Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Misyonumuz - Vizyonumuz - Değerlerimiz

Misyonu “her yaşta, her yerde eğitim anlayışına sahip, herkesin öğrenme şekline uygun, her yerden erişilebilir, bireyin ve toplumun gelişimine katkı sağlayan, değişime ve gelişime açık bir merkez olmak”, vizyonu “bireyi merkeze alan, bilgiyi, teknoloji ile birleştirip, herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasına fırsat veren gelişimin bir parçası olan” Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜUZEM) misyonu ve vizyonu doğrultusunda gerçekleştireceği her türlü faaliyette aşağıdaki değerleri benimsemektedir:

 • İnsan Odaklılık
 • Katılımcılık
 • Kalite Odaklılık
 • Yenilikçilik ve Rekabetçilik
 • Şeffaf ve Hesap Verilebilirlik
 • Adalet ve Eşitlik
 • Güvenilirlik
 • Adanmışlık
 • Çevreyi koruma

Faaliyete geçtiği 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nda itibaren OKÜUZEM, uzaktan eğitime yönelik aşağıdaki stratejik amaçları gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

A1. Uzaktan eğitim alanındaki tüm faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını temin etmek.

          H1.1. Uzaktan eğitim uygulamalarını üniversite geneline yaygınlaştırmak.

          H1.2. Birimin akademik ve idari yapısını güçlendirmek.

H1.3. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim-öğretim sistemindeki etkinliğini arttırmak.

H1.4. Yeterlilikler çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini sürekli iyileştirmek.

H1.5. Uzaktan öğrenme sisteminin öğrenci merkezli, esnek, erişilebilir ve teknoloji tabanlı niteliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak

A2. Uzaktan eğitim alanında faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası diğer birimlerle iş birliği yapmak.

H2.1. Uzaktan eğitim alanında faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası diğer birimlerin çalışmalarına katılmak.

H2.2. Uzaktan eğitim alanında faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası diğer birimlerle ortak eğitimler düzenlemek.

A3. Uzaktan eğitim alanında araştırma, geliştirme, altyapı hazırlama ve koordinasyon çalışmaları yapmaktır.

H3.1. Uzaktan eğitim konusunda üniversite içinde uzaktan eğitimin verimliliği konusunda çalışma yapmak.

H3.2. Öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde Öğretim Yönetim Sistemini kullanım düzeylerini belirleme konusunda çalışma yapmak.

H3.3. Öğrencilerimizin uzaktan eğitimde Öğretim Yönetim Sistemini kullanım düzeylerini belirleme konusunda çalışma yapmak.

H3.4. Çağın gereksinimlerini karşılayan teknolojik donanım ve yazılımlarla alt yapının sürekli güncellenmek.

H3.5. Ders veren öğretim elemanlarının tamamına sistemin etkili kullanımı ve pedagojik formasyon eğitimi vermek.

H3.6. Yaşamboyu öğrenme faaliyetlerini arttırmak.

Bu bağlamda OKÜUZEM, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin, eğitim-öğretim, araştırma ve beşerî ihtiyaçlar için bilimsel bir yaklaşım ve huzur ortamı içerisinde küresel ölçekte çalışmalarla toplumun bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için araştıran, sorgulayan, bilgiye ulaşabilen, problem çözebilen, katma değer sağlayan projeler üreten ve yayabilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamak ve bu noktadan hareketle eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirmede dünya standartlarına ulaşmayı hedefleyen adımlar atmak doğrultusundaki temel politikasının uzaktan eğitimde uygulayıcısıdır.

Bu politika kapsamında OKÜUZEM, uzaktan eğitim sisteminde;

 • Üniversitedeki Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)’in güçlendirilmesi, uzaktan eğitim uygulamasının geliştirilmesi ve alanında uzman öğretim elemanları ve idari personel alınması,
 • Teknolojik alt yapı (bilişim altyapısı) ve erişim olanaklarının geliştirilmesi,
 • Uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme sürecinin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi (performans görevi, proje, sunu, araştırma raporu, portfolyo vb),
 • Öğretim ortam ve araçlarının yeni yaklaşım ve yöntemlerle desteklenmesi,
 • Uzaktan eğitim süreçlerine yönelik rehberlik ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
 • Uzaktan eğitim için eğitim materyallerinin oluşturulması ve geliştirilmesi,
 • Dijital kütüphane ve öğrenme kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak sürekli iyileştirilmesi,
 • Bilgi güvenliğinin maksimum seviyede sağlanması ve etik boyutların belirlenmesi,
 • Üniversite içi ve dışından her ortamı bilgiye ulaşma ve “öğrenme ortamı” olarak düzenlemeyi, her öğrenci için erişilebilirliğinin sağlanması,
 • Meslek alanının gerektirdiği yeterliliklere sahip, potansiyelini en iyi şekilde kullanabilen, bilimsel ve analitik düşünen, toplumsal sorunlara duyarlı ve etik değerleri olan, sorumlu, etkili iletişim kurabilen nitelikli bireylerin mezun edilmesi,
 • Öğrencinin yaratıcılık becerilerini geliştiren, teknoloji temelli, bilimsel ve toplumsal gelişmelere uygun, öğrenci odaklı, nitelikli ve üst düzey bir öğretim programı uygulanması,
 • Bünyesinde hazırlanan öğretim programlarının, uluslararası anlayışlarla ve yaklaşımlarla uyumlu olması,
 • Öğrenci ve akademisyenlerin süreç memnuniyeti ve öğrenme çıktılarını belirlemek için anket uygulaması yapılması,
 • Öğrencilerin nitelik ve farkındalıklarını artırmak için sanal seminer, konferans vb. etkinliklerin düzenlenmesi,
 • Öğrencinin program yeterliliklerine ulaşma düzeyi zamanında mezun olma ve istihdam durumları için nitelikli bir izleme ve iyileştirme çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.
İletişim
OsmaniyeKorkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
03288271000
03288250097
uzem@osmaniye.edu.tr