Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Hakkında
Tarihçe

Fen Edebiyat Fakültesi 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulmuştur. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Fen Edebiyat Fakültesine bağlı olarak 2011-2012 öğretim yılından itibaren normal ve ikinci öğrenim olarak öğrenci kabulüne başlamıştır. Bu hususta gelişerek daha iyiye, en iyiye ulaşmaya çalışan Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Yüksek Lisans ve Doktora programlarını da bünyesinde barındırarak çok yönlü eğitim-öğretim anlayışını uygulamaya devam etmektedir.

      

 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü dört yıllık bir program olup başlangıcından günümüze Türk dilinin tarihî gelişimini, Türk kültürünü ve Türk edebiyatını öğretme amacını gütmektedir. Dört yıl boyunca öğrencilerin, disiplenlerarası yöntemleri kullanmaları, alanla ilgili teknolojik birtakım imkanlardan faydalanması hedeflenir. Bu bağlamda öğrencilerin hem dünya dilleri hem de dünya edebiyatları hakkında da bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. 

  

Bölümün Amacı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün amacı; temelde Türk dili, Türk kültürü ve Türk edebiyatı konularında yetkin bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda bölüm hem uluslararası hem de ulusal açıdan dil ve edebiyat kuramlarında görülen değişimleri yakından takip eden türklologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümümüzün Program Eğitim Hedefleri
1.  Mesleki çalışmalarında başarılı olabilmeleri için gerekli temel bilgilere sahip,
2. Bir üst öğrenim düzeyinde edinecekleri bilgiler için ya da yapacakları bilimsel çalışmalar için gerekli ön öğrenmelere sahip,
3. Kanıta dayalı müdahaleleri kullanabilen, Etkili iletişim kurabilen, yazılı ve sözlü anlatım becerileri gelişmiş,
4. Yaşadığı toplumu yakından takip eden sosyal meselelere duyarlı,
5. Toplumsal sorunlara etkili çözümler üretebilen, problem çözme becerileri gelişmiş,
6. Takım halinde ve bireysel çalışma yetisine sahip, bilgiye ulaşma yollarını kullanabilen,
7. Eleştirel düşünme ve öz değerlendirebilme becerisine sahip,
8. Toplumsal ve etik sorumluluklara sahip,
9. Gelişime açık, hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış ve ilke haline getirmiş,
Türkologlar yetiştirmektir.

 

Program Çıktıları
1.  Çağdaş Türk Şivelerinin yazıldığı alfabeleri bilir; bu alfabelerle yazılmış olan metinleri çevriyazıya aktarır; çevriyazıya aktardığı metinleri Türkiye Türkçesi yazı diline aktararak üzerinde dilbilim ve dilbilgisi incelemeleri yapabilir.
2. Edebî dönemler, edebî akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle, bilimsel, edebî, disiplinler arası araştırmalar yapar. Türk edebiyatının başlangıç devirlerinden 19. yüzyılın sonlarına değin varlığını sürdüren eski Türk edebiyatının tarihini, evrelerini, gelişimini, dönem özelliklerini başlıca akım, ekol, edebî çevre, yazar ve şairlerini manzum ve mensur eserleriyle açıklar.
3. Halk biliminin tarihi, gelişimi ve ülkemizde halk biliminin günümüze kadar geçirmiş olduğu bilimsel olgunlaşma süreci, bu sürece etki eden bilim adamları ve çalışmaları bilgilerine sahip olur. Halk Bilimi yöntem ve tekniklerini anlama, inceleme ve yorumlama konusunda; modern bilim, düşünce, kültür, kuram ve yöntemleri bilir ve bunları folklor araştırma alanları üzerinde nüfuzlu bir biçimde uygulayabilecek yeterlilik ve yetkinliğe sahip olur. Halk Biliminin diğer bilim dalları (Antropoloji, etnoloji, sosyoloji, edebiyat, tarih, teoloji, psikoloji vb.) ile olan ilişkilerini öğrenir. Halk Bilimi alan araştırmalarında kullanılacak alan araştırmaları ile ilgili metot, teknik ve yöntemleri ve bunları alan araştırmalarında nasıl kullanacağını bilir.
4. Eski Türk edebiyatının kaynaklarını, tasavvufi yön vb. karakteristik özelliklerini, araştırma yöntem, alan ve mekânlarını, nazım bilgi, şekil ve türlerini, aruz veznini, mazmun bilgisini, edebi sanatları kullanır.
5. Türkçeyi doğru, güzel ve etkin konuşma kurallarına uygun, iyi bir iletişime ve anlamaya imkan sağlayacak şekilde ve estetik bir biçimde kullanır. Türkiye Türkçesini ses bilim, şekil bilim, söz dizimi, anlam bilim ve sözlük bilim gibi dilbilgisi ve dilbilim yöntemleriyle anlama, yorumlama ve çözümleme becerisine sahip olarak bu alandaki bilgisini araştırma ve geliştirme yönünde kullanır.
6. Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilgi oluşturur, düzenler, iletir, saklar, sunar ve paylaşır.
7. Yeni Türk Edebiyatı Tarihini, edebiyat tarihinin esas sorunlarına ve edebiyat tarihçiliğinin görüş ve esaslarına, uygun olarak, bilimsel bir şekilde inceleyebilir ve değerlendirme yapar. Edebî metinleri okuma, anlama, inceleme ve yorumlama konusunda modern edebiyat, düşünce, kültür kuram ve yöntemleri bilir ve bunları metinler üzerinde nüfuzlu bir biçimde uygular.
8. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgilidir.
9. Divan edebiyatının bir dil ve kültür arkeolojisi alanı olarak çok anlamlılık özelliği, poetikası, hayat ve toplumla olan ilişkisi, disiplinler arası ilişkileri, dil, kültür ve medeniyetimize olan katkıları ile günümüz edebiyatına olan etkilerini açıklar.
10. Tarihi Türk Şivelerinin yazıldığı alfabeleri bilir; bu alfabelerle yazılmış olan metinleri çevriyazıya aktarır; çevriyazıya aktardığı metinleri Türkiye Türkçesi yazı diline aktararak üzerinde dilbilim ve dilbilgisi incelemeleri yapabilir.
11. Türkiye Türkçesinin Anadolu ve Rumeli ağızlarından derlenmiş metinleri okur, anlar ve çözümler.
12. Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri, sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ortak yürütülen çalışmalarda kullanır.
13.

Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisini kullarak kendi alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

14. Türk Dilinin gelişim evrelerini öğrenir.
15. Eski Türk dilleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur.

 


22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
03288251818