Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri
 

Muafiyet evraklarınızda kullanmanız gereken ders isimleri ve kodları için lütfen Güncel Müfredatımıza (tıklayınız) göz atınız.

*Muafiyet formunu bölüm sekreterimiz Fatma Paşa'dan teslim alabilirsiniz.

*Bu formu bir sefere mahsus olmak üzere yine bölüm sekreterimize teslim etmeniz gerekmekte; bu sebeple, lütfen muaf olmak istediğiniz bütün dersleri yazdığınıza emin olun.

 

 

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ VE YARARLANICAK KİTAPLAR

 

IDE 101 - İngiliz Edebiyatına Giriş I

Öğrencileri edebi terimler konusunda bilgilendirmek ve şiir, düzyazı ve tiyatro eserlerini öğrendikleri terimlerle okuyup inceleyebilmelerini sağlamak; öğrencilerin klasik dönemden post modern zamana kadarki edebi akımları öğretmek. Bu dersin içeriği, ileriki dönemlerde işlenecek olan edebi eserlerin anlaşılmasında oldukça önemlidir.

Kaynaklar

Stephen, M. (1984). An introductory guide to English literature. Longman York Press.

Burgess, A. (1974). English literature: A survey for students. London: Longman.

Alexander, M. (2000). A history of English literature. Macmillan.

IDE 103 - Edebi Terim ve Kavramlar

Bu dersin içeriği öğrencilere edebiyat ve edebi terimlerle ilgili gerekli ve yeterli bilgi verebilmek; belli başlı edebi türleri ve bunlara ait terminoloji ve söz sanatlarını; edebiyat akımları ve bu akımlara mensup yapıtlardan da örnekler vererek açıklamaktır.

Kaynak

Peck, J., & Coyle, M. (1984). Literary Terms and Criticism: A Students’ Guide. Macmillan International Higher Education.

IDE 107 - Akademik Yazma I

Bu dersin amacı öğrencilerin akademik yazma becerilerinin geliştirilerek yazma sürecinin eleştirel metin çözümleme süreci ile birleştirmelerini sağlamaktır. Dersin yazım ve düşünme süreçlerini cilalamaktan öte edebi ve artistik eserlerin yakın okuması ile yazma sürecinin planlanmasını öğretmek diğer amaçları arasındadır.

Kaynaklar

Oshima, A., & Hogue, A. (2007). Introduction to academic writing. Longman.

Davis, J., & Liss, R. (2006). Effective academic writing 3. Oxford: Oxford University Press.

 

IDE 109 - Araştırma Yöntemleri I

Bu dersin içeriği bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, dogru, yanliş, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılmasıdır. Bu ders öğrenciyi bilimsel araştırma ile ilgili terimler, bilimsel araştırma süreçleri, data toplama ve analiz etme teknikleri, araştırmayı raporlaştırma, ve araştırmanın ahlaki ilkeleri konusunda bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Kaynaklar

Arıkan, R. (2013). Araştırma yöntem ve teknikleri. Nobel.

Gabriele, G. (2005). Research Methods for English Studies. Edinburgh University.

Bhattacherjee, A. (2012). Social science research: Principles, methods, and practices. Textbooks Collection.

 

YDA I - Almanca I

Bu derste öğrenciler cümle yapıları, zamanlar, belirli ve belirtisiz isim tamlamaları, sayılabilen ve sayılamayan isimler, belgesiz zamirler, emir cümleleri, düz, soru ve olumsuz cümle yapıları, çekimsiz yardımcı fiiller, sıfat tamlamaları, sıfatlarda eşitlik ve üstünlük durumları, emir cümlelerini öğrenirler.

Kaynak

Ulrich, E. (2004). Deutsche grammatik bush. Hueber Verlag.

ENF I - Temel Bilgi Teknolojileri I

Bilgisayarın donanımı; Dos işletim sistemi: Dos’ta önemli kavramlar, Dos komutları; Windows; windows’un kullanılması, masa üstü, sistem ayarları, windows gezgini, çoklu ortam, paint, wordpad; Word: genel işlemler, belge oluşturmak, kaydetmek, geri yüklemek, sayfa düzeni oluşturmak, belge üzerinde düzenleme yapmak, kes, yapıştır, madde imleri, sayfa numarası vermek, çizim araçlarının kullanımı, yazıcıdan çıktı almak, metni sütunlar halinde yazmak, tablo oluşturmak; Excel: programın tanıtımı, çalışma sayfası düzenlemek, tablo oluşturmak, veri kopyalamak silmek, formül girmek, satır ve sütunlarda değişiklik yapmak, excel işlevleri, çizelge oluşturmak, grafik çizimi; İnternet: internet ile yapılabilecekler, elektronik posta adresi almak; Powerpoint: sunu oluşturmak, sunu gösterisi yapmak.

Kaynaklar

BT uzamanları için Windows 10, Atıl Gürcan, Pusula Yayıncılık, 2015,

Bilgisayar ve Internet, Haselwander Penny, Konemann Michael and Tucker (Editor) Dennis C.,

Basic Information Technology Skills, Scarecrow Pres, 2002. Step by step Excel; FrontPage; PowerPoint.

AİİT I - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

19. yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda yenileşme hareketleri ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun genel durumu. Trablusgarb Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı. I. Dünya Savaşına genel bakış, savaşta Osmanlı Devleti. Mondros Ateşkes Andlaşması, Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi. Amasya Genelgesi, Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi. Ankara’nın Başkent ilan edilmesi ve Ankara’da TBMM’nin kurulması. İç isyanlar ve bu isyanların bastırılması.

Kaynaklar

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri; A. Afetinan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Ankara 1991

DOĞAN, Orhan; Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Ankara, 2010

TD I - Türk Dili I

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür münasebeti. Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.

Kaynaklar

Adem Kılıçoğlu, Şükür Görmüş, Yılmaz İnce, Osman Demirayak, Zeynep Korkmaz, Ahmet Bican Ercilasun, Hamza Zülfikar Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri,

IDE 102 - İngiliz Edebiyatına Giriş II

Bu dersin içeriğinde İngiliz şiirlerinin temel eserleri tanınır. Böylece, şiir ve tiyatroya giriş bağlamında şiirlerin ve kısa oyunların şekil ve içerik ilişkileri değerlendirilerek eleştirel analizlerin yapılması ve metinlerde kullanılan edebi araçların anlaşılması amaçlanır.

Kaynaklar

Stephen, M. (1984). An introductory guide to English literature. Longman York Press.

Burgess, A. (1974). English literature: A survey for students. London: Longman.

Alexander, M. (2000). A history of English literature. Macmillan.

IDE 104 - Mitoloji

Klasik mitoloji ve mitolojinin günümüzle olan bağlantısı hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan bu derste Batı Edebiyatında büyük etkisi olan Yunan ve Eski Roma Mitolojileri incelenecektir. İngiliz Edebiyatında yaygın olarak kullanılan mitolojiler edebi kaynaklardan örneklerle anlatılacaktır.

Kaynaklar

Hamilton, E. (2017). Mythology: Timeless tales of gods and heroes. Hachette UK.

Estin, C., Laporte, H., Bontemps, P., & Eran, M. (2003). Yunan ve Roma mitolojisi. TÜBİTAK.

IDE 108 - Akademik Yazma II

Bu derste öğrencilerin akademik yazma sürecindeki teorik bilgilerini eleştirel metin çözümleme süreci ile birleştirmelerini sağlamak amaçlanır. Dersin yazım ve düşünme süreçlerini cilalamaktan öte edebi ve artistik eserlerin yakın okuması ile yazma sürecinin planlanmasını öğretmek diğer amaçları arasındadır. Aynı zamanda etkili ve akademik yazım için alıntılama, kaynak hazırlama, metnin yakından okunması ve alıntı arasındaki bağlantıya dikkat çekerek edebi metin analizi hakkında yazmayı öğretmektir.

Kaynak

Oshima, A., & Hoyge, A. (2006). Writing academic English. Pearson Longman.

Haugnes, N. (2012). Focus on writing. New York: Pearson.

 

IDE 110 - Araştırma Yöntemleri II

Öğrencileri araştırma kültürü ile tanıştırmak; öğrencileri araştırma desenleri konusunda bilgilendirmek; bilimsel araştırma basamaklarını tanıtmak ve uygulatmak: data toplama yöntemlerini öğrenciye öğretmek; data analiz yöntemlerini öğretmek; bilimsel araştırmalarda etik konusunu anlatmak; araştırmaları bilimsel olarak raporlaştırma yetisi kazandırmak; öğrencilerin yaratıcı düşünme ve konuşma becerilerini geliştirmek bur dersin başlıca amaçlarıdır.  Bu ders öğrenciyi bilimsel araştırma ile ilgili terimler, bilimsel araştırma süreçleri, data toplama ve analiz etme teknikleri, araştırmayı raporlaştırma, ve araştırmanın ahlaki ilkeleri konusunda bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Kaynaklar

Arıkan, R. (2013). Araştırma yöntem ve teknikleri. Nobel.

Gabriele, G. (2005). Research Methods for English Studies.

Bhattacherjee, A. (2012). Social science research: Principles, methods, and practices.

 

YDA II - Almanca II

Bu derste öğrenciler özne, zamirler, mülkiyet sıfatları, isimler ve çoğul yapılar, işaret sıfatları, bazı zarflar, geniş zaman, olumlu, olumsuz soru yapıları, bağlaçlar, işaret zamirleri, belgili ve belgisiz zaman zarfları, isim fiiller ve nesne zamirleri, tarz filler gibi konuları öğrenirler.

Kaynaklar

Ulrich, E. (2004). Deutsche grammatik bush. Hueber Verlag.

 

ENF II - Temel Bilgi Teknolojileri II

İleri Excel (özet tablo ve grafik raporları, senaryolar, bilgiyi süzme, birden çok listeyi birleştirmek, sıralama ve alt toplamlar, ağ ortamında çalışma kitabını paylaştırma, formüller ve grafik), internet uygulamalar.(arama motorları, FTP, telnet, Outlook Express ile mail alma ve gönderme) web sayfa tasarımı (Front Page ile HTML tasarımı).

Kaynaklar

BT uzamanları için Windows 10, Atıl Gürcan, Pusula Yayıncılık, 2015.

Bilgisayar ve Internet, Haselwander Penny, Konemann Michael and Tucker (Editor) Dennis C.,

Basic Information Technology Skills, Scarecrow Pres, 2002. Step by step Excel; FrontPage; PowerPoint.

AİİT II - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Paris Barış Konferansı. İzmir’in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. Ve II. İnönü Muharebeleri. Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması, esaslar ve önemi. Lozan Konferansı ve önemi. Türk İnkılabı; siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, Eğitim-Öğretim alanlarındaki inkılaplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk dış politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye.

Kaynaklar

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri; A. Afetinan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Ankara 1991

DOĞAN, Orhan; Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Ankara, 2 010

TD II - Türk Dili II

Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması. Kompozisyonla ilgili kurallar, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Türkçe’ de isim ve fiil çekimleri. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulanması, zarfların ve edatların Türkçe’ de kullanılış şekilleri.

Kaynaklar

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Adem Kılıçoğlu, Şükür Görmüş, Yılmaz İnce, Osman Demirayak, Zeynep Korkmaz, Ahmet Bican Ercilasun, Hamza Zülfikar

IDE 109 - Metin İncelemeleri

İngiliz edebiyatından seçilen metinler aracılığıyla, bu metinler üzerinde çeşitli okuma ve anlama tekniklerini uygulamak ve geliştirmek, dersin içeriğini oluşturmaktadır. Öğrenciler temel metin analizi kavramlarını ve edebi terimleri bu metinler aracılığıyla daha iyi anlar ve uygularlar. Öyle ki, düzyazı, şiir ve kuramsal metinlerin çözümlenmesindeki temel yöntemleri öğretmek ve uygulanmasını sağlamak dersin amacıdır.

Kaynaklar

Mignani, A. (2001). Sweet and sour: A collection of stories for pleasure and learning. Canterbury: Black Cat.

Mignani, A. (1992). Ten Women, Ten Stories: A task-based approach to the analysis of short stories - M. Whitaker, J. Thurber, R. Dahl, J. Frame ... etc.Genoa: Black Cat Pub.

Joyce, J., Jackson, J. W., & McGinley, B. (1993). James Joyce's Dubliners. Macmillan.

 

IDE 111 - İngiliz Kültürü

Bu dersin amacı, öğrencilere Britanya kültürü, sanatı, edebiyatı, yaşam biçimleri, vb konularda yeterli bir altyapı sağlamaktır. Bu ders ayrıca, iki kültür arasında karşılaştırmalar yapmak yoluyla Türk ve Britanya kültürleri, gelenekleri, görenekleri ve diğer kültürel unsurları hakkında bilinçlenmelerini amaçlar.

Kaynak

McDowall, D. (2006). An illustrated history of Britain. Longman.

 

IDE 112 - Batı Felsefesi Tarihi

Bu dersin amacı Batı Felsefe tarihinde düşüncelerini, fikirlerini, farklı hipotezlerini ortaya koymuş, evrenin, maddenin, insan ilişkilerinin, soyut ve somut kavramların yorumunu yapmış önemli düşünürleri anlamak, fikirlerini yorumlamak ve analiz etmektir. Felsefe teriminin tanımından başlayarak, tarihsel süreç içerisindeki farklı felsefecilerin fikirlerini, felsefenin farklı unsurlarını, felsefi mekanizmaları, felsefi dönemleri, felsefe değişen, gelişen bakış açılarını inceleyen, araştıran ve sunan bir derstir.

Kaynak

Russell, B. (2013). History of western philosophy: Collectors edition. Routledge.

IDE 201 - 16. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı

Dersin ana amacı İngiliz Rönesansı'nın toplumsal, siyasal, dini ve edebi arka planlarını irdelemek ve 16. yüzyılın önemli edebiyatçıları ve edebi yapıtlarını toplumun durumuna referanslar vererek incelemektir. Bu derste Rönesans döneminin başlangıcı, İngiliz edebiyatının 16. Yüzyılda ortaya çıkan başlıca yapıtları ve edebiyatçıları ait oldukları kültürel bağlamlar içerisinde incelenecektir.

Kaynaklar

Alexander, M. (2000). A history of English literature. Macmillan.

Burgess, A. (1958). English literature: a survey for students. Longman Green.

Abrams, M. H., & Greenblatt, S. (2000). The Norton anthology of English literature (Vol. 1). Norton.

 

IDE 203 - Edebiyat Kuramı ve Eleştirisi I

Bu dersin amacı öğrencilere edebi kuramlar ve eleştirel akımların önemli noktalarını öğretmektir. Edebi kuramın tanımı ile başlayan  bu derste Klasik Dönemden 18. Yüzyıla kadar olan süre içerisinde yer alan önemli kuram ve kuramcılar ele alınmaktadır. Öğrencilerin çeşitli edebi eserlerde bu kuramları uygulayarak, eserleri anlayabilme ve yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Kaynaklar

Bressler, C. E. (2004). Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice. New Jersey: Prentice Hall.

Barry, P. (2017). Beginning theory: An introduction to literary and cultural theory. Oxford University Press.

Klages, M. (2006). Literary theory: A guide for the perplexed. A&C Black.

 

IDE 205 - Klasik Edebiyat

Bu derste batıda tiyatro düşüncesi ve sanatının ortaya çıktığı ve geliştiği Antik Yunan ve Roma dönemlerine ait oyunlar, oyun yazarları ve tiyatro kuramları üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Bu bağlamda örneğin Sofokles, Europides, Aeskileus, Seneca gibi tragedya yazarlarının oyunları, Aristophanes, Meander, Plautus, Terrentius gibi komedya yazarlarının oyunları ile Aristoteles’in Poetika’sı ve Horatius’un Ars Poetika’sı gibi eserler üzerinde analiz ve irdelemeler yapılacaktır.

Kaynaklar

Segal, E. (Ed.). (1983). Oxford readings in Greek tragedy. Oxford University Press.

Segal, E. (Ed.). (2006). Classical Comedy. Penguin UK.

O'Bryhim, S., & Franko, G. F. (2001). Greek and Roman comedy: translations and interpretations of four representative plays. University of Texas Press.

 

IDE 207 - Çeviri I

Bu dersin amacı çeviri alanını öğrencilere sunarak çeviri ile ilgili temel kavramlar, beceriler, çeviri çeşitleri ve çeviri ile ilgili yaklaşım ve bakış açılarını öğretmektir. Öğrenciler kısa yazıları çevirerek pratik kazanacak ve diğer çeviri derslerine hazır hale gelecektir.

Kaynaklar

Bozkurt, B., et al. (1982).  Çeviri. 3rd ed. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilim Merkezi Yayını, Sayı A 38.

Boztaş, İ. (1995). Çevirinin yabancı dil öğretimine katkıları.

 

IDE 209 - Dilbilim I

Bu dersin amacı öğrencilerin; dilbilimin temel kavramlarını, ilkelerini ve kuramlarını tanımasını, insan dilinin doğasının nelerden oluştuğunu öğrenmesini, dilin yapısal özelliklerini açıklamasını, insanların dili nasıl öğrendiğini, dil denen kavramın ne tür temel yapılardan oluştuğunu öğrenmesini sağlamaktır. Bu ders, bir bilim dalı olarak dilbilimin tartışılmasını, morfoloji (biçimbilim), sentaks (sözdizimi), semantik (anlambilim) ve edimbilim gibi dilbilim alanlarının tanıtılmasını amaçlar. Dersin temel hedefi, biçimbilim sorunlarının örnekleriyle açıklanması ve tartışılması, tümce ve tümcecik düzeyinde İngilizcenin dil bilgisel yapısının incelenmesi, sözcük anlamı başta gelmek üzere anlamın değişik anlambilim alanları ışığında incelenmesi, tümce anlamının anlambilim açısından incelenmesi, anlamın toplumsal değişimlerinin tartışılması yoluyla öğrencilerde dil bilinci oluşturmaktır.

Kaynak

Yule, G. (2016). The study of language. Cambridge university press.

Akmajian, A., Farmer, A. K., Bickmore, L., Demers, R. A., & Harnish, R. M. (2017). Linguistics: An introduction to language and communication. MIT press.

 

IDE 211 - İleri Konuşma Becerisi I

Temel becerileri anlama, organize etme, etkili araştırma yapma ve ikna etme ile ilgili başlıca bilgilerin öğretilmesi amaçlanan bu derste, öğrencilere küçük/büyük grup tartışlamalarında ve çeşitli sunumlarda rol verilerek kendilerini daha iyi ifade etmeleri hedeflenir.

Kaynaklar

Earle-Carlin, S. (2011). Q: Skills for Success 5 Listening & Speaking Student Book with Student Access Code Card. Oxford University Press.

Eales, F., & Oakes, S. (2011). Speakout Upper Intermediate Students’ Book. Pearson.

 

IDE 202 - 17. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı

17. Yüzyılda İngiliz şiir ve düzyazı türünün ayrıntılı bir şekilde işleneceği bu dersin amacı öğrencilerin dönemin sosyal, politik, tarihi, felsefi ve kültürel özelliklerini öğrenmeleri ve dönemin en önemli yazarlarının eserlerini incelemektir.

Kaynaklar

Abrams, M. H., & Greenblatt, S. (2000). The Norton anthology of English literature (Vol. 1). Norton.

Burgess, A. (1974). English literature: A survey for students. London: Longman.

Formun Altı

Alexander, M. (2000). A history of English literature. Macmillan.

Corns, T. N. (Ed.). (1993). The Cambridge Companion to English Poetry, Donne to Marvell. Cambridge University Press.

Carter, R., & McRae, J. (2016). The Penguin Guide to English Literature: Britain and Ireland. Penguin.

 

IDE 204 - Edebiyat Kuramı ve Eleştirisi II

Edebiyat Eleştirisi dersinde amaç edebi eleştiri alanında ortaya atılmış teoriler ve eleştiri teriminin temel özelliklerini incelemek, Aristo, Socrates, Plato'dan Aydınlanma çağına kadar süren çizgide edebiyat eleştirisi alanında ortaya çıkan gelişmeleri, önemli edebiyat teorilerini, ve bu teorisyenlerin görüşlerini ve yapıtlarını irdelemektir. Bu derste ayrıca 19. Yüzyıldan günümüze kadar olan süre içerisinde yer alan edebi kuramlar, eleştirel akımlar ve önemli kuramcıları ele alınmaktır.  Teorilerin uygulandıkları edebi eserler incelenerek örneklendirilecek ve bu şekilde öğrencilerin farklı teorilerin edebi eserlerdeki kullanımlarını daha iyi anlayabilme becerileri kazanmaları sağlanacaktır.

Kaynaklar

Barry, P. (1995). An introduction to literary and cultural theory. Beginning Theory.

Bressler, C. E. (1999). An introduction to theory and practice. New York: Prentice-Hall, Inc.

Klages, M. (2006). Literary theory: A guide for the perplexed. A&C Black.

 

IDE 206 - Kültürel Çalışmalar

Kültürel Çalışmalar, insan ve toplum bilimlerinin konu, araç ve yöntemlerinden faydalanmayı amaç edinen disiplinler arası bir sahadır. Geniş anlamıyla kültürü kendisine araştırma nesnesi edinmiş bu modern disiplin öğrenciye edebiyat, sinema, folklor, tarih, antropoloji, sosyoloji gibi alanlarda ve bunların kesişiminde düşünme ve araştırma imkânı verir. 

Kaynak

Durham, M. G., & Kellner, D. M. (Eds.). (2012). Media and cultural studies: Keyworks. Wiley-Blackwell.

IDE 208 - Çeviri II

Bu derste öğrenciler edebi çeviri ile ilgili teknikler ve stratejileri öğrenerek, çeşitli türlerde yazılmış edebi eserleri ana dillerinden bir başka dile ya da bir başka dilden kendi ana dillerine çevirecektir.

Kaynak

Aker, F. (1987). Translation practice a structural approach. Ankara: Tekdil.

Kocaman, A. (2017). A Guidebook for English Translation. Siyasal.

 

IDE 210 - Dilbilim II

Bu ders, çağdaş ve geleneksel dil çalışmaları ile fonetik (sesbilgisi), fonoloji (sesbilim) gibi dilbilim alanlarının tanıtılmasını ve dil edinimi konusunda öğrencilere farkındalık kazandırmayı amaçlar. Dersin temel hedefi, sesbirimlerinin isleyişi ve ses olaylarını kurallarıyla birlikte göstermek, ikinci dil öğretim yöntemleri konusunda öğrencilerde bilinç oluşturmak, farklı toplumsal grupların dil kullanımlarında ortaya çıkan çeşitliliği tanıtmaktır.

Kaynak

Yule, G. (2016). The study of language. Cambridge university press.

Akmajian, A., Farmer, A. K., Bickmore, L., Demers, R. A., & Harnish, R. M. (2017). Linguistics: An introduction to language and communication. MIT press.

 

IDE 212 - İleri Konuşma Becerisi II

Temel becerileri anlama, organize etme, etkili araştırma yapma ve ikna etme ile ilgili başlıca bilgilerin öğretilmesi amaçlanan bu derste, öğrencilere küçük/büyük grup tartışlamalarında ve çeşitli sunumlarda rol verilerek kendilerini daha iyi ifade etmeleri hedeflenir.

Kaynaklar

Earle-Carlin, S. (2011). Q: Skills for Success 5 Listening & Speaking Student Book with Student Access Code Card. Oxford University Press.

Eales, F., & Oakes, S. (2011). Speakout Upper Intermediate Students’ Book. Pearson.

 

 

 

İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 2. Blok 2. Kat, Karacaoğlan Yerleşkesi 80000 OSMANİYE
03288251000
fefdekanlik@osmaniye.edu.tr