Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
 I. Yarıyıl
Sıra
No 
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
 1.  TDL101  TÜRK DİLİ I Z 2 0 0 2 2 2
Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil kültür ilişkisi; Türk dilinin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları; Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması; Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar; hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması; noktalama işaretleri ve uygulaması.
 2.  ATA101  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I  Z  2 0 0 2 2 2
19. yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda yenileşme hareketleri ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun genel durumu; Trablusgarp ve Balkan Savaşları; I. Dünya Savaşı; I. Dünya Savaşı’na genel bakış, savaşta Osmanlı Devleti; Mondros Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi; Erzurum Kongresi; Sivas Kongresi; Ankara’da Büyük Millet Meclisinin açılması; Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin kurulması; iç isyanlar.
 3.  HRM107  MATEMATİK I Z 3 0 0 3 3 4
Reel sayılar; karmaşık sayılar ve özellikleri, karmaşık sayılarda işlemler, trigonometrik gösterimi, karmaşık sayıların kuvvetleri, MOIVRE bağıntısı, karmaşık sayıların kökleri; tümevarım yöntemi; fonksiyon ve özellikleri, fonksiyon tipleri (sürekli ve süreksiz), özel fonksiyonlar (üstel, logaritmik ve trigonometrik vb. fonksiyonlar); temel mühendislik ifadelerinin fonksiyonlarla gösterimi; komşuluk, bir fonksiyonun limiti, limitler hakkında kuramlar, bazı özel limitler, süreksizlikler, türev kavramı ve türev hesapları, türevin geometrik ve fiziksel anlamı, türev uygulamaları ve mühendislik uygulamaları; fonksiyonların koordinat düzleminde gösterimi, maksimum ve minimum noktalar, artan-azalanlık, bükeylik; eğri çizimi; çeşitli mühendislik uygulamalar.
 4.  HRM109  FİZİK I Z 2 2 0 4 3 4
Vektörler; bir boyutta hareket; iki boyutta hareket; dairesel hareket ve Newton kanununun diğer uygulamaları; iş ve enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu; doğrusal momentum ve çarpışmalar; katı cisimlerin bir eksen etrafında dönmesi; yuvarlanma hareketi; açısal momentum ve tork; statik denge ve esneklik; salınım hareketi.
5.  HRM115  KİMYA Z 3 0 0 3 3 3
Kimyasal bağıntılar; kimyasal tepkimeler; gazlar; termokimya; atomun elektron yapısı ve periyodik atom özellikleri; kimyasal bağlar; sıvılar katılar ve moleküller arası kuvvetler; çözeltiler; kimyasal denge; asitler, bazlar ve sulu çözelti dengeleri; termodinamik; elektro-kimya; radyoaktiflik; organik kimya.
 6.  YDL101  YABANCI DİL I Z 2 1 0 3 2.5 5
Sayılabilen ve sayılamayan isimler zaman zarfları; belgisiz zamirler; emir cümleleri; zaman gösteren edatlar; ünlem ifadeleri; sıklık zarfları; çekimsiz yardımcı fiillerden ile renkler, günler, aylar ve bunlarla ilgili metin çalışmaları; şimdiki zaman ve olmak fiili ile dili geçmiş zaman yapısının örneklerle kullanımı.
 7.  HRM111  HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Z 2 0 0 2 2 2
Harita Mühendisliği’nin tanıtımı; çalışma alanları; Üniversite; Fakülte ve Harita Mühendisliği Bölümü ile ilgili yönetmelik, yönerge ve kurallar; bölüm ve bölüm vizyonu, kariyer imkânları; kamu ve özel sektörde harita mühendislerinin yaptığı işler; ulusal ve uluslararası mühendislik kuruluşları; Harita mühendisliğinin ilgi alanları, uygulamaları ve çalışma alanları ile temel mesleki bilgiler.
 8.  HRM113  ÖLÇME BİLGİSİ I Z 2 2 0 4 3 5
Ölçme bilgisinin tanımı, tarihçesi; ölçme bilgisinin kullanım alanları; yeryüzünün şekli, ölçü birimleri, ölçü birimlerinin dönüşümleri, ölçekler; nokta tanımı ve türleri, nokta tesisi, işaretleme ve röperleme; uzunluk ölçmeleri, aletler, araçlar ve yöntemler, şenaj, uzunluk ölçmelerinde hatalar; açı ölçmeleri, aletler, araçlar ve yöntemler, açı ölçmelerinde hatalar; ölçmelerde hata kaynakları, hata türleri, doğruluk ölçütleri; temel jeodezik ödevler; poligonasyon, tanımı, türleri, arazide ölçmeler.
 9.  DOY101  DİJİTAL OKURYAZARLIK Z 2 0 0 2 2 3
Dijital okuryazarlık bireylerin bilişim teknolojilerini ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilme becerisidir. Bu beceri anlamlı edinimlerin gerçekleşmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu ders öğrencilere akıllı cihazlar ve sosyal ağların temel prensipleri, topluluklar ve sosyal medya ile etkileşim, bilgiye ulaşma onu analiz etme, eleştirel düşünme gibi beceriler kazandırmayı amaçlar. Ders kapsamında, dijital okuryazarlık kavramı ve dijital teknolojileri kullanırken insanların bilgiyi bulma, kullanma, özetleme, değerlendirme, yaratma ve iletişim kurma yolları gibi konular ele alınacaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 II. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
 1.  HRM112  MATEMATİK II Z 3 0 0 3 3 4
Seriler; kuvvet serileri, Fourier serileri ve Laurent serisi; belirsiz integral ve çözümleri; belirli integral, belirli integralin özellikleri, alan hesabı, dönel hacim hesabı, yay uzunluğu hesabı, mühendislik uygulamalardaki yüzeylerin integral yöntemiyle hesaplanması; genelleştirilmiş integraller; bazı limitlerin integral yardımıyla hesabı; matrisler, vektörler, determinantlar, bir matrisin transpozesi, matrislerin toplanması ve çarpılması; lineer denklem sistemleri, Gauss yok etme yöntemi, Gauss-Jordan yöntemi, LU ayrıştırma yöntemi ve Chio yöntemi; katsayılar matrisi ve genişletilmiş matris; lineer bağımsızlık ve bir matrisin rankı; homojen ve homojen olmayan sistemler; bir matrisin tersi; determinantlar ve Cramer kuralı; özdeğerler ve özvektörler; matrislerin mühendislikteki uygulamaları.
 2.  HRM114  FİZİK II  Z 2 2 0 4 3 4
Yük madde ve elektrik alanı; Gauss yasası, elektriksel potansiyel; sığa ve kondansatör, akım ve direnç; elektromotor kuvvet, devreler ve magnetik alan; Amper Yasası ve Faraday İndüksiyon Yasası; indüktans ve maddenin manyetik özellikleri; elektromanyetik dalgalar.
 3.  HRM106  ÖLÇME BİLGİSİ II Z 2 2 0 4 3 5
Poligonasyon, tanımı, türleri; açık, kapalı ve bağlı poligonda koordinat hesapları; nivelman, tanımı, nivelman aletleri ve kullanılması, geometrik nivelman; trigonometrik nivelman, takeometri; açık, kapalı ve bağlı poligonda nivelman hesapları; ara ve yan nokta koordinat hesabı, koordinatlarla alan hesabı; arazide ölçmeler.
 4.  HRM108  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Z 2 0 0 2 2 3
Giriş ve ILO ile iş sağlığı ve iş güvenliği; güvenlik politikaları, yasalar ve kurallar; iş sağlığı ve çevre, işyerlerinde risk değerlendirmesi; endüstride risk grupları; işyerlerinde zararlı etmenlerin ölçüm teknikleri ve kişisel koruyucular; meslek hastalıkları ve iş kazaları; yangın ve patlamalara karşı korunma ve müdahale yöntemleri, tehlikeli kimyasallar; işyeri hekimlerinin iş ve işçi sağlığı alanındaki rolü, küreselleşmenin çalışanların sağlığına etkileri; iş sağlığı hizmet birimleri, ulusal iş sağlığı enstitüsü, işyeri hekimleri ve SSK ilişkileri; Türkiye’de iş sağlığı alanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri; hukuksal boyutuyla iş sağlığı ve iş güvenliği.
 5.  HRM110  ARAZİ ÇALIŞMASI I Z 1 3 0 4 2.5 5
İstikşaf kanavasının hazırlanması; arazi krokisinin çizimi; ölçme aletlerinin kontrolü; poligon noktalarının yer tespiti ve tesisi; poligon röper krokilerinin hazırlanması; poligon açı ve kenarlarının ölçülmesi; poligon hesabının yapılması; poligonlara kot taşınması; klasik takeometri ile detay alımı yapılması; büro çalışması; harita çizimi.
 6.  YDL102  YABANCI DİL II Z 2 1 0 3 2.5 5
Özne zamirler; mülkiyet sıfatları, isimler ve çoğul yapıları, işaret sıfatları ve bazı zarflar, geniş zaman, olma ilgili ile bu zamanın olumlu, olumsuz ve soru yapıları; bağlaçlar, işaret zamirleri, belgili ve belgisiz harfi tarif, isim fiiller ve nesne zamirler; çekimsiz yardımcı fiillerden "can" ve örneklerle kullanımı.
 7.  ATA102  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z 2 0 0 2 2 2
Paris Barış Konferansı; İzmir’in işgali; Memleketin iç durumu ve azınlıklar; Çerkez Ethem Olayı; I. ve II. İnönü Muharebeleri; Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları; Kars ve Ankara Antlaşmaları; Büyük Taarruz; Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi; Lozan Konferansı ve önemi; Türk İnkılabı, siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılaplar; çok partili sisteme geçiş; ekonomik alanda gelişmeler; Türk dış politikası; Ermeni sorunu; II. Dünya Savaşı ve Türkiye; Atatürk ilkeleri.
 8.  TDL102  TÜRK DİLİ II Z 2 0 0 2 2 2
Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması; kompozisyonla ilgili kurallar, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması; Türkçe’de isim ve fiil çekimleri; Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulanması; zarfların ve edatların Türkçe’de kullanış şekilleri.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 III. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
 1.  HRM201  DİFERANSİYEL DENKLEMLER Z 3 0 0 3 3 4
Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler; İkinci Mertebeden Doğrusal Diferansiyel Denklemler; Yüksek Mertebeden Doğrusal Diferansiyel Denklemler; İkinci Mertebeden Doğrusal Denklemlerin Seri Çözümleri; Laplace Dönüşümleri; Birinci Mertebeden Doğrusal Denklem Sistemleri; Kısmi diferansiyele giriş.
 2.  HRM203  OLASILIK VE İSTATİSTİK Z 3 0 0 3 3 4
Olasılık hesabı esasları; rastgele deneyler; dağılım fonksiyonlarının özellikleri; örnekleme dağılımları ve esasları; nokta kestirimi, aralık kestirimi; hipotez testleri; regresyon ve korelasyon analizleri.
 3.  HRM205  ÖLÇME BİLGİSİ III Z 2 2 0 4 3 5
Yükseklik kavramı ve temel yükseklik türleri; yükseklik tanımları; nivolar, nivo türleri, nivolardaki hatalar, lazer ve dijital nivolar; nivolarda eksen koşulları; geometrik nivelman ve prezisyonlu geometrik nivelman; trigonometrik nivelman; klasik ve elektronik takeometri; nivelmanda hata kaynakları; en kesit ve boy kesit ölçmeleri; yüzey nivelmanı, alan ve hacim hesapları.
 4.  HRM207  DÜZLEM VE KÜRESEL TRİGONOMETRİ Z 2 0 0 2 2 4
Trigonometrinin konusu ve tarihçesi; açı ve yay birimleri, açı ve yay birimlerinin birbirine dönüşümleri; bir dar açının trigonometrik fonksiyonları; dik üçgen çözümüyle ilgili örnekler; trigonometrik fonksiyonların jeodezik çemberde gösterilmesi ve grafiklerinin çizilmesi; temel trigonometrik özdeşlikler, yarım açı formülleri; eğik açılı üçgenlerin elemanları arasındaki bağıntılar; üçgenlerde teoremler; projeksiyon teoremi, eğik açılı üçgenlerin çözümleri, üçgenlere ait diğer elemanların hesaplanması; küre üzerinde büyük daire, küre üzerinde küçük daire; küresel üçgen, küresel üçgenin özellikleri, ekses; küresel üçgenlerde teoremler; küresel üçgen çözümleri; coğrafi koordinatlardan küre üzerinde uzaklık hesabı, kıble hesabı.
 5.  HRM209  KARTOGRAFYAYA GİRİŞ Z 2 0 0 2 2 3
Kartoğrafyada temel kavramlar; coğrafi koordinatlara göre pafta indekslemesi; topoğrafik haritalar ve yüksekliklerin haritada gösterimi; tematik kartoğrafya; harita tasarımı; semboller, renkler ve harita yazıları; harita genelleştirmesi; görselleştirme ve canlandırma; popüler CBS yazılımlarının kartoğrafya modülleri.
 6.  HRM211  LİNEER CEBİR Z 3 0 0 3 3 3
Vektör kavramı; iki vektörün iç çarpımı, iki vektör arasındaki açı; matrisler, bazı özel tipteki matrisler; matrislerin eşitliği, toplamı, bir skalerle çarpımı, matrislerin çarpımı; elemanter satır sütun işlemleri; permütasyonlar ve determinantlar; matrislerin rankları; matris inversleri, ek matris yardımıyla invers bulma; lineer denklem sistemleri; öz değerler ve öz vektörler.
 7.  HRM213  BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Z 2 1 0 3 2.5 5
Algoritma ve akış diyagramları; veri ve bellek/ aritmetik işlemciler; temel giriş ve çıkış fonksiyonları; program denetim deyimleri; işaretçiler; fonksiyonlar; değişkenlerin saklanması; diziler; dosyalar; yazım modu ekran denetim komutları; grafik.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 IV. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.   HRM202  HATA TEORİSİ VE PARAMETRE TAHMİNİ Z 3 0 0 3 3 3
Jeodezik ölçüler, ölçü hataları ve olasılık kuramı ile ilişkiler; ümit değer, varyans, kovaryans, korelasyon ve normal dağılım kavramları; doğruluk ölçütleri; kofaktör ve ağırlık kavramları; hata yayılma kuralları; parametre kestirimi için doğrusal modeller; en küçük kareler yönteminin dolaysız ve dolaylı ölçülere uygulanması.
 2.  HRM204  KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE HARİTA PROJEKSİYONLARI Z 2 0 0 2 2 3
İki ve üç boyutlu koordinat sistemleri; ortogonal koordinat sistemleri; kartezyen ve eğrisel koordinat sistemleri ve aralarındaki dönüşümler; küresel ve elipsoidal koordinatlar; jeodezik koordinat sistemleri; yeryuvarına bağlı koordinat sistemleri; gök koordinat sistemleri; yörüngesel koordinat sistemleri; jeodezik koordinat sistemleri arasındaki dönüşümler; yerin biçimi ve büyüklüğü; harita projeksiyonları; harita projeksiyonlarında distorsiyon; uzunluk, açı, alan koruma kavramları; düzlem projeksiyonlar; silindirik projeksiyonlar; Gauss-Krüger ve UTM Projeksiyonları; projeksiyonlarda uzunluk, açı ve alan indirgemeleri; konik projeksiyonlar.
 3.  HRM206  BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA TASARIMI Z 2 2 0 4 3 6
Tanımlar, haritaların özellikleri, haritaların sınıflandırılması; çizim araçları, çizim kalemleri ve özellikleri, mürekkepler; açı ölçme araçları, harita ölçeği, haritaların ölçeklere göre sınıflandırılması; kareler ağının çizimi, ortogonal ölçülerin çizimi, kutupsal ölçülerin çizimi; genel amaçlı bir grafik programının yapısı ve tasarım tekniği; CAD yazılımlarına giriş, koordinat sistemleri; temel CAD objelerinin çizimi; ekranda büyütme-küçültme (zoom) ve kaydırma (pan); CAD objeleri üzerinde editleme, uygulama.
 4.  HRM208  YAPISAL ALET BİLGİSİ Z 2 0 0 2 2 3
Jeodezik ölçme aletlerinin bölümleri; teodolitlerin sınıflandırılması ve yapısı; teodolit eksenleri ve doğrultu ve açı ölçme daireleri; teodolit eksen hatalarının kontrolü ve düzenlenmesi; uzunluk ölçme aletleri; nivolar ve nivoların kontrolü ve düzenlenmesi.
 5.  HRM210  SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME Z 1 1 0 2 1.5 2
Sayısal görüntünün temelleri; görüntü geometrisi; sayısal görüntü özellikleri; görüntü işlemede veri yapıları; görüntü algılama ve elde etme; görüntü ön işleme; piksel parlaklık dönüşümleri; kontrast iyileştirme; görüntü eşikleme; histogram, histogram eşitleme; uzaysal iyileştirme; gürültü giderme; morfolojik görüntü işleme algoritmaları; zenginleştirme; filtreleme; renk uzayı; görüntü korelasyonu; görüntü sınıflandırmanın temelleri; geometrik dönüşümler, MATLAB yazılımı ile görüntü işleme uygulamaları.
 6.  HRM212  TAŞINMAZ HUKUKU Z 2 0 0 2 2 3
Hukukun temel kavramları, ayni ve şahsi haklar, eşya hukuku, zilyetlik ve tapu sicili, şahsın hukuku, aile hukuku, miras hukuku.
 7.  HRM214  MÜHENDİSLİK ETİĞİ Z 2 0 0 2 2 2
Etiğin tanımı; mesleki etiğin amacı ve temel ilkeleri; etik davranışların oluşumunda eğitimin önemi; bir mühendisin sorumlulukları; anlaşmazlıkların çözümüne etik yaklaşımlar ve sürdürülebilir mühendislik kavramları.
 8.  HRM216  SAYISAL YÖNTEMLER Z 2 1 0 3 2.5 3
Sayısal hesaplamalarda hatalar; matrisler, tanımı ve çeşitleri; matrislerle yapılan işlemler, determinantlar, tanımı, çeşitleri ve özellikleri; determinant hesabı için yöntemler; Gauss eleminasyon yöntemi; kare matrislerde invers alma yöntemleri, ek-matris, birim matris ve bölünmüş matrisler yardımı ile invers alma, simetrik matrislerin inversinin hesaplanması; Cholesky Yöntemi ile invers alma; lineer denklem sistemleri ve lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümleri; Gauss Eleminasyon Yöntemi ile çözüm, Gauss Jordan Yöntemi ile çözüm; kök bulma yöntemleri, basit iterasyon yöntemi; Newton-Raphson Yöntemi; Regula False Yöntemi, ikiye bölme yöntemi; enterpolasyon yöntemleri, Lagrange Enterpolasyon Yöntemi; bölünmüş farklar yöntemi, ileri farklar yöntemi; en küçük kareler yöntemi, eğri uydurma.
 9.  HRM218  ARAZİ ÇALIŞMASI II Z 1 3 0 4 2.5 5
İstikşaf kanavasının hazırlanması; arazi krokisinin çizimi; ölçme aletlerinin kontrolü; poligon noktalarının yer tespiti ve tesisi; poligon röper krokilerinin hazırlanması; elektronik aletlerle poligon açı ve kenarlarının ölçülmesi; poligon hesabının yapılması; poligonlara trigonometrik nivelman yöntemi ile kot taşınması; elektronik aletler kullanılarak kutupsal yöntem ile detay alımı yapılması; boy ve en kesit ölçmeleri; aplikasyon; büro çalışması; harita çizimi.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  V. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  HRM301 JEODEZİ Z 3 0 0 3 3 4
Jeodezinin tanımı, tarihçesi, yeryuvarı modelleri; ülke temel ağları ve jeodezik datum; elipsoidin geometrik özellikleri; elipsoid yüzeyini belirten parametreler; elipsoid üzerindeki bir noktada eğrilik ve esas eğrilik yarıçapları; meridyen yayı uzunluk hesabı; elipsoid yerine alınabilecek küreler; jeodezik eğrilik-jeodezik eğri ve denklemi; jeodezik üçgenlerin hesabı; coğrafi koordinatlar ile temel ödev hesaplarının küresel trigonometrik formüllerle yapılması; küre üzerinde coğrafi koordinatlar ve temel ödev hesapları; küre üzerinde jeodezik dik koordinatlar ve temel ödev hesapları.
 2.  HRM303  FOTOGRAMETRİ I Z 2 1 0 3 2.5 3
Fotogrametrinin tanımı, tarihi ve kullanım alanları; fotogrametrinin matematiksel temelleri, fotogrametride merkezsel izdüşüm ve özellikleri; fotogrametride koordinat sistemleri, fotogrametride kullanılan koordinat dönüşümleri; fotogrametride optik temeller; hava kameraları ve optik kusurlar; fotogrametride fotografik temeller; stereoskopik resim çekme yöntemleri; fotogrametride optik temeller hava fotoğrafında temel kavramlar, hava fotoğrafında ölçek kavramı ve fotogrametride ölçek hesaplama.
 3.  HRM305  DENGELEME HESABI Z 2 1 0 3 2.5 5
Dengelemenin matematiksel modeli; yatay kontrol ağlarının dengelenmesi; standart hata ve güven elipsleri; trigonometrik nivelman ağlarının dengelenmesi; datum problemi; jeodezik ağlarının serbest dengelenmesi; güvenilirlik kavramı ve uyuşumsuz ölçülerin belirlenmesi; dengeleyici fonksiyonlar; GNSS ağ dengelemesi.
 4.  HRM307  KADASTRO BİLGİSİ Z 2 0 0 2 2 2
Harita mühendisliğinde kadastronun önemi ve kadastro bilgisine giriş; toprak mülkiyeti ve kadastronun tarihi gelişimi; kadastro ile ilgili mevzuat; kadastroda hukuki işlemlerin yürütülmesi; kadastroda teknik çalışmaların yürütülmesi; kadastroda değişikliklerin izlenmesi; modern kadastro uygulamaları.
 5.  HRM309  UZAKTAN ALGILAMA Z 2 1 0 3 2.5 3
Enerji kaynakları ve yayılım prensipleri, enerjinin atmosfer ve yeryüzü objeleri ile etkileşimi (bitki örtüsü, toprak ve su); termal uzaktan algılama, termal görüntüler, objelerin termal özellikleri; mikrodalga uzaktan algılama; sayısal görüntü, çözünürlük, uzaktan algılama sistemlerinin özellikleri, çok bantlı algılama, referans verileri, renk kavramı; uydular, algılayıcılar ve özellikleri; verilerin ön işlenmesi, radyometrik düzeltme, atmosferik düzeltme, gürültü giderme; geometrik düzeltme, rektifikasyon ve referanslandırma; sınıflandırma algoritmaları, kontrollü sınıflandırma, kontrolsüz sınıflandırma.
 6.  HRM311  GNSS TEKNİĞİ Z 2 1 0 3 2.5 5
Uzay tekniklerine giriş; GNSS kavramları; GNSS ölçüleri ve matematiksel modeller; GNSS Ölçme Teknikleri; GNSS Koordinat Sistemleri & Datum Transformasyonu; GNSS'te Hata Kaynakları; Arazi Çalışması & Veri İşleme; GNSS Alıcısı Teknolojileri; GNSS’in Uygulama Alanları.
 7.  HRM313  MÜHENDİSLİKTE VERİ TABANLARI Z 2 1 0 3 2.5 3
Bilgi sistemleri tanım ve kavramları; veri tabanı yönetim sistemleri tanım ve kavramları; veri tabanı tasarımı; varlık-bağıntı modeli, varlık, varlık kümesi, nitelikler, bağıntı ve bağıntı kümesi bağıntı türleri, anahtarlar,genelleme, kümeleme; veri modelleri, hiyerarşik veri modeli, ağ veri modeli, ilişkisel veri modeli, temel ilişki yapısı, ilişkilerin özellikleri, nesneye yönelik veri modeli; SQL (structured query language) yapısal sorgulama dili, SQL hakkında genel bilgi ve tarihçe, SQL komutları, tablo oluşturma, ilişkilendirme, ilişkisel işlemler, sorgulamalar, kısıtlamalar; mekansal veri tabanları, mekansal veri tabanı yaklaşımının yararları, mekansal olan ve olmayan veriler, mekansal veriler ve ilişkisel veri tabanının ilişkilendirilmesi, topoloji, mekansal analizler ve sorgular.
 8.  STJ301  YAZ STAJI I Z 0 0 0 0 0 5
Yerinde uygulama çalışmaları/staj, öğrencinin bölüm ve iş deneyimi kazanacağı işletmedeki danışmanları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Öğrenci en az 15 iş günü belirlenen işletmede çalışmalarını gerçekleştirir. Bu çalışmalar genel anlamda, işletmenin faaliyet alanı ile ilgili konularda öğrencinin öğrenim alanı ile ilgili faaliyetlerin içerisinde yer alınması ve iş tecrübesinin kazanılmasına yönelik öğrenme ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Staj sonrası öğrenci işletme tarafından onaylanmış yazılı bir raporu bölümüne sunar. Ayrıca, edinilen kazanımları sağlama düzeyini ölçmek amaçlı stajdan sorumlu ilgili bölüm öğretim üyesi sözlü olarak da çalışmalarını öğrenciden raporlanmasını ister.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VI. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  HRM302  FİZİKSEL JEODEZİ Z 2 0 0 2 2 4
Potansiyel kuramının temelleri; yeryuvarının ölçüsünün geometrik yöntemleri, jeodezik koordinat sistemleri, astronomik jeodezi, astrojeodezik yöntemler ile geoitin belirlenmesi, çekül sapmalarının sıklaştırılması, elipsoidin belirlenmesi; yeryuvarının ve yer ağırlık alanının gravimetrik belirlenmesi, birinci yaklaşıklı yeryüzü, yükseklik anomalisi, fiziksel jeodezinin temel denklemi, Stokes formülü, gravimetrik çekül sapması.
 2.  HRM304  FOTOGRAMETRİ II Z 2 1 0 3 2.5 3
Çift resim değerlendirme sistemleri; hava fotogrametrisinde terimler ve tanımlar; uçuş planlaması; hava fotogrametri aşamaları nokta tesisi; işaretleme ve ölçülmesi; kameralar; görüntü eşleme; iç yöneltme; karşılık yöneltme; mutlak yöneltme; fotogrametrik nirengi yöntemleri; fotogrametride doğruluk kavramları; sayısal yükseklik modelinin üretilmesi; ortofoto üretimi; hata kaynakları; ortofoto mozaik; ulusal ve uluslar arası alanda üretilen büyük ölçekli haritaların üretim yöntemlerinin incelenmesi ve değerlendirme yöntemlerinin irdelenmesi.
 3.  HRM306  KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ Z 2 0 0 2 2 4
Kamu ölçmelerinin konusu ve görevleri; sürdürülebilir arazi yönetimi kavramı; mülkiyet kavramı; yerel yönetimler ve görevleri; plan çeşitleri çevre-bölge-imar planları; imar planı ve çeşitleri; imar mevzuatı ve imar kavramları; imar planlarının hazırlanmasında harita mühendislerinin görevleri; imar planı uygulama yöntemleri; kamulaştırma; arsa-arazi düzenlemeleri; ıslah imar planı; alternatif parselasyon projelerinin değerlendirilmesi; taşınmaz değerlendirmesine genel bakış; kat mülkiyeti uygulamaları; kıyı mevzuatı; coğrafi/kent/arazi bilgi sistemlerinin arazi yönetiminde kullanımı.
 4.  HRM308  COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Z 2 1 0 3 2.5 5
Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) tanım ve kavramları; CBS bileşenleri; geometrik veri modelleri ve veri yapıları; coğrafi veri tabanı tasarımı; coğrafi verilerin işlenmesi; konumsal analiz teknikleri; CBS tabanlı konumsal analiz uygulamaları.
 5.  HRM310  JEODEZİK AĞ TASARIMI Z 2 1 0 3 2.5 5
Jeodezik referans sistemleri (GIS, CTS), genel bilgi, jeodezik datum, WGS-84, ITRF, jeodezik referans ağları: global, lokal, ülke, jeodezik ağ tasarımı (klasik olarak, uydu teknikleri kullanılarak); klasik yöntemlerle yatay jeodezik kontrol ağı tasarımı, tesisi, ölçme, dengeleme, analiz ve test ölçütü, açı ölçme ve indirgemeleri; yatay kontrol ağlarının sıklaştırılması, özel sıklaştırma uygulamaları (kestirme v.b.); klasik yöntemlerle düşey kontrol ağlarının tasarımı, tesisi, ölçme, dengeleme, analiz ve test ölçütü; uydu gözlemleri ile yersel ölçülerin entegrasyonu; transformasyonlar; jeodezik ağların optimizasyonu; coğrafi bilgi sistemi ve ülke bilgi sistemine göre jeodezik veri.
 6.  HRM312  MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ Z 2 1 0 3 2.5 5
Mühendislik hizmetlerinin aşamaları ve görevler; aplikasyon, nokta aplikasyonu; aplikasyonda hata kaynakları; aplikasyonun yapılışı; ulaştırma yapılarında aplikasyon işleri; jeodezik koordinatlarla aplikasyon; klotoid; klasik geçiş eğrisi; s eğrisi, yumurta eğrisi; geçki düşey geometrisi.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VII. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  HRM401  KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ Z 2 0 0 2 2 3
Kırsal alanlar ve kırsal kalkınma; Türkiye’de tarım politikası ve tarihsel gelişimi; Türkiye'nin tarım sektörü yapısal analizi ve AB ortak tarım politikası; tarım ve tarımsal üretim kavramları, tarımsal üretimi etkileyen faktörler; hassas uygulamalı tarım teknolojileri; toprak, arazi sınıflaması; Türkiye’de tarım işletmeleri ve özellikleri; tarım arazilerinin parçalanması ve işletmelere etkisi; tarım arazilerinin parçalanma nedenleri, Türkiye'de arazi parçalanması; arazi toplulaştırması hakkında genel bilgiler; Türkiye'de toplulaştırma çalışmaları; diğer bazı ülkelerde arazi toplulaştırma çalışmaları ve kırsal arazi yönetimi uygulama örnekleri (köy yenileme, kırsal kalkınma); arazi toplulaştırmasının safhaları; toplulaştırmada ölçme işleri ve uygulamalar; bazı toplulaştırma projelerinin tanıtımı.
 2.  HRM403  KAMULAŞTIRMA TEKNİĞİ Z 2 0 0 2 2 2
Kamulaştırmanın amacı, tanımı, yasal dayanak ve ilkeleri; kamulaştırmanın ilkeleri; kamulaştırmaya yetkili idareler ve onay mercileri; kamulaştırmaya yapılan itirazlar; kamulaştırma konusu olan ve olmayan şeyler; başlangıç ve hazırlık çalışmaları; kamulaştırma planlarının yapımı, dosyalarının hazırlanması; kamulaştırma kararı; tapu kaydına idari şerhin konulması; değer tespitlerinin yapılması (kıymet takdiri); özel durumlar ve bazı kanunların kamulaştırmaya etkisi; kamulaştırmada otomasyon ve arşiv işleri.
 3.  STJ401  YAZ STAJI II Z 0 0 0 0 0 5
Yerinde uygulama çalışmaları/staj, öğrencinin bölüm ve iş deneyimi kazanacağı işletmedeki danışmanları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Öğrenci en az 15 iş günü belirlenen işletmede çalışmalarını gerçekleştirir. Bu çalışmalar genel anlamda, işletmenin faaliyet alanı ile ilgili konularda öğrencinin öğrenim alanı ile ilgili faaliyetlerin içerisinde yer alınması ve iş tecrübesinin kazanılmasına yönelik öğrenme ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Staj sonrası öğrenci işletme tarafından onaylanmış yazılı bir raporu bölümüne sunar. Ayrıca, edinilen kazanımları sağlama düzeyini ölçmek amaçlı stajdan sorumlu ilgili bölüm öğretim üyesi sözlü olarak da çalışmalarını öğrenciden raporlanmasını ister.
 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VIII. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  TS  K  AKTS
 1.  HRM402  BİTİRME PROJESİ Z 0 2 0 2 1 6
Öğrencilerin Harita Mühendisliği öğrenimleri boyunca edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak, danışmanlarının gözetiminde Harita Mühendisliği’ni ilgilendiren bir konuda kuramsal ve/veya ölçmeye dayalı çalışma gerçekleştirmesi ve bu kapsamda elde edilen sonuçların irdelenerek ayrıntılı bir rapor olarak sunması.
 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 SEÇMELİ DERSLER
 III. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K AKTS
 1.  HRM215  HARİTACILIK TARİHİ S 2 0 0 2 2 2
Haritacılık bilimine giriş; Haritacılıkla ilişkili bilim dalları; Haritacılığın Tarihçesine Giriş; Eski Çağlarda Haritacılık; Türk Haritacılık Tarihi; Haritacılık Tarihinde Önemli Bilim İnsanları, Yaptıkları Uygulamalar, Kurumlar, Yayınlar.
 2.  HRM217  RAPOR VE BELGE DÜZENLEME  S 2 0 0 2 2 2
Raporun tanımı ve raporların uygulamada kullanılma yaygınlığı; konusuna göre yaygın kullanılan rapor çeşitleri; bir teknik raporu oluşturan ana bölümler; hazırlanmış teknik rapor örneklerinin incelenmesi; belge yönetimi tanım ve kapsamı; belge yönetiminin işletmeler için önemi; bir belgede yer alan bölümler ve bunların düzenleme ilkeleri; belge örneklerinin incelenmesi.
 3.  HRM219  DOĞA, ÇEVRE VE KENT  S 2 0 0 2 2 2
Genel olarak doğa-çevre-insan ilişkisi; çevre hukuku ve politikaları; kent hukuku ve politikaları; sürdürülebilir kent, kentsel ekoloji, kentlerde yaşanan çevre sorunları ve çözüm yolları; çevre yönetimi konuları.
 4.  HRM221  AKADEMİK TÜRKÇE   (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN)  S 2 0 0 2 2 2
Bu derste yabancı uyruklu öğrencilerin; paragraf ve metin analizi yapma, okuduğunu anlama, proje hazırlama, kütüphaneyi kullanma, mülakat yapma, akademik veri tabanlarını kullanma; makale, bildiri, tez ve kitap gibi akademik metinleri okuma, not alma, çıkarımda bulunma; resmi yazışmaları yapma ve yazılı sınavlarda yorum sorularına cevap vermeye yönelik örneklerle akademik Türkçe bilgilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 5.  HRM223  GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI
(2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı sonrasında kayıt yaptırmış olan öğrenciler talep etmeleri durumunda ikinci Sosyal Seçmeli Ders olarak HRM223 Gönüllülük Çalışmaları dersini de alabilirler. Öğrencilerin iki adet Sosyal Seçmeli Ders alma zorunlulukları bulunmamaktadır.)
 S 1 2 0 3 2 4
Yönetim ve Organizasyon Kavramları; Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi; Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.); Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım; Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler; Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım; Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük; Göçmenler ve Gönüllülük.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 IV. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S T U L TS K AKTS
 1.  HRM220  AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN)
(HRM220 Akademik Türkçe” dersi sadece yabancı uyruklu öğrenciler içindir. HRM220 Akademik Türkçe ve HRM 221 Akademik Türkçe derslerinin içerikleri aynıdır. HRM220 veya HRM221 kodlu Akademik Türkçe derslerinden sadece biri seçilecektir)
S 2 0 0 2 2 2
Bu derste yabancı uyruklu öğrencilerin; paragraf ve metin analizi yapma, okuduğunu anlama, proje hazırlama, kütüphaneyi kullanma, mülakat yapma, akademik veri tabanlarını kullanma; makale, bildiri, tez ve kitap gibi akademik metinleri okuma, not alma, çıkarımda bulunma; resmi yazışmaları yapma ve yazılı sınavlarda yorum sorularına cevap vermeye yönelik örneklerle akademik Türkçe bilgilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 VI. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  HRM314  MESLEKİ YABANCI DİL S 2 0 0 2 2 4
Tanımlar, yeryüzünün şekli ve boyutları, harita projeksiyonları kuramı, harita projeksiyonlarının temel özellikleri, harita projeksiyonlarının görünüşleri, harita projeksiyonlarının temel sınıfları, kartografya ve coğrafi bilgi sistemi (CBS); fotogrametri, uzaktan algılama, sayısal görüntü işleme, kamu ölçmeleri ve kadastro temel alanlarında İngilizce terimler.
 2.  HRM316  ORMAN KADASTROSU S 2 0 0 2 2 4
Ormanın tanımı ve Türkiye’deki orman varlığı; orman kadastrosu- mülkiyet kadastrosu ilişkisi, orman ile ilgili mevzuat; beş yıllık kalkınma planlarında orman kadastro çalışmalarının yeri, orman kadastro çalışmaları iş akışı; orman kadastrosu çalışmaları, a)genel esaslar, b)orman kadastro komisyonu, görev ve yetkileri, c)hazırlık çalışmaları; orman sınırlarının belirlenmesi; orman kadastrosu içerikli yapılacak işlemler; tescile esas teknik dosyanın hazırlanması ve kontrol; çalışmaların bitirilmesi ve ilan, tescil ve arşiv; yapım işlerinde harita mühendisinin yeri; orman kadastrosu-mülkiyet ilişkilerinde yaşanan durumlar; orman sınırları dışına çıkarma işlemleri (6831/2B uygulamaları).
 3.  HRM318  ÖLÇME TEKNİĞİNDE ÖZEL KONULAR S 2 0 0 2 2 4
Harita Mühendisliğinin uygulama alanlarına genel bir bakış, Harita Mühendisliği’nde kullanılan doğruluk ölçütleri; doğrultu, kenar ve yükseklik farkı/yükseklik ölçmelerine genel bir bakış, projelerin zemine geçirilmesi (yatay ve düşey aplikasyon); bina ve köprü, viyadük vb. büyük mühendislik yapılarının aplikasyonu, tünel inşaatlarındaki jeodezik ölçmeler ve tünel aplikasyonları; karayolu/demiryolu gibi boyuna mühendislik yapılarının aplikasyonu, şev aplikasyonu (şev kazıklarının çakımı); boru hatlarının (su, gaz, petrol vb.) aplikasyonu, enerji nakil hatlarının/yüksek gerilim hatlarının aplikasyonu; bina vb mühendislik yapılarında ve içlerinde yükseklik ölçmeleri, bina döşeme kalıplarının yükseklik aplikasyonu ve kontrolü; bir yapının belirli bir doğrultusunun, belirli bir yöne yöneltilmesi (kıble tayini vb.) ve genel yön tayini yöntemleri.
 4.  HRM320  TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ S 2 0 0 2 2 4
Taşınmaz ve taşınmaz değerlemeye ilişkin kavramlar; taşınmaz değerlemesinin önemi; taşınmaz değerini etkileyen faktörler; taşınmaz değerleme yöntemleri (karşılaştırma yöntemi, maliyet yöntemi, gelir yöntemi, istatistik yöntemi; kırsal alan değerlemesi; taşınmaz değerleme uzmanlığı; değer haritalarının üretimi ve yorumlanması, uygulama örnekleri.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VII. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  HRM405  COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI S 2 0 0 2 2 4
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) bileşenleri; CBS yazılımları ve temel CBS fonksiyonları; konumsal analizler; örnek uygulamalar (afet yönetimi, tarımsal uygulamalar, şehir planlama vb.).
 2.  HRM407  DEFORMASYON ÖLÇMELERİ S 2 0 0 2 2 4
Deformasyonun tanımı, sınıflandırılması; ölçme yöntemleri; jeodezik kontrol ağları; barajlarda, köprülerde, tünellerde, otoyollarda, yüksek yapılarda ve açık maden ocaklarında deformasyon ölçmeleri ve yerkabuğu hareketlerinin izlenmesi.
 3.  HRM409  FOTOGRAMETRİDE GÖRÜNTÜ EŞLEME TEKNİKLERİ S 2 0 0 2 2 4
Dijital fotoğrafın tanımı; dijital fotoğrafın elde edilmesi; renk modelleri; görüntü eşleme teknikleri; alana dayalı eşleme tekniği; detaya dayalı eşleme tekniği; ilişkisel eşleme tekniği; eşleme tekniklerinin uygulama alanları; iç yöneltmede görüntü eşleme tekniklerinin kullanılması ve sonuçlarının irdelenmesi; karşılıklı yöneltmede görüntü eşleme tekniklerinin kullanılması ve sonuçlarının irdelenmesi; sayısal yükseklik modeli oluşturmada görüntü eşleme tekniklerinin kullanılması ve sonuçlarının irdelenmesi; ardışık görüntü analizi.
 4.  HRM411  HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ PROGRAMLAMA S 2 0 0 2 2 4
Temel düzeyde programlama bilgilerini kullanarak yaygın karşılaşılan mesleki mühendislik problemleri çözümlemeleri ve sık karşılaşılan programlama problemlerinin çözümlemeleri.
 5.  HRM413  HİDROGRAFIK ÖLÇMELER S 2 0 0 2 2 4
Genel tanımlar; hidrografik ölçmelerde datum; ortalama su seviyesinin belirlenmesi; konum ölçmeleri; klasik ve uydu bazlı konum ölçme yöntemleri; derinlik ölçmeleri; derinlik ölçerler; hidrografik haritaların hazırlanması; hidrografik haritalarda kullanılan bazı kısaltmalar ve semboller; hidrografik ölçmelerle ilgili bazı uygulama örnekleri.
 6.  HRM415  JEODEZİK ASTRONOMİ S 2 0 0 2 2 4
Gök cisimlerinin genel özellikleri; koordinat sistemleri; koordinat değişimi; zaman; yıldız katalogları ve astronomik yıllıklar; enlem, azimut, zaman ve boylamın belirlenmesi.
 7.  HRM417  KARAYOLU PLANLAMASI VE İNŞAATI S 2 0 0 2 2 4
Karayolları elemanları ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar; insan özellikleri, karayolu taşıt özellikleri ve hareketleri, kapasite ve hizmet düzeyi çözümlemeleri; karayolu trafiğinin genel özellikleri; Proje trafiği ve yol geometrik standartları, geçki ve plan, boykesit; düşey kurbalar, yatay kurbalar, kent içi yollar, kavşak özellikleri ve tasarımı; karayolunun temel bileşenleri; kapasite çözümlemesi; yol geometrik standartlarının belirlenerek geçki araştırması yapılması ve karayolu tasarımı projesinin çizimi.
 8.  HRM419  SAYISAL ARAZİ MODELİ S 2 0 0 2 2 4
Sayısal (dijital), arazi ve modelleme (simülasyon) kavramları; Grid, TIN ve eş yükseklik eğri modelleri; Delaunay üçgeni; Voronoi çokgeni; enterpolasyon, ekstrapolasyon; üçgende lineer enterpolasyon; üçgen bazlı ikinci dereceden enterpolasyon; polinom enterpolasyon; ters mesafe ağırlıklı enterpolasyon (Shepard); radyal bazlı fonksiyon enterpolasyon; doğal komşuluk enterpolasyon; geoistatistik; kriging; eğim, bakı, hacim hesapları.
 9.  HRM421  ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA S 2 0 0 2 2 4
Şehir planlama sürecinin temel aşamaları: araştırma, analiz/sentez ve karar üretme; bölge planları, kent ve yakın çevresinin planlanmasına ilişkin araçlar, mekanın biçimlenmesine yön veren planlar; türkiye'de kentleşme ve planlamanın gelişime ilişkin kısa tarihçe Türkiye’de planlamanın kurumsal yapılanmasına ilişkin sorunlar; kentin biçimlenmesinde rol alan aktörler/meslek alanları, şehir planlama ve harita mühendisliği meslek alanlarının ilişkisi; şehir planlama ve harita mühendisliği meslek alanları arasında yeterli düzeyde ilişki kurulamamasının yarattığı sorunlar; uygulama imar planlarına altlık oluşturan yasa ve yönetmelikler, kentsel standartlar, şehri biçimlendiren soyut değerler-insan ölçeği, kimlik, doku, mahremiyet ve mekansal süreklilik kavramları; mülkiyet ilişkilerinin, şehrin biçimlenmesine olan etkisi; farklı yerleşmelerden alınmış görüntüler ve bu görüntüler üzerinde tartışmalar; farklı yerleşmelerden alınmış görüntüler ve bu görüntüler üzerinde tartışmalar; Türkiye’de kent planlama gündemine ilişkin tartışmalar; kentlerin yayılması, çevresel/doğal kaynakların kullanımına ilişkin sorunlar; tarihi ve kültürel değerleri yansıtan geleneksel kent dokularının korunması; bölgesel ve kentsel ulaşım politikaları, değişen öncelikler.
 10.  HRM423  UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI S 2 0 0 2 2 4
Proje planlama; bir projede kullanılacak algılayıcıların seçimi; görüntülerin radyometrik özellikleri; atmosferik, geometrik düzeltilmesi; görüntü zenginleştirme, birleştirme, sınıflandırma, vb uygulamalar; doğruluk analizi; uzaktan algılama verileri ve yersel verilerin entegrasyonu; uzaktan algılamanın uygulamaları (kıyı alanlarının belirlenmesi ve yönetimi, kentsel alanların gelişimi ve değişiminin izlenmesi, uzaktan algılamanın meteorolojik uygulamaları, uzaktan algılama ile doğal kaynak yönetimi vb.).
 11.  HRM425  UZAKTAN ALGILANMIŞ GÖRÜNTÜLERDEN DETAY ÇIKARMA S 2 0 0 2 2 4
Uzaktan Algılanmış görüntüler; görüntülerin geometrik ve radyometrik özellikleri; siyah-beyaz ve çok bantlı görüntüler; görüntülerin referanslandırılması; görüntü iyileştirme ve segmentasyon; detay çıkarma işlemi; bina ve yol çıkarma yaklaşımları; kenar belirleme ve operatörleri; vektörizasyon; verilerin değerlendirilmesi ve doğrulama; verilerin GIS ortamına aktarımı; kentsel; kırsal ve orman alanlarında detay yol ve bina çıkarımı uygulamaları.
 12.  HRM427  ÜLKE ÖLÇMELERİ S 2 0 0 2 2 4
Sabit nokta üretimi; temel yatay kontrol ağları; temel düşey kontrol ağları; temel gravite ağları; Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA); Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA-Aktif); temel kontrol ağalarının stokastik ve fonksiyonel modelleri; deformasyonlar; izometrik enlem; yaklaşma açısı ve diferansiyel ölçek; indirgeme formülleri; dilimler arası dönüşüm.
 13.  HRM429  YERSEL FOTOGRAMETRİ S 2 0 0 2 2 4
Yer fotogrametrisine genel bir bakış; yersel fotogrametri uygulama alanları; yersel fotogrametri ile hava fotogrametrisinin karşılaştırılması; endüstri; tıp; arkeoloji ve mimarlık alanlarında kullanım; yersel fotogrametrinin sınıflandırılması; matematik ve geometrik bağıntılar; koordinat sistemleri; alım kameraları; dijital yersel kameralar; kullanılan araçlar; resim alım yöntemleri; normal; eğik ve dönük alım; yersel fotogrametride proje ve ağ tasarımı; kontrol noktalarının tesisi ve ölçümü; resim alım işlemi; yersel fotogrametrik yazılımı PhotoModeler ile proje çalışması.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi. 
 
 VIII. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  HRM404  COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE PROGRAMLAMA S 2 0 0 2 2 4
Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş; CBS’de veri tipleri, raster ve vektör veriler; Python GDAL/OGR (Geospatial Data Abstraction Library) kütüphaneleri ve Numpy/Scipy numerik analiz kütüphanelerine giriş; GDAL yardımıyla raster ver okuma; raster veri manipülasyonu ve yeni raster yazma; farklı vektör veri formatlarına giriş; OGR ile vektör veri okuma; OGR ile vektör veri geometrisi düzenleme; GDAL/OGR yardımıyla Python programlama ortamında raster ve vektör verilerin yeniden projeksiyonlanması ve koordinat dönüşümleri, Numpy/Scipy kütüphaneleri yardımıyla raster veriler üzerinde cebirsel işlemler gerçekleştirme; oluşturulan verilerin görselleştirilmesi.
 2.  HRM406  SAYISAL FOTOGRAMETRİ S 2 0 0 2 2 4
Sayısal fotogrametriye giriş; sayısal görüntü alımı; sayısal kamera ve taryıcılar; sayısal fotogrametrik iş istasyonları ve yazılımlar; görüntü örnekleme teknikleri, rektifikasyon; görüntü işleme, eşleştirme yöntemleri.
 3.  HRM408  ENDÜSTRİYEL ÖLÇMELER S 2 0 0 2 2 4
Şekil ve konum ölçeği; Tolerans, şekil toleransı, konum toleransı; Makine, tesis ve ürün koordinat sistemi; Teknolojik ölçme yöntemleri; CCD satır ve alan kameralar; Takeometrik ölçme sistemleri; Kutupsal tarayıcılar; Enterferometrik şekil kontrolü; Koordinat ölçme aletleri; Uygulamalardan örnekler.
 4.  HRM410  GNSS UYGULAMALARI VE VERİ ANALİZİ S 2 0 0 2 2 4
GNSS ve hata kaynakları; mutlak konum belirleme; Pseudo uzaklıklar ve gözlem modeli; Taşıyıcı faz ölçümü ve gözlem modeli; GNSS ölçülerinin kombinasyonu; bağıl konum belirleme; fark gözlemleri ve stokastik modeller; gözlemlerin seçimi ve lineer bağımlılık kavramı; ikili farklar kullanılarak baz çözümü; GNSS ağlarının dengelenmesinde hata analizi; yüksek duyarlı konumlama için GNSS ölçülerinin değerlendirilmesi; GNSS yazılımları; uluslar arası kuruluşlar ve standartlar.
 5.  HRM412  İMAR UYGULAMALARI S 2 0 0 2 2 4
İmar Kanununun 18’inci maddesinde belirlenen arazi ve arsa düzenlemesi işlem adımları.
 6.  HRM414  İNSANSIZ HAVA ARACI İLE HARİTA UYGULAMALARI S 2 0 0 2 2 4
İnsansız Hava Araçları (İHA); çeşitleri; teknik özellikleri ve kullanım alanları; haritacılıkta İHA kullanımı ve üretilen ürünler; Trimble GateWing X-100 teknik özellikleri; uçuş öncesi arazi işlemleri ve uçuş görev planlama; resimlerin çekilmesi; aktarılması ve önişleme adımları; fotoğrafların değerlendirilmesinde kullanılan yazılımların tanıtılması; İHA ile nokta bulutu üretimi; Sayısal Arazi Modeli (SAM); Sayısal Yüzey Modeli (SYM) ve Sayısal Yükseklik Modeli kavramları; nokta bulutundan Sayısal Yüzey Modeli üretimi; İHA ile orto- foto üretimi; Sayısal Arazi Modeli üretimi için zemin ve zemin üstü noktaların filtrelenerek ayrıştırılması; üretilen SAM kullanılarak vektörel hâlihazır harita üretimi; İHA ile üretilen orto-foto görüntü ile sınıflandırma; İHA ile örnek haritacılık uygulamaları.
 7.  HRM416  KENT BİLGİ SİSTEMLERİ S 2 0 0 2 2 4
Kent yapısı, yönetimi ve bilgi teknolojileri ilişkisi; akıllı kentler kavramı; kentsel yönetim fonksiyonları ve kent bilgi teknolojilerinin gereksinimleri; kente ilişkin konumsal bilginin yönetimsel sorunları, organizasyonu ve idari işlevleri; KBS için kısa-orta-uzun vadeli sistem modelleme yaklaşımları ve tasarımı; KBS için proje yönetimi ve kurumsallaşma. veri/Fonksiyon matrislerinin hazırlanması; KBS’de veri/bilgi toplama. Veri kaynakları, kalitesi, sınıflama ve özelliklerinin irdelenmesi; KBS’de temel harita, imar planı, mülkiyet, ulaşım ve benzeri veri/bilgilerin düzenlenmesi; KBS için numarataj entegrasyonu ve adres tabanlı bilgi sistemleri; kentsel projelerde mülkiyet, planlama, ulaşım ve benzeri KBS destekli analizler; KBS’de yazılım-donanım seçimi, mevzuat yapısı ve veri yönetim standartları; kent bilgi sistemlerinde fayda/maliyet, SWOT ve BOSTON analizleri; belediyeler için web tabanlı bulut-KBS, veri madenciliği kullanımlarına genel bakış.
 8.  HRM418  KENTSEL DÖNÜŞÜM S 2 0 0 2 2 4
Kentsel dönüşüm kavramının tanımı, amacı ve kapsamı; kentsel dönüşümü gerektiren nedenler; yurtdışında kentsel dönüşüm olgusunun ortaya çıkışı ve gelişimi; kentsel dönüşüm yöntemleri; kentsel dönüşüm projelerinin fiziksel/ tasarım boyutu; kentsel dönüşümün sosyal boyutu; kentsel dönüşümün ekonomik boyutu; kentsel dönüşümün yasal boyutu.
 9.  HRM420  MEKANSAL İSTATİSTİK S 2 0 0 2 2 4
Betimleyici istatistik (ortalama, ortanca, mod, ortalama sapma, varyans ve standart sapma, çarpıklık, basıklık, korelasyon); Nokta Veri Analizi; nokta dağılımının yayılımı; nokta dağılımının desen analizi.
 10.  HRM422  UZAKTAN ALGILANMIŞ GÖRÜNTÜLERLE DEĞİŞİM ANALİZİ S 2 0 0 2 2 4
Uzaktan algılanmış görüntüler; hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri platformları; görüntü elde etme yöntemleri; görüntülerin geometrik ve radyometrik özellikleri; uydu ve hava fotoğraflarının yöneltilmesi; geometrik doğrulama ve yorumlama ilkeleri; değişim analizi teknikleri; yersel ölçmeler; değişim analizi uygulamaları; değişim analizini etkileyen faktörler; sonuç ve öneriler.
 11.  HRM424  YERALTI ÖLÇMELERİ S 2 0 0 2 2 4
Genel tanımlar; Türkiye’de maden mevzuatı; madencilik ölçmelerinde özel aletler ve donanımlar; yeraltı noktalarının işaretlenmesi, poligonasyon, sayısal örnekler; şaft çeküllemesi; düşey ve eğimli derin şaftlarda yükseklik ölçmeleri; galerilerde aliyman ve eğri uygulamaları; galerilerde enkesit ve boykesit ölçmeleri; yeraltı madencilik ölçmelerinde planlar ve haritalar, sayısal örnekler.
 12.  HRM426  YEREL YÖNETİMLERDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI S 2 0 0 2 2 4
Yerel yönetimler; yerel yönetimler ve merkezi yönetim ilişkileri; yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları; belediyeler yasası ve mevzuat; yerel yönetimlerde harita mühendisliği uygulamaları, imar uygulamaları, kat mülkiyeti, yapı kontrolleri, kentsel dönüşüm, halihazır harita yapımı ve onayı; gecekondulaşma ve imar afları; yapılaşmış alanlarda kentsel dönüşüm; gelişme alanlarının tespiti ve arsa üretimi; imar planı uygulama ve yargı ilişkileri; arazi kullanımı belediyeler ve imar uygulama ilişkileri; orman ve kıyı alanlarının kullanımı, kamu yararı ilişkileri.
 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
Harita Mühendisliği bölümü lisans programı ders içeriklerinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu 


Güncelleme 02.07.2022 21:43:01
22 Eylül 2023
İletişim
Fakıuşağı Mah. Karacaoğlan Yerleşkesi E-Blok
03288271000
03288250097
bahadircelik@osmaniye.edu.tr