Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Çift Anadal Programı (ÇAP)
Çift Anadal Nedir?

Çift Anadal, öğrenim gördüğü önlisans ya da lisans programında üstün başarı gösteren öğrencilerin esas programlarına yakın içerikteki ikinci bir programın derslerini de başarıyla geçerek çift diploma almalarını sağlayan uygulamadır. Örneğin, sağlık yönetimi okuyan bir öğrenci (birinci anadal), sosyal hizmet alanındaki (ikinci anadal) ya da ebelik okuyan bir öğrenci (birinci anadal) hemşirelik alanındaki (ikinci anadal) dersleri de geçerek her iki programın da diplomasını almaya hak kazanabilir. Kısaca Çift anadal lisans öğrencilerine iki farklı lisans dalından mezun olma şansı sunuyor.

 
Hangi Programlarda Çift Anadal Yapılabilir?

OKÜ’nün 4 yıllık herhangi bir bölümüne kayıt yaptırmış öğrenci 1 yıl sonunda başarılı olduğu takdirde OKÜ’nün açık olan herhangi bir bölümünden de diploma almak için Çift Anadal Programına başvuru yapabilir.

 
Kimler Başvurabilir?

Başvuru anında anadal diploma programındaki AGNO’su en az 100 üzerinden 70 (4.00 üzerinden 2.72) olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Aynı zamanda Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

Bunların yanında Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 2.72/4.00 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 
Ne Zaman Başvurulur?
Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında başvurabilir.
 
Çift Anadal Programında Kontenjan Var mıdır?
Kontenjanlar sınırlıdır ve her yıl senato kararıyla belirlenir.
 
Aynı Anda Birden Fazla Programa Çift Anadal Kaydı Yapılabilir mi?
Birden fazla çift anadal kaydı yapılamaz. Eğer öğrenci isterse çift anadalın yanı sıra aynı anda yan dal programlarına kaydolabilir.
 
Çift Anadal Programının tüm derslerini almak gerekli midir?
Çift Anadal Programı ilgili bölümün anadal programının tüm derslerini kapsar.
 
Çift Anadal Programına devam eden öğrencinin ders yükü ne kadar olur?
Çift anadal programı öğrencileri, hem anadalda hem de ikinci anadalda, bir öğrencinin ders alma limitlerini ayrı ayrı kullanabilirler.
 
Çift Anadal Programına devam eden öğrenci proje ve bitirme çalışmalarından sorumlu mudur?

Çift anadal programında hem anadala hem de ikinci anadala ait proje ve bitirme çalışmalarının ayrı ayrı yapılması zorunludur. Proje ve bitirme çalışmalarının muafiyeti söz konusu değildir. Stajların eşdeğerliğini ve ikinci anadalda hangilerinin, hangi içerikte ve sürelerde yapılması gerektiğini, öğrencinin ikinci anadal yaptığı bölüm belirler.

 
Çift Anadal Programa yatay geçiş yapılabilir mi?

İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

 
Çift Anadal Programında ki başarısızlık öğrencilerin anadal programını etkiler mi?
İkinci anadal programı, öğrencinin anadal programındaki başarısını ve mezuniyetini hiç bir biçimde etkilemez.
 
Çift Anadal Programından başarılı olabilmesi için notları ne olmalıdır?

Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için ikinci anadal genel not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50/4.00 değerine kadar düşebilir. Anadal genel not ortalaması ikinci kez 2.50/4.00 değerinin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

 
Çift Anadal Programına devam eden öğrenci anadal programından ne zaman mezun olabilir?

İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

 
Çift Anadal Programından alınan dersler transkripte gösterilir mi?

Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler transkriptte gösterilir.

 
Çift Anadal Programı ne kadar sürede tamamlanması gerekir?

Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Verilen ek sürede öğrenci, öğrenim ücretini ödemeye devam eder.

 
Çift Anadal Programından kayıt silinmesi hangi durumda oluşur?

Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. Ancak, uluslararası değişim programlarıyla yurt dışındaki bir üniversitede bulunan öğrenci için yurt dışında geçirdiği yarıyıllar bu süreye dâhil edilmez.

 
Çift Anadal Programından alınan dersler AGNO’yu etkiler mi?

Çift anadal programından ayrılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış ve başarılı oldukları dersler transkript ve diploma ekinde gösterilir, ancak AGNO’ya dahil edilmez.

 
Çift Anadal Programından ayrılan yandal yapabilir mi?

Çift anadal programından ayrılan öğrenci, herhangi bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmesi halinde yandal sertifikası almaya hak kazanır.

 
Çift Anadal Programına devam eden öğrenci Yükseklisans programına kayıt yaptırabilir mi?
Anadal lisans programını bitiren öğrenci çift anadal programına devam ederken bir yüksek lisans programına kaydını yaptırabilir. Bu durumda öğrenci yüksek lisans programına ilişkin öğrenim ücretini de öder.
 
Bölümümüzde Çift Anadal Programı var mıdır?
Sosyal Hizmet Bölümünde Çift Anadal programı bulunmaktadır. Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gerontoloji, Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi programlarında öğrenimine devam eden öğrencilerimiz, Sosyal Hizmet programında Çift Ana Dal yapabilmektedir. Sosyal Hizmet Programı Çift Ana Dal ders listesine ulaşmak için tıklayınız...
 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yan Dal Uygulama Yönergesine ulaşmak için tıklayınız...

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız...

 

Çift Anadal Eğitimi ile İlgili Esaslar
             
01 Başvuru Koşulları 02 Eğitim Devamına İlişkin Esaslar 03 Diğer Hususlar 04 Başarısız Öğrenciler
             
Öğrenci ikinci anadal diploma programına, en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.   Çift anadal programından mezun olunabilmesi için genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 olması gerekir. bir defaya mahsus olmak üzere 65'e düşebilir. İkinci kez düştüğü taktirde öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.   Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabülünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.   Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin değerlendirilmesi senato tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında baarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
             
Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm derslerden başarılı olması gerekir.       Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yaptırılabilir.    
             
Hukuk, Tıp ve Sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20'sinden az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.       İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapılabilir.    
             
Başvuru anında genel not ortalaması 100 üzerinden 70 olan ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20'sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Kabul edilecek öğrencilerin kontenjanı üniversite senatolarınca belirlenir. bu kapsamda yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puandan az olmamak üzere puana sahip olanlar başvuru yapabilir.            


Güncelleme 09.05.2023 10:44:0122 Eylül 2023