Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Resim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Programın Adı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programı (Türkçe).

 
Programın Tarihçesi

Resim Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) Programı; Resim Ana Sanat Dalı’na bağlı olarak, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında 25 öğrenci ile eğitime başlamıştır. 

 
Kazanılan Derece

Resim Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) Programından mezun olanlar, Resim Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar.

 
Üst Kademeye Geçiş

Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olanlar, doktora/sanatta yeterlik eğitimine başvuramazlar.

 
Mezun İstihdam Olanakları

Resim Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olanlar; bireysel ya da grup olarak sanat eğitimi kurumları oluşturabileceği gibi, sanatsal oluşum ve etkinliklerde yer alabilir. Özel kurum-kuruluşlara sanat eğitimcisi, sanat direktörü olarak görev yapabilirler.

 
Ölçme ve Değerlendirme

Bir dönem boyunca; bir tane yarıyıl içi (vize) ve bir tane de yarıyıl sonu (final) sınavı yapılır.  Dersin öğretim elemanının inisiyatifi doğrultusunda başka sınav ve etkinlikler de gerçekleştirilebilir. Öğrenci başarısı; yarıyıl içi sınavları ile yarıyıl içinde yapılan ödev, uygulama ve benzeri çalışmalardaki başarı düzeyi, yarıyıl sonu sınavı ve dönem projesi sonuçları değerlendirilmek sureti ile belirlenir.

 
Resim Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programının Amacı

Resim alanında; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ulusal ve uluslararası platformda paylaşan, bilimsel nitelikli araştırmalar yaparak alana katkı sağlayan, akademik ortamda kendine yer edinebilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir.  

 
Programa Kabul Koşullları

      Resim Tezsiz Yüksek Lisans 8İkinci Öğretim) Programlarına öğrenci kabulünde; yükseköğretim kurumları ALES puanı aramayabilir. ALES istenildiği takdirde taban puan senatolar tarafından belirlenir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Resim Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programı için gerekli koşulları sağlayan adaylar programa kabul edileceklerdir. Bu kapsamda üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi; Resim, Heykel, Seramik ve Cam, Grafik Tasarım, Baskı Sanatları, Görsel İletişim Tasarımı,  Moda ve Tekstil, Geleneksel Türk Sanatları, Fotoğraf, Çizgi Film-Animasyon, İç Mimarlık, Sahne Dekorları ve Kostümü, El Sanatları Tasarımı bölümleri ve Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Ana Bilim Dalı ilgili bölümlerinden, Teknik ve Mesleki Eğitim Fakültesi ilgili bölümlerinden lisans mezunu olma ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programına başvurma koşullarını yerine getirmiş olma şartı aranmaktadır.

 
Resim Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programı

Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi; en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.  “Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.” Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programında ki derslerin yerine sayılabilir.

 
Resim Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programının Öğrenme Çıktıları
 1. Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları ve gelişmeleri takip edebilme becerisi
 2. Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı,; Türk Milleti’nin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık, Türk Dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsemiş; dil sevgisi ve bilincine sahip; okuma zevki ve alışkanlığı olan ve mesleki anlamda ihtiyaç duyacağı yabancı dili yeteri kadar kullanabilme becerisine sahip olabilme
 3. Plastik sanatların bir dalı olan Resim eğitimine konu olan kuramsal ve uygulamalı bilgilere uzmanlık düzeyinde sahip olabilme ve kullanabilme
 4. Çağdaş sanat pratiklerine uygun yapıt üretimi konusunda uzmanlık düzeyinde bilgi, beceri ve yaratıcılığa sahip olabilme ve kullanabilme
 5. Gözlemleri ve düşünceleri görselleştirmek için gereken pratik becerilere, malzeme ve fikri dönüştürme becerisine sahip olabilme
 6. Projelendirilmiş konu alanlarında uygun teknikler ve doğru yöntemler tercih edebilme konusunda yeterli bilgiye sistematik çalışma pratiğine uzmanlık düzeyinde sahip olabilme
 7. Bireyselleşme sürecinde görsel dil ve anlatım özelliklerini benimseme ve geliştirme becerisine uzmanlık düzeyinde sahip olabilme
 8. Özgün sanat yaklaşımının; özgün düşünceye bağlı olarak gözlemle pekişen, süreçsel bir edinim olduğu konusunda uzmanlık düzeyinde bilgi ve donanıma sahip olabilme
 9. Sanat Tarihi, Sanat Kuramı ve Sanat Eleştirisi adına uzmanlık düzeyinde gerekli olan kuramsal bilgilere sahip olmak. Sanat çalışmalarının gelişiminde, sanat geleneği, sanat tarihi ve görsel kültür, sanat felsefesi ve sanat sosyolojisi gibi disiplinlerden gelen desteğini kullanabilme
 10. Üretilen estetik önermelerin ve uygulamalarının, ulusal ve evrensel ölçekte tarihsel ve toplumsal bağlam üzerinde ki yerini ve durumunu tespit edebilme, inceleyebilme ve değerlendirebilme
 11. Üretilen sanat çalışmalarını çağdaş gelişmelere ve teknolojiye uygun bir estetik düzeyde tüm bileşenleriyle sergileme ve sunma yaklaşımlarını geliştirebilme
 12. Sanat üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırma ve gözleme dayalı, sentez iradesiyle biçimlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme bilincine sahip ö
 13. Sanat çalışması üretim sürecinde, birbirinden farklı bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme
 14. İçinde bulunduğumuz ortamın, sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmaları konu edinebilme
 15. Bilgiye ve gözleme dayalı sanat üretiminin önemine inanarak, sanat ortamının taleplerine, yaygın anlayışlara, yaşanan olaylara gerektiğinde eleştirel bir tavırla yaklaşıp, yorumlama becerisine sahip olabilme
 16. Kamusal alan çalışmalarında, sanat pratiği ile çevresel adaptasyonu sağlayacak uzmanlık düzeyinde bilgi, beceriye sahip olabilme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Mayıs 2024