Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
BÖLÜM HAKKINDA

BÖLÜM HAKKINDA 

1. İşletme Yönetimi Programının Tanımı

İş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.

 

2. İşletme Meslek Elemanının Tanımı

Kaynakları, varlıkları, zamanı, işlemi ve iş gücünü yönetmek konusunda bir iş yerine bağlı olarak yönetime katkı vermek suretiyle rol üstlenen veya kendi iş yerinde yönetim fonksiyonlarını icra eden kişidir.

 

3. İşletme Programının Tarihçesi

1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Osmaniye Meslek Yüksekokulu adı altında ilk defa kuruluyor. Bu kuruluşun sadece işletme-muhasebe bölümü vardır.

1982 yılında bu kuruluş 2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu kararıyla Çukurova Üniversitesine bağlanıyor. Yüksekokul aynı isim ve aynı bölümle bağlanıyor. Daha sonra bölüm adı İktisadi ve İdari Programlar bölümü olar değiştiriliyor.

Yükseköğretim kurulu başkanlığının 01.11.1982 tarih ve 250/5033 sayılı yazılarında belirtilen Yüksek Öğretim Kurulunun 13.10.1982 tarihli toplantısın da alınan karar uyarınca bölümleşmeye çalışmaktadır. Bu bölümleşme çerçevesinde İktisadi ve İdari Programlar Bölümü İşletme ve Muhasebe birbirinden ayrılarak program şeklinde değiştirilmiştir.

 

4. İşletme Programının Vizyon, Misyon ve Değerleri

4.1. İşletme Programının Vizyonu

 • İktisadi sektörün ve sanayi işletmelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman, yönetici ve işgören adayları yetiştirmek.

4.2. İşletme Programının Misyonu

İktisadi sektörün ve sanayi işletmelerinin ihtiyaç duyduğu;

 • Temel işletmecilik ve yöneticilik bilgileriyle donatılmış,
 • İyi derece yabancı dil bilgisine sahip, 
 • İktisadi sektörün yapısını ve sanayi işletmelerinin işleyişini iyi bilen, bu işletmeleri, yönetebilmek için gerekli bilgi, beceri ve ahlak yapısına sahip olan,
 • Objektif düşünebilen ve sorun çözme kabiliyeti gelişmiş olan,
 • İyi insan ilişkileri kurabilen vb.     meslek elemanları ve yönetici adayları yetiştirmektir.

5.  Programa kabul şartları

Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri ve yeterli  puanı almaları gerekmektedir. 

2020 yılı için TYT min-max puanlarımız:

 • İşletme Yönetimi (NÖ) TYT 198,73       280,02
 • İşletme Yönetimi (İÖ)   TYT 176,27       249,01

2019 yılı için TYT min-max puanlarımız:

 • İşletme Yönetimi (NÖ) TYT  202,39    319,09
 • İşletme Yönetimi (İÖ)   TYT 187,41     225,56

6. Programdan mezuniyet şartları

İşletme Yönetimi Programından mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır:

 • İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak (minimum 120 AKTS almak), aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak
 • 30 iş günü staj yapmak zorunludur.

7. Eğitim süresince edinilen bilgiler

 • İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri kavrayabilme.
 • İşletmecilik mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilme.
 • Yönetim fonksiyonlarını açıklayabilme.
 • İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu bilmesi.
 • Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme.
 • İşletmeci olarak hukuki sorumluluklarını bilmesi.      
 • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme.
 • Ticari hayatta kullanılan belgelerin çoğunu tanıyabilme.
 • Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme.
 • Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilmesi.
 • İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklayabilme.

8. Eğitim süresince edinilen beceri ve alışkınlıklar

 • Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme.
 • Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme,     depolanmış bilgileri kullanabilme.
 • İşletme ve yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme.
 • Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme.
 • Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme.
 • Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilme.
 • Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme.
 • Dış ticarette kullanılan belgeleri tanıyabilme.
 • Plânlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanabilme.

9. Atölye ve laboratuar imkânları

 • Programın ihtiyaç duyduğu laboratuarlar: Bilgisayar Laboratuarı .Büro makineleri- iletişim ve belge laboratuarı.
 • Lisan Laboratuarı. Her 30 öğrenci için bir dershane.
 • Eğitim programındaki haftalık uygulama saatine göre makina ve teçhizat plânlanmalıdır.

10. Program öğrencilerinin ders ve proje çalışmaları

 • Müfredat programı geliştirilirken, işletmelerde yönetici yardımcısı olarak görev alacak meslek elemanının sahip olması gereken bilgi, beceri ve alışkanlıklarla donatılmasına özel önem verilmiştir. Bu anlamda dersler ve konular arasında ilişki kurulurken kolaydan zora, teoriden uygulamaya, genelden branşlaşmaya doğru giden bir yol izlenmiştir. Programın yapısı ise, birinci yılda genel ve ortak konulara, ikinci yılda branşlara yönelik hazırlanmıştır.

 

 • Öğretim programının hazırlanmasında gelişen teknolojiye uygun olarak, öğrencilerin yoğun bir şekilde bilgisayar kullanma becerilerini geliştirme konusunda seçmeli dersler oldukça esnek hazırlanmıştır. Elektronik Ticaret dersi ile gelişen teknolojinin işletmeler için birer fırsat oluşturabileceği ifade edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca ekonomik anlamda sınırların her geçen gün kalktığı bir dünyada dış ticaret işlemlerinin önemini vurgulamak için Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi ve Muhasebesi dersleri öne çıkarılmaya çalışılmıştır. Yönetici yardımcılığı görevi üstlenecek elemanın gerektiğinde büro makina ve teçhizatlarını kullanabilme, on parmak yazı yazma teknikleri ile masa üstü yayıncılıkta kendisini geliştirebilmesi için özel dersler konmuştur. Aynı zamanda öğrencinin kendi iş yerini de kurmasına katkıda bulunacak bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandıran derslere de yer verilmiştir.Öğretim programının hazırlanmasında temel öğrenme yöntemi olarak öğrenciyi öne çıkaran bir yaklaşım benimsenmiş ve öğrenci merkezli öğrenme ile sürekli öğrenme, yöntem ve teknikleri vurgulanmaya çalışılmıştır. Özellikle Yönlendirilmiş Çalışma dersleri ile bu alan özel olarak desteklenmiştir.Öğrencilerin işletmelerdeki ekip çalışmasına katılabilmeleri ve grup çalışma becerileri kazanabilmeleri için grup çalışması ile ilgili tekniklere de öğretim  programında yer verilmiştir.Seçmeli dersler oldukça esnek tutulmuş, önerilen derslerin dışında, gelişen şartlara, bölgesel özelliklere uygun okutulması gereken bir ders olursa, bu dersin de konması konusunda yüksekokullar serbest bırakılmıştır. İkinci sınıfa konulan Yönlendirilmiş Çalışma dersleri ile öğrencinin eksik yönlerini tamamlaması, istek ve kabiliyetlerini geliştirmesi amaçlanmıştır.

11.  Program mezunlarının kazandıkları unvan ve istihdam imkânları

Program mezunları, çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, personel (insan kaynakları) alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler. Bu iş imkanlarından bazıları ise şunlardır;

 • Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında,
 • Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde,
 • Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,
 • Yatırım ve finans kurumlarında,
 • Kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler.

12. Program mezunlarının dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları

 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Öğretmenliği
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Lojistik Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Yönetim ve Bilişim Sistemleri
 • İşletme Enformatiği

 

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Kampüsü 80000 OSMANİYE/TÜRKİYE
00328827100
00328825096
abdurrahmanakman@osmaniye.edu.tr