Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
OKÜMERLAB Kullanım Yönergesi


17.06.2020 TARİH VE 2020/19/1 SAYILI SENATO KARARI EKİ.
T.C.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ’NİN
(OKÜMERLAB) YAPILANMASI, YÖNETİMİ VE KULLANIMINA DAİR YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin en uygun şekilde yönetilmesi ve sahip olunan imkânların iş güvenliği standartlarına uygun olarak analiz, araştırma ve eğitime katkı sağlaması için en verimli şekilde kurularak kullanılması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönerge, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yönetimi ve iş güvenliği standartlarına uygun olarak yapılanması ve kullanımı ile ilgili düzenlemeleri ve kuralları kapsar.
Dayanak
MADDE 3
(1) Bu Yönerge, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’nin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4
(1) Bu Yönergede adı geçen;
a) Üniversite, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ni,
b) Birim: Belirli bilim dalları için OKÜMERLAB bünyesindeki analiz, araştırma ve eğitim amaçlı tahsis edilen laboratuvar gruplarını,
c) Birim Sorumlusu: Birimlere ait laboratuvar gruplarından sorumlu olan öğretim elemanını,
d) Laboratuvarlar: Analiz, araştırma veya eğitim amaçlı kullanılan özel donanımlı fiziki mekanları,
e) Laboratuvar Görevlisi: Her bir laboratuvar için görevlendirilmiş öğretim elemanı, biyolog vs. uzman personeli,
f) Laboratuvar Sorumlusu: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne ait olup OKÜMERLAB bünyesinde bulunmayan diğer araştırma laboratuvarlarından sorumlu öğretim elemanını,
g) Müdür: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü
h) Merkez Yönetim Kurulu: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu,


İKİNCİ BÖLÜM
Merkez Laboratuvarlarının Yapılanması, Yönetimi ve Kullanılması ile İlgili Esaslar


Merkez Laboratuvarının Yapılanması ve Yönetimi ile İlgili Esaslar
MADDE 5 (1) Merkeze ait laboratuvarlar, üniversite öğretim üyelerinin teklifi ve Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulur. Kurulan laboratuvarların Laboratuvar Görevlileri, Müdürlük tarafından görevlendirilir.
(2) Merkez laboratuvarlarının adları, mekanları ve hangi amaçla (analiz, araştırma veya eğitim amacıyla) kullanılacağı Birim Sorumlularının görüşü alınarak Müdürlük tarafından belirlenir.
(3) Merkez laboratuvarında bulunan cihaz, alet-edevat ve malzeme, hiyerarşik silsile ile Laboratuvar Görevlisinin, Birim Sorumlusunun ve Müdürlüğün yönetim ve denetimi altında olup bu Yönergede ve ilgili Yönetmelikte yer alan hükümlere tabi olarak yönetilip araştırma, analiz ve eğitim amaçlı olarak kullanıma sunulur.
(4) Merkez Birimleri, mevcut laboratuvarların amacına göre Müdürlük tarafından oluşturulur ve ilgili laboratuvarlar gerekli görüldüğü taktirde Müdürlük tarafından birimlere bağlanır. Birim sorumluları, üniversitenin öğretim elemanları arasından belirlenerek Müdürlük tarafından görevlendirilir.
(5) Merkez laboratuvarında bulunan cihaz, alet-edevat ve malzemenin hangi amaçla (analiz, araştırma veya eğitim amacıyla) kullanılacağı Müdürlük tarafından belirlenir.
(6) Merkez’in analiz için gerekli akreditasyon ihtiyaçları Merkez Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.
Akreditasyon işlemleri, Müdürlük tarafından yürütülür ve denetlenir. Akreditasyon başvuruları ve devamlılığı için Müdürlük Birim Sorumlularını görevlendirebilir.
Merkez Laboratuvarının Kullanılması ile İlgili Esaslar
MADDE 6 (1) Merkez bünyesindeki analiz amaçlı laboratuvarlardaki cihaz, alet-edevat ve malzemeler yalnızca Laboratuvar Görevlileri tarafından kullanılır.
(2) Analiz amaçlı laboratuvarda analiz yapacak olan Laboratuvar Görevlileri, Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı ile cihaz kullanımıyla ilgili sertifika vb. almak üzere eğitime gönderilebilir.
(3) Analiz amaçlı laboratuvarlarda talep üzerine yapılan analizler, Merkez Yönetim Kurulu onayı ile belirlenen ücretlere tabidir.
(4) Analiz amaçlı laboratuvarın analiz imkânları Döner Sermaye hizmetleri çerçevesinde kamu, özel sektör, kişiler vs. tüm toplumun hizmetine sunulur.
MADDE 7 (1) Merkez bünyesindeki araştırma amaçlı laboratuvarlar ve içindeki cihaz, alet-edevat ve malzemeler, talep üzerine aşağıdaki şartları sağlamak kaydıyla Merkez Yönetim Kurulu onayı ile öğretim elemanlarına tahsis edilerek kullanıma sunulur.
a) Araştırma amaçlı laboratuvarların kullanım tarihleri ve saatleri, Merkez Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.
b) Araştırma amaçlı laboratuvarların öğretim elemanlarına tahsis edilerek kullanımı, Merkez Yönetim Kurulu onayı ile belirlenen ücretlere tabidir. Ücret, laboratuvar kullanımını talep eden öğretim elemanının çalışması ile ilgili proje desteği varsa bu projeden parasal pay gösterilerek temin edilebileceği gibi projeden bağımsız olarak da peşinen ödenebilir.
c) Araştırma amaçlı laboratuvarların kullanımını talep eden öğretim elemanını bir bilimsel projeye dahil ise dahil olduğu proje yöneticisi beyanname imzalayarak bu yönerge kurallarına uyulacağını Müdürlüğe taahhüt etmek zorundadır.
d) Araştırma amaçlı laboratuvarların tahsisini talep eden öğretim elemanı, birlikte çalışacağı araştırmacı varsa Merkeze önceden bildirir. Birlikte çalışılan araştırmacılar da yine beyanname imzalayarak bu yönerge kurallarına uyulacağını Müdürlüğe taahhüt etmek zorundadır.
e) Araştırma amaçlı laboratuvarları kullananlar, laboratuvarların kendisine tahsis edildiği zaman ve saat dilimlerinde meydana gelen zararı tazmin etmekle ve kullanılacak sarf malzemelerini kendisi temin etmekle yükümlüdür.
f) Tahsis edilen araştırma amaçlı laboratuvarda, bilimsel proje (TÜBİTAK, BAP, SANTEZ vs.) kapsamında alınarak kurulan demirbaş olabilecek nitelikte ekipman var ise bu ekipman proje sonlandıktan sonra Merkezin envanterine demirbaş olarak kaydedilerek ortak kullanıma sunulur. Merkez envanterine bilimsel projesinin sonlanmasına müteakip demirbaş olabilecek nitelikte ekipman kazandıracak olan öğretim elemanından, proje süresince laboratuvar tahsis ücreti alınmaz. Maddenin bu bendi öğretim elemanı ile Müdürlük arasında yapılan protokol ile uygulamaya konulur.
(2) Merkez, Merkez Yönetim Kurulu onayı ile ar-ge faaliyetleri kapsamında çalışma grupları oluşturarak üretim ve ticari haklarına sahip olacağı yeni bir ürün ya da malzeme geliştirebilir. Bu tür ar-ge faaliyetleri için kullanılacak olan laboratuvarlar, araştırma amaçlı laboratuvarlar olup oluşturulan çalışma grubu üyelerinden herhangi bir laboratuvar tahsis ücreti talep edilmez. Ar-ge faaliyetleri kapsamında yapılacak olan çalışma, herhangi bir proje ya da kişisel araştırmadan bağımsız olup yalnızca Merkez Yönetim Kurulu’nun talep ettiği araştırmaya yönelik olmalıdır.
(3) Araştırma amaçlı laboratuvarlarda, yalnızca araştırmaya yönelik çalımalar yapılabilir. Bu durum beyanname ile taahhüt edilir ve aksine bir durumun tespit edilmesi halinde tahsis ortadan kaldırılır.
(4) Merkez, kendi bünyesinde olmayan ancak Üniversite’ye ait olan diğer araştırma laboratuvarları ile koordineli çalışmalar yürütebilir.
MADDE 8 (1) Eğitim amaçlı laboratuvarlar ve içindeki cihaz, alet-edevat ve malzemeler, aşağıdaki şartları sağlamak kaydıyla ve talep üzerine, öğretim elemanlarına ya da Merkez’de görevli personele Merkez Yönetim Kurulu onayı ile tahsis edilerek eğitim vermek üzere kullandırtılır.
a) Eğitim amaçlı laboratuvarların kullanım tarihleri ve saatleri, Merkez Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.
b) Eğitim amaçlı laboratuvarların tahsis edilerek kullanımı, Merkez Yönetim Kurulu onayı ile belirlenen ücretlere tabidir. Ücret ödemesi MADDE 7’deki hükümlere göre gerçekleştirilir.
c) Eğitim amaçlı laboratuvarları kullananlar, laboratuvarların kendisine tahsis edildiği zaman ve saat dilimlerinde meydana gelen zararı tazmin etmekle ve kullanılacak sarf malzemelerini kendisi temin etmekle yükümlüdür.
(2) Merkez, Laboratuvar Görevlilerinin vereceği kursları Merkez Yönetim Kurulu onayı ile düzenleyebilir.
Bu amaçla kullanılacak olan laboratuvarlar, eğitim amaçlı laboratuvarlardır.
(3) Eğitim amaçlı laboratuvarlarda, yalnızca eğitime yönelik çalımalar yapılabilir. Bu laboratuvarlar başka amaçla kullanılamaz.
Merkez Laboratuvarı Haricindeki Mekanların Kullanılması ile İlgili Esaslar
MADDE 9 (1) Merkez, ürün saklama amaçlı depo vb. mekanların kullanım amaçlarını ihtiyaçlar ve öğretim elemanlarının talepleri doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulu onayı ile belirler. Bu mekanların Merkez ihtiyacı ya da Merkez tarafından yürütülen faaliyetler haricinde kullanımı, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretlere tabidir.
MADDE 10 (1) Merkez’in mekanları, ürün üretimi amacıyla, Merkez Yönetim Kurulu onayı ile üretim departmanı olarak tahsis edilebilir. Üretim departmanlarında çalışacak olan ve sorumlu olan personel Müdürlüğün görevlendirilmesi ile belirlenir. Üretim departmanlarının birimlere bağlı olup olmayacağı Müdürlük tarafından belirlenir.
MADDE 11 (1) Merkez mekanlarının (Laboratuvar, depo vs.) kullanımı ve tahsisi ile ilgili hükümlerde açıkça belirtilmeyen hususlar Müdürlük tarafından mevzuata uygun şekilde kararlaştırılır ve düzenlenir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Laboratuvarlarının Sağlık, Güvenlik ve İhtiyaç Hususları


Merkez Laboratuvarının İş Sağlığı ve Güvenliği
MADDE 12 (1) Merkez Laboratuvarlarını kullanan herkes mevzuatta belirtilen iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak zorundadır. Müdürlük bu hususta gerekli gördüğü taktirde laboratuvarları kullananlardan sertifika beyan etmesini veya beyanname imzalamasını talep edebilir.
(2) Merkez, Laboratuvarlar Görevlilerin Merkez Yönetim Kurulu onayı ile iş sağlığı ve güvenliği veya ilk yardım eğitimlerine gönderebilir.
MADDE 13 (1) Merkezde gerekli olan yazılı/resimli sağlık ve güvenlik işaretlerini uygun yerlere koymak ve eksik olanların giderilmesi, Müdürlüğün sorumluluğundadır ve zorunludur. Müdürlük, sağlık ve güvenlik hususunda gerekli önlemleri alacak uygulamalar yapabilir.
(2) Müdürlük, sağlık ve güvenlik hususlarında önlem almak zorundadır ve önlemler için gerekli teçhizatı üniversitenin ilgili birimine bildirmekle mükelleftir.
Merkez Laboratuvarının İhtiyaçları
MADDE 14 (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı Müdürlük tarafından belirlenerek görevlendirilmek üzere üniversite yönetiminden talep edilir.
(2) Merkezde ihtiyaç duyulan laboratuvar teçhizatları ve sarf malzemelerinin neler olduğu, Laboratuvar Görevlileri veya Birim Sorumlularının teklifi üzerine Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Merkez Yönetim Kurulunun onay verdiği gerekli teçhizat ve sarf malzemeleri Müdürlük tarafından üniversitenin ilgili birimlerinden talep edilir. laboratuvar teçhizatları ve sarf malzemelerinin kullanımı Müdürlük tarafından kontrol edilir.


DÖRDÜCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 15 (1) Bu Yönergede hükmü bulunmayan hallerde ilgili Mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16
(1) Bu Yönerge Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosu onayından sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17
(1) Bu Yönergenin hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü adına Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Araştırma ve Uygulama Merkezi (OKÜMERLAB) Müdürü yürütür.
Geçici Hüküm
MADDE 18
(1) Bu Yönergenin onaylandığı tarihte devam eden laboratuvar çalışması var ise bu çalışmaların tamamlanması için Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı ile süre verilebilir.

İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesi
03288271010
okumerlab@osmaniye.edu.tr