Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri
ZORUNLU DERSLER
 I. Yarıyıl
Sıra
No 
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
 1.  İKT101  İKTİSADA GİRİŞ-I Z 3 0 0 3 3 6

Bu derste iktisadın kapsadığı mikro iktisat konuların tanıtımı amaçlanmaktadır. Ders kapsamında; iktisadın tanımı, doğuşu ve gelişimi, temel kavramlar, ekonomik sistemler, talep, talep fonksiyonu ve kanunu, talep eğrisi, talep edilen miktardaki değişme ve talep eğrisinde kaymalar, talep esnekliği, arz, arz fonksiyonu ve kanunu, arz eğrisi, arz esnekliği, piyasa dengesi, talep/arz kaymaları ve denge, fayda yaklaşımları ve tüketici dengesi, üretim faktörleri, maliyetler ve maliyet fonksiyonları, piyasalar ve piyasa türleri genel hatlarıyla ele alınmaktadır.

 2.  İKT103  İKTİSADİ MATEMATİK-I  Z  3 0 0 3 3 5

Bu dersin içeriği sayılar, üslü ve köklü sayılar, logaritma, doğrusal fonksiyonlar ve grafikleri, doğrusal fonksiyonların iktisadi uygulamaları, doğrusal olmayan denklemler ve grafikleri, doğrusal olmayan denklemlerin iktisadi uygulamaları, üslü ve köklü denklemler, üslü ve köklü denklemlerin iktisadi uygulamaları konularını kapsamaktadır.

 3.  İKT105  SOSYOLOJİ BİLİMİNE GİRİŞ Z 2 0 0 2 2 2

Bu dersin içeriği sosyolojinin tanımı, konusu, sosyal olay ve olgu, toplum, toplum türleri, toplumsal yapı, toplumsal rol, statü, grup ve kurumlar, kültür ve temel öğeler, sosyalizasyon, toplumsal kontrol, çeşitleri, toplumsal değişme ve çeşitleri, sanayi devrimi, toplumsal tabakalaşma, toplumsal hareketlilik konularını kapsamaktadır. 

 4.  İKT107  HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Z 2 0 0 2 2 2

Bu dersin içeriğini, başta hukuk kuralları olmak üzere toplumsal düzen kurallarının özellikleri, birbirleriyle bağdaşan ve birbirinden ayrışan yönlerini belirterek açıklamak; hukukun kaynakları, yargı örgütü ve dava türlerine dair bilgiler vermek; hukuk kurallarının uygulanmasını, hukuki olaylar, filler ve işlemleri tarif etmek; hak, müeyyide, kişilik, sorumluluk, borç, mülkiyet ve miras kavramlarını açıklamak oluşturmaktadır.

5.  İKT109  İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Z 2 0 0 2 2 2

Bu dersin içeriğini temel işletmecilik ve ekonomi kavramları, işletme türleri ve işletmenin kuruluşu, işletme türleri ve işletmenin kuruluşu, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk, uluslararası işletmecilik, yönetim yaklaşımları, yönetim yaklaşımları, örgütleme yaklaşımları, örgütlenme yaklaşımları, insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetimi, işçi-işveren ve çalışma ilişkileri, üretim ve üretim yönetimi ile ilgili temel bilgiler konuları oluşturmaktadır.

 6.  YDL101  YABANCI DİL I Z 2 1 0 3 2,5 5

Bu dersin içeriğini temel cümle yapısı, olumlu, olumsuz, soru cümleleri, “ to be “ yapısı, gündelik nesneler, ülkeler, zıt sıfatlar, zamanlar, sosyal ifadeler ile yanıtlama, “there is, there are” yapısı, edatlar, tensler seyahatler hakkında bilgilendirme (bilet alma, yer bulma), başkaları ile anlaşma anlaşamama durumu, yaşantısını ailesini özellikleri ile tanımlayabilme, bir yemek ayarlama, deneyimlerinden bahsetme gibi olay ve etkinlikleri gündelik konuşma dili ile açıklayabilecek konular oluşturmaktadır.

 7.  TDL101  TÜRK DİLİ I Z 2 0 0 2 2 2

Bu dersin içeriğini, Türk dili dersinin amacı, ilkeleri ve konuları hakkında bilgilendirme, dilin toplum hayatındaki yeri ve önemi, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'nin tarihi dönemleri, Türkçe'nin bugünkü durumu ve yayılma alanları, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe ses bilgisi, Türkçe'nin ses özellikleri, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, dönem konularının genel olarak değerlendirilmesi konuları oluşturmaktadır. 

 8.  ENF101  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I Z 2 2 0 4 3 3

Bu dersin içeriğini bilgisayar tanımı, tarihçesi, temel özellikleri, Windows Xp’e giriş, dosya dizin kavramı, pencere özellikleri yeni klasör oluşturmak, kes-kopyala-yapıştır, bilgisayarı kapatmak, kısayol oluşturma, birlikte aç, geri dönüşüm kutusu, Windows Xp- masaüstü özellikleri, görev çubuğu, iletişim kutuları, form elemanları, başlat menüsü, donatılar, temel internet servisleri, internet tarayıcılar ve ayarları, arama motorları, Ms word ekranı, araç çubukları ve özellikleri, güvenlik seçenekleri, sayfa yapısı, word’e yazı yazma, yazı tipi özellikleri, biçim boyacısı, Ms word paragraf özellikleri, sekmeler, kenarlık ve gölgelendirme, sütunlar, madde işaretleri ve numaralandırma konuları oluşturmaktadır.

9.  DOY101  DİJİTAL OKURYAZARLIK Z 2 0 0 2 2 3

Bu dersin içeriğini dijital okuryazarlık kavramı ve kapsamı, dijital kültür, kuşaklar ve kimlikler, dijtal teknolojiler ve dijital tabanlı platformlar, dijtal çağda bilgiye erişim ve araştırma, dijital çağda gizlilik, güvenlik ve mahremiyet, korsanlık ve hack kültürü, dijital vatandaşlık     vize, dijital platformda bilgi: paylaşım, kalite ve doğruluk, dijital doğrulama araçları ve platformlar, dijtal içerikler: türleri okuma ve analiz, dijital platformlarda temel düzey içerik üretimi I, dijital platformlarda temel düzey içerik üretimi II, dijital alışveriş ve tüketim kültürü konuları oluşturmaktadır.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 II. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
 1.  İKT102  İKTİSADA GİRİŞ-II Z 3 0 0 3 3 6

Bu derste iktisadın kapsadığı makro iktisat konuların tanıtımı amaçlanmaktadır: Keynesyen ve Neo-Klasik iktisat perspektifinin karşılaştırılması, milli gelir, istihdam ve enflasyon kavramlarının Türkiye örneğinden hareketle ölçüm yöntemleri. Tüketim, yatırım devlet harcamaları, ihracat ve ithalatın oluşturduğu toplam harcama kalemlerinin incelenmesi, toplulaştırılmış arz ve talep, gerçekleşen gelir, potansiyel gelir çerçevesinde enflasyon, deflasyon ve stagflasyon gibi dengesizlik konjonktürlerinin tartışılması. Para piyasa dengesi, para arzı, para talebi ve para politikalarının aktarma mekanizması ile tartışılması ele alınacaktır.

 2.  İKT104  İKTİSADİ MATEMATİK-II  Z 3 0 0 3 3 5

Bu dersin içeriği diziler ve seriler, limit ve süreklilik, limit ve süreklilikte iktisadi uygulamalar, türev, türevin grafik çiziminde kullanımı, artan ve azalan fonksiyonlar, türevin iktisadi uygulamaları, birden fazla bağımsız değişkene sahip fonksiyonlar, kısmi türevler ve kuralları, ikinci dereceden kısmi türevler, integral, integralin iktisadi uygulamaları, matris cebiri konularını kapsamaktadır.

 3.  İKT106  İKTİSAT SOSYOLOJİSİ Z 2 0 0 2 2 4

Bu dersin içeriği sosyoloji ve iktisat ilişkisi, iktisat sosyolojisinin kuramsal temelleri, toplum ve ekonominin yapısal analizi, enformel sektör, feminizm ve iktisat, yeni teknolojiler, tüketim toplumu, değişen çalışma kültürü, iktisat, ahlak ve din, İslam toplumlarında esnaf ilişkisi, işçi-işveren ilişkileri ve girişim özgürlüğü, İslam iktisat düşüncesinin temelleri, İslam iktisadı ve modern kapitalizm, sosyal piyasa ekonomisi ve İslam ekonomisi karşılaştırması konularını kapsamaktadır. 

 4.  İKT108  ANAYASA HUKUKU Z 2 0 0 2 2 2

Anayasa Hukuku dersinin içeriğini: anayasa ve anayasa hukuku kavramları, anayasa hukukunun tarihi gelişimi, anayasa yapma ve değiştirme iktidarı, devlet kavramı, devletin kökeni ve unsurları, devlet biçimleri: monarşi ve Cumhuriyet, üniter devlet ve federal devlet, hükümet sistemleri (kuvvetler ayrılığı ve kuvvetler birliği sistemleri), Osmanlı - Türk anayasal gelişmeleri; 1921 1924- 1961 Anayasalarının temel özellikleri, 1982 Anayasası’nın temel özellikleri ve 1982 Anayasası'nda değişim. vb.), 1982 Anayasasına göre yasama organı: seçimler, milletvekilliği statüsünün başlangıç ve sona erme anı, yasama organının başlıca görevleri, yasama organının içyapısı ve çalışma düzeni, TBMM'nin hükümeti denetleme yolları, 1982 Anayasasına göre yürütme organı: Cumhurbaşkanı (seçimi, görevleri, sorumluluğu), yürütme organı: bakanlar kurulu (oluşumu, başbakan ve bakanların görev ve sorumlulukları ), 1982 Anayasasına göre yargı organı: Anayasa'da yargı organına hakim olan ilkeler, anayasa yargısı: Türk anayasa mahkemesi'nin yapısı, başlıca görevleri, anayasa'ya uygunluk denetimi usulleri, konuları teşkil etmektedir.

 5.  İKT110  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 2 0 0 2 2 3

Bu dersin içeriği, bilimsel araştırmanın tarihçesi, bilimsel araştırmanın aşamaları, literatür taraması yapılması, araştırma desenleri, veri toplama araçları, geçerlilik ve güvenilirlik, istatistik ve etik konularını kapsamaktadır.

 6.  YDL102  YABANCI DİL II Z 2 1 0 3 2,5 5

Bu dersin içeriğini, geçmiş zaman olumsuz cümleler ve ago kullanımı, in, on, at ile zaman zarfları, fall in love, get engaged gibi yapılar telaffuz edilmeyen sessiz harflerle ilgili alıştırma, because, when, until gibi bağlaçların kullanımı, Sayılabilen ve sayılamayan isimler, I like ve I’d like farkı, Would you like ve Do you like ayrımı, a, an, some, any, much, many, a, an, some, any, much, many, Bazı yiyecek ve içecek isimleri, Could you …? Could I…? Can you…? Can I…? ile teklif ve rica cümleleri, otelde rezervasyon formu doldurma, Kıyaslama ve üstünlük sıfatları, have ile have got farkı, Şehir ve ülkelerle ilgili isim ve sıfatlar, yön tarif etme, which ve where kullanarak yer tasvir etme, çalışma kitabı alıştırmaları, Şimdiki zaman olumlu, olumsuz ve soru, Whose , Who’s ile ayrımı, iyelik zamirleri ve aitlik sıfatlarıyla ayrımı, Kişi tasvirleri, ses( telaffuz ) alıştırmaları, alışveriş merkezinde günlük dil kullanımı, Gelecek zaman going to kullanımı, olumlu, olumsuz soru cümleleri, amaç bildiren to, öneri cümleleri, havayla ilgili sıfatlar, Soru sözcükleri, sıfatlar ve zarflar, duyguları anlatan sıfatlar ve kullanımları( exciting / excited gibi sıfatların farkı), Hikaye anlatma, sıfatlar ve zarflar kullanarak hikaye yazma, çalışma kitabı alıştırmaları, Yakın geçmiş zaman( Present Perfect Tense) olumlu, olumsuz cümleler, fillerin üçüncü halleri, ever/ never kullanımı, Yakın geçmiş zamanda yet / just kullanımı, soru cümleleri, havaalanıyla ilgili ifadeler, e-mail yazma konuları oluşturmaktadır. 

 7.  TDL102  TÜRK DİLİ II Z 2 0 0 2 2 2

Bu dersin içeriğini şekil bilgisi (İsim kökleri, fiil kökleri, ikili kökler), sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, dergi çalışmaları ve uygulamaları, noktalama işaretleri, ayraç (parantez), köşeli ayraç, tırnak işareti, yapım ekleri, mastar ekleri, çekim ekleri, kelime grupları, fiilimsiler, cümle, cümlenin öğeleri ve çeşitleri, anlatım biçimleri ve anlatım bozuklukları konuları oluşturmaktadır. 

 8.  ENF102  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II Z 2 2 0 4 3 3

Bu dersin içeriğini, bilgisayar donanımı, sosyal ağlar, özel uygulama yazılımları, bilişim hukuku, e-öğrenme, e-devlet uygulamaları, bilgisayar ve ağ güvenliği, bilişimin stratejik teknolojileri, sosyal medya, yazılım hataları bulma, bilişim etiği, ağ saldırıları ve virüsler konuları oluşturmaktadır.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 III. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
 1.  İKT201  MİKRO İKTİSAT-I Z 3 0 0 3 3 7

Bu derste; temel kavramlar, tüketici davranışları ve talep, talep fonksiyonu ve talep esnekliği, fiyat tüketim eğrisi ve talep fonksiyonu, arz fonksiyonu ve arz esnekliği, tüketici dengesi, gelir ve ikame etkileri, üretici davranışları, verim analizi ve ürün eğrileri, üretim fonksiyonu çeşitleri, üretim maliyetleri ve maliyet fonksiyonları, tam rekabet piyasası ve özellikleri, tam rekabet piyasasının kısa ve uzun dönem firma dengesi ele alınacaktır.

 2.  İKT203  MAKRO İKTİSAT-I Z 3 0 0 3 3 7

Bu dersin içeriğini makro ekonomiye genel bir bakış, milli gelir, büyüme ve birikim, toplam arz-toplam talep, toplam gelir-toplam harcamalar modeli, kamu bütçesi, maliye politikası, para ve bankacılık, para teorisi ve para politikası, enflasyon, işsizlik, uluslararası ticaret, uluslararası finans, ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma konuları oluşturmaktadır.

 3.  İKT205  İSTATİSTİK-I Z 2 2 0 4 3 6

Bu dersin içeriğini istatistik kavramı, verinin grafik gösterimi, merkezi eğilim ölçüleri (serideki tüm birimlere tabi olan ve olmayan), değişkenlik ölçüleri (serideki tüm birimlere tabi olan ve olmayan), çarpıklık ölçüleri, basıklık ölçüleri, olasılığa giriş, kesikli olasılık dağılımları (binom, hipergeometrik, multinomial,poisson), ve sürekli olasılık dağılımları (normal) konuları oluşturmaktadır.

 4.  İKT207  MUHASEBE-I Z 3 0 0 3 3 4

Bu dersin içeriğini temel muhasebe bilgileri, mali tablolar, hesap kavramı ve muhasebe defterleri, muhasebe belgeleri, muhasebe kayıt süreci, tekdüzen muhasebe sistemi, hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar ve diğer alacaklar, stok hesapları, katma değer vergisi hesapları ve stok hareketleri için kullanılan yöntemler, stok değerleme yöntemleri, dönem ayırıcı hesaplar, diğer dönen varlıklar, mali duran varlıklar, maddi duran varlıklar ve amortisman işlemleri, duran varlık satışı, maddi olmayan duran varlıklar, dönem ayrıcı hesaplar, mali borçlar, ticari borçlar ve diğer borçlar, ödenecek vergi ve fonlar, borç ve gider karşılıkları, dönem ayırıcı hesaplar, diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar hesapları ve işleyişi, gelir tablosu hesapları ve işleyişi konuları oluşturmaktadır.

 5. ATA101  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 0 2 2 2

Bu dersin içeriğini İnkılâp ve İnkılâpla ilgili Kavramlar, Devlet ve Unsurları, Tekâmül, Islahat, Hükümet Darbesi, İhtilâl, Osmanlı Devleti’nin jeopolitik durumu nedeniyle karşılaştığı tehditler, Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri, Tanzimat öncesi ıslahatlar, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet, Osmanlı Devleti’nin son döneminde fikir Akımları ( Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük.) İttihat ve Terakki Partisi’nin iktidara gelmesi, 31 Mart olayı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı’nın nedenleri ve Savaşın başlaması, Osmanlı Devleti’nin Savaşma katılması ve Savaştığı Cepheler ve Sonuçları, Osmanlı Devleti’ni Paylaşım antlaşmaları (Boğazlar Ant, Londra Ant, Sykes Picot Ant, St. Jean de Maurienne Ant.) I. Dünya Savaşı’nın sona Ermasi, Ermeni olayları, Mondros Ateşkes Antlaşması, Ulusal Mücadele dönemi, İşgaller karşısında Ulusun ve Ülkenin durumu Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a gelişi ve duruma bakışı, Mustafa Kemal  Paşa’nın  Samsun’a çıkışı.  Mustafa Kemal Paşa’nın Havza’daki Faaliyetleri, Amasya Genelgesi., Erzurum Kongresi ve önemi, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri. Sivas Kongresi ve önemi, Ulusal Mücadele döneminde diğar kongreler, Amasya Görüşmeleri, Sivas’ta komutanlarla yapılan toplantı. Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelişi,  Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin toplanması, Misak-ı Milli, T.B.M.M’ye karşı ayaklanmalar. Türkiye’yi paylaşma tasarıları konuları oluşturmaktadır. 

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 IV. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.   İKT202  MİKRO İKTİSAT-II Z 3 0 0 3 3 7

Ekonomiyi mikro düzeyde ele alarak piyasa yapılarını, firma dengesi koşulunu ve faktör piyasalarının yapılarını ve bu kapsamda genel denge analizini sunmaktır. Piyasa yapısı ve piyasa gücünün analizi; monopol; monopson; piyasa gücü ile fiyatlama; fiyat farklılaştırması; reklam; monopolcü rekabet ve oligopol; oyun kuramında firma davranışı; faktör piyasaları; genel denge analizi; asimetrik bilgi altında piyasalar; açık artırmalar; dışsallıklar ve kamu malları ele alınacaktır.

 2.  İKT204  MAKRO İKTİSAT-II Z 3 0 0 3 3 7

Bu dersin içeriğini klasik görüşün temel varsayımları, keynesyen görüşün temel varsayımları, makro ekonomik değişkenlerin okullara göre karşılaştırılması, emek piyasası ve dalgalanma teorileri, fiyat ve ücret katılıkları, adaptif ve rasyonel beklentiler, yeni klasik görüşün temel varsayımları, yeni keynesyen görüşün temel varsayımları, beklenen ve beklenmeyen politika uygulamalarının karşılaştırması, ödemeler bilançosu ve BP eğrisi, açık ekonomide para ve maliye politikaları -Mundell-Fleming modeli, döviz piyasalarında denge, güncel makro ekonomik tartışmalar konuları oluşturmaktadır. 

 3.</