Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Yönetmelik

Yönetmelik

31 Ocak 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27832
YÖNETMELİK
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden:
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı olarak kurulan
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına,
organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (OKÜSEM): Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin örgün lisans ve lisansüstü programları dışında eğitim verdiği
ve araştırma yaptığı tüm alanlarda eğitim, danışmanlık, proje, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri vermek ve
bunlarla ilgili yayınlar yapmak ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin
gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;
a) İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları açmak,
b) Yerleşke içinde ve dışında halkın katılımına açık etkinlikler ve talep edilen konularda kurslar düzenlemek,
c) İnternet yoluyla her yaş için ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak,
ç) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik eğitim programları hazırlamak ve düzenlemek,
d) Uzman konuşmacıların katılacakları seminer ve konferanslar organize etmek,
e) İlgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonunu ilgili birimle işbirliği
içinde yapmak,
f) Üniversite dışındaki gerçek ve tüzel kişilere bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmak, gerektiğinde bunlarla
işbirliği yapmak,
g) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri organize etmek,
ğ) Üniversite dışı kurum, kuruluş ve kişilerle ortak projeler hazırlamak, uygulamak ve/veya
uygulanmasınısağlamak,
h) Üniversite veya Üniversite dışı kurum ve kuruluşların personeli için hizmet içi eğitim faaliyetleri
düzenlemek,
ı) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel yayın yapmak,
i) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer
faaliyetleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri, Koordinasyon Grupları
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır;
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör
tarafındanüç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği
usul ile görevden alınabilir.
(2) Müdür kendine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim
elemanlarıarasından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür yardımcıları Rektör tarafından
görevlendirilir. Müdür istediğinde Müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının
görevi kendiliğinden sona erer.
(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği yardımcısı ya da Yönetim
Kuruluüyelerinden birisi yerine vekâlet eder.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;
a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
b) Danışma Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma
programınıuygulamak ve Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak,
c) Eğitim programlarının başarılı ve amacına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,
ç) Üniversitenin fakülte, enstitü, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki, Merkezin
programlarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak,
d) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler
hazırlamak ya da hazırlatmak ve buna ilişkin diğer faaliyetleri yerine getirmek,
e) Her faaliyet dönemi sonunda veya gerekli görüldüğünde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki
faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,
f) Merkezin faaliyet alanları kapsamında belirtilen etkinliklere katılmak,
g) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin tam gün çalışan öğretim üyeleri
arasındanÜniversite Yönetim Kurulunca önerilen sekiz aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye
olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üye yerine, aynı usulle
yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan
fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır ve başkanlığını Müdür yapar. Yönetim Kurulu
saltçoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
b) Bir eğitim-öğretim yılında yapılacak hizmetleri ve etkinlikleri tespit etmek ve bunların ilanını sağlamak,
c) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirmek,
ç) Verilecek hizmetlerde görev alacaklar ile hizmet alacak kişi ve kuruluşlara ilişkin esasları belirlemek,
d) Her takvim yılı sonunda Üniversitenin fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından gelen
faaliyet raporlarını değerlendirmek ve bunları bir rapor halinde hazırlamak; faaliyet raporlarıyla ilgili
esasları belirlemek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını koordine etmek,
e) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili
esasları belirlemek,
f) Gerekli görülen hallerde Merkezin etkinlikleri ile ilgili konularda geçici koordinasyon grupları oluşturmak
ve bunların çalışmalarını düzenlemek.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin fakülte, enstitü, konservatuar, yüksekokul ve meslek
yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı bölümlerinin yönetim kurullarınca belirlenen birer üyeden oluşur. Danışma
Kuruluüyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Danışma Kuruluna seçilebilir. Süreleri bitmeden
ayrılanüyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.
(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır, Merkez ile ilgili faaliyetleri
değerlendirir, önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini
sağlamaküzere Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak,
b) Merkezin genel strateji ve politikalarının oluşturulmasında önerilerde bulunmak,
c) Her yıl sonunda, Danışma Kurulu üyelerince kendi bulundukları birimlerin Merkezle ilgili faaliyetlerine
ilişkin hazırlayacakları raporları Yönetim Kuruluna bildirmek.
Koordinasyon grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından,
geçici koordinasyon grupları oluşturulabilir. Koordinasyon gruplarının görevleri, görev süreleri ve bu gruplarda görev
alacak kişi sayısına ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun
13 üncümaddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır

 

İletişim
OsmaniyeKorkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
03288271000
okusem@osmaniye.edu.tr