Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
BÖLÜM HAKKINA

BÖLÜM HAKKINDA

Programın Amaçları:

Dünyada  olduğu gibi ülkemizde de oluşan nüfus hareketliliği değişimleri sonucunda  yaşlı nüfusun arttığı görülmektedir. Söz gelimi TÜİK resmi WEB sayfasından alınan bilgilere göre toplam nüfus içindeki 0-14 yaş aralığı birey sayısının genel nüfus içindeki oranı 1935 yılı sayımına göre %41,2 iken 2014 yılı verilerine göre bu rakam % 24,3’e gerilemiştir.  65 yaş ve üzeri nüfusun oranı ise %3,9’dan %8,0’ yükselirken yakın gelecekte yaşlı nüfus oranını etkileyecek olan 14-65 yaş aralığı nüfusu da %54,4’ten % 67,8’e yükselmiştir.  Bununla birlikte ülkemizde değişen sosyo-ekonomik yapı neticesinde geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi;sosyal hizmet  alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasını beraberinde getirmiştir.Programın temel amacı halen var olan ve zamanla hızla artması beklenen yaşlı bakım hizmetleri alanındaki kamu ve özel sektör beklentilerin karşılanmasına katkı sunmak ve bu kapsamda  yaşlıyla  uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara eleman yetiştirmektir.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir:

Yaşlı Bakımı Önlisans Programımıza 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı itibariyle TYT puan türü ile öğrenci alımı yapılacaktır.

Kazanılan Derece:

Programı başarıyla bitiren öğrenciler “Yaşlı Bakımı Önlisans Programı Diploması” alırlar.

Programın Tarihçesi:

Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın21/04/215tarih ve 75850160-104.01.01/21925sayılı  yazısıyla Osmaniye Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır.

Programın Vizyonu:

Mezunlarının   kalitesiyle  kamu  ve  özel  birimlerde  aranılan Yaşlı Bakımı meslek elemanı yetiştiren, öncü ve örnek bir Yaşlı Bakımıönlisans programı olmak.

Programın Misyonu:

Programla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, Yaşlı Bakımı alanında evrensel bilimi temel  alan,  kuramsal  bilgi  birikimini  pratikle  birleştirebilen,  mesleğinin  profesyonel gereklerini yerine getirebilen, almış olduğu eğitimle yaşlı bakım bilgi ve tekniklerini kullanarak bakıma muhtaç yaşlılarıyaşama tutundurma, gelecek kaygısından arındırma, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirme konularında destekleyecek meslek elemanı yetiştirmektir.

Mezuniyet Koşulları:

Resmi gazetede yayımlanan 26/07/2013 tarih ve 28719 sayılı Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 31. Maddesi gereğince mezuniyet, üniversitemizde koşulları aşağıda belirtilen kritelere göre sağlanır.

MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programından mezun olabilmesi için bağlı olduğu program kurulu tarafından belirlenerek Senatoca onaylanan toplam AKTS kredisini alması, varsa stajlarını başarmış olması ve o programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

(2) Öğrencinin mezun olabilmesi için almış olduğu bütün kredili dersleri en az DD notu ile başarmış olması gerekir. Öğrenci daha önce aldığı ve başarısız olduğu (FF, FD, DS) dersleri tekrar alarak en az (DD) ile başarmak zorundadır. Ayrıca, öğrencinin daha önce aldığı ve başarısız olduğu (YS, UB) kredisiz dersleri tekrar alarak (Y) notu ile başarmış olması gerekmektedir.

(3) Öğrenciler alamadıkları veya başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine ilgili Birim Kurulunun onayı ile uygun görülen aynı AKTS kredisini sağlayacak şekilde eşdeğer dersleri alabilir veya bu dersten muaf sayılabilirler. Öğrencilerin dersten muaf sayılması durumunda muaf sayıldığı dersin AKTS kredisine en az eşdeğer başka bir dersi, tek bir dersin gerekli AKTS kredisini sağlamaması durumunda ise, birden fazla dersi almak zorundadır.

(4) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için almaları gereken toplam AKTS Kredisi, ön lisans programlarında 120 ve lisans programlarında 240’tır

Mezunların Kamu ve Özel Sektörde Çalışma Alanları

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, yerel yönetimlere(belediye vb.), vakıflara, derneklere, azınlıklara veya gerçek kişilereait
  • Huzurevleri,
  • Bakım ve/veya Dinlenme Evleri-Merkezleri
  • Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri
  • Güçsüzler Yurdu vb. kurumlarda
 • Evde bakım hizmetlerinde,
 • Hastanelerde,Geriatri-Psikiyatri kliniklerinde
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında
 • UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda uzman gözetiminde çalışabilmektedirler

Dikey Geçiş Olanakları:

ÖSYM’nin 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için yayınladığı kılavuzda; (https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/DGS/tablo2_09062020.pdf ) Yaşlı Bakımı Önlisans Programından mezun olacakların DGS ile başvuracakları lisans programları şunlardır:

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Gerontoloji
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi 
 • Sosyal Hizmet
22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Kampüsü 80000 OSMANİYE/TÜRKİYE
00328827100
03288250966
mehmetisiker@osmaniye.edu.tr