Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Programına İlişkin Bilgiler

İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programları Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olan programlardır. 


Tarihçe

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programları 29 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı programlardır. Bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları yer almakta olup ilk öğrencilerini Eylül 2014 tarihinde almaya başlamıştır.


 

İnşaat Mühendisliği Lisansüstü programlarının temel amacı, Üniversitemizde Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında sürdürülen lisansüstü eğitimi (Yüksek Lisans ve Doktora) düzenlemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri inceleyerek lisansüstü çalışma ve projelere yön vermek, öğrencilerini güncel konularda ileri araştırmalara yöneltmektir.


Vizyon

Türkiye’de bilgi toplumunun gelişimine öncülük ederek sürekli açık olmayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi hedefleyen; kazanılan değerleri toplumun gelişen gereksinimlerine uyarlayan ve çözüm üreten sorumlu ve üstün nitelikli profesyoneller ve araştırmacılar yetiştirmeyi sağlayan lisansüstü eğitim ve öğretim hizmeti sunan bir kurum olacaktır.


Program Tanıtımı

İnşaat Mühendisliği Lisansüstü programları İnşaat Mühendisliği ile ilgili bilgilerin öğrenildiği, öğrenilen bilgilerin analiz ve sentez edilerek uygulamaya konulduğu bir lisansüstü programdır.  


Programın Amacı

Ülkemizin aktif deprem kuşağında bulunması nedeniyle bu alanda yetkin ve ileri analiz yeteneğine sahip inşaat mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Lisansüstü programları ile birlikte bu boşluğun doldurulmasına katkı sağlamak ve ihtiyaç duyulan diğer belirli konularda uzmanlık kazanacak mühendisler yetiştirmek programların amaçlarındandır.


Program Eğitim Hedefleri
1.  İnşaat Mühendisliği temel bilimine hakim,
2. Alanında ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri kullanabilen,
3. Etkili iletişim kurabilen, yazılı ve sözlü anlatım becerileri gelişmiş,
4. İnşaat Mühendisliği alanındaki sorunları tanımlayabilen, etkili çözümler üretebilen, problem çözme becerileri gelişmiş,
5. Eleştirel düşünme ve öz değerlendirebilme becerisine sahip,
6. Mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı,
7. Gelişime açık, hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış ve ilke haline getirmiş,
8. Farklılıklara ve insan haklarına saygılı
İnşaat Mühendisleri yetiştirmektir.

Program Çıktıları
1.  İnşaat Mühendisliği problemlerini analiz edebilir.
2. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, İnşaat Mühendisliği ve ilgili alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
3. Veri toplama, yorumlama, uygulama ve değerlendirebilme.
4. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözebilme.
5. Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
6. Güncel gelişmeleri takip edebilecek seviyede en az bir yabancı dili kullanabilme.
7. Alana ilişkin araştırma yöntemlerini ve güncel istatistiksel analiz yöntemlerini uygulayabilme.
8. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
9. Edinilen bilgileri disiplinler arası bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
10. Edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

Kariyer Olanakları

Mezun olan öğrenciler kamuda ve özel sektörde çalışabilmekte ve/veya Doktora Programlarına devam edebilmektedirler. Mezunlarımızın, aşağıdaki alanlarda ve kurumlarda çeşitli seviyelerdeki istihdamı tespit edilmiştir.

Kamu:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji Bakanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

T.C. İller Bankası

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlıkların yatırım birimleri

İl Özel İdareleri

Büyükşehir Belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşlar

İlçe Belediyeleri

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Üniversiteler ve araştırma merkezleri gibi eğitim ve araştırma kurumları

Özel Sektör:

Büro ve proje işleri

İmalat ve şantiye işleri

İşletmelerin Ar-Ge birimleri

Yapı malzemeleri Yalıtım sektörü

Müşavirlik ve hizmet işleri

Organize Sanayi Bölgeleri

Mezunlarımızın yukarıdaki istihdam alanlarında farklı kademelerde başarı ile görev yaptıkları gözlenmiştir.


Tezli Yüksek Lisans Kabul Koşulları

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans  programına öğrenci kabulü Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların inşaat mühendisliği lisans diplomasına sahip olmaları ve daha önce disiplin suçu sebebiyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir.


2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Şartları

Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.

Son beş yıl içinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)’ndan 55,00 puan almış olmak.

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.)


Tezli Yüksek Lisans Programı Ön Değerlendirme Süreci

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylardan yazılı sınava alınacak aday sayısı; ilan edilen kontenjanın 5 (beş) katı, ile sınırlıdır. Yazılı sınava ve mülakata çağrılacak adayların sıralaması ALES Puanının %50’si, Lisans mezuniyet notunun %40’ı ve Yabancı Dil Puanının %10’unun toplamı alınarak hesaplanacaktır. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.


Tezli Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme sürecinde başarılı olan adayların değerlendirilmesi yapılırken ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, YDS ya da eşdeğer yabancı dil puanının %10’u (yabancı dil puanı olmayan veya müracaat sırasında sınav sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilecektir), bilim sınavı veya mülakat sonucunun %20’si esas alınacaktır. Yüksek lisans giriş sınavı başarı puanı 55,00 veya daha fazla olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dahilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan edilecektir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Mülakat/Bilim sınavına girmeyen aday başarısız sayılacaktır.


Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Koşulları

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olmak ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerini yerine getirmek gerekmektedir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ders aşaması tamamlandıktan sonra danışman öğretim üyesinin yönlendirmesi ile belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak danışmana ve danışman tarafından belirlenmiş jüri üyelerine teslim edilmelidir. Tezi akademik ölçütler çerçevesinde yeterli bulunan öğrencinin, çalışmasını atanacak jüri önünde sözlü olarak sunması istenmektedir. Tez savunması sonucunda başarılı bulunan öğrenci “bilim uzmanı” kabul edilir.


Üst Derece Programlara Geçiş

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programından gerekli şartları tamamlayarak yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli (YÖKDİL, ALES) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracaat ettikleri kurumların yeterlik şartlarını sağladıkları durumlarda alan ve alan dışı doktora programlarına kabul edilebilirler.


2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Şartları

Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.)


SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru: Programın süresi ne kadardır?

Cevap: İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programı 2 dönem ders, 2 dönem tez olmak üzere 2 yıldır. Tez dönemi ve ders dönemi dahil öğrenci 3 yıl (6 yarıyılda) içerisinde tezini başarıyla sunması gerekir. 3 yıl içerisinde tezini sunamayan öğrencinin ilişiği kesilir.


Soru: Dersler ne zaman ve nerede yapılmaktadır?

Cevap: İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programı hafta içi mesai saatleri içerisinde Mühendislik Fakültesi dersliklerinde yüz yüze yürütülmektedir.


Soru: İki dönemde kaç ders almak gerekmektedir?

Cevap: İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programında iki dönemde yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ve bir seminer dersi almak gerekmektedir.


Soru: Haftalık ders programı nasıl? Haftada kaç gün okula gelmek gerekiyor?

Cevap: İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans haftalık ders programları döneme başlarken belirlenmektedir. Okula kaç gün gelineceği öğrencinin seçtiği derslere göre ve öğretim üyelerinin o dönemki programlarına göre değişir. Bu yüzden çeşitli nedenlerle dersleri 5 gün takip edemeyecek adayların programa başvuru yapmamaları daha uygun olacaktır.


Soru: Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Cevap: Evet. İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programlarında diğer lisans ya da yüksek lisans programlarında olduğu gibi derslere devam zorunluluğu (%70) vardır.

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi ED-Blok Kat2 Merkez/OSMANİYE
03288271000
03258271046
insaatmuh@osmaniye.edu.tr