Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri
ZORUNLU DERSLER
I. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
1. SHB101 SOSYAL HİZMET I Z 3 0 0 3 3 5
Bu ders sosyal hizmetin temel kavramlarına giriş mahiyetindedir. Ders kapsamında, bilim ve meslek olarak sosyal çalışmanın temel kavramları sosyal hizmetin tarihsel gelişimi, sosyal çalışmanın amaç, işlev, konu ve felsefesi, sosyal çalışma alanları, günümüzde sosyal hizmetin yeri ve önemi ve sosyal çalışma yöntem ve teknikleri konuları yer almaktadır.
2. SHB103 SOSYOLOJİ  Z  3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı sosyoloji alanındaki temel kavram ve kuramları tanımak, sosyolojinin kurucularının ve geliştirdikleri perspektifleri öğrenmek, sosyolojik araştırmanın nasıl yapıldığını öğrenmek ve toplumsal durum ve olaylara ilişkin sistematik bir düşünme yöntemi kazanmaktır. Ders içeriği sosyolojinin temel kavram ve kuramlarını, sosyolojinin öncülerinin, kurucularının görüşlerini ve yöntemini, küreselleşme sürecinde ortaya çıkan toplumsal değişmeleri, toplumsal sınıf, statü ve toplumsal hareketliliği, risk toplumu, tüketim toplumu, ağ toplumu, gözetim toplumu ve toplumsal kontrol mekanizmalarını kapsar.
3. SHB105 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Z 3 0 0 3 3 4
Bu dersin amacı, hukukun genel teorisi içinde yer alan ve hukuki değer taşıyan kavram ve konuları öğrencilere genel bir hukuk bilgisi temelinde vermektir. Bu ders kapsamında, hukukun toplumdaki fonksiyonu, hukukun kaynakları, hukukun ortaya çıkışı, işlevi, düzenleyici karakteri, hukukun meşruluğu, sosyal düzen kavramı, hukuk kurallarının din, örf ve adet, ahlak kuralları ile karşılaştırması incelenen başlıca kavram ve konulardır. Öğrenci bu dersin sonunda, hukukun toplumdaki fonksiyonu, hukukun kaynakları, hukukun ortaya çıkışı, işlevi, düzenleyici karakteri, hukukun meşruluğu, sosyal düzen kavramı, hukuk kurallarının din, örf ve adet, ahlak kuralları ile karşılaştırmasını yapabilecektir.
4. SHB107 PSİKOLOJİ Z 3 0 0 3 3 4
Bu dersin amacı öğrencilere psikolojinin temel kavram ve terminolojisi, psikoloji biliminin kapsam ve içeriği hakkında bilgi kazandırmaktır. Bu dersi aldıktan sonra öğrencinin psikoloji alanının alt dallarına ait genel bir bakış açısı kazanması hedeflenmektedir. Psikoloji biliminin içeriği, temel konuları ve kavramları ile alt dallarının tanıtılması, insan davranışının ele alınmasında bilimsel ve tarafsız bir tutum kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda geleneksel ve modern akımlar, sinir sistemi, duyumlar ve algı, uyku ve rüya, şartlanma, bilişsel yaklaşımlar, hafıza, zekâ, dil ve düşünce, motivasyon, duygular, bebeklik ve çocukluk, ergenlik ve erişkinlik, stres, anormal psikoloji, terapiler, sosyal psikoloji gibi konulara yer verilecektir.
5. YDL101 İNGİLİZCE I Z 2 1 0 3 2.5 5
Bu derste amaç öğrencilere başlangıç düzeyinde İngilizce okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri kazandırmaktır. Bu bağlamda, derste işlenen konular doğrultusunda, öğrencilere kendilerini İngilizce dilinde başlangıç düzeyinde sözel ve yazılı olarak ifade edebilmeleri için gerekli becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, okuma, anlama, eleştirel yorum ve tartışma; temel sözel becerileri (bireysel, ikili ve grup içi); üst yazı yazma teknikleri, bir sorunu ve o soruna dair çözümleri ele alan kompozisyon yazımı, konuşma hazırlama teknikleri kendini tanıtmak, yaşadığı şehri tanıtabilmek, meslek grupları, ulaşım araçları ve bazı temel terimler gibi temel konulara ağırlık verilerek öğrencilerin İngilizceye genel bir giriş yapmaları hedeflenmektedir.
6. ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 0 2 2 2
Ders kapsamında modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler ele alınmaktadır. Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. Dersin amacı, öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda kurulduğunu anlatmak, Atatürkçü Düşünce’yi ve onun dayandığı felsefeyi, ilkeleri ve bunun yanında çağdaş değerleri benimsetmektir.
7. TDL101 TÜRK DİLİ I Z 2 0 0 2 2 2
Dersin amacı öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilerek yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmektir. Bu ders kapsamında öğrencilere akademik metin kavramı tanıtılmakta, alan ile ilgili akademik okumalar yapılırken eleştirel düşünme araçları da sunulmaktadır. Okunan akademik metinler dönem boyunca hem yapısal hem de içerik odaklı incelenmektedir.
8. DOY101 DİJİTAL OKURYAZARLIK Z 2 0 0 2 2 3
Dijital okuryazarlık bireylerin bilişim teknolojilerini ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilme becerisidir. Bu beceri anlamlı edinimlerin gerçekleşmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu ders öğrencilere akıllı cihazlar ve sosyal ağların temel prensipleri, topluluklar ve sosyal medya ile etkileşim, bilgiye ulaşma onu analiz etme, eleştirel düşünme gibi beceriler kazandırmayı amaçlar. Ders kapsamında, dijital okuryazarlık kavramı ve dijital teknolojileri kullanırken insanların bilgiyi bulma, kullanma, özetleme, değerlendirme, yaratma ve iletişim kurma yolları gibi konular ele alınacaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
II. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
1. SHB102 SOSYAL HİZMET II Z 3 0 0 3 3 5
Sosyal hizmetin genelci anlayış doğrultusunda kuramsal temelleri ve uygulama esasları, bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin temel özellikleri, genelci sosyal hizmet uygulamasının bilgi temeli, eklektik bilgi temeli, sosyal hizmet kuramlarının analizi; genelci sosyal hizmet uygulamasının birey, grup ve topluma yönelik müdahale düzeyleri (mikro, mezzo, makro müdahale) ders kapsamında ele alınacaktır.
2. SHB104 TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI  Z 3 0 0 3 3 5
Bu ders kapsamında Türkiye'nin toplumsal yapısının genel hatları, özellikleri ve gelişimi incelenmektedir. İlk olarak Türkiye'nin Osmanlı dönemindeki toplumsal yapısı ve sonrasında Türk modernleşmesi ve toplumsal alanda yapılan Atatürk İnkilapları ve topluma olan etkileri incelenmektedir. Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti dönemine uzanan toplumsal yapı sosyal ve kültürel değişim, ekonomi, aile, politika, eğitim, nüfus, yoksulluk gibi konular bağlamında ele alınacaktır.
3. SHB106 SOSYAL PSİKOLOJİ Z 3 0 0 3 3 4
Bu dersin amacı sosyal psikolojinin başlıca amaçlarını, temel kavramlarını ve ilkelerini tanıtmak; sosyal psikolojinin mantığı ve yöntemleri konusunda bilgiler sunmak; insan etkileşimi, grup yapısının özellikleri, tutumlar, değerler, sosyal uyma, algı, benlik ve sosyalleşme gibi temel kavramlar hakkında bilgi sunmaktır. Ders kapsamında sosyal etki, sosyal psikolojide araştırma yöntemleri, sosyal biliş, tutumlar, uyma, grup süreçleri, toplum yanlısı davranışlar, saldırganlık, önyargı, uygulama alanları konuları ele alınacaktır. Ayrıca ders kapsamında, sosyal psikolojinin temel yaklaşımları ve yöntemleri hakkında bilgi aktarılacaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyal psikolojinin temel terim ve kavramları, yöntemleri ve uygulama alanı hakkında bilgi sahibi olacaktır.
4. SHB108 SOSYAL HİZMET ORTAMLARINDA İNCELEME Z 1 2 0 3 2 4
Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme dersi kapsamında dönem içerisinde çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarına tanıtım gezileri yapılacak veya ilgili kuruluşlardan personeller öğrencilerimize seminer şeklinde bilgilendirmeler yapacaktır. Öğrencilerin bu ziyaretlere ilişkin değerlendirme raporu yazmaları ve okuldaki ders saatlerinde gözlemlerini paylaşmaları istenir.
5. YDL102 İNGİLİZCE II Z 2 1 0 3 2.5 5
İngilizce 2 dersi, öğrencilerin temel İngilizce bilgisini arttırmayı hedefler. Dersin içeriği, öğrencinin temel konularda kendisini ifade etmesini ve cümleler kurarken kullanacağı temel dilbilgisi yapılarını içerir. Dersin amacı, öğrencilere lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı ve okuduğunu anlama becerilerini kazandırmaktır.
6. ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z 2 0 0 2 2 2
Bu ders kapsamında siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ve 1950 -1960 yılları arası Türkiye ele alınmaktadır.
 7. TDL102 TÜRK DİLİ II Z 2 0 0 2 2 2
Bu ders kapsamında öğrencilere akademik yazma becerilerini kazandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, Türkçe metin oluşturma, metnin bölümlerini oluşturma ve alıntı yapma, aynı zamanda da sözlü anlatım becerilerinin kazandırılmasına yönelik hem teorik hem de pratik çalışmalar yapılmaktadır.
8. ENF102 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Z 2 2 0 4 3 3
Bu dersin amacı öğrencilere mesleki ve akademik hayatlarında gerekli olacak temel bilgi teknolojilerinde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında öğrenciler (Windows 8,10 vb.) işletim sistemleri hakkında genel bilgi edinirler. Word programında metin yazma, düzenleme, dizin ekleme, içindekiler oluşturma; Excel programında tablo hazırlama, grafik ekleme; PowerPoint programında sunum hazırlama ve tüm Office programlarını etkin kullanabilmeyi öğrenirler. Ayrıca öğrenciler, ders kapsamında bulut sistemleri, dijital dosya hazırlama, internette araştırma yöntemleri, arama motorlarını verimli kullanma vb. işlemlerde becerilerini arttırırlar.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
III. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
1. SHB201 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE-I Z 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı, insan davranışı ve gelişimini doğum öncesi dönemden ergenlik döneminin sonuna kadar incelemektir. Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemindeki gelişimsel görevlere; bu dönemler ile ilgili biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel teorilere değinilir. Öğrenciler, sosyal çevrenin insan gelişimi ve davranışı üzerindeki etkilerini öğrenirler. Sosyal hizmet mesleğinin misyonu doğrultusunda, dezavantajlı ve riskli gruplardaki bireylerin yaşamlarının değişik fazlarında doğrudan ya da dolaylı olarak karşılaştıkları ayrımcılık ve baskı gibi deneyimlerden söz edilir; ırk, etnik köken, sosyal sınıf, cinsiyet, din gibi unsurların davranış ve gelişim üzerindeki etkileri işlenir. Ders sonunda öğrenciler; ekolojik yaklaşım, risk ve koruyucu faktörler yaklaşımı gibi temel yaklaşımları sosyal hizmet uygulamalarında kullanabilecek yeterliliği kazanırlar. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyal hizmet değerlendirmesi ve müdahalesi için gerekli kuramsal altyapıyı edinir.
2. SHB203 KAMU YÖNETİMİ Z 3 0 0 3 3 5
Türk kamu yönetiminin örgütlenmesine ve işleyişine hakim olan temel özellikleri öğrenmek ve Türk kamu yönetiminin reformuna yönelik gelişmeleri değerlendirmek dersin temel amaçlarıdır. Dersin içeriği, öğrencilere kamu yönetimi düşüncesinin tarihsel gelişimini, Türk kamu yönetiminin örgütlenmesini ve işleyişini, bürokrasi ve Türk idari reformları konusunda verilecek genel bilgileri ve kamu yönetiminin denetimiyle ilgili konuları kapsamaktadır.
3. SHB205 SOSYAL POLİTİKA Z 3 0 0 3 3 5
Ders kapsamında, sosyal politikanın kavramsal çerçevesi ve kapsamı; küreselleşmenin sosyal politika üzerindeki etkileri; Türkiye’de sosyal politikanın gelişimi; yoksulluk kavramı ve yoksullukla mücadele; dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal politikalar; toplumsal cinsiyet ve sosyal politika ilişkisi; eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, istihdam, gelir dağılımına yönelik güncel sosyal politikalar, sosyal politika alanına yönelik temel kavramlar -sendika, grev, toplu iş sözleşmesi, sigorta, lokavt, konfederasyon- ve sosyal politika alanı ile ilgili temel kurum ve kuruluşlar, tarihsel ve toplumsal bağlam içinde incelenecektir ve tartışılacaktır.
4. SHB207 GENEL İKTİSAT Z 3 0 0 3 3 5
Ders kapsamında, öğrencileri ekonominin temel kavramları, hane halkları ve firmaların iktisadi davranışları, üretim süreci ve maliyet oluşumu, fiyat sistemi, piyasalarının işleyişi ve yapıları hakkında bilgi sahibi yapmak amaçlanmaktadır. Mikro iktisadın temel ilkelerine giriş; iktisadi problem, arz ve talep kanunu, piyasa dengesi, tüketici ve üretici davranışı, piyasa yapıları aktarılacaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
IV. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.  SHB202 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE-II Z 3 0 0 3 3 5
Ders kapsamında, bireyin içinde yaşadığı aileler, gruplar, örgütler, kurumlar, topluluk ve toplumlar gibi sosyal sistemlerin etkileşimi çerçevesinde insanın bio-psiko-sosyal gelişimini kapsayan kuramlar, genç yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık, bio-psiko-sosyal yönleri ve sorunlarıyla bu dönemlere ilişkin kuramlar ele alınacaktır.
 2. SHB204 BİREYLERLE SOSYAL HİZMET Z 3 0 0 3 3 5
Ders kapsamında, bireyle sosyal hizmetin tarihçesi ve kapsamı, bireyle sosyal hizmet kuramları ve yaklaşımları, bireyle sosyal hizmet müdahalesinde yararlanılan araçlar, bireyle tanışma, bireyi ve sorunu inceleme ve değerlendirme ve sorunun çözümüne ilişkin plan yapma, bireyle sosyal hizmet müdahalesi ve sorun çözme süreci, bireyle sosyal hizmet müdahalesini değerlendirme, bireyle sosyal hizmet müdahalesini sonlandırma, bireyle sosyal hizmet müdahalesini sonlandırma ve izleme konuları ele alınacaktır.
 3. SHB206 SOSYAL HİZMET MEVZUATI Z 3 0 0 3 3 5
Ders kapsamında, sosyal hizmet mevzuatının kavramsal çerçevesi ve temelleri, sosyal hizmet mevzuatının uluslararası boyutu, aile mevzuatı, kadın hakları mevzuat, çocuk mevzuatı, gençlik mevzuatı, yaşlılık mevzuatı, engelliler mevzuatı, sağlık mevzuatı, sağlık mevzuatı, suç ve mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı ve diğer sosyal hizmet alanlarına ilişkin mevzuat konuları ele alınacaktır.
 4. SHB208 SOSYAL HİZMETLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 3 0 0 3 3 5
Bu derste öğrenciler, araştırma önerisinin nasıl planlandığını ve araştırmanın nasıl yürütüldüğünü öğrenirler. Bilimsel araştırmada nicel ve nitel yöntemlerin yerini kavrarlar Sosyal hizmet sorunlarını araştırmak için uygun araştırma stratejilerini belirlemeyi öğrenirler. Sosyal hizmetin temel değerleri ile sosyal hizmet araştırması arasındaki ilişkiyi anlarlar Sosyal hizmet araştırmasının risk altındaki gruplarının durumunu iyileştirmedeki rolünü öğrenirler. Sosyal hizmet araştırmasının temel etik ilkelerini kavrarlar. Ders kapsamında ayrıca nitel ve nicel araştırma yöntem, teknik ve etiği öğretilir; uygulama alıştırmaları yapılır. Sosyal hizmet disiplininde araştırmanın rolü üzerinde durulur. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler mesleki etik, ilke ve değerler bilgisi edinir, sosyal inceleme, değerlendirme ve rapor hazırlamak için uygun bilgileri ayırt etme ve toplama becerisi geliştirir ve araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü yorumlama becerisi edinirler.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
V. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1. SHB301 GRUPLARLA SOSYAL HİZMET Z 3 0 0 3 3 5
Ders kapsamında, gruplarla sosyal hizmetin tarihçesi ve kapsamı, gruplarla sosyal hizmet kuramları ve yaklaşımları, gruplarla sosyal hizmet müdahalesinde ön değerlendirme, gruplarla sosyal hizmet müdahalesini planlama, gruplarla sosyal hizmet müdahalesi, gruplarla sosyal hizmet müdahalesini değerlendirme, gruplarla sosyal hizmet müdahalesini sonlandırma ve izleme başlıkları ele alınacaktır.
2. SHB303 PSİKOPATOLOJİ Z 3 0 0 3 3 5
Davranış bozukluklarına giriş niteliğinde olan bu derste, davranış bozukluklarının klinik psikoloji çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin davranış bozukluklarında temel tanıları koyabilmeleri ve koyulan tanının etiyolojisini değişik psikoloji kuramlarına göre formüle edebilmeleri amaçlanmaktadır.
3. SHB305 BAKIM HİZMETLERİ VE SOSYAL HİZMET Z 3 0 0 3 3 5
Dersin amacı öğrenciye bakım ve sosyal hizmet temel kavram ve terimlerini, içeriğini ve sınırlarını öğretmektir. Ders kapsamında, hem hizmeti gerçekleştiren hem de hizmetten yararlananlar için var olan avantajların bilinmesini sağlamak, evde bakıma muhtaç kişilere sağlanan sosyo-ekonomik avantajların yanında bu kişilerin aile üyelerine sağlanan diğer avantajları tanıtmak amaçlanmaktadır.
4. SHB307 İLETİŞİM BECERİLERİ Z 3 0 0 3 3 5
Bu derste insanlar arasındaki uyumun önemi vurgulanacak ve halkla ilişkiler ve iletişimle ilgili temel kavramlar ele alınacaktır. Duygu, düşünce ve sözlerin sosyal hizmet kurumlarında nasıl aktarılacağı ve nasıl ikna edici olacağı üzerinde durulacaktır. İletişimde ses tonu, söz ve beden dili kullanımı konularında öğrencilere uygulamalar yaptırılacaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
VI. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1. SHB302 TOPLUMLA SOSYAL HİZMET Z 3 0 0 3 3 5
Dersin temel amacı, toplumla sosyal hizmet uygulamalarının tarihçesi ve kapsamının tanıtılması ve toplumla sosyal hizmet kuramları ve yaklaşımları konusunda bilgi verilmesidir. Ders kapsamında toplumla sosyal hizmete ilişkin kuramsal ve tarihsel çerçevenin sunulmasının yanısıra, toplumla sosyal hizmet uygulamalarının planlanması, değerlendirilmesi, yürütülmesi, sonlandırılması ve izlenmesi başlıkları da ele alınacaktır.
2. SHB304 SOSYAL HİZMETLERDE ETİK Z 3 0 0 3 3 5
Bu derste öğrencilerin sosyal hizmetin etik ilke, değer ve sorumluluklarının ne olduğunu anlamaları ve analiz edebilmeleri amaçlanmaktadır. Sosyal hizmetin etik ilke, değer, mesleki uygulamalarda ortaya çıkabilecek etik ikilemler anlama, yorumlayabilme ve uygulayabilme becerilerini öğrencilere aktarabilme bu dersin kapsamını oluşturur. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyal hizmet etiğinin felsefi temellerini ve tarihsel gelişimini öğrenir, sosyal hizmetin değer temelinin ve bu temelden üretilen ilkelerin önemini keşfeder, etik karar verme dilemma sürecini yönetebilme becerisine erişirler.
3. SHB306 AİLE DANIŞMANLIĞI Z 3 0 0 3 3 5
Dersin temel amacı aileyi bir sistem olarak ele almayı ve temel aile danışmanlığı kuramlarını öğretmek ve temel düzeyde aile danışmanlığı becerilerini kazandırmaktır. Bu derste öğrenciler aile ile ilgili temel kavramları ve sistemik yaklaşımı öğrenir. Öğrenciler yapısal aile terapisi, stratejik aile terapisi, yaşantısal aile terapisi gibi temel aile danışmanlığı/terapisi kuram ve yaklaşımlarını öğrenir ders içinde yapılan aktivitelerle kuramları kendi deneyimleri üzerine uygulama imkânı bulurlar. Ders kapsamında aile yaşam döngüsü, çift danışmanlığı, boşanma danışmanlığı, boşanma arabuluculuğu, aile içi istismar gibi konulara da değinilir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler temel aile danışmanlığı kuram ve uygulaması bilgisine sahip olur ve aile yaşam döngüsündeki önemli dönem ve olayları öğrenirler.
4. SHB308 TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET Z 3 0 0 3 3 5
Bu ders öğrencilerin sağlık hizmetleri alanı, bu alanda sosyal hizmet uzmanının rolü ve sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar gibi özel müracaatçı grupları hakkında bilgi edinmelerini sağlar. Bu dersin konuları; hastalığın biyo-psiko-sosyal sonuçları, hasta hak ve sorunları, Türkiye’de günümüzde sağlık hizmetlerinin verilişi, tıbbi ve psikiyatrik müdahalelerin tanımlanması, tıbbi sosyal hizmetin tarihi gelişimi, farklı hasta bakım ortamlarındaki bireyler, aileler, gruplar ve hizmet sağlayanlar için uygulama becerileri ve stratejileri, disiplinler arası ekipte sosyal hizmet uzmanının rolüdür.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
VII. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1. SHB401 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI I Z 1 16 0 17 9 20
Dersin amacı, sosyal hizmet eğitimi boyunca öğrenilen tüm kuramsal bilgilerin gözden geçirilmesi ve sosyal hizmet birimi olan bir kuruluşta uygulama yaparak ilgili sorun alanını tanıma, gözlem yapma, uygulamaya yönelik değerlendirme ve plan yapma ile uygulama becerilerini geliştirmektir. Öğrenciler bu derste ön değerlendirme, planlama, uygulama, sonlandırma ve son değerlendirme aşamalarının bilgisini tüm uygulama düzeylerinde birey, aile, grup, örgüt ve toplumla çalışarak uygulamaya aktarma, sosyal inceleme, değerlendirme ve raporlama becerilerini geliştirir.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
VIII. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  TS  K  AKTS
1. SHB402 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI II Z 1 16 0 17 9 20
Bu dersin amacı öğrencilerin, tercih ettiği ve bölüm tarafından onaylanan bir insani hizmet kurum/kuruluşunda gönüllü çalışma yapması, söz konusu alanı tanımaları, bu alana özgü sorun ve gereksinimleri anlamaları ve katkı vermeleridir. Uygulamada öğrenciler uygulama yaptıkları kurumun/kuruluşun bir elemanı ve bir sosyal hizmet uzmanı gibi çalışırlar. Sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer boyutunu; ön değerlendirme, planlama, uygulama ve sonlandırma aşamalarını insani hizmet örgütlerinde uygular ve gözlemlerler. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyal hizmet uygulamasını tanır ve uygulama becerilerini geliştirirler.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
SEÇMELİ DERSLER
III. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SIRA NO DERSİN KODU
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K AKTS
1. SHB211 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI S 1 2 0 3 2 5
Bu derste öğrencilerin, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlamaları, Gönüllülük esaslı projelerde yer almaları, katılımcı ve demokratik bireyler olmaları, dayanışma ve işbirliğini pekiştirmeleri, sorumluluk almaları ve proje geliştirmeleri, sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
2. SHB213 KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL REFAH MODELLERİ  S 3 0 0 3 3 5
Dersin amacı, sosyal hizmet öğrencilerinin sosyal refah devleti, sosyal politika, sosyal hizmetleri eleştirel olarak değerlendirebilmelerini, çözümleyebilmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında sosyal refah, sosyal politika, sosyal adalet gibi temel kavramlar, sosyal sigorta kavramlarının sosyal hizmetle olan bağlantısı, sosyal refah devletinin Avrupa’da tarihsel gelişimi, sosyal refah devletinin Osmanlı döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nde gelişimi, Sosyal refah devleti modelleri, farklı sosyal refah devleti örneklerinin incelenmesi konuları oluşturmaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Avrupa’da sosyal refah devletinin tarihsel gelişimi, sosyal refah devleti modelleri ve güncel sosyal refah politikalarını ile bu politikaların sosyal çalışma mesleği ile olan ilişkisini öğrenirler.
3. SHB215 KRİZE MÜDAHALE VE SOSYAL HİZMET  S 3 0 0 3 3 5
Bu ders, birey ve ailelerin karılaştıkları kriz durumlarının özel anlamı üzerinde odaklaşmaktadır. Ders içeriği, kriz olaylarının psikolojik, fizyolojik ve sosyal yönleri; krizin ve kriz içindeki bireylerin özellikleri ve bunların karşılıklı etkileşimi; kriz durumlarına sosyal hizmet müdahalesi; krize müdahalede sosyal hizmet uzmanının duygusal durumu ve bu duygunun görevine etkisi gibi konuları içermektedir.
4. SHB217 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET  S 3 0 0 3 3 5
İnsan hakları ve sosyal adalet, sosyal çalışma mesleğinin iki odağını oluştururlar. Geleceğin sosyal çalışmacılarının insan hakları konusunda çok iyi bilgilenmesi ve hak temelli yaklaşımı benimsemesi hem toplumun hem mesleğin gelişimi açısından gereklidir. Bu dersin amacı, müracaatçılara ve sosyal olgulara hak temelli yaklaşımla bakabilmek için gerekli olan temel bilgileri edinmek, insan hakları düşüncesini anlamak, evrensel insan hakları konusunda bilgilenmek ve bilinçlenmektir.
5. SHB219 MEDENİ HUKUK  S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı, Özel hukukun temelini oluşturan bu dersin kapsam ve genel teorisinin, diğer hukuk dallarıyla olan ilgisinin kavranmasıdır. Ders kapsamında; gerçek ve tüzel kişiler, dernekler ve vakıflar, kişinin hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, kişilik hakkı ve korunması yolları, hakların sınıflandırılması hususlarına değinilecek ve yeni Medeni Kanun ile getirilen değişikliklerin eski düzenlemeler ile karşılaştırması sağlanacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Medeni Hukukun temel kavramlarını ve uygulama alanları ile esaslarını öğrenirler.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
IV. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S T U L TS K AKTS
1. SHB212 OKUL SOSYAL HİZMETİ S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı öğrencilere okul sosyal hizmetinin toplumsal yaşam içerisindeki yerinin ve işlevlerinin öğretilmesi ve sosyal hizmet uygulamaları içerisindeki yerinin öğrenilmesidir. Ders kapsamında; eğitimde ailenin yeri, aileye düşen sorumluluklar, veli toplantıları, eğitim kademeleri, eğitim ortamları eğitim ortamlarında akran ilişkisi ve akran zorbalığı, okullarda artan şiddetin önlenmesi, yaygın okul problemleri, eğitim ortamlarında demokrasi, katılım, gönüllülük, sivil soplum, eğitim ortamlarında sosyal içerme ve sosyal dışlanma ile eğitim ortamlarında sektörler arası ilişkiler hususları ele alınacaktır. Bu dersin sonunda öğrenci, Okul dönemi sorunları, akran zorbalığı, okullarda şiddetin önlenmesi okul, aile ve öğrenci ilişkisi, öğrenci kulüpleri, demokrasi ve katılım, sivil toplum örgütlerinin (okul aile birliklerinin) işlevleri, çocuk hakları-okul ortamı ve sosyal hizmet uygulamalarındaki yeri hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
2. SHB214 AİLE SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3 3 5
Dersin temel amacı sosyal yaşam içinde ailenin yapısı, oluşumu; toplumsal bir kurum olarak işleyişi, önemi ve diğer sosyolojik olgular ile olan ilişki ve etkileşimini incelemektir. Ders kapsamında aile ve aile tiplerinin oluşması, sanayileşmeyle birlikte aile yapısında meydana gelen değişmeler, aile içi ilişkiler (aile içi otorite ve güç ilişkileri, aile içi ilişkilerde yatay ve dikey iletişim), toplumsal cinsiyet ve farklı toplumlarda çocuğun değeri, v.b. konular ele alınacaktır.
3. SHB216 SOSYAL HİZMETTE KAYIT TUTMA VE RAPORLAŞTIRMA S 3 0 0 3 3 5
Bu ders, öğrencilere etkili kayıt tutma ve rapor yazma becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders raporlama, kayıt tutuma, dosyalama ve bilgilerin gizliliği ilkesinin öğretilmesi, Mesleki nitelikteki raporların özellikleri hakkında bilgilendirme, öğretme ve yazım yeteneklerini artırmak, rapor yazım kurallarının alanlara göre öğretilmesini içerir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler kayıt tutma, yazma ve raporlaştırma becerilerini geliştirecek ve sosyal hizmette yaygın kullanılan rapor türlerini tanıyacaktır.
4.  SHB218 ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERLE SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu ders, özel gereksinimli bireylerle sosyal hizmet uygulamasının temel amacı, işlevi ve yöntemleri üzerinde odaklaşmaktadır. Ders içeriği, özürlülük ve rehabilitasyon kavramlarının analizi, özürlülüğün nedenleri ve özürlü tipleri, özürlülüğün sosyal boyutu, özürlü hakları, özürlülerin sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması, özürlülere yönelik çağdaş hizmet modelleri, özürlülerle sosyal hizmet uygulaması, rehabilitasyon hizmetinde ekip çalışması ve sosyal hizmet uzmanının ekip içindeki rolü gibi konuları içermektedir.
5. SHB220 SOSYAL ANTROPOLOJİ S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı antropolojinin temel kavramları ve kuramlarını incelemektir. Ders kapsamında Temel antropoloji kavramları ve kuramları, diğer bilimlerle ilişkisi, kültür kavramı, kültürel süreçler, kültürün özellikleri, kültürel farklılıklar, kültürel uyarlanma, kültürleme, kültürleşme, antropoloji ve sosyal hizmet hususlarına değinilecektir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler antropolojik bakış açısı kendimize ve ötekine ait gündelik yaşamı daha iyi çözümleme ve değerlendirme olanağı bulacak ve antropoloji ve sosyal hizmet disiplinini birbiriyle ilişkilendirme yeteneğini sahip olabileceklerdir.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
V. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
1. SHB311 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin ana amacı, öğrenme yaklaşımları ve kuramları ile davranışın bilimsel yasa ve kurallarına ilişkin ana konuları incelemektir. İnsan davranışının son derece karmaşık olması nedeniyle, gerek tarihsel ve gerekse de mantıksal olarak, hayvanların kullanıldığı öğrenme modellemeleri öğrenme araştırmalarının temelini oluşturmuştur. Hayvan çalışmaları, dolayısıyla, öğrenmenin temel bileşenlerinin ortaya konmasına ışık tutmakta, giderek daha karmaşık davranışların açıklanması için zemin hazırlamaktadır. Bu bakımdan, bu derste öncelikle hayvan çalışmalarından geliştirilen öğrenme ilkeleri ele alınacaktır. Öğrenmenin gerçekleşme geliştirilme biçimleri ile devam edilecektir. Nihayetinde, temel öğrenme ilkelerinin, daha karmaşık insan davranışı alanına nasıl uygulanabileceği üzerinde durulacaktır.
2. SHB313 KARİYER PLANLAMA VE MESLEKİ YETKİNLİKLER S 3 0 0 3 3 5
Bu derste, öğrencilerin, meslek yaşamının dinamikleri ve beklentileri hususunda kariyer farkındalığı kazanmaları ve eğitim süreçlerini en iyi şekilde değerlendirerek mezuniyet sonrası çalışma yaşamlarını planlamaları, niteliklerine uygun alanlarda iş ve meslek seçimi yapmaları, kendi beceri, yetenek ve yetkinliklerine uygun alanlarda kariyerlerini şekillendirmeleri hedeflenmektedir.
3. SHB315 YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı yaşlılık ve yaşlanma ile ilgili olarak mesleki bilgi ve becerileri geliştirmek, yaşlılar alanında mikro ve makro müdahaleleri öğrenip, müdahale geliştirebilecek donanıma sahip olmak, alanla ilgili ulusal ve uluslararası sosyal politikaları ve mevzuata hâkim olmak ve interdisipliner bilgiyi sosyal hizmet uygulaması ve bilgi üretimi için kullanmayı öğretmektir. Ders kapsamında; sosyal hizmet perspektifinden yaşlılık ve yaşlanma, ilgili sosyal politikalar ve müdahale biçimleri hususları ele alınacaktır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler yaşlılık kavram ve kuramlarını öğrenmiş ve bu alandaki sosyal hizmet uygulamalarını tanımış olacaktır.
4. SHB317 ÇOCUK VE AİLELERLE SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu ders çocuklar, ergenler ve ailelere yönelik sosyal hizmet uygulamaları hakkındaki teori ve araştırmaları incelemeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında; değişen toplumda aile, aile politikaları program ve projeler; aileler arası problemler, aile içi şiddet, eş ve çocuk istismarı, boşanma ve ayrılık, evden kaçma ve terk, ailede kayıp, bütüncül müdahaleler, tedavi ve rehabilitasyon hususları ele alınacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aile ve çocuk kavramlarına ilişkin hususları öğrenir ve çocuklar ve ailelerine yönelik vaka çalışması ve vaka yönetimi hizmetlerinin nasıl sağlanacağını kavrar.
5. SHB319 SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME S 3 0 0 3 3 5
Bu derste öğrencilerin; insan organizmasının bütünlüğünü ve yaşamını sürdürmesi için temel gereksinimlerini tanımlayan ve bu bilgiler doğrultusunda bireylerde sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesi, yaşam tarzının iyileştirilmesi bir anlamda sağlıklarının korunmasını kendi görevleri olarak algılamalarını ve bunun sonucunda riskli davranışlardan kaçınarak sağlığı koruyucu ve geliştirici davranışları kazanmaları ve uygulamaları amaçlanmaktadır. Ders kapsamında sağlıklı yaşamın gereksinimleri, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve egzersiz, yaşam için gerekli besin öğeleri, obezite, sağlıklı yaşlanma gibi konular ele alınacaktır.
6. SHB321 TEMEL İSTATİSTİK S 3 0 0 3 3 5
Bu ders kapsamında, istatistiğin temel kavram ve yöntemleri öğretilerek öğrencilere alanlarıyla ilgili araştırmalarında veri toplama, verileri doğru istatistiksel yöntemleri kullanarak analiz etme ve sonuçlarını yorumlama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Ders istatistiğin temel kavramları, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olasılık kavramı ve olasılık dağılımları, örnekleme ve örnekleme yöntemleri, nokta tahmini, aralık tahmini, güven aralığı, hipotez testleri, tek yönlü varyans analizi, ki-kare testi, basit doğrusal regresyon ve korelasyon analizlerini içermektedir. Uygulama için SPSS programı kullanılacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler İstatistiğin temel kavram ve metotlarını ve regresyon ve korelasyon analizlerini öğrenir.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
VI. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
1. SHB312 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDE SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu ders ile sivil toplum örgütü kavramı ve gönüllülük kavramlarını ve sosyal hizmetteki önemi, sivil toplum örgütlerinin gelişimini ve fonksiyonu ile toplum üzerindeki etkisi, risk grupları ile sivil toplum örgütleri arasındaki ilişki konularında öğrencilere bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sivil toplum kurumlarının tarihi, genel özellikleri ve uygulama alanları ile ilgili bilgi edineceklerdir.
2. SHB314 KADINLARLA SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu derste, toplumsal cinsiyete dayalı toplum yapısı içerisinde kadınların yaşadığı sorunların kavranması ve sorunların çözümlenmesine yardımcı olacak kavramsal bakış açısının geliştirilmesi ve sosyal hizmet mesleğinin çalışma alanlarından biri olan kadın refahına yönelik uygulamaların öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında kadın istihdamı, kadın hakları, kadın erkek eşitsizliğinin kökenleri ve bugünü, Türkiye’de dünyada kadın sorunları ve çözüm yaklaşımları, kadın istismarı ve sosyal hizmet yaklaşımı, kadına yönelik şiddet ve müdahale süreci, medya ve kadın konuları ele alınacaktır.
3. SHB316 BAĞIMLILIKLA SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Dersin amacı öğrencilerin bağımlılık konusunda gerekli bilgileri öğrenmeleri, ekip çalışması çerçevesinde; bağımlılık alanında mikro, mezo ve makro düzeylerde müdahale geliştirebilmeleri için gerekli mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleridir. Ders kapsamında; bağımlılık konusuna ilişkin tanımlar, risk faktörleri ve sonuçları, farklı bağımlılık alanlarında mesleki uygulamalar, bağımlılık yapıcı madde kullanan ve bağımlı olan çocuklar ve gençlerle çalışma, koruma ve önleme çalışmaları, tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları, problem çözme sürecinin aşamaları ve uygulamaları, bağımlılıkla mücadele için ulusal politika ve strateji yaklaşımı hususları ele alınacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; bağımlılığa ilişkin genel kavram ve kuramları öğrenecek ve bu alanda gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamasına dair bilgi sahibi olacaklardır.
4. SHB318 GÖÇMEN VE SIĞINMACILARLA SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu ders, öğrencilere göç olgusuna dair kavramsal ve kuramsal bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Derste Türkiye ve dünyadaki göç ve göçmenliğe yönelik politikalar, göçmenlerin bulundukları toplumda yaşadıkları muhtemel sorunlar, göçmen entegrasyonu, Türkiye’den giden göçün tarihsel arka planı, Türkiye’ye yönelik göç hareketleri, göç ve toplumsal cinsiyet ilişkisi, göçmen ve sığınmacılarla çalışan kuruluşlara Türkiye’den örnekler, ve sosyal hizmet açısından göç gibi çeşitli konular ele alınmaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler göç olgusuna ilişkin temel kavramları öğrenecek ve göç ile sosyal hizmet ilişkisini anlayarak bu alandaki sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin bilgi sahibi olacaktır.
5. SHB320 SANAT VE SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı öğrencilerin; sanat ve sanat kollarının tanımlanması, sanatın insan yaşamındaki rolü ve önemini, sanatın sosyal hizmet uygulamalarındaki yeri ve önemini ve sanatın bireyin, grup ve toplum uygulamalarında geliştirici, değiştirici çalışmalarda sanatın kullanımını fark etmeleri ve öğrenmeleridir. Bu ders içeriğinde, sanat, estetik, yaratıcık kavramları ve içerikleri, sanatın insan yaşamındaki yeri, sanatın sosyal hizmet müdahalesinde kullanımı gibi konular yer almaktadır.
6. SHB322 KENTSEL SORUNLAR ve SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu dersinin amacı öğrencinin sosyal hizmetin "çevresi içinde birey" kavramı çerçevesinde kentleşme süreci, bu sürecin birey, grup ve toplum yaşamı üzerindeki etkileri, kentleşmenin sebep ve sonuçları, kentleşmeye ilişkin kuramlar ile ilgili bilgi sahibi olmasıdır. Dersin içeriğini, kent toplumlarının dönüşümü, kentleşme süreçleri, Dünyadan kentleşme incelemeleri ve Türkiye'deki kentleşme süreçlerinin ele alınması oluşturur. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler kentleşmeyi belirleyen koşulları tanımlayabilir ve kentleşme süreçlerinde sosyal hizmet çalışmalarının yerini ve önemini kavrarlar.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
VII. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
1. SHB411 REHBERLİK S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin genel amacı, okullarda rehberlik sürecini ana hatlarıyla tanıtmaktır. Ders kapsamında ele alınacak olan başlıca konular; eğitimde rehberlik hizmetlerinin yeri; rehberliğin kısa tarihçesi; rehberlikle ilgili model ve yaklaşımlar; gelişimsel rehberlik modelinin felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamlı gelişimsel rehberlik programı); rehberlik türleri (eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik); öğretmenin sınıf rehberliğindeki rol ve işlevidir.
2. SHB413 AKADEMİK İNGİLİZCE I S 3 0 0 3 3 5
Öğrencilerin İngilizce konuşma, okuma, yazma ve anlamadaki yeterliliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda, Sosyal Hizmet alanındaki temel kavram ve kelimeleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Derste öğrenciler İngilizce akademik makaleler okuyacak, video içeriği izleyecek, vaka incelemeleri gerçekleştirecek, rapor yazacak ve sunum yapacaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler İngilizce yarı-akademik ödev yazma, İngilizce sunum yapma yurt dışındaki sosyal hizmet uygulamalarına dair bilgiler edinme çıktılarına sahip olacaktır.
3. SHB415 TÜRK İŞARET DİLİ S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı Türkçe İşaret Dili (TİD)'nin alfabesi, temel kelime ve dil bilgisi yapılarını öğreterek dersi alan öğrencilerin işitme engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamaktır. Öğrenci bu derste Türk İşaret Dili hakkında genel bilgi edinir. TİD alfabesini, temel cümle yapılarını, evet-hayır sorularını, olumsuz cümleleri, zaman ve zamanla bağlantılı soruları, sayıları, soru sözcüklerini ve renkler, duygular, yiyecek-içecek ve giyecek sözcüklerini öğrenir ve bunlarla ilgili sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. Öğrenci, temel düzeyde işaret dilini ve bu dilde tercüme ederek, işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenir.
4. SHB417 SOSYAL HİZMETTE VAKA ÇALIŞMALARI S 3 0 0 3 3 5
Bu derste öğrencilerin sosyal hizmetin mikro/mezzo/makro alanlarında karşılaştıkları ve/veya uygulama sürecinde üzerinde çalıştıkları vakaları hazırlayarak sunmaları; vakalarla ilgili analiz ve sentez yapmaları; kuramsal ve uygulama bilgilerini birbirleriyle tartışarak, sosyal hizmet müdahalesine yönelik profesyonel bir bakış açısı geliştirmeleri hedeflenmektedir. Ders kapsamında, sosyal hizmetin çok çeşitli uygulama alanlarına ilişkin vakalar tüm yönleriyle tartışılarak ve öğrencilerin vaka ele alma ve müdahale planı geliştirme becerileri arttırılacaktır.
5. SHB419 ENDÜSTRİDE SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Dersin amacı öğrencilerin endüstriyel sosyal hizmet hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Ders kapsamında; endüstriyel sosyal hizmetin tanımı ve kökeni, iş ortamlarında sosyal hizmetin rol ve becerileri, iş sağlığı ve güvenliğinin gelişmesinde sosyal hizmet uzmanının rolü, sosyal hizmet becerilerinin insan kaynakları yönetiminde kullanımı, iş kaybı ve sosyal hizmet, sosyal hizmet uzmanının sendikalardaki rol ve işlevi ile endüstriyel sosyal hizmetin geleceği hususlarına değinilecektir. Bu dersin sonunda öğrenci, tarihsel gelişim içinde endüstri devriminin çalışma hayatında ortaya çıkardığı sorunlar ve endüstriyel sosyal hizmetin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olacaktır.
6. SHB421 YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER S 3 0 0 3 3 5
Dersin temel amacı, eski ve yeni toplumsal hareketleri birbirinden ayıran ana kriterlerin neler olduğu anlatmak, öğrencilere Türkiye ve dünyada meydana gelen toplumsal hareketleri anlamlandırma ve yorumlama kabiliyeti kazandırmaktadır. Ders kapsamında oplumsal hareket kavramı, eski ve yeni toplumsal hareketler arasındaki benzer ve farklı yönler, yeni toplumsal hareketler kuramları ve Türkiye ve dünyadaki toplumsal hareketler konuları ele alınacaktır.
7. SHB423 SOSYAL HİZMETTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin genel amacı, sosyal hizmette ölçme ve değerlendirme süreçlerinin ve araçlarının kapsamını ve kullanımını öğrenmek olup başlıca konular: Sosyal hizmette ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlilik, güvenirlilik, kullanışlılık) özellikleri; sosyal hizmette kullanılacak ölçme araçlarının geliştirilmesi; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verilmesi; test ve madde puanlarının analizi.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi. 
 
VIII. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
1. SHB412 ADLİ SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı öğrencilerin; Türk Adalet Sisteminin örgütlenmesi, işleyişi ve özelliklerini tanıma, her yaş ve cinsiyetteki suçlu ve mağdurlara önleyici, onarıcı ıslah edici amaçlara yönelik sosyal hizmet müdahalelerini gerçekleştirebilecek mesleki etik, ilke ve değerler ile farklı müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulamasına ilişkin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ulusal hukuk sistemi ve bu sistemde sosyal hizmet uygulamalarının yeri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
2. SHB414 SOSYAL HİZMETTE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı, öğrencilere sosyal hizmette insan kaynakları yönetiminin tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemini öğretmektedir. Ders kapsamında sosyal hizmet alanında personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans değerlendirme sistemi, ücret kavramı; ücret sistemleri, iş değerleme, iş güvenliği ve işgören sağlığı, yöneticinin özellikleri; çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar gibi konular işlenmektedir.
3. SHB416 AKADEMİK İNGİLİZCE II S 3 0 0 3 3 5
Bu ders, Sosyal Hizmet öğrencilerinin İngilizcelerini geliştirmeyi amaçlayan Akademik İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir. Ders kapsamında, öğrencilerin İngilizce konuşma, okuma, yazma ve anlamadaki yeterlilikleri geliştirilmeye devam edilecektir. Sosyal Hizmet alanındaki temel kavram ve kelimeleri öğrenmeleri için İngilizce akademik makaleler okuma, vaka incelemeleri, rapor yazma ve sunma pratikleri gerçekleştirilecektir.
4. SHB418 YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Dersin amacı öğrencilerin sosyal hizmeti yerel yönetim faktörü üzerinden anlamalarıdır. Bu ders yerel yönetimlerin sosyal hizmet alanındaki faaliyetlerini içermektedir. Bu ders kapsamında öğrenciler; yerel yönetimler ve kent ile ilgili temel kavram ve yaklaşımları öğrenir ve saha çalışması ile bir belediyenin sosyal hizmet uygulamalarını derinlikli incelerler.
5. SHB420 SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 5
Bu ders sosyal hizmet yönetimine ilişkin temel kavram ve uygulamaları ele almaktadır. Ders kapsamında, örgüt ve yönetim kavram ve kuramları, sosyal hizmet örgütlerinin temel özellikleri ve tipleri, sosyal hizmet örgütlerinde yönetim ilkeleri ve boyutları, örgütte çatışma ve değişim, sosyal hizmet alanlarında proje tasarımı ve yönetimi, çağdaş yönetim kavramlarının sosyal hizmet yönetimine uyarlanması, yönetici olarak sosyal hizmet uzmanı konuları işlenecektir.
6. SHB422 ŞİDDETSİZ İLETİŞİM S 3 0 0 3 3 5
Bu derste öğrencilere hem günlük, hem meslek yaşamlarında ihtiyaç duyarlı ve diyaloğa dayalı iletişim kurma, sürdürme; empatik dinlemeye yönelik temel bilgi ve beceri donanımı kazandırmak amaçlanmaktadır. Diyaloğu koparan iletişim tarzları; bilinçli iletişimin temel amacı, kavramları ve anlayışı; bilinçli iletişimin dört odağı: gözlem, duygu, ihtiyaç, rica/ istek; empatik dinleme; iç çatışmaları çözmek; öfke durumunda iletişim ve çatışma çözümleme ders kapsamında ele alınacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler şiddet dili ve bağlantı dilinin farklarını açıklayabilir ve duygularını tanımlayıp, ifade edebilirler.
7. SHB424 SOKAK SOSYAL HİZMETİ S 3 0 0 3 3 5
Ders kapsamında sokakta yaşayan evsizler, bağımlılar, genç ve çocuklara yönelik çalışmalar ve sosyal hizmet müdahaleleri üzerinde durulur. Devlet kuruluşları ve STK’larla işbirliği içerisinde bu bireyler ve gruplarla ilgili yapılabilecek çalışmalar değerlendirilir. Sokak yaşantısı ve kültürü, bir yaşam alanı olarak sokak anlaşılmaya çalışılır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
Sosyal Hizmet bölümü lisans programı ders içeriklerinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu 


Güncelleme 23.05.2023 20:55:56COMPULSORY COURSES
FIRST YEAR 1. SEMESTER
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E
T P C ECTS
 1. SHB101 SOCIAL WORK I C 3 0 3 5
This course is an introduction to the basic concepts of social work. The course covers the basic concepts of social work as a science and profession, the historical development of social work, the purpose, function, subject and philosophy of social work, social work fields, the place and importance of social work today, and social work methods and techniques.
 2. SHB103 SOCIOLOGY  C  3 0 3 5
The course covers the basic concepts and theories in the field of sociology, the founders of sociology and the perspectives they developed, and it aims the students to learn the sociological research methodology and to gain a systematic thinking method about social situations and events. The course content covers the basic concepts and theories of sociology, the views and methods of sociology's pioneers and founders, the social changes that emerged in the globalization process, social class, status and social mobility, risk society, consumption society, network society, surveillance society and social control mechanisms.
3. SHB105 BASIC CONCEPTS OF LAW C 3 0 3 4
The aim of this course is to teach the students the concepts and subjects that are included in the general theory of law and have legal value, on the basis of a general knowledge of law. The main concepts and topics covered in this course are the function of law in society, the sources of law, the emergence of law, its function, its regulatory character, the legitimacy of law, the concept of social order, the comparison of legal rules with religion, customs and morals. At the end of this course, the student will be able to compare the function of law in society, the sources of law, the emergence of law, its function, regulatory character, the legitimacy of law, the concept of social order, the rules of law with religion, customs and morals.
 4. SHB107 PSYCHOLOGY C 3 0 3 4
The aim of this course is to provide students with knowledge about the basic concepts and terminology of psychology, and an overview of the scope and content of psychology. After taking this course, it is aimed for the student to gain a general perspective on the sub-branches of psychology. It is aimed to introduce the content, basic subjects and concepts and sub-branches of psychology and to gain a scientific and objective viewpoint on human behavior. For these purposes, topics such as classical and modern approaches, nervous system, sensations and perception, sleep and dream, conditioning, cognitive approaches, memory, intelligence, language and thought, motivation, emotions, infancy and childhood, adolescence and adulthood, stress, abnormal psychology and social psychology will be covered.
5. YDL101 ENGLISH I C 2 1 2.5 5
The aim of this course is to provide students with basic English reading, listening, speaking and writing skills. In this context, in line with the topics covered in the course, it is aimed to provide students with the necessary skills to express themselves verbally and in writing in the elementary level in English. Within the scope of the course, it is aimed for students to make a general introduction to English by focusing on basic topics such as reading, understanding, critical comment and discussion, basic verbal skills (individual, pair and group), writing techniques, writing a composition that deals with a problem and its solutions, speech preparation techniques, introducing themselves, introducing the city they live in, professional groups, transportation vehicles and some basic terms.
 6. ATA101 PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS I C 2 0 2 2
Within the scope of the course, the birth of modern Turkey and the events, ideas and principles in the development process are discussed.The content of the course covers the history of the Turkish nation's revolution under the leadership of Atatürk. The reasons for the collapse of the Ottoman Empire are examined, and how the Republic of Turkey was established from a destroyed state is evaluated in the light of documents. The aim of the course is to explain to the university youth under which conditions the Republic of Turkey was founded and to make them adopt Atatürkist Thought and its philosophy, principles, as well as contemporary values.
 7. TDL101 TURKISH LANGUAGE I C 2 0 2 2
The aim of the course is to develop students' ability to use Turkish language correctly and effectively in written and oral expression by knowing the features and rules of Turkish language. Within the scope of this course, students are introduced to the concept of academic text, and critical thinking tools are provided while making academic readings about the field. Academic texts read are examined both structurally and content-oriented throughout the semester.
 8. DOY101 DIGITAL LITERACY C 2 0 2 3
Digital literacy is the ability of individuals to use information technologies in line with their needs. This skill directly contributes to the realization of meaningful acquisitions. This course aims to provide students with skills such as the basic principles of smart devices and social networks, interaction with social communities and social media, accessing information, analyzing it, and critical thinking. Within the scope of the course, subjects such as the concept of digital literacy and the ways people find, use, summarize, evaluate, create and communicate information while using digital technologies will be discussed.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
FIRST YEAR 2. SEMESTER
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T P C  ECTS
 1. SHB102 SOCIAL WORK II C 3 0 3 5
Theoretical foundations and application principles of social work in line with generalist understanding, basic features of social work as a discipline and profession, knowledge base of generalist social work practice, eclectic knowledge base, analysis of social work theories; intervention levels of generalist social work practice towards individual, group and society (micro, mezzo, macro intervention) will be discussed within the scope of the course.
 2. SHB104 SOCIAL STRUCTURE of TURKEY C 3 0 3 5
Within the scope of this course, the general lines, characteristics and development of Turkey's social structure are examined. The social structure of Turkey in the Ottoman period, Turkish modernization and Atatürk's reforms in the social field and their effects on society are examined. The social structure from the Ottoman Empire to the period of the Turkish Republic will be discussed in the context of social and cultural change, economy, family, politics, education, population, and poverty.
 3. SHB106 SOCIAL PSYCHOLOGY C 3 0 3 4
The aim of this course is to introduce the main aims, basic concepts and principles of social psychology; to provide information on the logic and methods of social psychology and about basic concepts such as human interaction, characteristics of group structure, attitudes, values, social adaptation, perception, self and socialization. Social impact, research methods in social psychology, social cognition, attitudes, conformity, group processes, pro-social behaviors, aggression, prejudice, application areas will be covered in the course. The course also covers the basic approaches and methods of social psychology. Students who successfully complete the course will have information about the basic terms and concepts, methods and application areas of social psychology.
 4. SHB108 FIELD EXPERIENCE IN SOCIAL WORK SETTINGS C 1 2 2 4
Within the scope of the Study in Social Work Environments course,study trips will be made to various public and non-governmental organizations during the term or personnel from the relevant organizations will inform our students in the form of seminars. Students are asked to write an evaluation report on these visits and to share their observations during class hours at school.
 5. YDL102 ENGLISH II C 2 1 2.5 5
English 2 course aims to increase students' basic English knowledge. The content of the course includes the students' self-expressions on basic topics and basic grammatical structures that they will use while constructing sentences. The aim of the course is to provide students English grammar, vocabulary and reading comprehension skills at a level that will form the basis of English that they will need in their post-graduate and professional life.
 6. ATA102 PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS II C 2 0 2 2
Within the scope of this course, the revolutions made in the political field, in the field of law, education and culture, in the economic field, and the revolutions made in the social field, Atatürk's principles, the Turkish foreign policy of the Atatürk period, Turkey during the Second World War and between the years 1950 -1960. Turkey will be examined.
 7. TDL102 TURKISH LANGUAGE II C 2 0 2 2
Within the scope of this course, studies are carried out to help students gain academic writing skills. In these studies, both theoretical and practical studies are carried out for creating Turkish texts, creating parts of the text and quoting, as well as gaining oral expression skills.
 8. ENF102 BACIS INFORMATION TECHNOLOGIES C 2 2 3 3
The aim of this course is to provide students with knowledge in basic information technologies that will be necessary in their professional and academic lives. Within the scope of the course, students acquire general information about operating systems (Windows 8, 10 etc.). writing text in Word, editing, adding indexes, creating table of contents; preparing tables and adding graphs in Excel. They will also learn how to prepare presentations in PowerPoint and how to use all Office programs effectively. They will also increase their skills on using cloud systems, digital file preparation, research methods on the internet, efficient use of search engines, etc.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
SECOND YEAR 3. SEMESTER
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T P C ECTS
 1. SHB201 HUMAN BEHAVIOUR and SOCIAL ENVIRONMENT I C 3 0 3 5
The aim of this course is to examine human behavior and development from the prenatal period to the end of adolescence. Developmental tasks in infancy, childhood and adolescence; Biological, psychological, social and cultural theories about these periods are mentioned. Within the scope of the course, students will learn about the effects of social environment on human development and behavior. In line with the mission of the social work profession, the experiences such as discrimination and oppression that individuals in disadvantaged and risky groups face directly or indirectly in different phases of their lives are mentioned. Also the effects of factors such as race, ethnicity, social class, gender, religion on behavior and development will be covered. At the end of the lesson, students will gain the competence to use basic approaches such as ecological approach, risk and protective factors approach in social work practices. Students who successfully complete this course acquire the necessary theoretical background for social work assessment and intervention.
 2. SHB203 PUBLIC ADMINISTRATION C 3 0 3 5
The main objectives of the course are to learn the basic features that dominate the organization and functioning of the Turkish public administration and to evaluate the developments in the reform of the Turkish public administration. The content of the course covers the historical development of public administration thought, the organization and functioning of the Turkish public administration, general information about bureaucracy and Turkish administrative reforms, and issues related to the supervision of public administration.
 3. SHB205 SOCIAL POLICY C 3 0 3 5
Within the scope of the course, the conceptual framework and scope of social policy; effects of globalization on social policy; the development of social policy in Turkey; the concept of poverty and the fight against poverty; social policies for the disadvantaged; the relationship between gender and social policy; current social policies on education, health, social security, employment, income distribution, basic concepts in the field of social policy - union, strike, collective bargaining agreement, insurance, lockout, confederation - and basic institutions and organizations related to social policy will be examined and discussed in historical and social context.
 4. SHB207 GENERAL ECONOMICS C 3 0 3 5
Within the scope of the course, it is aimed to make students have knowledge about the basic concepts of the economy, the economic behavior of households and companies, the production process and cost formation, the price system, the functioning and structures of the markets. Introduction to the basic principles of microeconomics; economic problem, law of supply and demand, market equilibrium, consumer and producer behavior, market structures will be covered.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
SECOND YEAR 4. SEMESTER
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T P  C  ECTS
1.  SHB202 HUMAN BEHAVIOUR and SOCIAL ENVIRONMENT II C 3 0 3 5
Within the scope of the course, theories covering the bio-psycho-social development of human beings within the framework of the interaction of social systems such as families, groups, organizations, institutions, communities and societies, young adulthood, middle age and old age, bio-psycho-social aspects and problems. theories will be discussed.
 2. SHB204 SOCIAL SERVICE WITH INDIVIDUALS C 3 0 3 5
Within the scope of the course, kthe history and scope of social work with the individual, the theories and approaches of social work with the individual, the tools used in the social work intervention with the individual, meeting the individual, examining and evaluating the individual and the problem and making a plan for the solution of the problem, social work intervention and problem solving process with the individual, social work intervention with the individual. evaluation, terminating the social work intervention with the individual, terminating the social work intervention with the individual and monitoring will be discussed.
 3. SHB206 SOCIAL WORK LEGISLATION C 3 0 3 5
Within the scope of the course, the conceptual framework and foundations of social work legislation, the international dimension of social work legislation, family legislation, women's rights legislation, children's legislation, youth legislation, old-age legislation, disability legislation, health legislation, health legislation, crime and legislation, social security legislation and Legislation issues related to other social work areas will be discussed.
 4. SHB208 RESEARCH METHODS IN SOCIAL WORKS C 3 0 3 5
In this course, students learn how a research proposal is planned and how research is conducted. They comprehend the place of quantitative and qualitative methods in scientific research. They learn to determine appropriate research strategies to investigate social work problems, understand the relationship between the core values of social work and social work research and learn the role of social work research in improving the situation of groups at risk and the basic ethical principles of social work research. The course also aims to teach qualitative and quantitative research methods, techniques and ethics. The role of research in the social work discipline is emphasized. Upon successful completion of this course, students acquire knowledge of professional ethics, principles and values, develop the ability to distinguish and collect appropriate information for social analysis, evaluation and report preparation, and the ability to interpret research results and professional literature.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
THIRD YEAR 5. SEMESTER
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T P  C  ECTS
1. SHB301 SOCIAL WORK WITH GROUPS C 3 0 3 5
Within the scope of the course, the history and scope of social work with groups, theories and approaches of social work with groups, pre-evaluation of social work intervention with groups, planning social work intervention with groups, social work intervention with groups, evaluating social work intervention with groups, terminating and monitoring social work intervention with groups. will be examined.
2. SHB303 PSYCHOPATHOLOGY C 3 0 3 5
In this course, which is an introduction to behavioral disorders, it is aimed to examine behavioral disorders within the framework of clinical psychology. Students who successfully complete the course will be able to make basic diagnoses in behavioral disorders and formulate the etiology of the diagnosis according to different psychology theories.
3. SHB305 CARE SERVICES AND SOCIAL WORK C 3 0 3 5
The aim of the course is to teach the student the basic concepts and terms of care and social work, its content and limits. Within the scope of the course, it is aimed to ensure that the advantages available to both those who perform the service and those who benefit from the service are known, and to introduce the socio-economic advantages provided to people in need of care at home, as well as other advantages provided to their family members.
4. SHB307 COMMUNICATION SKILLS C 3 0 3 5
In this course, the importance of harmony between people will be emphasized and basic concepts related to public relations and communication will be discussed. It will be focused on how to convey emotions, thoughts and words in social service institutions and how they will be persuasive. Students will be given applications on the use of tone of voice, words and body language in communication.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
THIRD YEAR 6. SEMESTER
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T P C  ECTS
1. SHB302 SOCIAL WORK WITH THE COMMUNITY C 3 0 3 5
The main purpose of the course is to introduce the history and scope of community social work practices and to give information about community social work theories and approaches. Within the scope of the course, in addition to presenting the theoretical and historical framework related to community social work, planning, evaluation, implementation, termination and monitoring of community social work practices will also be discussed.
2. SHB304 ETHICS IN SOCIAL WORK C 3 0 3 5
In this course, it is aimed that students will be able to understand and analyze the ethical principles, values and responsibilities of social work. The scope of this course consists of transferring the skills of understanding, interpreting and applying the ethical principles, values and ethical dilemmas that may arise in professional practices of social work. Students who successfully complete this course learn the philosophical foundations and historical development of social work ethics, discover the importance of the value base of social work and the principles produced from this foundation, and gain the ability to manage the ethical decision-making dilemma process.
3. SHB306 FAMILY COUNSELLING C 3 0 3 5
The main aim of the course is to consider the family as a system and to teach basic family counseling theories and to gain basic family counseling skills. In this course, students learn the basic concepts of family and the systemic approach. Students learn basic family counseling/therapy theories and approaches such as structural family therapy, strategic family therapy, and experiential family therapy. Within the scope of the course, subjects such as family life cycle, couple counseling, divorce counseling, divorce mediation, domestic abuse are also covered. Students who successfully complete this course will have basic knowledge of family counseling theory and practice and learn about important periods and events in the family life cycle.
4. SHB308 MEDICAL AND PSYCHIATRIC SOCIAL WORK C 3 0 3 5
This course enables students to learn about the field of health services, the role of the social worker in this field, and special client groups such as women, children and the elderly who need health services. The course will cover the topics such as the bio-psycho-social consequences of the disease, patient rights and problems, the delivery of health services in Turkey today, the definition of medical and psychiatric interventions, the historical development of medical social work, practice skills and strategies for individuals, families, groups and service providers in different patient care settings and the role of the social worker in the interdisciplinary team.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
FOURTH YEAR 7. SEMESTER
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T P  C  ECTS
1. SHB401 SOCIAL WORK PRACTICE I C 1 16 9 20
The aim of the course is to review all the theoretical knowledge learned during social work education and to improve the skills of recognizing the relevant problem area, making observations, evaluating for practice, planning and implementation by practicing in an institution with a social work unit. In this course, students develop the skills of transferring the knowledge of pre-assessment, planning, implementation, termination and post-evaluation stages into practice by working with individuals, families, groups, organizations and society at all levels of practice, social analysis, evaluation and reporting.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
FOURTH YEAR 8. SEMESTER
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T P C  ECTS
1. SHB402 SOCIAL WORK PRACTICE II C 1 16 9 20
The aim of this course is to enable students to volunteer at a human service institution/organization of their choice, to get to know the field in question, to understand the problems and needs specific to this field, and to contribute. In practice, students work as a member and as well as a social worker of the institution/organization they practice. They apply knowledge, skill and value dimension of social work and monitor the pre-assessment, planning, implementation and termination phases in human service organizations. Upon successful completion of this course, students recognize the practice of social work and improve their practice skills.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
ELECTIVE COURSES
SECOND YEAR 3. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE CODE
COURSE TITLE  C/E  T  P C ECTS
1. SHB211 VOLUNTEER WORK E 1 2 2 5
In this course, it is aimed that students prepare projects to identify current problems of society and produce solutions, take part in projects based on volunteerism, be participatory and democratic individuals, reinforce solidarity and cooperation, take responsibility and develop projects, and have knowledge about non-governmental organizations.
2. SHB213 COMPERATIVE SOCIAL WELFARE MODELS E 3 0 3 5
The aim of the course is to enable social work students to critically evaluate and analyze social welfare state, social policy and social services. The issues covered by the course are basic concepts such as social welfare, social policy, social justice, and the connection of social insurance concepts with social work, the historical development of the social welfare state in Europe, the development of the social welfare state in the Ottoman period and in the Republic of Turkey, Students who successfully complete this course will learn the historical development of the social welfare state in Europe, social welfare state models and current social welfare policies and the relationship of these policies with the social work profession.
3. SHB215 CRISIS INTERVENTION AND SOCIAL WORK E 3 0 3 5
This course focuses on the special meaning of crisis situations faced by individuals and families. The course covers the issues such as psychological, physiological and social aspects of crisis events; characteristics of the crisis and individuals in crisis and their interaction; social work intervention in crisis situations. It also includes topics such as the emotional state of the social worker in crisis intervention and the effect of this emotion on his/her job.
4. SHB217 HUMAN RIGHTS and SOCIAL WORK E 3 0 3 5
Human rights and social justice constitute the two focuses of the social work profession. It is necessary for the social workers of the future to be well informed about human rights and to adopt a rights-based approach, both for the development of the society and the profession. The aim of this course is to acquire the basic information necessary to look at clients and social phenomena with a rights-based approach, to understand the idea of human rights, to be informed and to be conscious about universal human rights.
5. SHB219 CIVIL LAW E 3 0 3 5
The aim of this course is to comprehend the scope and general theory of this course, which forms the basis of private law, and its relevance to other branches of law. Within the scope of the course; the basic concepts such as personal law; real and legal persons, associations and foundations, the person's right and capacity to act, the beginning and end of the personality, the personal right and ways of protection, the classification of rights will be discussed and the changes brought by the new Civil Code will be compared with the old regulations. Students who successfully complete this course learn the basic concepts, application areas and principles of Civil Law.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
SECOND YEAR 4. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E T P C ECTS
1. SHB212 SCHOOL SOCIAL WORK E 3 0 3 5
The aim of this course is to teach students the place and functions of school social work in social life and to learn its place in social work practices. Within the scope of the course; the place of the family in education, the responsibilities of the family, parent meetings, educational levels, educational environments peer relations and peer bullying in educational environments, prevention of increasing violence in schools, common school problems, democracy in educational environments, participation, volunteering, civil society, social inclusion and social inclusion in educational environments. The issues of exclusion and inter-sectoral relations in educational settings will be discussed. At the end of this course, the student will be able to learn about school-period problems, peer bullying, prevention of violence in schools, school, family and student relations, student clubs, democracy and participation, functions of non-governmental organizations (school-parent unions), children's rights-school environment and their place in social work practices.
2. SHB214 FAMILY SOCIOLOGY E 3 0 3 5
The main aim of the course is to evaluate the structure and formation of the family in social life; its function as a social institution, its importance, and its relationship and interaction with other sociological phenomena. Within the scope of the course, the formation of family and family types, changes in family structure with industrialization, family relations (internal authority and power relations, horizontal and vertical communication in family relations), gender and the value of the child in different societies, etc. topics will be discussed.
3. SHB216 RECORD KEEPING AND REPORTING IN SOCIAL WORK E 3 0 3 5
This course aims to equip students with effective record keeping and report writing skills. The course includes teaching the principle of reporting, keeping records, filing and confidentiality of information, informing about the features of professional reports, increasing teaching and writing skills, teaching report writing rules according to the fields. Upon successful completion of the course, students will develop their record keeping, writing and reporting skills and will be familiar with the types of reports commonly used in social work.
4.  SHB218 SOCIAL WORK WITH DISABLED E 3 0 3 5
This course focuses on the main purpose, function and methods of social work practice with individuals with special needs. The course covers issues such as the analysis of the concepts of disability and rehabilitation, causes and types of disability, social dimension of disability, rights of the disabled, meeting the social and physical needs of the disabled, contemporary service models for the disabled, social work practice with the disabled, teamwork in rehabilitation service and the role of the social worker in the team.
5. SHB220 SOCIAL ANTHROPOLOGY E 3 0 3 5
The aim of this course is to examine the basic concepts and theories of anthropology. Within the scope of the course, basic anthropology concepts and theories, relations with other sciences, the concept of culture, cultural processes, characteristics of culture, cultural differences, cultural adaptation, acculturation, acculturation, anthropology and social work will be discussed. Students who successfully complete the course will have the opportunity to better analyze and evaluate the anthropological perspective of ourselves and the daily life of others and will have the ability to associate anthropology and social work discipline.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
THIRD YEAR 5. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. SHB311 LEARNING PSYCHOLOGY E 3 0 3 5
The main aim of this course is to examine the main topics related to learning approaches and theories, and scientific laws and rules of behavior. Because human behavior is so complex, learning models using animals, both historically and logically, have formed the basis of learning research. Animal studies, therefore, shed light on the essential components of learning, laying the groundwork for explaining increasingly complex behaviors. In this regard, this course will primarily cover learning principles developed from animal studies. The issues such as realization and development of learning will also be discussed. Finally, it will be focused on how basic learning principles can be applied to the more complex field of human behavior.
2. SHB313 CAREER PLANNING AND VOCATIONAL COMPETENCES E 3 0 3 5
In this course, it is aimed that students gain career awareness about the dynamics and expectations of professional life, plan their post-graduation work life by making the best use of their education processes, choose a job and profession in the fields suitable for their qualifications, and shape their careers in areas suitable for their skills, abilities and competencies.
3. SHB315 SOCIAL WORK WITH ELDERLY E 3 0 3 5
The aim of this course is to develop professional knowledge and skills about aging, to learn micro and macro interventions in the field of the elderly, to be equipped to develop interventions, to have a good grasp of national and international social policies and legislation related to the field, and to use interdisciplinary knowledge for social work practice and knowledge production on this field. Within the scope of the course; age and aging, related social policies and forms of intervention will be discussed from a social work perspective. Students who successfully complete this course will learn the concepts and theories of aging and will have recognized the social work practices in this field.
4. SHB317 SOCIAL WORK WITH CHİLDREN AND FAMILY E 3 0 3 5
This course aims to examine theory and research on social work practices for children, adolescents and families. Within the scope of the course; the issues such as family, family policy programs and projects in a changing society; problems between families, domestic violence, spousal and child abuse, divorce and separation, running away from home and abandonment, loss in the family, holistic interventions, treatment and rehabilitation will be discussed. Students who successfully complete this course learn about the concepts of family and child, and understand how to provide case study and case management services for children and their families.
5. SHB319 HEALTHY LIFE AND NUTRITION E 3 0 3 5
In this course, it is aimed for students to define the integrity of the human organism and the basic needs for its survival and in line with this information, it is aimed to develop the awareness of healthy life in individuals, to improve the lifestyle, to perceive the protection of their health as their own duty, and as a result, to avoid risky behaviors and to gain and practice health protective and improving behaviors. Within the scope of the course, the requirements of healthy life, healthy nutrition, physical activity and exercise, essential nutrients for life, obesity, healthy aging will be discussed.
6. SHB321 BASIC STATISTIC E 3 0 3 5
Within the scope of this course, by teaching the basic concepts and methods of statistics, it is aimed to provide students with the ability to collect data in their field research, analyze the data using the correct statistical methods and interpret the results. The course covers the basic concepts of statistics such as central tendency and measures of variability, probability concept and probability distributions, sampling and sampling methods, point estimation, interval estimation, confidence interval, hypothesis tests, one-way analysis of variance, chi-square test, simple linear regression and correlation analysis. SPSS program will be used for the application. Students who successfully complete this course learn the basic concepts and methods of statistics, regression and correlation analysis.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
THIRD YEAR 6. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. SHB312 NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS and SOCIAL WORK E 3 0 3 5
With this course, it is aimed to provide students with information about the concept of non-governmental organization and volunteering, its importance in social work, the development and function of non-governmental organizations and their impact on society, the relationship between risk groups and non-governmental organizations. Students who successfully complete this course will learn about the history, general characteristics and application areas of non-governmental organizations.
2. SHB314 SOCIAL WORK WITH WOMEN E 3 0 3 5
In this course, it is aimed to understand the problems experienced by women in the social structure based on gender, to develop a conceptual perspective that will help to solve the problems, and to learn the practices for women's welfare, which is one of the working areas of the social work profession. Within the scope of the course, the issues such as women's employment, women's rights, the origins and present of inequality between women and men, women's problems and solution approaches in Turkey and the world, abuse and violence against women and the intervention process, women represetation in media will be discussed.
3. SHB316 SOCIAL WORK BY ADDICTION E 3 0 3 5
The aim of the course is for students to learn the necessary information about addiction within the framework of teamwork; to develop the necessary professional knowledge and skills in order to develop interventions at micro, meso and macro levels in the field of addiction. Within the scope of the course, the issues such as definitions, risk factors and consequences of addiction, professional practices in different addiction areas, working with children and young people who use and addicted to addictive substances, protection and prevention studies, treatment and rehabilitation studies, stages of the problem solving process and applications, national policy and strategies on the field will be discussed. Students who successfully complete this course will learn the general concepts and theories related to addiction and will have information about the social work practice in this field.
4. SHB318 SOCIAL WORK WITH IMMIGRANTS and REFUGEES E 3 0 3 5
This course aims to provide students with a conceptual and theoretical framework on the phenomenon of migration. The course will cover issues such as policies on immigration in Turkey and in the world, possible problems experienced by immigrants in the society they live in, immigrant integration, the historical background of immigration from Turkey, immigration movements towards Turkey, the relationship between immigration and gender, immigrants experiences and examples in the context of organizations working with asylum seekers in Turkey, and migration in terms of social work. Students who successfully complete this course will learn the basic concepts of migration and will have knowledge about social work practices in this field by understanding the relationship between migration and social work.
5. SHB320 ART AND SOCIAL WORK E 3 0 3 5
The aim of this course is for students to learn the definition of art and branches of art, the role and importance of art in human life, the place and importance of art in social work practices, and the awareness and learning of the use of art in developing and transforming in individual, group and community practices. The content of this course includes topics such as the concepts and contents of art, aesthetics, creativity, the place of art in human life, the use of art in social work intervention.
6. SHB322 URBAN ISSUES AND SOCIAL WORK E 3 0 3 5
The aim of this course is to inform the student about the urbanization process, the effects of this process on individual, group and community life, the causes and consequences of urbanization, and the theories related to urbanization within the framework of the concept of "individual in the environment" of social work. The content of the course consists of the transformation of urban societies, urbanization processes, studies of urbanization from the world and the urbanization processes in Turkey. Students who successfully complete this course will be able to define the conditions that determine urbanization and comprehend the place and importance of social work studies in urbanization processes.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
FOURTH YEAR 7. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. SHB411 GUIDANCE E 3 0 3 5
The general aim of this course is to introduce the guidance process in schools with its main lines. The main topics that will be covered in the course are the place of guidance services in education; brief history of guidance; models and approaches to guidance; philosophy, purpose, principles and program of the developmental guidance model (comprehensive developmental guidance program); types of guidance (educational, vocational and personal guidance); the role and function of the teacher in classroom guidance.
2. SHB413 ACADEMIC ENGLISH I E 3 0 3 5
This course aims to improve the English of Social Work students. It aims to improve students' proficiency in speaking, reading, writing and understanding English. At the same time, it is aimed to learn the basic concepts and words in the field of Social Work. In the course, students will read academic articles in English, watch video content, conduct case studies, write reports and make presentations. Students who successfully complete the course will have the outputs of writing semi-academic homework in English, making presentations in English, and obtaining information about social work practices abroad.
3. SHB415 TURKISH SIGN LANGUAGE E 3 0 3 5
The aim of this course is to teach the alphabet, basic vocabulary and grammatical structures of Turkish Sign Language and to enable the students who take the course to communicate with the hearing impaired through this language. In this course, the student gets general information about Turkish Sign Language. He learns the alphabet, basic sentence structures, yes-no questions, negative sentences, questions related to time and time, numbers, question words, and words such as colors, emotions, food-drinks and clothing, and practices plenty of examples in the classroom. The student learns basic sign language and how to communicate with the hearing impaired by translating in this language.
4. SHB417 CASE STUDIES IN SOCIAL WORK E 3 0 3 5
In this course, students will prepare and present the cases that they have encountered in the micro/mezzo/macro fields of social work and/or have worked on during the implementation process; to analyze and synthesize cases; It is aimed to develop a professional perspective on social work intervention by discussing their theoretical and practical knowledge with each other. Within the scope of the course, cases related to a wide range of application areas of social work will be discussed in all aspects and the students' ability to handle case and develop an intervention plan will be enhanced.
5. SHB419 SOCIAL WORK IN INDUSTRY E 3 0 3 5
The aim of the course is to provide students with knowledge about industrial social work. Within the scope of the course; the issues such as definition and origin of industrial social work, role and skills of social work in work environments, role of social worker in the development of occupational health and safety, use of social work skills in human resources management, job loss and social work, role and function of social worker in unions and future of industrial social work will be discussed. At the end of this course, the student will have information about the problems of the industrial revolution in working life and what industrial social work is.
6. SHB421 NEW SOCIAL MOVEMENTS E 3 0 3 5
The main purpose of the course is to explain the main criteria that distinguish the old and new social movements from each other, and to give the students the ability to make sense of and interpret the social movements taking place in Turkey and the world. Within the scope of the course, the concept of social movement, similar and different aspects between old and new social movements, new social movements theories and social movements in Turkey and the world will be discussed.
7. SHB423 MEASUREMENT AND EVALUATION IN SOCIAL WORK E 3 0 3 5
The general aim of this course is to learn the scope and use of measurement and evaluation processes and tools in social work, The main issues will be covered are the place and importance of measurement and evaluation in social work; basic concepts of measurement and evaluation; psychometric (validity, reliability, usefulness) properties of measurement tools; developing measurement tools to be used in social work; development and implementation of achievement tests; interpreting test results and giving feedback; analysis of test and item scores.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
FOURTH YEAR 8. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. SHB412 JUDICIAL SOCIAL WORK E 3 0 3 5