Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Tanıtım
Harita Mühendisliği Bölümü

Harita mühendisliği, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının çeşitli tekniklerle (uydulardan konum belirleme, uydu görüntülerini işleme vb.) metrik anlamda ölçülmesi ve elde edilen mekansal verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek harita ve planlar şeklinde ifade ve tasvir edilmesi; ayrıca konuma bağlı her türlü ölçme, hesaplama, analiz ve görselleştirme çalışmaları ile ilgilenen mühendislik dalıdır. Harita Mühendisliği, teknolojik gelişmelere açık, çağdaş teknolojiyi en iyi uygulayan mühendislik dallarından biridir. Harita ve Kadastro Mühendisliği ve Geomatik Mühendisliği, bu meslek alanını tanımlamada kullanılan diğer isimlerdir.

Özetle, harita mühendisliğinin başlıca amacı; yaşadığımız yeryüzünü daha iyi anlamak, planlamak, düzenlemek, izlemek ve yönetmek için modern teknolojiye dayalı çeşitli mekansal tekniklerin geliştirilmesi ve kullanımı, ülke ihtiyaçlarına (planlama, mülkiyet, savunma vb.), mühendislik projelerine ve topluma yönelik çeşitli haritaların ve mekansal verilerin/bilgilerin üretimi, mekana ya da araziye ilişkin her türlü projenin yer yüzündeki (yatay ve düşey) konumunun hassas olarak belirlenmesidir.

 
   Bölümün Amacı

Harita mühendisliği, gereksinim duyulan her ölçekteki haritaların üretimini, araziye ilişkin küçük/büyük tüm projelerin araştırma ve uygulamalarını gerçekleştiren bir meslek dalıdır. Haritalar ve harita mühendislik hizmetleri tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturmaktadır. Örneğin kent planlaması ve imar planları için gerekli kent haritaları, imar planı uygulamaları, parselasyon haritaları, kadastro haritaları, kamulaştırma planları, arazi toplulaştırma planları, maden haritaları, topografik haritalar harita mühendislerinin yönetim ve denetiminde üretilmektedir. Karayolu, demiryolu, sulama, baraj, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etütlerinde ve projelendirmelerinde, bu projelerin araziye uygulanmasında yol, su, kanalizasyon gibi hizmetlerin proje ve yapımlarında harita mühendislerinin yoğun işlevi vardır.

Bu programla Harita Mühendisliği’nin temel konuları olan Jeodezi, Ölçme Tekniği, Fotogrametri, Uzaktan Algılama, Kartografya, Kamu Ölçmeleri alanlarında gereksinimleri karşılayacak çözüm önerileri geliştiren, kuramsal ve uygulamalı bilgilerle kaliteli üretim yapan, kendini yenileyen, çalışmalarını mesleki ve etik sorumluluklar çerçevesinde yürüten mühendisler yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Program Çıktıları
1.  Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
3. Bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
5. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
6. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.Akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yeri

Harita Mühendisliği, konumla ilgili bilgilere odaklanan ve çok hızlı gelişen bir disiplindir. Konum bilgisi pek çok veriyi birleştirmede kullanılmaktadır. Bu disiplin ölçme biliminden yararlanarak mühendislik kurallarını konumsal bilgilere uyarlamaktadır. Harita mühendisliği uygulamaları yeni ve geleneksel bilim ve teknoloji kurallarını içermektedir.

Harita mühendisliği, yersel ve fotogrametrik yöntemlerle, uydu verilerinden yararlanarak bilgisayar teknolojilerinin de kullanımıyla, yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün gereksinim duyulan ve istenilen ölçekte, topoğrafik ve tematik haritalarının üretilmesi kapsamında gelişen teknolojinin takip edildiği ve hatta teknolojik gelişime katkıda bulunulan bir disiplindir. Coğrafi objelere ait bilgilerin toplanması, işlenmesi, analizi, gösterimi ve kullanıma sunulması teknolojisidir. Dünyada hızlı gelişen sektörler arasında yer alan Geomatik teknolojisinin içerdiği konular arasında Jeodezi, Ölçme, Fotogrametri, Uzaktan Algılama, Küresel Konumlama Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Kartoğrafya yer almaktadır. Teorik temeli ise matematik, fizik, istatistik, astronomi, fiziksel jeodezi ve uydu teknolojisi oluşturmaktadır.
Diğer programlarla işbirliği

Harita mühendisliği, enerji, taşınmaz mal, ekonomi gibi konuları da ele alan, konum ve mülkiyet bilgisine ihtiyaç duyan disiplinlerle de işbirliği içerisinde olan bir bölümdür. Öğrencilere katkı sağlamak adına tüm bu çeşitli disiplinleri işleyen bölümlerle kesişim alanlarında ders ve projeler kapsamında beraber çalışılmaktadır.
Mezunlarımızın çalışma alanları

Mezunlarımız; mesleki faaliyetlere altlık oluşturacak yatay ve düşey kontrol ağlarının oluşturulması, yeryüzü hareketlerinin izlenmesi ve mühendislik yapılarının kontrolü için deformasyon ölçmeleri ve değerlendirilmesi, karayolu, demiryolu, köprü, baraj, metro, tünel projeleri ve araziye uygulanması, uydulardan yararlanarak konum belirleme ve araç takip sistemleri, navigasyon, lazer tarama, uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları yardımıyla veri toplama ve işleme, yersel fotoğraflarla restorasyon faaliyetlerine altlık oluşturacak planların çizimi, çeşitli çalışmalara altlık oluşturacak büyük, orta ve küçük ölçekli sayısal (dijital) ve basılı topografik ve tematik haritaların üretimi, mekansal verilere ve haritalara ilişkin çeşitli multimedya, görselleştirme çalışmaları ve internet tabanlı sunumları, mobil cihazlar ve web için harita tasarımı, çeşitli konulara ilişkin mekansal veri tabanlarının ve coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri ve ilgili hukuki çalışmalar, imar uygulamaları, kadastro çalışmaları, kamulaştırma, taşınmaz (gayrimenkul) değerlemesi, kentsel dönüşüm üzerine faaliyet gösteren resmi ve özel kurumlarda çalışmaktadır.
Mezunlarımızın çalışma alanları

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İller Bankası, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi, İl Özel İdareleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TCDD, BOTAŞ, TPAO, TEAŞ, MTA, GAP İdaresi, TKİ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, İnşaat Şirketleri, Harita Mühendislik Büroları ve Şirketleri, Harita Üretim Şirketleri, Coğrafi Bilgi Teknolojisi Şirketleri, Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon Şirketleri, Ölçme Teknolojisi Şirketleri, Havayolu Şirketleri, Madencilik Şirketleri, Doğalgaz Dağıtım Şirketleri, Taşınmaz Değerleme Şirketleri, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Bankalar, ÜniversitelerGüncelleme 05.07.2022 21:43:5922 Eylül 2023
İletişim
Fakıuşağı Mah. Karacaoğlan Yerleşkesi E-Blok
03288271000
03288250097
bahadircelik@osmaniye.edu.tr