Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Ders İçerikleri

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 

KADİRLİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 

ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ 

 

I.YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

OTİ 101

ORGANİK TARIM

2

1

3

3

 

Çevre ve insan sağlığına dost bir üretim şekli olan organik tarımın genel esasları, sertifikasyon sistemi, organik tarım kanunu ve yönetmeliği ile organik tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını öğretmek.

OTİ 103

TOPRAK BİLGİSİ

2

0

2

2

 

Tarımın vazgeçilmez öğesi olan Toprağı tanıtmak, toprak oluşum süreçlerini kavramak, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini tanımak ve sürdürülebilir tarım için gerekli toprak yönetimi ve toprak koruma konularında temel bilgileri öğretmek.

OTİ 105

İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

2

0

2

3

 

İşletme Bilimi ile ilgili temel kavramlar, işletme amaçları, işletmenin kuruluşu, işletmelerin sınıflandırılması, işletme maliyetleri, işletme gelirleri.

OTİ 109

MATEMATİK

3

0

3

4

 

Öğrencilerin orta öğretimden getirdikleri matematik bilgisinin işletmecilikte kullanılabilecek düzeye getirilebilmesi için, temel teorik matematik konularına hâkim olmaları, sayısal düşünme yeteneğinin geliştirilmesi ve sistematik bir düzende problem çözme alışkanlıklarının kazandırılmasıdır. İşletme örnekleri ile teorik konular bir araya getirilerek öğrencinin matematiği işletmecilikte nasıl ve nerelerde kullanacağını anlaması hedeflenmektedir.

AİİT I

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

2

0

2

2

 

Atatürk’ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak dersin bir diğer amacı da öğrencilere, Atatürk’ün siyasi ve sosyal alanlardaki devrimlerini öğretmektir.

YDİ I

YABANCI DİL I

2

1

2,5

5

 

Bu dersin amacı, İngilizcenin temel dil bilgisi kurallarını öğretmek ve konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri kazandırmaktır.

TD 101

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI I

2

0

2

2

 

Dersin amacı, temel dil becerilerini geliştirmektir. Dilin tanımı ve nitelikleri, diller, ses bilgisi, Türkçe'nin ses özellikleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, kelime yapı, kökler ve ekler, yapım ekleri, çekim ekleri, kelime anlamı, güzel adlandırma, atasözleri ve deyimler, isimler, sıfatlar, tamlamalar gibi konulara ders kapsamında değinilecektir.

ENF I

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I

2

2

3

4

 

Bilgisayarı genel olarak tanıma ve çalışma prensibini açıklama, Windows XP, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint XP paket programını tanıma ve kullanabilme ve herhangi bir konuda sunu hazırlayabilme, Internet ortamında bilgiye ulaşabilme ve iletişim kurabilme hakkında bilgiler verilecektir.

OTİ 111

GENEL KİMYA

3

0

3

4

 

Dersler sonunda öğrencilerin; madde, kimya, atomik ve moleküler yapı ve stokiyometrik hesaplamalar hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

DOY 101

DİJİTAL OKURYAZARLIK

2

0

2

3

 

İnternet’in Temel Kavramlar, İnternet’in Gelişim Süreci, Web Tarayıcıları, Arama Motorları, E-Devlet , Taşınabilir Teknolojiler , Taşınabilir Teknolojilerin Özellikleri, Taşınabilir Teknolojilerle İlgili Bazı Hizmet ve Protokoller, Web 2.0’In Sunduğu Olanaklar ve Sosyal Ağların Özellikleri, Sosyal Ağların Farklı Kullanım Amaçları, Sosyal Ağlarda Medya Okuryazarlığı ve Akıcılığı, İnsanlık Tarihi Boyunca Çeşitli Toplumlarda Teknoloji Kullanımı ve Yaşam Biçimi , Teknoloji Felsefeleri , Sosyal Paylaşım Araçlarında Sosyalleşme ve Kendini Sunum Davranışları , İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Bilişim Etiği, Teknoloji ve Yaşamboyu Öğrenme, Geleceğin Teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.YARIYIL

OTİ 102

BİYOLOJİ

2

0

2

2

 

Biyoloji eğitimine başlayan öğrencilerin ilk yılında Botanik bilim disiplini ile ilgili temel kavram ve bilgilerin öğretilmesi.

OTİ 104

İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ II

3

0

3

4

 

Temel işletme fonksiyonları; Üretim yönetimi ve planlaması, pazarlama yönetimi, muhasebe fonksiyonu, finansman fonksiyonu, halkla ilişkiler, bilgi sistemleri, işletme yönetiminde karar verme süreci ele alınmaktadır.

OTİ 106

GİRİŞİMCİLİK I

2

0

2

4

 

Girişimciliğin tanımı ve önemi, girişimci türlerinin neler olduğu ve girişimcilerin nitelikleri, girişimcilik kültürü, yaratıcılık ve fırsat analizi, yenilikçilik (inovasyon), iş fikri geliştirme, fizibilite etüdü ve iş planı esasları, sektör ve rekabet analizi, pazar araştırması teknikleri, pazarlama planı, üretim planlama, yönetim planlama ve finansal planlama konularında teorik bilgileri öğrencilere kazandırmaktır.

OTİ 108

EKOLOJİ

3

0

3

3

 

Dersin amacı ekoloji biliminin tanıtılmasıdır. Bu amaçla Ekolojik Sorunlar ve Toplumların Gündemine Yerleşmesi, Ekoloji Bilimi ve Tarihsel Gelişimi, Çevre Bilimi ve Tarihsel Gelişimi Yeryuvarının Tarihsel Değişimi ve Türlerin Oluşumuna Etkisi Ekolojide Temel Bazı Kuram ve Kavramlar: Ekolojide Madde ve Enerji Kavramı, Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Kavramı, Mekansal Kavramlar, Ekolojik İlişkiler Birey Ekolojisi: Abiyotik Faktörler ve Organizmalara Etkileri: İklimsel Abiyotik Faktörler, İklimsel Olmayan Abiyotik Faktörler, Edafik Faktörler Biyotik Faktörler: Biyolojik İlişkiler Populasyon Ekolojisi: Populasyon ve Yapısal Özellikleri, Populasyon Dinamiği Tür Toplulukları Ekolojisi: Kommunite ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Dünyanın Büyük Ekosistemleri ve Dağılışları: Karasal Ekosistemler, Tatlı Su Ekosistemleri,

OTİ 110

GENEL EKONOMİ

3

0

3

4

 

Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, piyasa çeşitleri, fiyat oluşumu, tüketici davranışları teorisi, üretim teorisi, bölüşüm teorisi, milli gelir, istihdam, para ve banka, dış ticaret.

OTİ 112

ORGANİK TARIMDA HAYVANCILIK

2

2

3

4

 

Çiftlik hayvanlarının bakım beslenmesi ve verimleri hakkında temel bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Büyük ve Küçük Baş Hayvanların bakımını, beslenmesini, yetiştirilmesini bilimsel metotlarla sağlayan ve bu hayvanlardan yüksek verim ve kalitede süt, et, yapağı üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında barınak planlama konuları.

AİİT II

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II

2

0

2

2

 

Atatürk’ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

YDİ II

YABANCI DİL II

2

1

2,5

5

 

Dersin amacı, temel dil becerilerini geliştirmektir. Present continuous, adjectives, adverbs, simple past tense, regular and irregular, comparatives and superlatives, comparatives and superlatives, present perfect tense, present perfect continuous tense, simple future tense konuları ele alınacaktır.

TD II

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II

2

0

2

2

 

Anlatım kavramı ve özellikleri, sözlü ve yazılı anlatımda düşünceyi geliştirme yolları, nesnel- öznel, doğrudan- dolaylı, düz ve mecazlı anlatım, okuma, dinleme, konuşma ve yazma, çözümlemeleri, hikâye türünün Türk edebiyatındaki gelişim çizgisi ve Cumhuriyet dönemi Türk hikâyesinin işlenmesi konuları öğretilecektir.

 

 

III.YARIYIL

OTİ 201

TARIM EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

2

0

2

3

 

Tarım ekonomisine ilişkin temel konu ve kavramlar, tarımın gelişim süreci, tarım sektörü ve bu sektör mallarının özellikleri, tarımın ekonomiye katkıları, tarım ekonomisinde başlıca ekonomik kavram ve prensipler, tarımsal üretim faktörleri ve özellikleri, tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonuçları ve analizi, tarım işletmelerinin yönetimi.

OTİ 203

TARIM VE ÇEVRE

3

0

3

5

 

Bu dersin amacı öğrencilerin tarım-çevre etkileşiminde ortaya çıkan çevre sorunlarını anlamalarını ve çözümleri yönünde fikir üretip, karar verebilmelerini, ilgililere öneride bulunmalarını sağlamaktır.

OTİ 205

GENEL BAHÇE BİTKİLERİ

2

0

2

4

 

Bahçe bitkilerinin tanınması, sınıflandırılması, yetiştirilmesi konusunda teorik bilgileri edinme ve bu bilgileri pratikte kullanabilme becerisini kazanma, Bahçe bitkilerinin yetiştiriciliğinde, ekolojik koşullar ve ekolojik koşullar ile bitki arasındaki ilişkiyi kavrayabilme ve pratikte kullanabilme, Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri, bahçe bitkilerinin çoğaltılması, bahçe ve bağ tesisi.

OTİ 207

BİTKİ BESLEME

3

2

4

5

 

Beslenme ve sağlık, sağlıklı beslenme piramidi, doymuş-doymamış ve trans yağ asitleri, Besinlerin enerji değerlerinin saptanması; vücuttaki enerji harcaması ve ölçüm yöntemleri; Vitamin ve minerallerin özellikleri, kayıplarına yol açan etmenler, kaynakları, günlük önerilen gereksinim miktarları yetersizliğinin ve aşırı alımlarının neden olacağı sorunlar, Suyun beslenmede önemi, fonksiyonları, su gereksinimini sağlama yolları ve su dengesizliği sorunları,

OTİ 209

İSTATİSTİK I

3

0

3

5

 

Temel kavramlar, frekans tabloları, şekiller ve grafikler, merkezi eğilim ölçüleri ve hesaplanması, dağılış ölçüleri ve hesaplanması, olasılık teorisi ve türleri, olasılık dağılımları.

OTİ 211

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

3

0

3

4

 

Yönetimin temel kavramları, önemi, yönetim, yönetim biliminin gelişimi: klasik, davranışsal, modern yönetim yaklaşımları ve karşılaştırma, yönetim sistemi, yönetim fonksiyonları: planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon, kontrol, denetim, organizasyon kavramı: özellikleri, ilkeleri, organizasyon süreci, planlama süreci ile karşılaştırma, örgütleme, örgüt tasarımında yeni kavram ve yaklaşımlar.

OTİ 213

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

3

0

3

4

 

Bu ders kapsamında, iş güvenliği, ilgili tanımlar, iş güvenliğinin tarihi gelişimi, iş güvenliğinin önemi ve amacı, yangın, yangına karşı alınabilecek tedbirler, işyerinde çıkabilecek yangınlar, yangında kurtarma, iş güvenliği mevzuatı, iş güvenliği ile ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler.

OTİ 215

TARIMSAL MEKANİZASYON

2

2

3

4

 

Öğrencilere mühendislik, tarımda makinalaşmanın gelişimi, enerji ve tarım, termik motorlar, traktörler, toprak işleme makinaları, ekim, dikim, gübreleme ve bakım makinaları, sulama makinaları, tarımsal savaş makinaları, hasat-harman makinaları, hayvancılıkta mekanizasyon, sera mekanizasyonu konularında temel bilgileri öğretmektir.

OTİ 217

GİRİŞİMCİLİK II

2

0

2

4

 

İş planın bölümlerinin hazırlanması süreci ele alınarak, içerikte bulunması gereken bilgiler, dikkat edilecek hususlar, girişimcilikte başarı ve başarısızlık örneklerinin incelenmesi, profesyonel yönetime geçiş ve kurumsallaşma, globalleşen dünyada girişimci olabilmenin koşulları; işletmelerde sosyal sorumluluk ve iş etiği, konularında bilgileri öğrencilere kazandırmaktır.

OTİ 219

AKADEMİK TÜRKÇE

2

0

2

4

 

Akademik dil bilinci uyandırmak. Akademik düzeyde yazılı anlatım faaliyetlerini etkin ve kusursuz bir

düzeye ulaştırabilmek. Alan itibariyle bilinmesi ve kullanılması gereken terimsel ifadelerin yerine göre

uygun kullanımını sağlamak. Türk dilinin fonetik, morfolojik, semantik ve söz dizimsel özelliklerini

kavratmak ve Türk dilinin bilim dili olarak en etkin şekilde kullanım yeteneğini kazandırmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. YARIYIL

OTİ 202

ORGANİK SEBZECİLİK

2

1

3

5

 

Sebzenin tanımı, sebzelerin beslenme ve insan sağlığı açısından önemi, sebze yetiştiriciliğinde ekolojik faktörler, sebze bahçesinin kurulması, sebzelere bakım işlemleri ve hasat hakkında bilgiler verilecektir.

OTİ 204

GENEL MUHASEBE

2

0

2

4

 

Muhasebe, mal ve hizmet üretip sürekli faaliyet gösteren tüm işletmelerde parasal işlemlerin belgelere kaydedilmesi, bu belgelerin düzenlenmesi, sınıflandırılması ve rapor haline getirilmesi olayıdır. Bilanço ve gelir tablosu, mali tablolar için bilgi toplamada hesaplar, muhasebede kayıt araçları, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, belirtilerek aktif pasif kalemlere ait kayıt işlemleri gösterilerek genel geçici mizanın düzenlenmesine ilişkin teorik bilgiler kazandırılarak  ticari hayatta kullanılan belgelerle, ticari faaliyetlerin yasal düzenlemeler içerisinde ve tek düzen hesap planı çerçevesinde nasıl kayıt altına alındığı ve bunun neticesi olarak ticari işletmelerin kar ve zararların nasıl belirlendiği, belirlenen bu sonuçlara göre ticari işletmelerin gelecekte nasıl yönlendirileceği hususunda bilgiler verilmektedir.

 

   

 

 

 

OTİ 206

SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ

3

0

3

5

 

Toprakta adhezyon ve kohezyon ilişkileri; Toprak tavı ve kıvamı; Toprak işleme ve işleme sistemlerinin seçiminde etkili faktörler. Sürdürülebilir toprak yönetiminde korumalı ve geleneksel işleme sistemleri ve bunların temel prensipleri; Kültivasyon; Toprak işlemede sıkışma problemleri ve çözüm yöntemleri; Toprak yorgunluğu ve nedenleri; Sürdürülebilir ve geleneksel tarım sistemleri; Toprak neminin kayıpları ve düzenleme

İletişim
Şehit Kansu Küçükateş Mh. 2006 Sokak No 12, Kadirli / OSMANİYE
03288880090
kadirliubf@osmaniye.edu.tr