Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tarih Anabilim Dalı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programının amacı,

- Tarih  bilimini  geliştirmek,  Tarih  bilim  dalında  eğitim,  öğretim  ve  üst  düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir. Bunları yaparken de eğitim sorunlarına duyarlı, bilimsel bir anlayışla bu sorunların çözümüne katkıda bulunan, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmiş, bilimsel  ve  sosyal  etkinliklere  katılan,  bilimsel  bir  tavır  sergileyerek  yaptığı çalışmalarla alanına katkı getiren, disiplinler arasında bağ kurabilen, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen bireyler yetiştirmek,

- Üniversitelerin Tarih bölümlerinden ve diğer fakültelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun öğrencilere, Tarih programına dayalı olarak bir üst düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma imkânları sunmak,

- Fakültemizde   görev   yapacak   olan   araştırma   görevlilerimizin   kurum   içinde lisansüstü eğitim yapmalarının sağlamak,

- Fakültemizden başarı ile mezun olan öğrencilere lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlamak ve bu yolla geleceğin akademik kadroları için kaynak yaratmak.

 

Tarih  Bölümü  tezli  yüksek  lisans  programına  öğrenci  kabulü  için  uygulanan  ölçütler; Osmaniye  Korkut  Ata  Üniversitesi  Lisansüstü  Eğitim  ve  Öğretim  Yönetmeliği’nin  7. maddesinde;  bilimsel  hazırlık  programına  öğrenci  kabulü  32.  maddesinde;  özel  öğrenci kabulü 33. maddesinde; yatay geçişle öğrenci kabulü ise 34. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Başvuru ve kabul

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilme esasları şunlardır:

a) Adayların bir lisans diplomasına sahip olması veya lisans mezuniyet aşamasında olması gerekir. Ancak, mezuniyet aşamasında başvuran öğrencilerin sınav tarihinden önce mezuniyet belgesini teslim etmeleri gerekmektedir. Eğer lisans diploması yurt dışından alınmış ise lisans diplomasının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

b) Adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 veya YÖK tarafından bu sınava eşdeğer kabul edilen sınavlardan bu puana karşılık gelecek olan taban puanı almış olması gerekir.

c) Adayların, enstitü kurulu tarafından belirlenen en az lisans not ortalamasına sahip olması gerekir.

ç) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının ya da aldığı eşdeğer puanın %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, varsa YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından alınan puanın %10’u, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun %20’si alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanır.

d) Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesinde adayın lisans not ortalaması ve yabancı dil puanı YÖK eşdeğerlik tablosuna göre 100 üzerinden karşılığına dönüştürülür  ve  100  üzerinden  bir  bilim  sınavı  ve/veya  mülakat  yapılır.  Bilim/Mülakat sınavına girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır.

e) Tezli yüksek lisans giriş sınavı başarı puanı 55 veya daha fazla olan adaylar, puan sırasına göre sıralanır ve kontenjan dâhilinde asıl liste ile birlikte yedek liste de ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

f) Mezun olabilecek durumda olan adayların başvurusuna ilişkin ek koşullar Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği, bilimsel hazırlık programına tabi olanların  alacakları  dersler  ve  toplam  kredi  miktarları  anabilim/anasanat  dalı  akademik kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir.

(3)  Bilimsel  hazırlık  programında  alınması  zorunlu  dersler,  ilgili  lisansüstü  programını tamamlamak   için  gerekli  görülen  derslerin  yerine  geçemez.  Ancak  bilimsel  hazırlık programındaki   bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda en fazla iki ders alabilir. Alınan bu lisansüstü programa yönelik dersler öğrencinin lisansüstü programda alması gereken AKTS hesabına dâhil edilebilir. Bilimsel hazırlık programında lisans programlarından da ders aldırılabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden yeterli sayılma şartları, ders tekrarı, ilişik kesme ve diğer hususlar bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak yürütülür.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programı derslerinden en az CC, bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin ise en az CB notu alması gerekir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 33 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir.

(3) Lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrenciler, lisansüstü eğitimde alacakları derslerin toplam kredi sayısının en çok %50’sini özel öğrenci olarak alabilir. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Özel öğrenci konumundaki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde diğer lisansüstü  öğrencilere  uygulanan  ölçütler  göz  önüne  alınır.  Özel  öğrenci  konumundaki öğrenciler aldıkları dersleri daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilir.

(5) Özel öğrenci olarak geçirilecek süre iki yarıyıldan fazla olamaz.

(6) Özel öğrenciler ders saati başına, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenecek katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 34 – (1) Yatay geçişlere ilişkin esaslar şunlardır:

a)  İlgili  enstitü  bünyesindeki  başka  anabilim/anasanat  dalında  veya  başka  yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yoluyla her yarıyıl başında ilan edilen kontenjan sayısınca öğrenci kabul edilebilir.

b) Yatay geçişle alınacak öğrenci sayısı ve gerekli şartlar anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunca karara bağlanır. Yatay geçiş için başvuracak öğrencilerin dilekçelerine; kayıtlı bulunduğu programda aldığı dersleri ve notlarını, kayıt tarihini, okuduğu yarıyılları ve disiplin durumunu gösteren bir belgeyi eklemeleri gerekir.

c) Tez aşamasındaki öğrencilerin yatay geçiş talepleri; öğrencinin (b) bendinde belirtilen belgeleri ve çalışma konusu ile ilgili durumu incelenerek anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

ç) Tezli ve tezsiz programlar arasında yatay geçiş talepleri, anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından  (b)  bendinde  belirtilen  belgeler  incelenerek  ve  öğrencinin  programa  geçişinin uygun olup olmayacağına ilişkin bir rapor tutularak enstitüye bildirilmesi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

d) Yatay geçiş için öğrencinin, programın kabul şartlarını taşıması ve geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 4,00 üzerinden en az 2,50, doktora için 4,00 üzerinden en az 3,00 ya da yüzlük not sisteminde YÖK’ün belirlediği eşdeğerlik tablosundaki bu notlara karşılık gelen not olması gerekir.

e)   Yatay   geçişler,   her   yıl   ilan   edilen   tarihlerde   yapılır.   Öğrencinin   kabul   edildiği programlardaki intibakına, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

f) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin, programını tamamlama süresi, daha önce kullandığı süre de dâhil olmak üzere, bu Yönetmelikte yer alan programın süresidir.

g) Daha önce alınmış olan derslerin kabulü veya kredi eşdeğerliği ile öğrencinin derslerden muafiyeti, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Bir öğrencinin yüksek lisans derecesi alabilmesi için; Seminer ve Uzmanlık Alan Dersi dışında en az 7 çeşit ve 21 kredi saatlik ders alarak bu dersleri başarması, zorunlu derslerden başarılı   olması   ve   Osmaniye   Korkut   Ata   Üniversitesi   Lisansüstü   Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak bir yüksek lisans tezi hazırlayıp bu tezi jüri önünde başarı ile savunması gerekir.

22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karacaoğlan Yerleşkesi 80000 OSMANİYE
emelhimmetoglu@osmaniye.edu.tr