Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri
 ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER
 I. Yarıyıl
Sıra
No 
  Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
 1.    BMT101 Batı Müziği Tarihi I Z 2 0 0 2 2 2
  Müzik kültürü ve eğitiminde müzik tarihinin yeri ve önemi, müzik tarihinin temel kavramları, ilkçağ uygarlıkları, Ortaçağ, Gotik çağ, Rönesans ve Barok dönemlerinin tarihi ve müziksel özellikleri ve bu konuda seçilmiş örnekler.
 2.    BRC101 Bireysel Çalgı I  Z  1 0 0 1 1 6
  Bireysel çalgıda temel ve teknik davranışlar - Beden ve el pozisyonu; - Staccato, legato, cümleleme. - Etüdler ve alıştırmalar. Çeşitli müzik dönemlerinden öğrencinin düzeyine uygun parçalar -Deşifre çalışmaları. -Müzikal ifade: Cümleleme ve temel nüanslar
 3.   PIY101
Piyano I Z 1 0 0 1 1 6
   Temel piyano teknikleri ve davranışları: Beden ve el pozisyonu; staccato, legato, cümleleme. En az bir tonda dizi (iki el, paralel ) ve kadans. Etüdler ve alıştırmalar. -Temel piyano repertuvarı: Çeşitli müzik dönemlerinden öğrencinin düzeyine uygun parçalar -Deşifraj çalışmaları: İki anahtar -Müzikal ifade: Cümleleme ve temel nüanslar
 4.   TMT101 Temel Müzik Teorisi I Z 2 0 0 2 2 3
   İkişerli ölçüler, yatay-dikey olarak basit, bileşik aralıklar, majör, minör, ( Do majör – La minör) tonlarda birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik, onaltılık, süreleri kapsayan ritmlerle tek ve iki sesli ezgi okuma yazma, majör, minör tonlarda dizi derecelerinin işlevleri, Sol ve Fa anahtarı, pentatonik, kromatik ve diyatonik dizi çalışmaları.
5.    YDL101  İngilizce I Z 2 1 0 3 2.5 5
  Bu derste amaç öğrencilere başlangıç düzeyinde İngilizce okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri kazandırmaktır. Bu bağlamda, derste işlenen konular doğrultusunda, öğrencilere kendilerini İngilizce dilinde başlangıç düzeyinde sözel ve yazılı olarak ifade edebilmeleri için gerekli becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, okuma, anlama, eleştirel yorum ve tartışma; temel sözel becerileri (bireysel, ikili ve grup içi); üst yazı yazma teknikleri, bir sorunu ve o soruna dair çözümleri ele alan kompozisyon yazımı, konuşma hazırlama teknikleri kendini tanıtmak, yaşadığı şehri tanıtabilmek, meslek grupları, ulaşım araçları ve bazı temel terimler gibi temel konulara ağırlık verilerek öğrencilerin İngilizceye genel bir giriş yapmaları hedeflenmektedir.
 6.    ATA101  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Z 2 0 0 2 2 2
  Ders kapsamında modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler ele alınmaktadır. Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. Dersin amacı, öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda kurulduğunu anlatmak, Atatürkçü Düşünce’yi ve onun dayandığı felsefeyi, ilkeleri ve bunun yanında çağdaş değerleri benimsetmektir.
 7.    TDL101  Türk Dili I Z 2 0 0 2 2 2
  Dersin amacı öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilerek yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmektir. Bu ders kapsamında öğrencilere akademik metin kavramı tanıtılmakta, alan ile ilgili akademik okumalar yapılırken eleştirel düşünme araçları da sunulmaktadır. Okunan akademik metinler dönem boyunca hem yapısal hem de içerik odaklı incelenmektedir.
 8.    DOY101  Dijital Okuryazarlık Z 2 0 0 2 2 3
  Dijital okuryazarlık bireylerin bilişim teknolojilerini ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilme becerisidir. Bu beceri anlamlı edinimlerin gerçekleşmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu ders öğrencilere akıllı cihazlar ve sosyal ağların temel prensipleri, topluluklar ve sosyal medya ile etkileşim, bilgiye ulaşma onu analiz etme, eleştirel düşünme gibi beceriler kazandırmayı amaçlar. Ders kapsamında, dijital okuryazarlık kavramı ve dijital teknolojileri kullanırken insanların bilgiyi bulma, kullanma, özetleme, değerlendirme, yaratma ve iletişim kurma yolları gibi konular ele alınacaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 II. Yarıyıl
 Sıra
No
  Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
 1.   BRC102 Bireysel Çalgı II Z 1 0 0 1 1 6
  Bireysel çalgıda temel ve teknik davranışlar - Beden ve el pozisyonu; - Staccato, legato, cümleleme. - Etüdler ve alıştırmalar. -Çeşitli müzik dönemlerinden öğrencinin düzeyine uygun parçalar -Deşifre çalışmaları. -Müzikal ifade: Cümleleme ve temel nüanslar
 2.   BMT102 Batı Müziği Tarihi II  Z 2 0 0 2 2 2
  Batı müzik kültürünün geçirmiş olduğu evreler, tarihsel kökleri; Orta Çağ, Rönesans, Barok, Klasik, Romantik dönem ile 20. yy ve günümüze kadar olan süreçteki farklı oluşum ve gelişen akımlar; bu süreçteki Batı müzik kültürünün müzik teorisi, çalgıları, oluşan müzik türleri ve başlıca bestecileri; dönemlere göre farklılaşan edebî, mimari, siyasi ve sosyal özellikler ve birbiriyle olan sanatsal ilişkileri.
 3.   PIY102 Piyano II Z 1 0 0 1 1 6
  Temel piyano teknikleri ve davranışları: Beden ve el pozisyonu; Gürlük terimlerinin icrası. En az bir tonda dizi (iki el, paralel ) ve kadans. Etüdler ve alıştırmalar. -Temel piyano repertuvarı: Çeşitli müzik dönemlerinden öğrencinin düzeyine uygun parçalar -Deşifraj çalışmaları: İki anahtar -Müzikal ifade: Cümleleme ve temel nüanslar
 4.   TMT102  Temel Müzik Teorisi II Z 2 2 0 2 2 2
  İkişerlive üçerli ölçüler, majör,minör (2 diyez ve 2 bemollü) tonlarda ezgi okuma, yazma ve yaratma, üçsesli akorlar (majör, minör, eksik, artık ) ve çevrimleri,. Majör, minör tonlarda I, IV, V derece bağlantıları, iki sesli dikte çalışmaları, form bilgisi (motif, cümle ve dönem).
 5.    YDL102  İngilizce II Z 2 1 0 3 2.5 5
  İngilizce 2 dersi, öğrencilerin temel İngilizce bilgisini arttırmayı hedefler. Dersin içeriği, öğrencinin temel konularda kendisini ifade etmesini ve cümleler kurarken kullanacağı temel dilbilgisi yapılarını içerir. Dersin amacı, öğrencilere lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı ve okuduğunu anlama becerilerini kazandırmaktır.
 6.    ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Z 2 0 0 2 2 2
  Bu ders kapsamında siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ve 1950 -1960 yılları arası Türkiye ele alınmaktadır.
 7.    TDL102  Türk Dili II Z 2 0 0 2 2 2
  Bu ders kapsamında öğrencilere akademik yazma becerilerini kazandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, Türkçe metin oluşturma, metnin bölümlerini oluşturma ve alıntı yapma, aynı zamanda da sözlü anlatım becerilerinin kazandırılmasına yönelik hem teorik hem de pratik çalışmalar yapılmaktadır.
 8.   DNE102  Dinleyici Eğitimi Z 2 2 0 2 2 2
  Duymak ve dinlemek kavramları ile bu kavramlar arasındaki farkların ortaya konulması - Konser, dinleti, resital kavramları ile bu kavramlar arasındaki farkların ortaya konulması - Canlı performans ve kayıtlar arasındaki müzikal ve işitsel farklılıklar - Konserlere yönelik olarak yapılması gereken ön hazırlıklar ve zaman kontrolü - Konser esnasında sergilenmesi gereken ideal dinleyici davranışlarının belirtilmesi - Klasik müzik konserlerinde sıklıkla kullanılan terimler ve formların incelenmesi - Klasik müzik bestecilerinin hayatları ve eserleri hakkında bilgiler ve örnekler verilmesi - Orkestra çeşitleri ve düzeni hakkında bilgi verilmesi - Orkestra şefinin görev ve sorumluluklarının ele alınması.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 III. Yarıyıl
Sıra
No 
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
 1.  ARM103 ARMONİ I
Z 2 0 0 2 2 3
Majör ve minör dizilerin ortak sesi olan ve olmayan tüm derecelerini üç sesli akorlarla birbirine bağlayabilme
 2.  BRC103 BİREYSEL ÇALGI III  Z  1 0 0 1 1 6
Aşamalı olarak başlangıç üstü düzeyindeki teknik ve etüt uygulamaları, evrensel nitelikteki eserlerden oluşan örnekler ve eğitim müziği amaçlı, çalgıya özgü öğrenme ilke ve teknikleri.
 3.  CSK103 ÇOK SESLİ KORO I Z 2 0 0 2 2 2
Koroda seslerin sınıflandırılması, koroda ses sağlığının korunması için genel bilgiler, Sesi doğru yerde üretme, yayma ve solunumu denetleme alıştırmaları, gevşeme hareketleri, dil ve konuşma alıştırmaları, düzeye uygun tek sesli kanon ve çok sesli eserlerin öğretilmesi.
 4. MIO103 MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA I Z 2 0 0 2 2 3
İkişerli ölçüler, yatay-dikey olarak basit, bileşik aralıklar, majör, minör, ( Do majör – La minör) tonlarda birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik, onaltılık, süreleri kapsayan ritmlerle tek ve iki sesli ezgi okuma yazma, majör, minör tonlarda dizi derecelerinin işlevleri, Sol ve Fa anahtarı, pentatonik, kromatik ve diyatonik dizi çalışmaları.
5. ODM103 ODA MÜZİĞİ I Z 2 0 0 2 2 3
Orkestra teknikleri, orkestra repertuarı, dönem ve stil teknikleri.
 6.  PIY103 PİYANO103 Z 2 0 0 2 2 2
Piyano temel tekniklerinden legato tekniğine ek olarak staccato tekniği ve uygulamalı çalışmalar. Parmak alıştırmaları, dizi çalışmaları, deşifre çalışmaları. Küçük ölçekli parçaların müzikal analiz açısından incelenmesi ve müziksel ifade ile ilgili uygulamalar. Düzeye uygun etütler ve eser çalışmaları.
 7. TAR103 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ I Z 2 0 0 2 2 2
Türk müzik kültürünün tarihsel kaynakları. İslam öncesi dönemde, Türk topluluklarında müzik. Asya Türk toplumları ve çevre müzik kültürleri ile etkileşimler. Türklerin Batı’ya göçleri ve İslam kültürüyle tanışmaları. İslami dönemde Türk Müziği. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri ve Bizans’la ilişkileri. Türklerden önce Anadolu’da müzik. Orta Çağ İslam dünyasında müzik teorisi ve Eski Grek kaynaklarıyla ilişkileri. Sistemci Okul’un önemli temsilcileri. Osmanlılarda müzik teorisi, çalgılar, türler, başlıca besteciler, Osmanlı dönemi müzik yazmaları. Batılılaşma sürecinde Türk Müziği. Cumhuriyet döneminde müzik politikaları. Günümüzde Türk müzik kültürü: popüler türler, eğitim müziği.
 8.  TEO103 TÜRK MÜZİĞİ TEORİSİ I Z 2 0 0 2 2 2
Türk Sanat Müziğinde makam, dizi, seyir, durak, güçlü, tiz durak, karar, yarım karar, asma kalış kavramlarının kuram ve uygulamada kullanımı
 9.         TMK103       TÜRK MÜZİĞİ KOROSU I                                                                              Z            2       0      0         2                2                           2
 

Türk Sanat Müziğinde makam, dizi, seyir, durak, güçlü, tiz durak, karar, yarım karar, asma kalış kavramlarının kuram ve uygulamada kullanımı

 10.         SKA103         SOSYO-KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ        S    2  0  0  2  2   2
   Ders içeriği sosyal-kültürel antropolojinin ana kavramları, kuramları ve temel konu başlıkları ile antropologların çalışma yöntemlerine ilişkin anlatı, okuma ve tartışmaların yanı sıra belgesel gösterimlerinden oluşmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 IV. Yarıyıl
Sıra
No 
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
 1.  ARM104 ARMONİ II
Z 2 0 0 2 2 3
Majör ve minör dizilerin ortak sesi olan ve olmayan tüm derecelerini üç sesli akorlarla birbirine bağlayabilme
 2.  BRC104 BİREYSEL ÇALGI IV  Z  1 0 0 1 1 6
Aşamalı olarak başlangıç üstü düzeyindeki teknik ve etüt uygulamaları, evrensel nitelikteki eserlerden oluşan örnekler ve eğitim müziği amaçlı, çalgıya özgü öğrenme ilke ve teknikleri.
 3.  CSK104 ÇOK SESLİ KORO II Z 2 0 0 2 2 2
Koroda seslerin sınıflandırılması, koroda ses sağlığının korunması için genel bilgiler, Sesi doğru yerde üretme, yayma ve solunumu denetleme alıştırmaları, gevşeme hareketleri, dil ve konuşma alıştırmaları, düzeye uygun tek sesli kanon ve çok sesli eserlerin öğretilmesi.
 4. MIO104 MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA II Z 2 0 0 2 2 3
İkişerli ölçüler, yatay-dikey olarak basit, bileşik aralıklar, majör, minör, ( Do majör – La minör) tonlarda birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik, onaltılık, süreleri kapsayan ritmlerle tek ve iki sesli ezgi okuma yazma, majör, minör tonlarda dizi derecelerinin işlevleri, Sol ve Fa anahtarı, pentatonik, kromatik ve diyatonik dizi çalışmaları.
5. ODM104 ODA MÜZİĞİ II Z 2 0 0 2 2 3
Orkestra teknikleri, orkestra repertuarı, dönem ve stil teknikleri.
 6.  PIY104 PİYANO104 Z 2 0 0 2 2 2
Piyano temel tekniklerinden legato tekniğine ek olarak staccato tekniği ve uygulamalı çalışmalar. Parmak alıştırmaları, dizi çalışmaları, deşifre çalışmaları. Küçük ölçekli parçaların müzikal analiz açısından incelenmesi ve müziksel ifade ile ilgili uygulamalar. Düzeye uygun etütler ve eser çalışmaları.
 7. TAR104 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ II Z 2 0 0 2 2 2
Türk müzik kültürünün tarihsel kaynakları. İslam öncesi dönemde, Türk topluluklarında müzik. Asya Türk toplumları ve çevre müzik kültürleri ile etkileşimler. Türklerin Batı’ya göçleri ve İslam kültürüyle tanışmaları. İslami dönemde Türk Müziği. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri ve Bizans’la ilişkileri. Türklerden önce Anadolu’da müzik. Orta Çağ İslam dünyasında müzik teorisi ve Eski Grek kaynaklarıyla ilişkileri. Sistemci Okul’un önemli temsilcileri. Osmanlılarda müzik teorisi, çalgılar, türler, başlıca besteciler, Osmanlı dönemi müzik yazmaları. Batılılaşma sürecinde Türk Müziği. Cumhuriyet döneminde müzik politikaları. Günümüzde Türk müzik kültürü: popüler türler, eğitim müziği.
 8.  TEO104 TÜRK MÜZİĞİ TEORİSİ II Z 2 0 0 2 2 2
Türk Sanat Müziğinde makam, dizi, seyir, durak, güçlü, tiz durak, karar, yarım karar, asma kalış kavramlarının kuram ve uygulamada kullanımı
 9.         TMK104       TÜRK MÜZİĞİ KOROSU II                                                                              Z            2       0      0         2                2                           2
 

Türk Sanat Müziğinde makam, dizi, seyir, durak, güçlü, tiz durak, karar, yarım karar, asma kalış kavramlarının kuram ve uygulamada kullanımı

 10.         MZS104         MÜZİK SOSYOLOJİSİ       S    2  0  0  2  2   2
   Toplumda müziğin rolünü anlamak ve bu konudaki sosyolojik perspektifleri incelemek dersin ana amacıdır. Müziğin üretimi, insanların müziğe yüklediği toplumsal anlam, sosyal statü göstergesi olarak müzik, insanların geçmişinin müzik yapmalarındaki rolü gibi konular da incelenecektir.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 V. Yarıyıl
Sıra
No 
  Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
 1.    ART105 Araştırma Teknikleri I Z 2 0 0 2 2 6
  Alan Araştırması yöntemlerinin öğrencinin seçtiği alan üzerinde uygulamalı çalışması. Etnografik alan notu yazımı, araştırmanın planlanması, derleme ve görüşme yöntemleri, araştırmacının rolü, etik kuralların irdelenmesi ve alan araştırmasında ses ve görüntü kaydı, fotoğraf çekimi, aletlerin kullanımı üzerine teknik bilgilerin kazanımı.
 2.    BRC105 Bireysel Çalgı V  Z  1 0 0 1 1 6
  Bireysel çalgıda temel ve teknik davranışlar - Beden ve el pozisyonu; - Staccato, legato, cümleleme. - Etüdler ve alıştırmalar. Çeşitli müzik dönemlerinden öğrencinin düzeyine uygun parçalar -Deşifre çalışmaları. -Müzikal ifade: Cümleleme ve temel nüanslar
 3.   ODM105
Oda Müziği III Z 1 0 0 2 2 3
   Orkestra teknikleri, orkestra repertuarı, dönem ve stil teknikleri.
 4.   TMK105 Türk Müziği Korosu III Z 2 0 0 2 2 2
   Türk Sanat Müziğinde makam, dizi, seyir, durak, güçlü, tiz durak, karar, yarım karar, asma kalış kavramlarının kuram ve uygulamada kullanımı
5.    BMF105  Batı Müziği Formları I Z 2 0 0 2 2 6
  Biçim kavramı ve gerekliliği, müzikte biçimin temel öğeleri, motif, cümle, dönem (periyod) ve arasındaki ilişkiler; Klasik Batı müziğinde kullanılan şarkı formları, çeşitleme, suit, rondo, sonat, sonat allegrosu formu, füg, diğer tür ve biçimler. Uluslararası Popüler Müzikte biçimler.
 6.   CSK105  Çok Sesli Koro III Z 2 0 0 2 2 2
  Koroda seslerin sınıflandırılması, koroda ses sağlığının korunması için genel bilgiler, Sesi doğru yerde üretme, yayma ve solunumu denetleme alıştırmaları, gevşeme hareketleri, dil ve konuşma alıştırmaları, düzeye uygun tek sesli kanon ve çok sesli eserlerin öğretilmesi.
 7.    MIO105  Müziksel İşitme Okuma III Z 2 0 0 2 2 2
  İkişerli ölçüler, yatay-dikey olarak basit, bileşik aralıklar, majör, minör, ( Do majör – La minör) tonlarda birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik, onaltılık, süreleri kapsayan ritmlerle tek ve iki sesli ezgi okuma yazma, majör, minör tonlarda dizi derecelerinin işlevleri, Sol ve Fa anahtarı, pentatonik, kromatik ve diyatonik dizi çalışmaları.
 8.    SNT105  Sanat Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3
  Sanatın tanımı ve türleri, sanatın başlangıcından itibaren tarihi devirlere kadar ana hatları ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 VI. Yarıyıl
Sıra
No 
  Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
 1.    ART106 Araştırma Teknikleri II Z 2 0 0 2 2 6
  Alan Araştırması yöntemlerinin öğrencinin seçtiği alan üzerinde uygulamalı çalışması. Etnografik alan notu yazımı, araştırmanın planlanması, derleme ve görüşme yöntemleri, araştırmacının rolü, etik kuralların irdelenmesi ve alan araştırmasında ses ve görüntü kaydı, fotoğraf çekimi, aletlerin kullanımı üzerine teknik bilgilerin kazanımı.
 2.    BRC106 Bireysel Çalgı VI  Z  1 0 0 1 1 6
  Bireysel çalgıda temel ve teknik davranışlar - Beden ve el pozisyonu; - Staccato, legato, cümleleme. - Etüdler ve alıştırmalar. Çeşitli müzik dönemlerinden öğrencinin düzeyine uygun parçalar -Deşifre çalışmaları. -Müzikal ifade: Cümleleme ve temel nüanslar
 3.   ODM106
Oda Müziği IV Z 1 0 0 2 2 3
   Orkestra teknikleri, orkestra repertuarı, dönem ve stil teknikleri.
 4.   TMK106 Türk Müziği Korosu IV Z 2 0 0 2 2 2
   Türk Sanat Müziğinde makam, dizi, seyir, durak, güçlü, tiz durak, karar, yarım karar, asma kalış kavramlarının kuram ve uygulamada kullanımı
5.    BMF106  Batı Müziği Formları II Z 2 0 0 2 2 6
  Biçim kavramı ve gerekliliği, müzikte biçimin temel öğeleri, motif, cümle, dönem (periyod) ve arasındaki ilişkiler; Klasik Batı müziğinde kullanılan şarkı formları, çeşitleme, suit, rondo, sonat, sonat allegrosu formu, füg, diğer tür ve biçimler. Uluslararası Popüler Müzikte biçimler.
 6.   CSK106  Çok Sesli Koro IV Z 2 0 0 2 2 2
  Koroda seslerin sınıflandırılması, koroda ses sağlığının korunması için genel bilgiler, Sesi doğru yerde üretme, yayma ve solunumu denetleme alıştırmaları, gevşeme hareketleri, dil ve konuşma alıştırmaları, düzeye uygun tek sesli kanon ve çok sesli eserlerin öğretilmesi.
 7.    MIO106  Müziksel İşitme Okuma IV Z 2 0 0 2 2 2
  İkişerli ölçüler, yatay-dikey olarak basit, bileşik aralıklar, majör, minör, ( Do majör – La minör) tonlarda birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik, onaltılık, süreleri kapsayan ritmlerle tek ve iki sesli ezgi okuma yazma, majör, minör tonlarda dizi derecelerinin işlevleri, Sol ve Fa anahtarı, pentatonik, kromatik ve diyatonik dizi çalışmaları.
 8.    SNT106  Sanat Tarihi II Z 2 0 0 2 2 3
  Sanatın tanımı ve türleri, sanatın başlangıcından itibaren tarihi devirlere kadar ana hatları ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
COMPULSORY AND ELECTIVE COURSES
FIRST YEAR 1. SEMESTER
NO  COURSE CODE  COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.  BMT101 History of Western Music I C 2 0 2 2
The place and importance of music history in music culture and education, basic concepts of music history, ancient civilizations, history and musical features of the Medieval, Gothic, Renaissance and Baroque periods and selected examples on this subject.
 2.  BRC101  Individual Instrument I C 1 0 1 6
Basic and technical behaviors in individual instrument - Body and hand position; - Staccato, legato, phrasing. - Studies and exercises. Pieces from various musical periods suitable for the level of the student -Speaking exercises. -Musical expression: Phrase and basic nuances
 3.  PIY101 Piano I C 1 0 1 6
Basic piano techniques and behaviors: Body and hand position; staccato, legato, phrasing. Scale (two hands, parallel) and cadence in at least one tone. Studies and exercises. -Basic piano repertoire: Pieces from various musical periods suitable for the level of the student -Sounding exercises: Two keys -Musical expression: Sentence and basic nuances
 4. TMT101  Basic Music Theory I C 2 0 2 3
Pair measures, horizontally-vertical simple, compound intervals, major, minor, (C major - A minor) tones one, two, four, eighth, hexadecimal, with rhythms covering durations, single and dichotomous melodies, reading and writing, scale in major and minor tones Functions of degrees, Key of Sol and Fa, pentatonic, chromatic and diatonic scale studies.
5.  YDL101  ENGLISH I C 2 1 2.5 5
The aim of this course is to provide students with basic English reading, listening, speaking and writing skills. In this context, in line with the topics covered in the course, it is aimed to provide students with the necessary skills to express themselves verbally and in writing in the elementary level in English. Within the scope of the course, it is aimed for students to make a general introduction to English by focusing on basic topics such as reading, understanding, critical comment and discussion, basic verbal skills (individual, pair and group), writing techniques, writing a composition that deals with a problem and its solutions, speech preparation techniques, introducing themselves, introducing the city they live in, professional groups, transportation vehicles and some basic terms.
 6.  ATA101  PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS I C 2 0 2 2
Within the scope of the course, the birth of modern Turkey and the events, ideas and principles in the development process are discussed.The content of the course covers the history of the Turkish nation's revolution under the leadership of Atatürk. The reasons for the collapse of the Ottoman Empire are examined, and how the Republic of Turkey was established from a destroyed state is evaluated in the light of documents. The aim of the course is to explain to the university youth under which conditions the Republic of Turkey was founded and to make them adopt Atatürkist Thought and its philosophy, principles, as well as contemporary values.
 7.  TDL101  TURKISH LANGUAGE I C 2 0 2 2
The aim of the course is to develop students' ability to use Turkish language correctly and effectively in written and oral expression by knowing the features and rules of Turkish language. Within the scope of this course, students are introduced to the concept of academic text, and critical thinking tools are provided while making academic readings about the field. Academic texts read are examined both structurally and content-oriented throughout the semester.
 8.  DOY101  DIGITAL LITERACY C 2 0 2 3
Digital literacy is the ability of individuals to use information technologies in line with their needs. This skill directly contributes to the realization of meaningful acquisitions. This course aims to provide students with skills such as the basic principles of smart devices and social networks, interaction with social communities and social media, accessing information, analyzing it, and critical thinking. Within the scope of the course, subjects such as the concept of digital literacy and the ways people find, use, summarize, evaluate, create and communicate information while using digital technologies will be discussed.
 Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
COMPULSORY AND ELECTIVE COURSES
FIRST YEAR 2. SEMESTER
NO  COURSE CODE  COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.  BMT102 History of Western Music II C 2 0 2 2
The place and importance of music history in music culture and education, basic concepts of music history, ancient civilizations, history and musical features of the Medieval, Gothic, Renaissance and Baroque periods and selected examples on this subject.
 2.  BRC102  Individual Instrument II C 1 0 1 6
Basic and technical behaviors in individual instrument - Body and hand position; - Staccato, legato, phrasing. - Studies and exercises. Pieces from various musical periods suitable for the level of the student -Speaking exercises. -Musical expression: Phrase and basic nuances
 3.  PIY102 Piano II C 1 0 1 6
Basic piano techniques and behaviors: Body and hand position; staccato, legato, phrasing. Scale (two hands, parallel) and cadence in at least one tone. Studies and exercises. -Basic piano repertoire: Pieces from various musical periods suitable for the level of the student -Sounding exercises: Two keys -Musical expression: Sentence and basic nuances
 4. TMT102  Basic Music Theory II C 2 0 2 3
Pair measures, horizontally-vertical simple, compound intervals, major, minor, (C major - A minor) tones one, two, four, eighth, hexadecimal, with rhythms covering durations, single and dichotomous melodies, reading and writing, scale in major and minor tones Functions of degrees, Key of Sol and Fa, pentatonic, chromatic and diatonic scale studies.
5.  YDL102  ENGLISH II C 2 1 2.5 5
The aim of this course is to provide students with basic English reading, listening, speaking and writing skills. In this context, in line with the topics covered in the course, it is aimed to provide students with the necessary skills to express themselves verbally and in writing in the elementary level in English. Within the scope of the course, it is aimed for students to make a general introduction to English by focusing on basic topics such as reading, understanding, critical comment and discussion, basic verbal skills (individual, pair and group), writing techniques, writing a composition that deals with a problem and its solutions, speech preparation techniques, introducing themselves, introducing the city they live in, professional groups, transportation vehicles and some basic terms.
 6.  ATA102  PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS II C 2 0 2 2
Within the scope of the course, the birth of modern Turkey and the events, ideas and principles in the development process are discussed.The content of the course covers the history of the Turkish nation's revolution under the leadership of Atatürk. The reasons for the collapse of the Ottoman Empire are examined, and how the Republic of Turkey was established from a destroyed state is evaluated in the light of documents. The aim of the course is to explain to the university youth under which conditions the Republic of Turkey was founded and to make them adopt Atatürkist Thought and its philosophy, principles, as well as contemporary values.
 7.  TDL102  TURKISH LANGUAGE II C 2 0 2 2
The aim of the course is to develop students' ability to use Turkish language correctly and effectively in written and oral expression by knowing the features and rules of Turkish language. Within the scope of this course, students are introduced to the concept of academic text, and critical thinking tools are provided while making academic readings about the field. Academic texts read are examined both structurally and content-oriented throughout the semester.
 8. DNE102   Listener Education C 2 0 2 2
To reveal the concepts of hearing and listening and the differences between these concepts - To reveal the concepts of concert, concert, recital and the differences between these concepts - Musical and auditory differences between live performance and recordings - Preliminary preparations and time control for concerts - Exhibiting during the concert specifying the ideal listener behaviors required - Examining the terms and forms frequently used in classical music concerts - Giving information and examples about the lives and works of classical music composers - Giving information about the types and order of the orchestra - Addressing the duties and responsibilities of the conductor.
 Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
SECOND YEAR 3. SEMESTER
NO  COURSE CODE  COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.   ARM103 HARMONY I C 2 0 2 3
Being able to connect all the degrees of major and minor scales with and without a common sound with three-voice chords.
 2. BRC103  INDIVIDUAL INSTRUMENT III C 1 0 1 6
Technique and etude applications at the beginner level gradually, examples of universal works, and instrument-specific learning principles and techniques for educational music purposes.
 3. CSK103 Polyphonic Choir I C 2 0 2 2
Classification of voices in the choir, general information for the preservation of vocal health in the choir, exercises to produce the sound in the right place, spreading it and controlling the breathing, relaxation movements, language and speech exercises, teaching monophonic canon and polyphonic works suitable for the level.
 4. MIO103  MUSICAL HEARING READING I C 2 0 2 3
Pair measures, horizontally-vertical simple, compound intervals, major, minor, (C major - A minor) tones one, two, four, eighth, hexadecimal, with rhythms covering durations, single and dichotomous melodies, reading and writing, scale in major and minor tones Functions of degrees, Key of Sol and Fa, pentatonic, chromatic and diatonic scale studies.
5.  ODM103  CHAMBER MUSIC I C 2 0 2 3
Orchestral techniques, orchestral repertoire, period and style techniques.
 6.   PIY103  PIANO C 1 0 1 6
In addition to the legato technique, which is one of the basic piano techniques, staccato technique and applied studies. Finger exercises, series exercises, sight-reading exercises. Examination of small-scale pieces in terms of musical analysis and applications related to musical expression. Etudes and works of art suitable for the level.
 7. TAR103 HISTORY OF TURKISH MUSIC I C 2 0 2 2
Historical sources of Turkish music culture. Music in Turkish communities in the pre-Islamic period. Interactions with Asian Turkish societies and surrounding music cultures. Migration of Turks to the West and their acquaintance with Islamic culture. Turkish Music in the Islamic period. Settlement of Turks in Anatolia and their relations with Byzantium. Music in Anatolia before the Turks. Music theory in the medieval Islamic world and its relations with Ancient Greek sources. Important representatives of the Systemic School. Music theory in the Ottomans, instruments, genres, major composers, Ottoman period music manuscripts. Turkish Music in the Westernization Process. Music policies in the Republican period. Turkish music culture today: popular genres, educational music.
 8.  TEO103  TURKISH MUSIC THEORY I C 2 0 2 2
The use of the concepts of mode, scale, movement, stop, strong, treble stop, decision, half-decision, suspended stay in theory and practice in Turkish Art Music.
  9.            TMK103                    TURKISH MUSIC CHOIR I                            C        2    0   2          2
   The use of the concepts of mode, scale, movement, stop, strong, treble stop, decision, half-decision, suspended stay in theory and practice in Turkish Art Music.
 10.             SKA103                    SOCIO-CULTURAL ANTHROPOLOGY        E        2    0    2        2
   The course content consists of narratives, readings and discussions on the main concepts, theories and main topics of social-cultural anthropology, as well as the working methods of anthropologists, as well as documentary screenings.
 Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
SECOND YEAR 4. SEMESTER
NO  COURSE CODE  COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.   ARM104 HARMONY II C 2 0 2 3
Being able to connect all the degrees of major and minor scales with and without a common sound with three-voice chords.
 2. BRC104  INDIVIDUAL INSTRUMENT IV C 1 0 1 6
Technique and etude applications at the beginner level gradually, examples of universal works, and instrument-specific learning principles and techniques for educational music purposes.
 3. CSK104 Polyphonic Choir II C 2 0 2 2
Classification of voices in the choir, general information for the preservation of vocal health in the choir, exercises to produce the sound in the right place, spreading it and controlling the breathing, relaxation movements, language and speech exercises, teaching monophonic canon and polyphonic works suitable for the level.
 4. MIO104  MUSICAL HEARING READING II C 2 0 2 3
Pair measures, horizontally-vertical simple, compound intervals, major, minor, (C major - A minor) tones one, two, four, eighth, hexadecimal, with rhythms covering durations, single and dichotomous melodies, reading and writing, scale in major and minor tones Functions of degrees, Key of Sol and Fa, pentatonic, chromatic and diatonic scale studies.
5.  ODM104  CHAMBER MUSIC II C 2 0 2 3
Orchestral techniques, orchestral repertoire, period and style techniques.
 6.   PIY104  PIANO IV C 1 0 1 6
In addition to the legato technique, which is one of the basic piano techniques, staccato technique and applied studies. Finger exercises, series exercises, sight-reading exercises. Examination of small-scale pieces in terms of musical analysis and applications related to musical expression. Etudes and works of art suitable for the level.
 7. TAR104 HISTORY OF TURKISH MUSIC II C 2 0 2 2
Historical sources of Turkish music culture. Music in Turkish communities in the pre-Islamic period. Interactions with Asian Turkish societies and surrounding music cultures. Migration of Turks to the West and their acquaintance with Islamic culture. Turkish Music in the Islamic period. Settlement of Turks in Anatolia and their relations with Byzantium. Music in Anatolia before the Turks. Music theory in the medieval Islamic world and its relations with Ancient Greek sources. Important representatives of the Systemic School. Music theory in the Ottomans, instruments, genres, major composers, Ottoman period music manuscripts. Turkish Music in the Westernization Process. Music policies in the Republican period. Turkish music culture today: popular genres, educational music.
 8.  TEO104  TURKISH MUSIC THEORY II C 2 0 2 2
The use of the concepts of mode, scale, movement, stop, strong, treble stop, decision, half-decision, suspended stay in theory and practice in Turkish Art Music.
  9.            TMK104                    TURKISH MUSIC CHOIR II                            C        2    0   2          2
   The use of the concepts of mode, scale, movement, stop, strong, treble stop, decision, half-decision, suspended stay in theory and practice in Turkish Art Music.
 10.            MZS104                   MUSIC SOCIOLOGY        E        2    0    2        2
   The main aim of the course is to understand the role of music in society and to examine sociological perspectives on this subject. The production of music, the social meaning that people attribute to music, music as an indicator of social status, the role of people's past in making music will also be examined.
 Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
THIRD YEAR 5. SEMESTER
NO  COURSE CODE  COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1. ART105 Research Techniques I C 2 0 2 6
Applied study of Field Research methods on the student's chosen field. Ethnographic field note writing, research planning, compilation and interview methods, the role of the researcher, examination of ethical rules, and acquisition of technical knowledge on audio and video recording, photographing, use of tools in field research.
 2.  BRC105  Individual Instrument V C 1 0 1 6
Basic and technical behaviors in individual instrument - Body and hand position; - Staccato, legato, phrasing. - Studies and exercises. Pieces from various musical periods suitable for the level of the student -Speaking exercises. -Musical expression: Phrase and basic nuances
 3.  BMF105 Western Music Forms I C 2 0 2 6
The concept of form and its necessity, the basic elements of form in music, motif, sentence, period (period) and the relations between them; Song forms used in Western classical music, variation, suite, rondo, sonata, sonata allegro form, fugue, other genres and forms. Formats in International Popular Music.
 4. ODM105  CHAMBER MUSIC III C 2 0 2 3
Orchestral techniques, orchestral repertoire, period and style techniques.
5.  SNT105 Art History I C 2 0 2 3
The definition and types of art, the main lines from the beginning of art to historical periods are discussed.
 6. MIO105  MUSICAL HEARING READING III C 2 0 2 3
Pair measures, horizontally-vertical simple, compound intervals, major, minor, (C major - A minor) tones one, two, four, eighth, hexadecimal, with rhythms covering durations, single and dichotomous melodies, reading and writing, scale in major and minor tones Functions of degrees, Key of Sol and Fa, pentatonic, chromatic and diatonic scale studies.
 7.  CSK105  Polyphonic Choir III C 2 0 2 2
Classification of voices in the choir, general information for the preservation of vocal health in the choir, exercises to produce the sound in the right place, spreading it and controlling the breathing, relaxation movements, language and speech exercises, teaching monophonic canon and polyphonic works suitable for the level.
 8.            TMK105           TURKISH MUSIC CHOIR III          C 2 0 2 2
The use of the concepts of mode, scale, movement, stop, strong, treble stop, decision, half-decision, suspended stay in theory and practice in Turkish Art Music.
 Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
THIRD YEAR 6. SEMESTER
NO  COURSE CODE  COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1. ART106 Research Techniques II C 2 0 2 6
Applied study of Field Research methods on the student's chosen field. Ethnographic field note writing, research planning, compilation and interview methods, the role of the researcher, examination of ethical rules, and acquisition of technical knowledge on audio and video recording, photographing, use of tools in field research.
 2.  BRC106  Individual Instrument VI C 1 0 1 6
Basic and technical behaviors in individual instrument - Body and hand position; - Staccato, legato, phrasing. - Studies and exercises. Pieces from various musical periods suitable for the level of the student -Speaking exercises. -Musical expression: Phrase and basic nuances
 3.  BMF106 Western Music Forms II C 2 0 2 6
The concept of form and its necessity, the basic elements of form in music, motif, sentence, period (period) and the relations between them; Song forms used in Western classical music, variation, suite, rondo, sonata, sonata allegro form, fugue, other genres and forms. Formats in International Popular Music.
 4. ODM106  CHAMBER MUSIC IV C 2 0 2 3
Orchestral techniques, orchestral repertoire, period and style techniques.
5.  SNT106 Art History II C 2 0 2 3
The definition and types of art, the main lines from the beginning of art to historical periods are discussed.
 6. MIO106  MUSICAL HEARING READING IV C 2 0 2 3
Pair measures, horizontally-vertical simple, compound intervals, major, minor, (C major - A minor) tones one, two, four, eighth, hexadecimal, with rhythms covering durations, single and dichotomous melodies, reading and writing, scale in major and minor tones Functions of degrees, Key of Sol and Fa, pentatonic, chromatic and diatonic scale studies.
 7.  CSK106  Polyphonic Choir IV C 2 0 2          2
Classification of voices in the choir, general information for the preservation of vocal health in the choir, exercises to produce the sound in the right place, spreading it and controlling the breathing, relaxation movements, language and speech exercises, teaching monophonic canon and polyphonic works suitable for the level.
 8. TMK106         TURKISH MUSIC CHOIR II          C 2 0 2 2
The use of the concepts of mode, scale, movement, stop, strong, treble stop, decision, half-decision, suspended stay in theory and practice in Turkish Art Music.
 Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.


22 Eylül 2023