Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Yönetmelik

30 Kasım 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29904

YÖNETMELİK

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden:

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı olarak kurulan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin örgütlenme, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile öğretim, araştırma ve yayımla ilgili usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu olan öğretim elemanlarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,

e) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak, ana dili ve yabancı dil öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, Türk topluluklarının, farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak, yabancılar ile Türk soylulara Türkiye Türkçesini öğretmek ve bu alanla ilgili her türlü faaliyette bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla şubeler açmak, yabancılara, yurt dışında yaşayan veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve diğer Türk cumhuriyet ve topluluklarından gelenlere ve diğer isteklilere Türkiye Türkçesini öğretmek,

b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

c) Türk dilinin öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yaparak Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için dilbilim verileri çerçevesinde Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırılmalı çalışmalar yapmak,

d) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve benzeri kurumlarla işbirliği yaparak, Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler, yoğun disk vb. hazırlatmak; kitap, dergi, bülten, rapor, broşürler vb. yayımlamak, yayımlatmak,

e) Üniversitedeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ve diğer dil bölümleri ile benzer birimlerin öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

f) Yurt içi ve yurt dışındaki Türkçe öğretim merkezleriyle organize çalışmalar yürütmek, Türkçe’yi daha iyi öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışına geziler düzenlemek,

g) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek,

ğ) Türkçe yeterlilik sınavları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kurullara başkanlık etmek, kurullarda alınan kararları uygulamak ve birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

b) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

c) Merkezin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

(2) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden; eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden; bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağlamak,

f) Yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşüp, onaylamak,

g) Merkezin şubelerinde uygulanacak ücretler, ücretsiz öğrenci okutma ve indirimlerle ilgili önerilerde bulunmak,

ğ) Yeni şubeler açılması, mevcut şubelerden gerekli görülenlerin kapatılması konusunda önerilerde bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları veya kamu ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla altı kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde ve tavsiye niteliğinde önerilerde bulunmak,

c) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak.

Birim sorumluları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için öğrenci sayısına göre birimler oluşturulur ve birim sorumluları görevlendirilir. Söz konusu birimlerin kurulması ile ilgili esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Birim sorumlusu, Müdür tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten birim sorumlusu aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Birim sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Merkeze bağlı şubelerde bölümüyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak, bilimsel çalışmaları düzenlemek, izlemek,

b) Öğretim elemanlarını gelişmeler konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve görevlendirmek, sınav sorularının hazırlanması, ölçme-değerlendirme gibi eğitim öğretimle ilgili uygulamaları denetlemek,

c) Merkez birimleri ile ortak çalışmalar yürütmek, hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek,

ç) Kendi birimi ile ilgili eğitim-öğretim etkinliklerini denetlemek ve öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek.

(4) Birim sorumluları bu çalışmaların programlanması ve uygulanmasından doğrudan Müdüre karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Binası, Zemin Kat, Fakıuşağı / OSMANİYE
03288271000-4402
tomer@osmaniye.edu.tr