Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olan bir programdır
Tarihçe

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı..... tarihinde, Doktora programı 27.02.2020 tarihinde kurulmuştur.
Misyon

Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans ve doktora programlarının misyonu, öğrencilere yüksek kalitede eğitim sunarak, bireyleri, Türk kültürü, dili ve edebiyatı üzerine uzmanlaştırmaktır.
Vizyon

Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans ve doktora programlarının vizyonu, bireylerin hem sosyal hem de akademik gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda Türk kültürü, dili ve edebiyatı alanlarında uzmanlaşacak bireylerin bakış açılarının genişletilmesi hedeflenmektedir.
Program Tanıtımı

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora Programları, bireyin uzmanlaşmak istediği alan doğrultusunda türk dili ve/ya edebiyatı hakkında uzmanlar yetiştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda disiplinlerarası bir yaklaşım benimsenerek, folklordan edebiyata, edebiyattan sinemaya, sinemadan resme pek çok alanın kavramsal verileri kullanılır. Böylelikle bireylerin uluslarası düzeyde görünür olabilecek tezler üretmesi amaçlanır.
Programın Amacı

Türk dili ve edebiyatı bölümünün temel amacı alana özgü bilgi ve beceriyi kazandırıp bunları kullanabilme, yorumlama, analiz-sentez yapabilme, değerlendirme ve bunları karşı tarafa aktarabilmeyi öğretmek/edindirmektir. Bunlarla birlikte Türk dilinin tanıklanabilen ilk dönemlerinden çağdaş Türk dil ve lehçelerine kadar uzanan süreci ele alarak dilin eş süremli ve art süremli biçimde tarihini, ses bilgisini, biçim bilgisini, cümle bilgisini, sözcük ve sözlük bilgilerini kapsamlı bir biçimde öğretmek; öğrencilerin daha önceden Türkler tarafından kullanılan Arap ve Göktürk alfabeleri başta olmak üzere diğer alfabelerini ileri düzeyde okuyup yazmasını sağlamaktır. Bununla birlikte Türklerin bırakmış olduğu ilk metinlerinden çağdaş dönem Türk edebiyatlarına kadar uzanan zengin ve köklü Türk edebiyat tarihinin öğretilmesi, edebiyat bilgi ve teorilerinin öğrencilerce kazanımının sağlanması bölümün amaçları arasında yer almaktadır. 
Program Eğitim Hedefleri
1.  Türk kültürü, dili ve edebiyatının gelişimini ve önemini bilen
2. Alanında ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri kullanabilen,
3. Etkili iletişim kurabilen, yazılı ve sözlü anlatım becerileri gelişmiş,
4. Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki sorunları tanımlayabilen, kuramsal yaklaşım geliştirebilen, problem çözme becerileri gelişmiş,
5. Eleştirel düşünme ve öz değerlendirebilme becerisine sahip,
6. Mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı,
7. Gelişime açık, hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış ve ilke haline getirmiş,
8. Farklılıklara ve insan haklarına saygılı
Türkologlar yetiştirmektir.Program Çıktıları
1.   Dünyada Türk dili ve edebiyatı üzerine yapılan çalışmaları takip edebilme.
2.  Türk edebiyat tarihini bir bütün olarak görmek ve devirler arasındaki devamlılığı kavrayabilmek
3.  Edebiyat biliminin temel ilkeleri ile edebiyat bilgi teorilerine hakim olmak
4.  

Dilbilimin temel ilkeleri ve teorilerine hakim olmak.

5.  Tarihî ve çağdaş Türk dil ve lehçelerinin ses bilgisi, biçim bilgisi, anlam bilgisi, söz dizimine hakim olup bunlar üzerine dilbilimsel ve dilbilgisel çalışmalar yapabilmek.
6.  Farklı alfabelerle yazılmış tarihî ve çağdaş Türk lehçelerine ait metinleri okuma, anlama, çeviriyazı ve Türkiye Türkçesine aktarabilme.
7. Türk dil ve lehçelerinin yazımında kullanılan farklı alfabeleri okuma, anlama ve bu metinleri ceviriyazıya aktarabilmek. 
8.  Çağdaş Türk lehçelerinin edebiyatları ve dilleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunların geçirmiş olduğu çağdaşlaşma süreçlerini kavrayabilmek. 
9.  Eski Türk edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmak ve bu dönemi kapsayan süreçte verilen edebî metinleri okuma, anlama ve çözümleyebilme yetisine sahip olmak. 
10.  Türk edebiyatının modernleşme sürecini kavrayıp yeni Türk edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmak, bu dönemin ürünlerini inceleme ve çözümleme yeterliliğinde olmak. Kariyer Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı lisansüstü programlarından mezun olan öğrencilerin kariyer olanakları belirgindir. Öğretmenlikten akademiye, akademiden gazeteciliğe pek çok alanda çalışmaları mümkündür.

MEB'da uzman öğretmen olarak çalışabilir, akademik bir kariyere sahip olabilir, özel kurumlarda becerilerini aktarabilir.
Tezli Yüksek Lisans Kabul Koşulları

 
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Şartları

Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.

Son beş yıl içinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)’ndan 55,00 puan almış olmak.

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.)Tezli Yüksek Lisans Programı Ön Değerlendirme Süreci
 Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylardan yazılı sınava alınacak aday sayısı; ilan edilen kontenjanın 5 (beş) katı ile sınırlıdır. Yazılı sınava ve mülakata çağrılacak adayların sıralaması ALES Puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %40’ı ve yabancı dil puanının %10’unun toplamı alınarak hesaplanacaktır. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.Tezli Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Süreci
Ön değerlendirme sürecinde başarılı olan adayların değerlendirilmesi yapılırken ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, YDS ya da eşdeğer yabancı dil puanının %10’u (yabancı dil puanı olmayan veya müracaat sırasında sınav sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilecektir), bilim sınavı veya mülakat sonucunun %20’si esas alınacaktır. Yüksek lisans giriş sınavı başarı puanı 55,00 veya daha fazla olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dâhilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan edilecektir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Mülakat/Bilim sınavına girmeyen aday başarısız sayılacaktır.Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Koşulları
Türk dili ve Edebiyatı tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olmak ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerini yerine getirmek gerekmektedir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ders aşaması tamamlandıktan sonra danışman öğretim üyesinin yönlendirmesi ile belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak danışmana ve danışman tarafından belirlenmiş jüri üyelerine teslim edilmelidir. Tezi akademik ölçütler çerçevesinde yeterli bulunan öğrencinin, çalışmasını atanacak jüri önünde sözlü olarak sunması istenmektedir. Tez savunması sonucunda başarılı bulunan öğrenci “bilim uzmanı” kabul edilir.Üst Derece Programlara Geçiş
Türk dili ve Edebiyatı Tezli yüksek lisans programından gerekli şartları tamamlayarak yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli (YÖKDİL, ALES) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracaat ettikleri kurumların yeterlik şartlarını sağladıkları durumlarda alan ve alan dışı doktora programlarına kabul edilebilirler.Doktora Kabul Koşulları
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programına başvuran adaylardan yazılı sınava alınacak aday sayısı; ilan edilen kontenjanın 5 (beş) katı ile sınırlıdır. Yazılı sınava ve mülakata çağrılacak adayların sıralaması ALES Puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %40’ı ve yabancı dil puanının %10’unun toplamı alınarak hesaplanacaktır. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Şartları

Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.)

 


Doktora Programı Değerlendirme Süreci
Adayların değerlendirilmesi yapılırken ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, YDS ya da eşdeğer yabancı dil puanının %15’i ve bilim sınavı sonucunun %20’si esas alınacaktır. Doktora giriş sınavı başarı puanı 65,00 veya daha fazla olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dâhilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan edilecektir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, yüksek lisans mezuniyet ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Mülakat/Bilim Sınavına girmeyen aday başarısız sayılacaktır. Doktora Mezuniyet Koşulları
 Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uzmanlık alan dersleri, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS’den oluşur. Ders dönemini tamamlayan öğrenci doktora yeterlilik sınavına girer, başarılı olması halinde danışmanının görüşü alınarak enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur ve altı ay içinde tez önerisi verilir. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru: Programın süresi ne kadardır?

Cevap: Türk dili ve edebiyatı tezli yüksek lisans programı 2 dönem ders, 2 dönem tez olmak üzere 2 yıldır. Tez dönemi ve ders dönemi dâhil öğrenci 3 yıl (6 yarıyılda) içerisinde tezini başarıyla sunması gerekir. 3 yıl içerisinde tezini sunamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 

Cevap: Türk dili ve edebiyatı doktora programı 4 dönem ders, 4 dönem tez olmak üzere 4 yıldır. Tez dönemi ve ders dönemi dâhil öğrenci 6 yıl (12 yarıyılda) içerisinde tezini başarıyla sunması gerekir. 6 yıl içerisinde tezini sunamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 
Soru: Dersler ne zaman ve nerede yapılmaktadır?

Cevap: Türk dili ve Edebiyatı yüksek lisans ve doktora programları hafta içi mesai saatleri içerisinde Fen-Edebiyat Fakültesi dersliklerinde yüz yüze yürütülmektedir.

Cevap: Türk dili ve Edebiyatı yüksek lisans ve doktora programları hafta içi mesai saatleri içerisinde Fen-Edebiyat Fakültesi dersliklerinde yüz yüze yürütülmektedir.Soru: İki dönemde kaç ders almak gerekmektedir?

Cevap:

Cevap:


Soru: Haftalık ders programı nasıl? Haftada kaç gün okula gelmek gerekiyor?

Cevap: Türk dili ve edebiyatı yüksek lisans ve doktora haftalık ders programları döneme başlarken belirlenmektedir. Okula kaç gün gelineceği öğrencinin seçtiği derslere göre ve öğretim üyelerinin o dönemki programlarına göre değişir. Yüksek lisans ve doktorada bir dönemde 5 ders alınması gerektiğinden, dersler 5 güne yayılabileceği gibi daha az günde de toplanabilir. 


Soru: Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Cevap: Evet. Türk dili ve Edebiyatı yüksek lisans ve doktora programlarında derslere devam zorunluluğu (%70) vardır.


22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
03288251818