Yüksek Lisans Programı için dönem ücreti 3450 TL. olup, programın 1 yılda tamamlanması halinde ödenecek olan toplam ücret 6900 TL.’dir.
4) YATAY GEÇİŞ
● Başvurular ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına (15-19 Ağustos 2022 tarihlerinde) şahsen yapılacaktır.
● İlgili enstitü bünyesindeki başka anabilim/anasanat dalında veya başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
● Yatay geçiş için öğrencinin, programın kabul şartlarını taşıması ve geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 4,00 üzerinden en az 2,50, doktora için 4,00 üzerinden en az 3,00 ya da yüzlük not sisteminde YÖK’ün belirlediği eşdeğerlik tablosundaki bu notlara karşılık gelen not olması gerekir.

Başvuru Sırasında İstenen belgeler;
1- Fotoğraf (Güncel vesikalık)
2- Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)
3- Lisans diploması/Yüksek Lisans diploması.
4- Not durum belgesi (Transkript).
5- ALES belgesi/Yabancı Dil Belgesi.
6- Öğrenci Belgesi.
7- Adli Sicil Belgesi
5) ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ
● Başvurular ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına (15-19 Ağustos 2022 tarihlerinde) şahsen yapılacaktır.
Başvuru Sırasında İstenen belgeler;
1- Fotoğraf (Güncel vesikalık)
2- Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)
3- Lisans diploması.
4- Not durum belgesi (Transkript).
5- ALES belgesi.
6- Çalışma Belgesi.
7- Adli Sicil Belgesi
8- İş deneyimli öğrenci başvuru formu (Enstitümüz web sayfası öğrenci işleri/formlar kısmında mevcut).
9- İş deneyimli öğrenci protokolü (Enstitümüz web sayfası öğrenci işleri/formlar kısmında mevcut).
10- İş deneyimli öğrenci proje öneri formu (Enstitümüz web sayfası öğrenci işleri/formlar kısmında mevcut).
6) YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER
● Başvurular ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına (15-19 Ağustos 2022 tarihlerinde) şahsen yapılacaktır.
1. YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans veya yüksek lisans diplomasının dış temsilcilikten onaylı örneği,
2. TÖMER’den Türkçe bildiğine dair A veya B düzeyinde belgeye sahip olmak, (varsa)
3. Doktora Programı adayları için, Yabancı Dil yeterliliğini gösteren belgeye sahip olmak, (varsa)
4. ALES veya GRE/GMAT sınavlarından ilgili enstitüler tarafından belirlenen minimum puan ya da üniversite tarafından ilgili Enstitü Anabilim Dalında yapılacak bilim sınavı sonuçları dikkate alınarak değerlendirilir.
5. TÖMER’den Türkçe bildiğine dair başarı belgesi olmayan adaylar, İlgili Anabilim Dalı öğrenci başvuru değerlendirme jürisi tarafından TÖMER’de sınava tabi tutulurlar. Türk Dili Sınavında başarılı bulunan adaylar Lisansüstü öğretim hakkı kazanırlar. Bu sınavda başarısız olan adaylara, Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre içerisinde TÖMER tarafından yapılan sınavlarda A veya B düzeyinde belge alanlar, Lisansüstü öğretimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlayabilirler. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.
6. Türkiye’de Eğitim dili Türkçe olan Lisans/Lisansüstü derecelerinden birinden mezun olan Uluslararası öğrencilerde Türkçe Dil şartı aranmaz.
7. Doktora Programlarına başvuru yapacak Uluslararası adaylardan, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça Dillerinden herhangi birine ait YDS’den en az 55/100 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puan almış olmak şartı aranır.
8. Yurt içi veya yurt dışında Lisans ya da Yüksek Lisans eğitim dili İngilizce, Almanca ya da Fransızca olan programlardan mezun olan adaylarda Yabancı Dil yeterlilik şartı aranmaz.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Sırasında İstenen Belgeler;
1. Lisans veya yüksek lisans diploması noterden veya dış temsilcilikten onaylı Türkçe tercümesi ve denklik belgesi.
2. Türkçe dil yeterliliğini gösteren belgelerden birinin aslı veya onaylı sureti.
3. Pasaport veya onaylı Sureti.
4. Fotoğraf (Güncel vesikalık).
5. Lisans veya yüksek lisans transkriptinin aslı veya onaylı sureti.
6. ALES, GRE, GMAT sınavlarından birinin sonuç belgesi. (Varsa)
7. Doktoraya başvuru yapacak yurt dışı öğrenci adaylarında, ana dillerinden farklı olarak İngilizce YDS’den en az 55 almış olmak, ya da Üniversiteler Arası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak şartı aranır.
8. Başvuruda bulunan adaylardan daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış olmak üzere tanınma belgesi.ÖZEL BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLAR 
DOKTORA KONTENJANLARI
 Anabilim Dalı
Kontenjan
 Aranan Şartlar
ALES
Puan Türü
Sınav Tarihi/Şekli Sınav
Saati
 Alan İçi Alan Dışı Yabancı Uyruklu
Biyoloji 8 - 1 Fakültelerin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Toprak, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Orman Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Biyoteknoloji, Biyokimya, Biyomühendislik, Biyomedical Mühendislik, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Tarım Makinaları Bölümü veya Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümlerinin birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak. SAY 23.08.2022
(Yüz yüze)
10:00
İnşaat Mühendisliği 5 - - Fakültelerin İnşaat Mühendisliği lisans mezunu ve İnşaat Mühendisliği tezli yüksek lisans mezunu olmak. SAY 23.08.2022
(Yüz yüze)
10:00
Fizik 4 - - Fizik Anabilim Dalından tezli yüksek lisans mezunu olmak.  SAY 23.08.2022
(Yüz yüze)
10:00
Enerji Sistemleri Mühendisliği 2 3 - Alan İçi: Fakültelerin Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak.
Alan Dışı: Fakültelerin Herhangi Bir Mühendislik Bölümünden Lisans ve Herhangi Bir Mühendislik Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak.
SAY 23.08.2022
(Yüz yüze)
10:00
Makine Mühendisliği 3 - - Makine Mühendisliği Anabilim Dalından tezli yüksek lisans mezunu olmak. SAY 23.08.2022
(Online)
10:00TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI
Anabilim Dalı  Kontenjan Aranan Şartlar ALES Puan Türü Sınav Tarihi Sınav Saati
Alan içi  Alan Dışı Üniv. San. İşb. Yab. Uyruklu
Biyoloji 8 - - 1 Fakültelerin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Toprak, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Orman Müh., Gıda Müh., Genetik Müh., Çevre Müh., Biyoteknoloji, Biyokimya, Biyomühendislik, Biyomedical Müh., Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Biyoloji Öğretmenliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. SAY 23.08.2022
(Yüz yüze)
10:00
Fizik 15 - - - Fakültelerin Fizik, Matematik, Fizik Öğretmenliği, Fizik Müh., Fen Bilgisi Öğretmenliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Makine Müh., Enerji Sistemleri Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Mekatronik Müh., Malzeme Müh., Metalurji ve Malzeme Müh. ve Nükleer Enerji Müh. bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. SAY 23.08.2022
(Yüz yüze)
10:00
Kimya 4 - - - Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya, Mühendislik Fakültelerinin Kimya Müh. ve Eczacılık Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. SAY 23.08.2022
(Yüz yüze)
10:00
 Enerji Sistemleri Mühendisliği 3 4 - - Alan İçi: Fakültelerin Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü lisans mezun olmak.
Alan Dışı: Fakültelerin Makine Mühendisliği (2 kontenjan), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (1 kontenjan) ve Meteoroloji Mühendisliği (1 kontenjan) Bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak.
 SAY 23.08.2022
(Online) 
 10:00
Gıda Mühendisliği 9 - - -  Fakültelerin Gıda Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Beslenme ve Diyetetik, Biyoloji, Kimya, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri veya Zootekni Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. SAY  23.08.2022
(Yüz yüze)
 10:00
İnşaat Mühendisliği 8 - - - Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak. SAY 23.08.2022
(Yüz yüze) 
 10:00
Makine Mühendisliği 18 3 - - Alan İçi: Fakültelerin Makine Mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak.
Alan Dışı: Fakültelerin Endüstri Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak.
SAY  23.08.2022
(Online)
 10:00
Elektrik Elektronik Mühendisliği 16 - - - Fakültelerin Elektrik-Elektronik Müh., Elektrik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Kontrol ve Otomasyon Müh., Bilgisayar Müh., Yazılım Müh. veya Biyomedikal Müh. Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. SAY 23.08.2022
(Yüz yüze) 
10:00 
Organik Tarım İşletmeciliği  3 - - - Fakültelerin/Yüksekokulların Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü, Ziraat Fakültelerinin Zootekni, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi Bölümü ve diğer Fakültelerin İşletme bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. EA  23.08.2022
(Yüz yüze)
 10:00
Gıda Teknolojisi  3 - - - Gıda Teknolojisi, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Biyoloji veya Biyoteknoloji bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.  SAY 23.08.2022
(Yüz yüze) 
 10:00
Batarya Sistemleri ve Hidrojen Teknolojileri  11 - 3 3 Fen Edebiyat Fakültelerinin Kimya ve Fizik Bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Kimya Öğretmenliği, Mühendislik Fakültelerinin Kimya Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Nanoteknoloji Müh., Enerji Sistemleri Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Makine Müh., Polimer Müh. veya Çevre Müh. bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. SAY  23.08.2022
(Yüz yüze) 
10:00 
Matematik  10 - - -  Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Matematik ve Matematik Öğretmenliği, Fen Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Matematik veya Matematik-Bilgisayar Bölümü, Mühendislik Fakültelerinin Matematik Müh. Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.  SAY  23.08.2022
(Yüz yüze)
10:00 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI
Anabilim Dalı/Program Kontenjan Aranan Şartlar
Enerji Planlaması ve Yönetimi (Enerji Sist. Müh.) 100 Üniversitelerin herhangi bir lisans veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir lisans programı mezunu olmak.
Biyoloji 100 Üniversitelerin herhangi bir lisans veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir lisans programı mezunu olmak.
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi 100 Üniversitelerin herhangi bir lisans veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir lisans programı mezunu olmak.YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
Anabilim Dalı/Program Kontenjan Aranan Şartlar
Kimya ABD Tezli YL. 2

Kimya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İnşaat Müh. ABD Tezli YL 1 İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Matematik ABD Tezli YL 1 Matematik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Batarya Sistemleri ve Hidrojen Teknolojileri ABD Tezli YL 3

Kimya, Kimya Müh. veya Enerji Sitemleri Müh. Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
» Tezli Yüksek Lisans Programları İçin Değerlendirme;
Adayların değerlendirilmesi yapılırken ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, YDS ya da eşdeğer yabancı dil puanının %10’u (yabancı dil puanı olmayan veya müracaat sırasında sınav sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilecektir), bilim sınavı sonucunun %20’si esas alınacaktır. Yüksek lisans giriş sınavı başarı puanı 55,00 veya daha fazla olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dahilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan edilecektir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Mülakat/Bilim sınavına girmeyen aday başarısız sayılacaktır.
» Doktora Programları İçin Değerlendirme;
Adayların değerlendirilmesi yapılırken ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, YDS ya da eşdeğer yabancı dil puanının %15’i ve bilim sınavı sonucunun %20’si esas alınacaktır. Doktora giriş sınavı başarı puanı 65,00 veya daha fazla olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dahilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan edilecektir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, yüksek lisans mezuniyet ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Mülakat/Bilim Sınavına girmeyen aday başarısız sayılacaktır.
» Tezsiz Yüksek Lisans Programları İçin Değerlendirme;
Adayların değerlendirilmesi yapılırken lisans mezuniyet not ortalaması esas alınacaktır. Mezuniyet notu 50 ve üzeri olan adaylar not ortalamasına göre sıralanarak, kontenjan dâhilinde asıl ve yedek liste ilan edilir. Mezuniyet notlarının eşit olması durumunda mezuniyet yılı yeni olan adaya öncelik tanınır.
» Üniversite Sanayi İşbirliği Öğrenci Kabulü İçin Değerlendirme;
Adayların değerlendirilmesi yapılırken, ALES puanının %50’si, proje önerisi değerlendirme notunun % 30’u, mülakat notunun % 20’si esas alınacaktır. Değerlendirme anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yapılacak ve sonuçlar Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleşecektir. Mülakat/Bilim Sınavına girmeyen aday başarısız sayılacaktır.
Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı ve Online Başvuru Kılavuzu 2022-2023 Güz Dönemi İndirilebilir (yazdırılabilir) formu

1 Ağustos 2022
İletişim
Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
03288271000
03288250097
fbe@osmaniye.edu.tr