Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Yönetmelik
 

 

25 Kasım 2019 PAZARTESİ                                 Resmî Gazete                                            Sayı : 30959

                                                   YÖNETMELİK

 

 O smaniye Ko rkut Ata Ü niver site si nde n:

 

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b)ariyer Danışmanları: Merkezin Kariyer Danışmanlarını,

c)Merkez (OKÜ KAGEM): Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini, ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç)Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d)Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü,

e)Senato: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunu,

f)Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini, ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.


Merkezin amaçları

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları


MADDE 5 (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a)Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına; bilgi, beceri, yetenek ve istekleri doğrultusunda kariyer planlama, geliştirme ve uygulama alanında danışmanlık yapmak.

b)Kariyer tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla, Üniversitenin öğrencilerininhayatında veya akademik hayatta yönelmek istedikleri alanların seçimi ile bu alanlarda karşılaşabilecekleri sorunların çözümlerine yönelik bilgilendirme yapmak.

c)Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak.

ç)Üniversitenin öğrencilerine ve/veya mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarını ve/veya alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak eğitimleri, gerektiğinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yaparak vermek.

d)Mezunların, kariyer gelişimleri konusunda izleme çalışmaları yapmak.

e)Öğrencilerin staj yapabilecekleri kurum ve kuruluşların sayısını artırmak ve öğrencilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmalarını sağlamak.

f)Üniversitenin mezunlarının ulusal ve uluslararası alanda istihdamını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a)Üniversitenin öğrencilerinin ve mezunlarının profesyonel ve akademik kariyerlerinin planlanmasına ve geliştirilmesine ilişkin stratejilerin oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik önerileri Rektörlüğe sunmak ve onaylanan önerilerin hayata geçirilmesini sağlamak.

b)Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına kariyer planlama ve geliştirme amaçlı danışmanlık hizmeti vermek.

c)Üniversitenin öğrencilerinin ve mezunlarının, kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim faaliyetlerini ve tanıtım toplantılarını, gerektiğinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yaparak gerçekleştirmek.

ç)Öğrencilerin bireysel özelliklerini tanımaları için gerekli olan test ve teknikleri uygulamak ve bunların sonuçlarını yorumlamak.

d)Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları, burslar ile lisansüstü programlar hakkında öğrencileri bilgilendirmek.

e)Üniversite bünyesinde kariyer planlama faaliyetleri ile ilgili çalışan öğrenci kulüpleri ve öğrenci konseyi gibi birimlerle ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

f)Üniversitenin öğrencileri ve mezunları için staj ve ilanlarının bir arada görülebileceği bir ilan havuzu oluşturmak.

g)Üniversitenin mezunlarınınhayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve mezun bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturmak.

ğ) Özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla, Üniversitenin imkânları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirerek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

h)Üniversite veyaşamındaki aktörler arasında kurulacak işbirlikleri ile staj imkânlarını geliştirmek ve öğrencileriortamı ile buluşturacak faaliyetler düzenleyerek öğrencilerin ilgili tarafları tanımalarını sağlamak.

ı) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, staj veya imkânı sağlayabilecek ya da Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak işbirliği yapılabilecek kişi, kurum ve kuruluşların yer aldığı ve sürekli olarak güncellenen bir veri tabanı oluşturmak.

i)Merkezin gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin iletişimini yönetmek ve bu amaçla basılı ve görsel yayınları hazırlamak, Merkezin dijital platformlarda etkinliğini sağlamak.

j)Kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik yayınların takibini yapmak, bu konudaki araştırmaları ve projeleri izlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

  1. Müdür.
  2. Yönetim Kurulu.
  3. Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür; Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

Görev süresi dolan Müdür aynı usulle tekrardan görevlendirilebilir.

(2)Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, istediğinde yardımcılarını değiştirebilir.

(3)Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a)Merkezi temsil etmek.

b)Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlayarak, toplantılara başkanlık etmek.

c)Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.

ç) Gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.

d)Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimlerinin oluşturulmasını sağlamak, bu birimlerin çalışmalarını düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.

e)Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları ile işbirliğini ve ilişkilerinin koordinasyonunu sağlamak.

f)Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g)Merkezin idari işlerini yürütmek.

ğ) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarının tespitine ilişkin çalışmaların yapılmasını sağlayarak, bu konularda Yönetim Kurulunun onayladığı raporları Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2)Yönetim Kurulu, gerektiği zamanlarda Müdürün çağrısı üzerine toplanarak Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda karar alır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3)Yönetim Kurulu toplantıları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)Merkezin kuruluş amacına yönelik strateji ve politikaları oluşturmak ve bunlara uygun faaliyetleri planlayarak Rektörlüğün onayına sunmak.

b)Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Müdürün hazırlamış olduğu Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu görüşmek ve karara bağlamak.

c)Merkezin faaliyetlerinin etkinliği için gerekli kararları almak.

ç) Merkez ile Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları arasındaki projeleri değerlendirmek ve karara bağlamak.

d)Merkezin Danışma Kurulu üyeleri ve Kariyer Danışmanları konusunda Rektöre öneride bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından aşağıdaki alanlar arasından, üç yıl için görevlendirilen on beş üyeden oluşur:

a)Rektörlüğe bağlı akademik ve idari birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsilcileri.

b)KAGEM Yönetim Kurulu tarafından teklif edilecek bir kişi.

c)Öğrenci Konseyi başkanı.

ç) Üniversite mezunları derneği temsilcisi.

d)İlgili kamu ve özel sektör temsilcileri.

e)Konu ile ilgili çalışma yapan akademisyenler.

f)Kariyerle ilgili öğrenci kulüp temsilcileri.

g)Meslek odaları temsilcileri.

(1)Üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilirler.

(2)Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az iki kez toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a)Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda değerlendirmeler yaparak görüş ve önerilerde bulunmak.

b)Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda rapor hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer danışmanları

MADDE 14 (1) Kariyer danışmanları, Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Rektör tarafından üniversitenin her akademik biriminden üç yıl için görevlendirilecek öğretim elemanlarından oluşur.

Kariyer danışmanlarının görevleri

MADDE 15 (1) Kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:

a)Merkezin amaçları doğrultusunda öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak ve onlara danışmanlık hizmeti vermek.

b)Uzman oldukları alanlarda Yönetim Kuruluna proje önerisinde bulunmak ve uygun görüldüğü takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ilgili işbirliklerinin geliştirilmesini sağlamak.

c)Uzman oldukları alanlarla ilgili olarak, öğrenciler için staj ve iş olanaklarını araştırmak.

ç) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkıda bulunmak.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün önerisi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelle sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür.

 
 
 
 
 
22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Batı Girişi, Zemin Kat, Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı /OSMANİYE
03288271000
03288250097
kagem@osmaniye.edu.tr