Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri
ZORUNLU DERSLER
 I. Yarıyıl
Sıra
No 
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
 1.  TDL101  TÜRK DİLİ-I  Z 2 0 0 3 3 5

Dilin tanımı ve özellikleri, dilin sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi; dil-düşünce, dil-millet ve dil-kültür bağlantısı; yeryüzündeki diller, kaynak ve yapı bakımından dünya dilleri, dil farklılaşması, yazı dili, konuşma dili, noktalama işaretleri, Türk dilinin gelişimi, ses bilgisi, anlam ve görevleri bakımından kelimler, fert ve millet hayatında dilin önemi, dilbilgisinin sözcük ve cümlelerin neler olduğunu ve iletişim açısından önemi. Kelimelerin oluşumlarını, çeşitlerini, nerede ve nasıl kullanılması gerektiği, anlatım öğeleri ve anlatım türleri; yazılı ve sözlü anlatıma başarılı olmanın yolları.

 2. AIT101  ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ  Z  3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı sosyoloji alanındaki temel kavram ve kuramları tanımak, sosyolojinin kurucularının ve geliştirdikleri perspektifleri

Osmanlı Devleti’nin yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu; cumhuriyet öncesi Türk İnkılabı öncesi gelişmeler, Avrupa’daki gelişmeler, Osmanlı Devleti ve yenilik hareketleri, tanzimat ve meşrutiyet dönemleri, fikir hareketleri, devleti yıkan savaşlar, Trablusgarp ve Balkan savaşları, birinci dünya savaşı, Mondros mütarekesi, mütareke bahanesiyle yapılan işgaller, işgaller karşısında tutum, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletini teşkilatlandırması, Mustafa Kemal Atatürk’ün kişilik özellikleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün görevleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsuna çıkışı, Amasya genelgesi, kongreler, Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Mücadeleye karşı hareketler, Kuva-yi Milliye ve cepheleri, Serv dayatması, Serve karşı Türk Milletinin varlık mücadelesi, düzenli ordu dönemi, İnönü savaşları, Londra konferansı, Sakarya muharebesi, büyük taarruz, milli mücadele dönemi ve dış politikası, antlaşmaya dönemi, Mudanya ateşkes antlaşması, Lozan barış antlaşması.

 3.  YDL103  YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) Z 3 0 0 3 3 4

Elemantary seviyede temel ingilizce; personel pro., possessive adj., numbers-singular, plural, cauntable; who, what, have got, has got, simple present tens, object pronouns, telling the time, prepositions, possibility; imperativens, the present continuous; adjectives-adverbs-revision.

 4.  DOY101  DİJİTAL OKURYAZARLIK Z 3 0 0 3 3 4
Bu dersin amacı öğrencilere psikolojinin temel kavram ve terminolojisi, psikoloji biliminin kapsam ve içeriği hakkında bilgi kazandırmaktır. Bu dersi aldıktan sonra öğrencinin psikoloji alanının alt dallarına ait genel bir bakış açısı kazanması hedeflenmektedir. Psikoloji biliminin içeriği, temel konuları ve kavramları ile alt dallarının tanıtılması, insan davranışının ele alınmasında bilimsel ve tarafsız bir tutum kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda geleneksel ve modern akımlar, sinir sistemi, duyumlar ve algı, uyku ve rüya, şartlanma, bilişsel yaklaşımlar, hafıza, zekâ, dil ve düşünce, motivasyon, duygular, bebeklik ve çocukluk, ergenlik ve erişkinlik, stres, anormal psikoloji, terapiler, sosyal psikoloji gibi konulara yer verilecektir.
5.  GER101 YAŞLILIK SOSYOLOJİSİ Z 2 1 0 3 2.5 5

Bu ders yaşlılık alanının kendine özgü dinamiklerini ve sorunlarını yaşlılığa ilişkin teorileri inceleyerek tartışır. Yaşlı nüfusun ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam örüntülerini kültürler arası bir perspektifle anlamaya çalışır. Bunun yanısıra, yaşlı kesimlerin yaşam aranjmanlarını ve onlar için üretilen ya da üretilmesi gereken sosyal politikaları incelemeye çalışır. Yaşlılık sosyolojisinin genel terminolojisini ve kavramları, Yaşlılık sosyolojisi çerçevesinde sunulan sosyal, psikolojik, biyolojik ve ekonomik problemleri sorgulamayı, Yaşlanma deneyimlerinin çeşitli yönlerini ulusal ve küresel boyutlarını, Yaşlanmakta olan bireylerin sosyal pozisyonlarını şekillendiren nesnel ve öznel faktörleri öğretir.

 6.  GER103  PSİKOLOJİYE GİRİŞ Z 2 0 0 2 2 2

Psikolojinin tanımı, tarihçesi, alt dalları, psikolojide araştırma yöntemlerini öğretmeyi amaçlar. Gerontologlar için psikoloji;normal, başarılı, patolojik yaşlanma;gerontopsikolojik teorileri; yaşlılıkta psikolojik hastalıkları; ölmek ve ölüm konularını öğretir.

 7.  GER105  GERONTOLOJİYE GİRİŞ Z 2 0 0 2 2 2

Gerontolojinin hedeflerini, çalışma alanlarının ve tarihçesinin öğrenme, yaşlılığın yaşlanmanın ortaya çıkardığı soruları farklı yönlerden ele alarak cevaplandırmayı amaçlar. Gerontolojinin tarihçesi,temel kavramlar, Gerontolojik araştırmalar, teoriler ve metotlar, Gerontolojinin alt kolları, yaşlanmanın bireysel ve toplumsal yönleri, bireysel yeterlilikler ve intervensiyon, ileri yaşlılık ulusal ve uluslar arası uygulama ve müdahale yöntemlerini öğretir.

 8.  GER107  TIBBİ BİYOLOJİ Z 2 0 0 2 2 3

Canlılarda moleküler ve hücresel yapıya ait temel bilgilerin verilmesi amaçlanır. Hücre ve hücre bileşenleri, hücre zarı ve hücre zarından madde taşınması, DNA-RNA ve gen yapısı, kromozom yapısı, hücre bölünmesi konuları öğretir

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 II. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
 1.  TDL102 TÜRK DİLİ- II Z 3 0 0 3 3 5

Dilbilgisi: Şekil bilgisi (isim kökleri, fiil kökleri, ikili kökler); sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları: kompozisyon (kompozisyonun tanımı, kompozisyon yazarken dikkat edilecek özellikler) imla ve noktalama çalışmaları: ayraç (parantez), köşeli ayraç; dilbilgisi: şekil bilgisi (Türk dilinde ekler; isimden isim yapan ekler, isimden fiil yapan ekler); imla ve noktalama çalışmaları: sayıların yazılışı; dilbilgisi Şekil bilgisi (çekim ekleri; isimlere gelen ekleri, fiillere gelen çekim ekleri), sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları: Kompozisyon (Uygulama); İmla ve noktalama çalışmaları: Sayıların yazılışı; dilbilgisi: Şekil bilgisi (çekim ekleri; isimlere gelen çekim ekleri, fiillere gelen çekim ekleri), Sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları: Kompozisyon (uygulama); imla ve noktalama çalışmaları: tırnak işareti; dilbilgisi: Cümle (cümlenin öğeleri; yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci); sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları: kompozisyon (uygulama); İmla ve noktalama çalışmaları: Üç nokta, eğik çizgi; dilbilgisi: Cümle ve cümle çeşitleri; basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümle); sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları: Kompozisyon (Uygulama); imla ve noktalama çalışmaları: kısa uzun çizgi.

 2.  AIT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPLARI TARİHİ-II  Z 3 0 0 3 3 5

Cumhuriyet dönemi Cumhuriyetin kurulması için yapılan hazırlıklar Cumhuriyete yönelik tehditler, milliyetçilik; laiklik; halkçılık; devletçilik; dış politika; Milletlerarası birlikler; II. Dünya savaşı öncesinde Türkiye Avrupa Münasebetleri; II. Dünya savaşı sonrası Türkiye; Kıbrıs meselesi ve Türk Yunan İlişkileri; Türkiye ye yönelik tehditler.

 3. YDL104  YABANCI DİL-II (İNGİLİZCE) Z 3 0 0 3 3 4

Reading and listening, food and drink, some and any with countable and countable nouns, social english, comperative adjcctives. Have got and have opposive adjectives, superlative adjectives. Present continuous. Descrebing people: He’s got long hair. Present continous versus simple present.

 4.  GER102 ANATOMİ Z 1 2 0 3 2 4

Bu derste kas-iskelet sistemi, sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, üriner sistem, endokrin sistem, pulmoner sistem, gastrointestinal ve ürogenital sistemleri ve bu sistemlerin yapılarınin anatomik özellikleri, fonksiyonları anlatilmaktadır. Bu sistemlerdeki organlar, organların anatomik yapıları, işlevleri, konumlari ve birbiriyle ilişkileri teorik olarak ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.. 

 5.  GER104  YAŞLANMA FİZYOLOJİSİ Z 2 1 0 3 2.5 5

Bu ders hücreden sistemlere kadar genişleyen kas fizyolojisi, metabolizma, sinir sistemi fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, vasküler sistem fizyolojisini içerir ve vücut işlevlerinin nasıl gerçekleştirildigini ve sistemlerle düzenlenmesini açıklar.

 6.  GER106  YAŞLANMA SOSYOLOJİSİ- II Z 2 0 0 2 2 2

Bu derste gerontolog adayı öğrencinin yaşlılığın sosyal boyutunu öğrenmesini ve yaşlılığın sosyal sorunlarına ilişkin değerlendirme yapması hedeflenmektedir.

 7. GER108  GERONTOLOJİYE GİRİŞ Z 2 0 0 2 2 2

Gerontolojinin, sosyal ve uygulamalı alandaki terimlerini, tarihini, teorilerini ve uygulama örneklerini öğrenmek ve gelişmesi için çalışmalar yapmayı amaçlar. Yaşlanma modellerini, yaşlanmanın bireysel ve toplumsal yönlerini, bireysel yeterlilikler ve intervensiyon , ileri yaşlılık ve Gerontolojik çalışmalarını öğretir.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 III. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
 1.  GER201  PSİKOLOJİK YAŞLANMA Z 3 0 0 3 3 5

Yaşlanma süreçlerinde psişik değişimler hakkında bilgileri aktararak, öğrencilerin yaşlanmanın psikolojisi hakkında kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olmalarını sağlama, psikolojik yaşlanma süreçlerinin sadece kayıplarla değil, aynı zamanda kazançlarla da bağlantılı gelişmelerden meydana geldiğini öğretmeyi amaçlar. Gerontopsikoloji ve Gerontolopsikolojide Metodolojik Sorunlar, yaşlılıkta psikolojik ve kognitif gelişim,kognitif yaşlanma, bilişsel işlev,yaşam öyküsünün yaşlanma ve davranış üzerindeki etkilerini öğretir.

 2. GER203  YAŞLILIK FARMAKOLOJİSİ Z 3 0 0 3 3 5

İlaçlar, etkileri ve yan etkileri, yaşlışığın ilaçlara ve ilaçların yaşlanmaya etkilerini kapsar. Farmakoloji dersinde yaşlılığın farmakokinetik ve farmakodinamik etkileri, genel hatları ile ilaç endikasyon, etki ve yan etkileri incelenir.

 3. GER205  YAŞLANMA VE SAĞLIK ANTROPOLOJİSİ Z 3 0 0 3 3 5

Bu dersle öğrencilere antropolojik/kültürel bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır. Antropoloji tanımı, ilgi alanları, antropolojik bakış açısı, kültür, kültür özellikleri, dil ve özellikleri, insan evrimine bakış, tarihsel süreçte toplum türleri, akrablık, evlilik, hane birliği antropoloji ve yaşlılık öğretilir.

 4. GER207  YAŞLANMA VE YAŞLI SAĞLIĞI PLANLAMASI Z 3 0 0 3 3 5

Bu dersin amacı; ülkenin yaşlılık planlaması konusunda farkındalık düzeylerinin artırmak, planlama ve personel yönetimi ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiler edinmelerini sağlamak, ülkenin yaşlılık sorunlarını örgütleme ve personel yönetimi konusunda modelleri değerlendirebilme ve model önerisinde bulunabilme ilgi, bilgi ve yeterliklerini geliştirmektir. Yaşlı sağlığını korumaya yönelik ulusal plan ve programlar, Neo-Klasik Örgüt Kuramı, Elton Mayo ve Hawthorne Araştırmaları, İnsan kaynakları yönetimi, Douglas McGregor’un ‘X’ ve ‘Y’ Teorisi,Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi  bütün yaşlılar için beslenme, egzersiz, fiziksel aktivite merkezlerinin geliştirilmesi, Yaşlı istismarı ve şiddet konularında planlamalar ve etkinlikler yapılması, geriatride akut bakım ve acillerin organizasyonunun sağlanma, geriatride uzun dönemli bakımın ve bakım hizmetlerine tam erişimin sağlanması konuları öğretilir.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 IV. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.   GER202 GERİATRİ-I Z 3 0 0 3 3 5
Yaşlanma süreci ile birlikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikleri ve bu değişikliklere bağlı ortaya çıkabilecek hastalık süreçlerini öğretmek hedeflenmektedir. Yaşlanmaya bağlı sıvı elektrolit değişiklikleri, bağışıklık sistemi değişiklikleri, iskelet kas sistemi değişiklikleri, nörolojik sistem değişiklikleri, geriatrik kanserler konuları öğretilir.
 2.  GER204  SAĞLIK EKONOMİSİ Z 3 0 0 3 3 5

Temel ekonomik kavramların öğretilmesi ve sağlık sektörünün ekonomik açıdan değerlendirilmesi, sağlık arzı ve talep kavramları ile sağlık piyasaların işleyişi hakkında temel bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Sağlık ekonomisinin tarihsel gelişimi, Sağlık hizmetlerinin ekonomik değerlendirmesi, Sağlık piyasasında arz ve talep kavramları, sağlık piyasalarının işleyişi, sağlık harcamalarının önemi, sağlık sektörünün finansmanı konularını öğretir.

 3. GER206  İÇ HASTALIKLARI Z 3 0 0 3 3 5

Geriatrik bireylerde kronik hastalıkları tanımlamayı, kronik hastalık durumlarında bireyleri Gerontolojik yaklaşım ile değerlendirmeyi amaçlar. Geriatrik bireylerde; diyabet, hipertansiyon, demans, serebrovasküler hastalık, alzheimer, kanser,kronik böbrek hastalıkları, parkinson, romatoid artrit, osteoartrit, koroner arter hastalığı, kalp kapak hastalıkları, periferik damar hastalıkları öğretilir.

 4.  GER208 SAĞLIK DAVRANIŞI VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI Z 3 0 0 3 3 5

Toplumdaki yaşlı bireylerin yaşam tarzlarının sağlığa etkisini ve sağlık okuryazarlığı düzeyinin arttırılması konusunda uygulanan girişimlere yönelik farkındalık bilgisini öğretmek hedeflenmiştir. Sağlık okuryazarlığı, sağlıklı yaşam biçimi davranışları, beslenme ve sağlık okuryazarlığı, iletişim ve sağlık okuryazarlığı, mobil sağlık ve sağlık okuryazarlığı,kırılgan gruplar ve sağlık okuryazarlığı konuları öğretilir.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  V. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1. GER301 BİYOİSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Z 3 0 0 3 3 5

Öğrencilerin istatistiğin temellerini öğrenmeleri ve temel istatistik bilgilerini bilgisayar ortamında uygulayabilecek yeterlliği kazandırmak hedeflenmektedir. İstatisrtiğe giriş, betimsel istatistik, olasılık, hipotez, veri toplama yöntemleri,dağılım ölçüleri, hipotez testleri öğretilir.

 2.  GER303  GERİATRİ-II Z 3 0 0 3 3 5

Yaşlanma süreci ile birlikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikleri ve bu değişikliklere bağlı ortaya çıkabilecek hastalık süreçlerini öğretmek hedeflenmektedir. Yaşlanmaya bağlı kardiyovasküler değişiklikler, pulmoner değişiklikler, renal sistem değişiklikleri, ürogenital sistem değişiklikleri, gastrointestinal sistem değişiklikleri konuları öğretilir.

 3. GER305 GERONTOLOJİK VE GERİATRİK BAKIM MODELLERİ Z 3 0 0 3 3 5
Gerontolojik bakım modellerinin; tasarımı, planlanması, yürütülmesi ve değerlendirmesi, bu derslerin ana temalarını oluşturmak, Öğrencilere sistematik çalışma, Gerontolojik metotlar, raporlama ve Gerontolojik konseptlerin hazırlanması ve prezantasyonu hakkında bilgi sunmaktır. Gerontolojik temel kavramlar, geragogik; Gerontolojik intervensiyon;dulluk, yalnızlık,soyutlanma riski; aktif yaşlanma konularını öğretir.
 4.  GER307 İLKYARDIM VE ACİL MÜDAHALE Z 3 0 0 3 3 5

Yaşamı tehlikeye düşen hasta ve yaralılarda; hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek ve İyileşmeyi kolaylaştırmak için ilkyardım uygulamaları konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak hedeflenmektedir.

İlkyardım uygulamaları genel bilgiler, temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği, ısı dengesi bozukluklarında uygulamalar, bilinç bozukluklarında uygulamalar, yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım konuları öğretilir.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VI. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  GER302  BAKIMA MUHTAÇLIK VE YAŞLI BAKIMI Z 3 0 0 3 3 5

Bakıma muhtaçlık kavramının uygun bir tanımı, bakıma muhtaçlık ve hastalık olguları arasındaki farklar ve ortak noktalar, yaşlılıkta bakıma muhtaçlığın birey ve aile üzerindeki etkileri, evde ve kurumda verilen bakım hizmetleri, bakım personeli, bakım tesisi ve bakım kalitesi, kalite düzeyi, kalite denetimi, personel, bakım hizmetlerinin planlanması ve yönetimi gibi konular hakkında bilgiler sunmayı amaçlar. Bakıma muhtaçlık kavramı;bakım kurumları ve organizasyonu; bakım hizmetlerinin yönetimi;bakım hizmetleri ve denetimi konularını öğretir.

 2.  GER304 GERONTOLOJİK REHABİLİTASYON Z 3 0 0 3 3 5

Yaşlanma ile meydana gelen nörolojik, ortopedik problemler, bilişsel ve fizyolojik değişikler; hastalık durumlarında fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları, geriatrik rehabilitasyon programına karar verme ve değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi, yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ve artırılması yönelik yaklaşımları içerir.

 3.  GER306  AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA Z 3 0 0 3 3 5

Yaşlanma süreci ve aktif yaşlanmanın bireysel ve toplumsal faydalarını öğretmek hedeflenmektedir. Aktif ve sağlıklı yaşlanma kavramları, Yaşlanmayla mücadele, yaşlanmanın ekonomiye etkisi, aktif yaşlanmada sorunlar, nüfusun yaşlanması konularını öğretir.

 4. GER308  GERİATRİ-III Z 3 0 0 3 3 5

Yaşlanma süreci ile birlikte kronik hastalıklara bağlı sık karşılaşılan semptomları ve bu semptomları yönetmeye yönelik konuları öğretmeyi hedefler. İnkontinans, unutkanlık, ağrı, uyku, iştahsızlık, yorgunluk, malnütrisyon, sarkopeni,dispne, öksürük, anüri, oligüri konularını öğretir.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VII. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  GER401  YAŞLILIK VE EĞİTİM Z 1 16 0 17 9 20

Yaşlılara uygulanan eğitim politikasını ve eğitim sistemlerini incelemek, kavram ve uygulamayı hayat boyu öğrenme açısından tartışmak, eğitimi almak isteyen yaşlıları destekleyen strateji ve içerik hakkında düşünmeyi öğretmek hedeflenmektedir. Yaşlanma ve toplum, hayat boyu eğitim, yaşlı insanlar için eğitim politikası ve sistemleri, yaşlıların özelliklerini öğrenmek için destek stili ve sistemi konuları öğretilir.

 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VIII. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  TS  K  AKTS
 1.  GER402  GERONTOLOJİK DEĞERLENDİRME Z 1 16 0 17 9 20

Yaşlanan bireyi bilişsel, kognitif, fiziksel, psikolojik,sosyo ekonomik yönden kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi hedefler. Anamnez alma, genel görünüm değerlendirilmesi, kronik hastalık sorgulama, ilaç kullanımı ve devam eden sürekli tedavi varlığı, organ ve sistemlerin fonksiyonel değerlendirilmesi, temel bilişsel düzey, sosyal destek bileşenleri konuları öğretilir.

 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 SEÇMELİ DERSLER
 I. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K AKTS
 1.  GER109  TIBBİ TERMİNOLOJİ S 1 2 0 3 2 5

Tıbbı terimleri, kök önek ve sonek yapılarından yola çıkarak inceleyebilmeyi, hastalıkların tanısı, semptomlarına ilişkin terimleri doğru kavrayabilmeyi hedefler. Terminolojiye giriş ve kök kavramı, tıbbı terminolojide ön ekler, tıbbı terminolojide son ekler, tıbbı terminoloji solunum sistemi, tıbbı terminoloji sinir sistemi, tıbbı terminoloji sindirim sistemi, tıbbı terminoloji endokrin sistem, tıbbı terminoloji üriner sistem öğretilir.

 2.  GER111  İLETİŞİM BECERİLERİ  S 3 0 0 3 3 5

Gerontog adayı öğrencilerin; etkili iletişim becerilerini öğrenmesini kurmayı hedefler. İletişim nedir, Kişilerarası Etkili iletişimin Unsurları, İletişimde Kültür, Etkili Dinleme,  temel kişilerarası iletişim konuları,İletişim sürecinin öğeleri, İletişimi etkileyen faktörler, İletişimi kolaylaştıran ve zorlaştıran iletişim teknikleri kapsamaktadır.

 3. ENF101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ  S 3 0 0 3 3 5

Bu dersin amacı; öğrencilere, temel bilgi teknolojilerinin önemini kavratarak, problem çözme ve analiz etme becerilerini kazandırmak, araştırma ve öğrenme ihtiyaçlarına yönelik olarak alt yapı oluşturmak, eğitim ve meslek hayatlarında teknoloji ve bilimin önemini kavratarak öğrenme becerilerini geliştirmektir. Bilgisayar donanımı, yazılım ve işletim sistemi, internet ile ilgili temel kavramları, bilişim etiğini, web tabanlı öğrenme, kelime işlemci, sunum hazırlama, işlem tablosu, bilgi ve iletişim teknolojisinde yeni gelişmeleri öğretir.

 4. GER113  ORYANTASYON  S 3 0 0 3 3 5

 Üniversiteyi, fakülteleri, bölümleri, üniversite şehrini tanıtmayı hedefler. Üniversitenin tanıtımı, sağlık bilimleri fakültesi tanıtımı, bölüm anabilim dalları tanıtımı, kütüphane tanıtımı, üniversitede yer alan faaliyetlerin tanıtımı yapılır.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 II. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S T U L TS K AKTS
 1.  GER110  DİJİTAL VE YAPAY ZEKA S 3 0 0 3 3 5

Dijital dönüşüm ve yapay zekayı tanıtmayı, yapay zeka teknolojilerinin sağlık bakım sistemine entegrasyonunu öğretmeyi,geleceğe yönelik teknoloji tabanlı çözümlemeler yapmayı  hedefler. Dijital zeka, yapay zeka, sağlıkta yapay zeka uygulamaları, dijital dönüşüm sağlayan araçların avantajları dezavantajları, yapay zekanın geleceğini öğretmeyi hedefler.

 2.  GER112  BİYODEMOGRAFİ S 3 0 0 3 3 5

Bu dersin amacı, öğrencinin biyodemografi kavramını öğrenmesini ve edinilen bilgileri Gerontolojik bakış açısı ile birleştirmesini sağlamaktır. Ayrıca Türkiye için yeni bir kavram olam Biyodemografi alanında yapılan çalışmaların takip edilmesini amaçlamaktadır. Biyodemografi kavramı, Türkiye’nin demografik yapısı ve Dünyadan örnekler, Doğurganlık, ölüm oranları, ölüm nedenleri, göçler, yaşlanma sebepleri anlatılacaktır.

 3.  GER114  YARATICI DRAMA S 3 0 0 3 3 5

Kişini kendisini ifade edebilmesi, empati kurabilmesi, içinde olduğu grupla bütünleşebilmesi amaçlanmaktadır. Yaratıcı dramanın tarihçesi, Yaratıcı dramanın kuramsal boyutu ile atölye çalışmaları, Yaratıcı dramadaki yöntem ve teknikleri uygulama, Yaratıcı dramada uygulanan programın hedef, içerik ve işleniş, Rol oynama ve doğaçlama  konuları öğretilir.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 III. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  GER213  MESLEKİ İNGİLİZCE S 3 0 0 3 3 5
   Bu dersin amacı, öğrencinin meslekle ilgili temel konularda okuma ve anlama becerisini kazanmasını sağlamaktır. Bireylerin meslekle ilgili çalışmaları takip etmesini hedeflemektedir. Temel kelime bilgisi, mesleki terminoloji, temel mesleki okuma metinleri okuma anlama öğretilir.
 2.  GER215 BİYOGERONTOLOJİ TEORİLERİ S 3 0 0 3 3 5

Biyolojik yaşlanmanın sebeplerini anlamak için genel biyoloji kavramlarını öğrenmek ve hücresel yaşlanma ile ilişkilerine yönelik bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. iyolojik yaşlanmaya giriş; gerontobiyolojide bilimsel yöntem; su, inorganik/organik bileşiklerin ve biyomoleküllerin canlılar için önemi; metabolizma; hücre yapısı ve fonksiyonları, hücre bölünmesi, kök hücre, hücre ölümü; dokular. yaşlanmaya dair moleküler ve hücresel teoriler, yaşlanmaya dair sistem düzeyindeki teoriler, evrimsel yaşlanma teorileri konuları öğretilir.

 3.  GER217  BİLİM FELSEFESİ S 3 0 0 3 3 5

Bir kültür formu ve bilgisel etkinlik olarak bilim konusunda bir kavrayış geliştirmek. Bilim felsefesinin ana problemlerini ve bunlara yönelik çözüm denemelerini tanıtmak. Eleştirel ve sorgulayıcı bir gözle bu problemlere öğrencinin yönelmesini sağlamak hedeflenmektedir. Antik Yunan’da bilim, Orta Çağ İslam Dünyasında Bilim, Ortaçağ Avrupasında Bilim, Modern Bilim, Realizm, Pragmatizm, nedensellik konularını işler.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
IV. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1. GER212  MESLEKİ İNGİLİZCE-II S 3 0 0 3 3 5

Bu dersin amacı, öğrencinin meslekle ilgili temel konularda okuma ve anlama becerisini kazanmasını sağlamaktır. Bireylerin meslekle ilgili çalışmaları takip etmesini hedeflemektedir. Bu derste; temel mesleki terminoloji kavramları tartışılacak, temel seviyede terminoloji bilgisi okuma, anlama ve tercüme olarak işlenecektir.

 2. GER214  YARA BAKIMI S 3 0 0 3 3 5

Bu derste öğrencinin kanıta dayalı kaynaklar, standartlar ve güncel rehberler doğrultusunda yara bakımı, yara değerlendirilmesine ilişkin bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Deri fizyolojisi, yara tanımı, sınıflandırılması,yara iyileşme süreci, yara bakım ürünleri, diyabetik ayak yarası, yanık yarası konuları öğretilir.

 3. GER216  YAŞLILIK VE EŞİTSİZLİK S 3 0 0 3 3 5

Bu dersin temel amacı, toplumsal eşitsizliklerin doğasını, nedenlerini ve toplumsal sonuçlarını anlamaktır. Tabakalaşma, eşitsizlik kavramları, tabakalaşma sistemleri, sınıf temelli eşitsizlik ve yoksulluk, Klasik Teoriler: Marx, Weber, Pareto, Mosca, ağdaş Teoriler: Parsons, Mills, Dahrendorf, Wright, Sınıf Temelli Eşitsizlik ve Yoksulluk konuları öğretilir.

 4.  GER218  MUHASEBE S 3 0 0 3 3 5

Muhasebenin teorik ve uygulama yönü, yaşlı bakım kurumları muhasebe yönetimi ile ilgili genel bilgilere sahip olmayı hedefler. Muhasebe Bilgi Sistemi, Muhasebenin Gelişimi, Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri, Tek Düzen Hesap Çerçevesi, Temel Mali Tablolar, Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyişi, Defterler ve Muhasebe Belgeleri, Muhasebe İş Akışı, Açılış Kayıtları, Dönem İçi Muhasebe İşlemleri, Kasa ve Bankalar, Hisse Senedi ve Alacaklara İlişkin Kayıt İşlemleri, Bilanço ve Gelir tablosu hazırlanması konularını öğretir.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  V. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  GER311  KUŞAKLARARASI İLETİŞİM S 3 0 0 3 3 5

Bu dersin amacı; Yaşlı sağlığında aile içinde değişen rolüyle birlikte kuşaklararası iletişim ve işbirliğinin önemine dikkat çekmek ve bu konuda yapılan çalışmaları değerlendirmektir. Kuşak kavramı, etkili iletişim, yaşlının dış dünya ile etkileşimi, kuşaklararası iletişimin korunması, yaşlaı ve bakım verenler ile iletişim, yaşlı –genç etkileşimi konuları öğretilir.

 2. GER313  GERONTOLOJİDE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI S 3 0 0 3 3 5

İntegrative yöntemler konusunda kuramsal bilgi vermek, integratif yöntemleri kullanarak bakım becerilerini kazandırmak, holistic bakış açısı ile bakımı planlamak ve uygulamaları entegre etmek hedeflenmektedir. İntegratif bakım kavramı ve gelişimi; integratif bakım: alternatif tıp sistemleri, geriatrik bireylerde zihin beden uygulamaları, biyolojik temelli uygulamalar, enerji terapileri, integrative yöntemler ve etik konuları öğretilir

 3.  GER315 GERONTOLOJİK ERGOTERAPİ S 3 0 0 3 3 5

Geriatrik grupta yer alan bireylerin anlamlı ve amaçlı aktiviteleri kullanarak günlük yaşam aktivitelerine katılmalarını sağlamaya, bağımsızlığını arttırmaya ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik girişimleri öğretmeyi hedefler. Ergoterapinin tarihçesi, ergoterapi ile ilgili genel terimler, Dünya sağlık örgütünün özür ile ilgili fonksiyon sınıflandırmasının anlatılması, Özür, yaşam kalitesi, katılım ve ergoterapi, Kendini yönlendirme, kişi merkezli çalışma, holistik yaklaşım, çok yönlü bakış, Mental sağlık hizmetlerinin tarihçesi, Özür ve psikolojik yönler, Bozukluk ve katılımla ilişkili olarak kişi, aktivite ve çevre ilişkisinin açıklanması, Ergoterapinin sosyal yönünün tartışılması, Değerlendirme ve tedavi alanlarının tartışılması: günlük yaşam aktiviteleri, yardımcı günlük yaşam aktiviteleri, dinlenme ve uyku, eğitim,çalışma.oyun, boş zaman aktiviteleri, sosyal katılım. Tedavi yaklaşımlarının tartışılması konularını öğretir.

 4.  GER317 GERONTOLOJİDE ÖZEL KONULAR S 3 0 0 3 3 5

Bu dersin amacı, öğrencinin meslekle ilgili özel ve güncel konularda okuma ve yorumlama becerisini kazanmasını sağlamaktır. Bireylerin meslekle ilgili çalışmaları yakından takip etmesini ve konunun özüne inmesini hedeflemektedir. Beyin yaşlanması, bağışıklık sisteminin yaşlanması, mitokondriyal yaşlanma, ömür uzunluğu ile ilgili genler konularını öğretir.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi. 
 
 VI. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  GER312  BİYOLOJİK ANTIAGING S 3 0 0 3 3 5

Biyolojik yaşlanmayı yavaşlatmak, durdurmak veya geri döndürmek için yapılan yada yapılması gereken müdahalelere yaklaşım sunmak hedeflenmektedir. Anti aging’ e giriş, tarih ve edebiyatta  genç kalmaya verilen değer, anti-aging moleküler müdahaleler, anti-aging hücresel müdahaleler, anti-aging müdahalelerinin getirdiği sağlık riskleri, anti-aging müdahalelerinin getirdiği kazançlar konularını öğretir.

 2. GER314  YAŞLILIKTA YAŞAM ALANI S 3 0 0 3 3 5

Geriatrik bireylerin yaşam alanlarında düşme riskini, ev kazaları riskini azaltmaya yönelik girişimleri, kronik hastalıklara bağlı meydana gelen fonksiyon kayıplarına ilişkin yaşam kalitesini iyileştirmek amaçlı mimari düzenlemeleri öğretmeyi hedefler.Yaşam kalitesi ve mekan ilişkisi,yaşlılarda mutfak,banyo, lavabo ortamı, yürümeyi kolaylaştırıcı basamaklar, düşmeyi önleyici zemin ve ayakkabılar, zil ve çağrı sistemleri, hobi bahçesi etkinlikleri konularını öğretir.

 3. GER316  GERONTOLOJİK ETİK S 3 0 0 3 3 5

Gerontolog mesleğinin etik ilke ve değerleri hakkında bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amaçlanmaktadır. Etik kavramı, etik ve Gerontoloji arasındaki ilişki, etik değerler, Gerontolojide etik ilkeler, etik ikilemler, etik karar verme konuları öğretilir.

 4. GER318  GERONTOLOJİDE ÖZEL KONULAR-II S 3 0 0 3 3 5

Bu dersin amacı, öğrencinin meslekle ilgili özel ve güncel konularda okuma ve yorumlama becerisini kazanmasını sağlamaktır. Bireylerin meslekle ilgili çalışmaları yakından takip etmesini ve konunun özüne inmesini hedeflemektedir. Poly-systemic sendromu, D vitamini eksikliği, Alzehimer, Maternal obezite, diyet ve egzersizin adipositlerin epigenetik regülasyonuna etkisi, Organizmaların yaşlanması,kanser biyobelirteçleri konuları öğretilir

 5. GER320  SAĞLIK HUKUKU S 3 0 0 3 3 5

Dersin amacı;  Sağlık hukuku kavramının tanımlanması, sağlık hukukunda sorumluluk, sağlık çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluk alanlarının ortaya konulması ve hukuki boyutunun öğretilmesidir. Sağlık Hukuku tanımı, kapsamı, hasta hakları ve ilgili mevzuat, hekimin yükümlülükleri, tıbbi hataların hukuksal süreci, sağlık kurum ve kuruluşlarının hak ve yükümlülükleri, sağlık hukukunda sorumluluk kavramlarını öğretir.

 6.     S 3 0 0 3 3 5
Bu derste
 7.     S 3 0 0 3 3 5
Ders kapsamında
 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
Gerontoloji bölümü lisans programı ders içeriklerinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu COMPULSORY COURSES
FIRST YEAR 1. SEMESTER
NO  COURSE CODE  COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.  SHB101  SOCIAL WORK I C 3 0 3 5
This course is an introduction to the basic concepts of social work. The course covers the basic concepts of social work as a science and profession, the historical development of social work, the purpose, function, subject and philosophy of social work, social work fields, the place and importance of social work today, and social work methods and techniques.
 2.  SHB103  SOCIOLOGY C 3 0 3 5
The course covers the basic concepts and theories in the field of sociology, the founders of sociology and the perspectives they developed, and it aims the students to learn the sociological research methodology and to gain a systematic thinking method about social situations and events. The course content covers the basic concepts and theories of sociology, the views and methods of sociology's pioneers and founders, the social changes that emerged in the globalization process, social class, status and social mobility, risk society, consumption society, network society, surveillance society and social control mechanisms.
 3.  SHB105  BASIC CONCEPTS OF LAW C 3 0 3 4
The aim of this course is to teach the students the concepts and subjects that are included in the general theory of law and have legal value, on the basis of a general knowledge of law. The main concepts and topics covered in this course are the function of law in society, the sources of law, the emergence of law, its function, its regulatory character, the legitimacy of law, the concept of social order, the comparison of legal rules with religion, customs and morals. At the end of this course, the student will be able to compare the function of law in society, the sources of law, the emergence of law, its function, regulatory character, the legitimacy of law, the concept of social order, the rules of law with religion, customs and morals.
 4.  SHB107  PSYCHOLOGY C 3 0 3 4
The aim of this course is to provide students with knowledge about the basic concepts and terminology of psychology, and an overview of the scope and content of psychology. After taking this course, it is aimed for the student to gain a general perspective on the sub-branches of psychology. It is aimed to introduce the content, basic subjects and concepts and sub-branches of psychology and to gain a scientific and objective viewpoint on human behavior. For these purposes, topics such as classical and modern approaches, nervous system, sensations and perception, sleep and dream, conditioning, cognitive approaches, memory, intelligence, language and thought, motivation, emotions, infancy and childhood, adolescence and adulthood, stress, abnormal psychology and social psychology will be covered.
5.  YDL101  ENGLISH I C 2 1 2.5 5
The aim of this course is to provide students with basic English reading, listening, speaking and writing skills. In this context, in line with the topics covered in the course, it is aimed to provide students with the necessary skills to express themselves verbally and in writing in the elementary level in English. Within the scope of the course, it is aimed for students to make a general introduction to English by focusing on basic topics such as reading, understanding, critical comment and discussion, basic verbal skills (individual, pair and group), writing techniques, writing a composition that deals with a problem and its solutions, speech preparation techniques, introducing themselves, introducing the city they live in, professional groups, transportation vehicles and some basic terms.
 6.  ATA101  PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS I C 2 0 2 2
Within the scope of the course, the birth of modern Turkey and the events, ideas and principles in the development process are discussed.The content of the course covers the history of the Turkish nation's revolution under the leadership of Atatürk. The reasons for the collapse of the Ottoman Empire are examined, and how the Republic of Turkey was established from a destroyed state is evaluated in the light of documents. The aim of the course is to explain to the university youth under which conditions the Republic of Turkey was founded and to make them adopt Atatürkist Thought and its philosophy, principles, as well as contemporary values.
 7.  TDL101  TURKISH LANGUAGE I C 2 0 2 2
The aim of the course is to develop students' ability to use Turkish language correctly and effectively in written and oral expression by knowing the features and rules of Turkish language. Within the scope of this course, students are introduced to the concept of academic text, and critical thinking tools are provided while making academic readings about the field. Academic texts read are examined both structurally and content-oriented throughout the semester.
 8.  DOY101  DIGITAL LITERACY C 2 0 2 3
Digital literacy is the ability of individuals to use information technologies in line with their needs. This skill directly contributes to the realization of meaningful acquisitions. This course aims to provide students with skills such as the basic principles of smart devices and social networks, interaction with social communities and social media, accessing information, analyzing it, and critical thinking. Within the scope of the course, subjects such as the concept of digital literacy and the ways people find, use, summarize, evaluate, create and communicate information while using digital technologies will be discussed.
 Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
 FIRST YEAR 2. SEMESTER
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE
C/E T C ECTS
 1.  SHB102 SOCIAL WORK II C 3 0 3 5
Theoretical foundations and application principles of social work in line with generalist understanding, basic features of social work as a discipline and profession, knowledge base of generalist social work practice, eclectic knowledge base, analysis of social work theories; intervention levels of generalist social work practice towards individual, group and society (micro, mezzo, macro intervention) will be discussed within the scope of the course.
 2.  SHB104  SOCIAL STRUCTURE of TURKEY C 3 0 3 5
Within the scope of this course, the general lines, characteristics and development of Turkey's social structure are examined. The social structure of Turkey in the Ottoman period, Turkish modernization and Atatürk's reforms in the social field and their effects on society are examined. The social structure from the Ottoman Empire to the period of the Turkish Republic will be discussed in the context of social and cultural change, economy, family, politics, education, population, and poverty.
 3.  SHB106  SOCIAL PSYCHOLOGY C 3 0 3 4
The aim of this course is to introduce the main aims, basic concepts and principles of social psychology; to provide information on the logic and methods of social psychology and about basic concepts such as human interaction, characteristics of group structure, attitudes, values, social adaptation, perception, self and socialization. Social impact, research methods in social psychology, social cognition, attitudes, conformity, group processes, pro-social behaviors, aggression, prejudice, application areas will be covered in the course. The course also covers the basic approaches and methods of social psychology. Students who successfully complete the course will have information about the basic terms and concepts, methods and application areas of social psychology.
 4.  SHB108  FIELD EXPERIENCE IN SOCIAL WORK SETTINGS C 1 2 2 4
Within the scope of the Study in Social Work Environments course,study trips will be made to various public and non-governmental organizations during the term or personnel from the relevant organizations will inform our students in the form of seminars. Students are asked to write an evaluation report on these visits and to share their observations during class hours at school.
 5.  YDL102  ENGLISH II C 2 1 2.5 5
English 2 course aims to increase students' basic English knowledge. The content of the course includes the students' self-expressions on basic topics and basic grammatical structures that they will use while constructing sentences. The aim of the course is to provide students English grammar, vocabulary and reading comprehension skills at a level that will form the basis of English that they will need in their post-graduate and professional life.
 6.  ATA102  PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS II C 2 0 2 2
Within the scope of this course, the revolutions made in the political field, in the field of law, education and culture, in the economic field, and the revolutions made in the social field, Atatürk's principles, the Turkish foreign policy of the Atatürk period, Turkey during the Second World War and between the years 1950 -1960. Turkey will be examined.
 7.  TDL102  TURKISH LANGUAGE II C 2 0 2 2
Within the scope of this course, studies are carried out to help students gain academic writing skills. In these studies, both theoretical and practical studies are carried out for creating Turkish texts, creating parts of the text and quoting, as well as gaining oral expression skills.
 8.  ENF102  BACIS INFORMATION TECHNOLOGIES C 2 2 3 3
The aim of this course is to provide students with knowledge in basic information technologies that will be necessary in their professional and academic lives. Within the scope of the course, students acquire general information about operating systems (Windows 8, 10 etc.). writing text in Word, editing, adding indexes, creating table of contents; preparing tables and adding graphs in Excel. They will also learn how to prepare presentations in PowerPoint and how to use all Office programs effectively. They will also increase their skills on using cloud systems, digital file preparation, research methods on the internet, efficient use of search engines, etc.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
 SECOND YEAR 3. SEMESTER
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.  SHB201  HUMAN BEHAVIOUR and SOCIAL ENVIRONMENT I C 3 0 3 5
The aim of this course is to examine human behavior and development from the prenatal period to the end of adolescence. Developmental tasks in infancy, childhood and adolescence; Biological, psychological, social and cultural theories about these periods are mentioned. Within the scope of the course, students will learn about the effects of social environment on human development and behavior. In line with the mission of the social work profession, the experiences such as discrimination and oppression that individuals in disadvantaged and risky groups face directly or indirectly in different phases of their lives are mentioned. Also the effects of factors such as race, ethnicity, social class, gender, religion on behavior and development will be covered. At the end of the lesson, students will gain the competence to use basic approaches such as ecological approach, risk and protective factors approach in social work practices. Students who successfully complete this course acquire the necessary theoretical background for social work assessment and intervention.
 2.  SHB203  PUBLIC ADMINISTRATION C 3 0 3 5
The main objectives of the course are to learn the basic features that dominate the organization and functioning of the Turkish public administration and to evaluate the developments in the reform of the Turkish public administration. The content of the course covers the historical development of public administration thought, the organization and functioning of the Turkish public administration, general information about bureaucracy and Turkish administrative reforms, and issues related to the supervision of public administration.
 3.  SHB205  SOCIAL POLICY C 3 0 3 5
Within the scope of the course, the conceptual framework and scope of social policy; effects of globalization on social policy; the development of social policy in Turkey; the concept of poverty and the fight against poverty; social policies for the disadvantaged; the relationship between gender and social policy; current social policies on education, health, social security, employment, income distribution, basic concepts in the field of social policy - union, strike, collective bargaining agreement, insurance, lockout, confederation - and basic institutions and organizations related to social policy will be examined and discussed in historical and social context.
 4.  SHB207  GENERAL ECONOMICS C 3 0 3 5
Within the scope of the course, it is aimed to make students have knowledge about the basic concepts of the economy, the economic behavior of households and companies, the production process and cost formation, the price system, the functioning and structures of the markets. Introduction to the basic principles of microeconomics; economic problem, law of supply and demand, market equilibrium, consumer and producer behavior, market structures will be covered.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
SECOND YEAR 4. SEMESTER
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1.   SHB202  HUMAN BEHAVIOUR and SOCIAL ENVIRONMENT II C 3 0 3 5
Within the scope of the course, theories covering the bio-psycho-social development of human beings within the framework of the interaction of social systems such as families, groups, organizations, institutions, communities and societies, young adulthood, middle age and old age, bio-psycho-social aspects and problems. theories will be discussed.
 2.  SHB204  SOCIAL SERVICE WITH INDIVIDUALS
C 3 0 3 5
Within the scope of the course, kthe history and scope of social work with the individual, the theories and approaches of social work with the individual, the tools used in the social work intervention with the individual, meeting the individual, examining and evaluating the individual and the problem and making a plan for the solution of the problem, social work intervention and problem solving process with the individual, social work intervention with the individual. evaluation, terminating the social work intervention with the individual, terminating the social work intervention with the individual and monitoring will be discussed.
 3.  SHB206  SOCIAL WORK LEGISLATION C 3 0 3 5
Within the scope of the course, the conceptual framework and foundations of social work legislation, the international dimension of social work legislation, family legislation, women's rights legislation, children's legislation, youth legislation, old-age legislation, disability legislation, health legislation, health legislation, crime and legislation, social security legislation and Legislation issues related to other social work areas will be discussed.
 4.  SHB208  RESEARCH METHODS IN SOCIAL WORKS C 3 0 3 5
In this course, students learn how a research proposal is planned and how research is conducted. They comprehend the place of quantitative and qualitative methods in scientific research. They learn to determine appropriate research strategies to investigate social work problems, understand the relationship between the core values of social work and social work research and learn the role of social work research in improving the situation of groups at risk and the basic ethical principles of social work research. The course also aims to teach qualitative and quantitative research methods, techniques and ethics. The role of research in the social work discipline is emphasized. Upon successful completion of this course, students acquire knowledge of professional ethics, principles and values, develop the ability to distinguish and collect appropriate information for social analysis, evaluation and report preparation, and the ability to interpret research results and professional literature.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
THIRD YEAR 5. SEMESTER
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.  SHB301 SOCIAL WORK WITH GROUPS C 3 0 3 5
Within the scope of the course, the history and scope of social work with groups, theories and approaches of social work with groups, pre-evaluation of social work intervention with groups, planning social work intervention with groups, social work intervention with groups, evaluating social work intervention with groups, terminating and monitoring social work intervention with groups. will be examined.
 2.  SHB303  PSYCHOPATHOLOGY C 3 0 3 5
In this course, which is an introduction to behavioral disorders, it is aimed to examine behavioral disorders within the framework of clinical psychology. Students who successfully complete the course will be able to make basic diagnoses in behavioral disorders and formulate the etiology of the diagnosis according to different psychology theories.
 3.  SHB305  CARE SERVICES AND SOCIAL WORK C 3 0 3 5
The aim of the course is to teach the student the basic concepts and terms of care and social work, its content and limits. Within the scope of the course, it is aimed to ensure that the advantages available to both those who perform the service and those who benefit from the service are known, and to introduce the socio-economic advantages provided to people in need of care at home, as well as other advantages provided to their family members.
 4.  SHB307  COMMUNICATION SKILLS C 3 0 3 5
In this course, the importance of harmony between people will be emphasized and basic concepts related to public relations and communication will be discussed. It will be focused on how to convey emotions, thoughts and words in social service institutions and how they will be persuasive. Students will be given applications on the use of tone of voice, words and body language in communication.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
THIRD YEAR 6. SEMESTER
N0 COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E  T  P  C  ECTS
 1.  SHB302  SOCIAL WORK WITH THE COMMUNITY C 3 0 3 5
The main purpose of the course is to introduce the history and scope of community social work practices and to give information about community social work theories and approaches. Within the scope of the course, in addition to presenting the theoretical and historical framework related to community social work, planning, evaluation, implementation, termination and monitoring of community social work practices will also be discussed.
 2.  SHB304  ETHICS IN SOCIAL WORK C 3 0 3 5
In this course, it is aimed that students will be able to understand and analyze the ethical principles, values and responsibilities of social work. The scope of this course consists of transferring the skills of understanding, interpreting and applying the ethical principles, values and ethical dilemmas that may arise in professional practices of social work. Students who successfully complete this course learn the philosophical foundations and historical development of social work ethics, discover the importance of the value base of social work and the principles produced from this foundation, and gain the ability to manage the ethical decision-making dilemma process.
 3.  SHB306  FAMILY COUNSELLING C 3 0 3 5
The main aim of the course is to consider the family as a system and to teach basic family counseling theories and to gain basic family counseling skills. In this course, students learn the basic concepts of family and the systemic approach. Students learn basic family counseling/therapy theories and approaches such as structural family therapy, strategic family therapy, and experiential family therapy. Within the scope of the course, subjects such as family life cycle, couple counseling, divorce counseling, divorce mediation, domestic abuse are also covered. Students who successfully complete this course will have basic knowledge of family counseling theory and practice and learn about important periods and events in the family life cycle.
 4.  SHB308  MEDICAL AND PSYCHIATRIC SOCIAL WORK C 3 0 3 5
This course enables students to learn about the field of health services, the role of the social worker in this field, and special client groups such as women, children and the elderly who need health services. The course will cover the topics such as the bio-psycho-social consequences of the disease, patient rights and problems, the delivery of health services in Turkey today, the definition of medical and psychiatric interventions, the historical development of medical social work, practice skills and strategies for individuals, families, groups and service providers in different patient care settings and the role of the social worker in the interdisciplinary team.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
FOURTH YEAR 7. SEMESTER
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.  SHB401  SOCIAL WORK PRACTICE I 16 0 17 9 20
The aim of the course is to review all the theoretical knowledge learned during social work education and to improve the skills of recognizing the relevant problem area, making observations, evaluating for practice, planning and implementation by practicing in an institution with a social work unit. In this course, students develop the skills of transferring the knowledge of pre-assessment, planning, implementation, termination and post-evaluation stages into practice by working with individuals, families, groups, organizations and society at all levels of practice, social analysis, evaluation and reporting.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
FOURTH YEAR 8. SEMESTER
 NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E   P  C  ECTS
 1.  SHB402  SOCIAL WORK PRACTICE II 16 0 17 9 20
The aim of this course is to enable students to volunteer at a human service institution/organization of their choice, to get to know the field in question, to understand the problems and needs specific to this field, and to contribute. In practice, students work as a member and as well as a social worker of the institution/organization they practice. They apply knowledge, skill and value dimension of social work and monitor the pre-assessment, planning, implementation and termination phases in human service organizations. Upon successful completion of this course, students recognize the practice of social work and improve their practice skills.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
 ELECTIVE COURSES
SECOND YEAR 3. SEMESTER ELECTIVE COURSES
 NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P  C ECTS
 1.  SHB211  VOLUNTEER WORK E 1 2 2 5
In this course, it is aimed that students prepare projects to identify current problems of society and produce solutions, take part in projects based on volunteerism, be participatory and democratic individuals, reinforce solidarity and cooperation, take responsibility and develop projects, and have knowledge about non-governmental organizations.
 2.  SHB213  COMPERATIVE SOCIAL WELFARE MODELS E 3 0 3 5
The aim of the course is to enable social work students to critically evaluate and analyze social welfare state, social policy and social services. The issues covered by the course are basic concepts such as social welfare, social policy, social justice, and the connection of social insurance concepts with social work, the historical development of the social welfare state in Europe, the development of the social welfare state in the Ottoman period and in the Republic of Turkey, Students who successfully complete this course will learn the historical development of the social welfare state in Europe, social welfare state models and current social welfare policies and the relationship of these policies with the social work profession.
 3.  SHB215  CRISIS INTERVENTION AND SOCIAL WORK E 3 0 3 5
This course focuses on the special meaning of crisis situations faced by individuals and families. The course covers the issues such as psychological, physiological and social aspects of crisis events; characteristics of the crisis and individuals in crisis and their interaction; social work intervention in crisis situations. It also includes topics such as the emotional state of the social worker in crisis intervention and the effect of this emotion on his/her job.
 4.  SHB217  HUMAN RIGHTS and SOCIAL WORK E 3 0 3 5
Human rights and social justice constitute the two focuses of the social work profession. It is necessary for the social workers of the future to be well informed about human rights and to adopt a rights-based approach, both for the development of the society and the profession. The aim of this course is to acquire the basic information necessary to look at clients and social phenomena with a rights-based approach, to understand the idea of human rights, to be informed and to be conscious about universal human rights.
 5.  SHB219  CIVIL LAW E 3 0 3 5
The aim of this course is to comprehend the scope and general theory of this course, which forms the basis of private law, and its relevance to other branches of law. Within the scope of the course; the basic concepts such as personal law; real and legal persons, associations and foundations, the person's right and capacity to act, the beginning and end of the personality, the personal right and ways of protection, the classification of rights will be discussed and the changes brought by the new Civil Code will be compared with the old regulations. Students who successfully complete this course learn the basic concepts, application areas and principles of Civil Law.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
SECOND YEAR 4. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE
C/E T P C ECTS
 1.  SHB212  SCHOOL SOCIAL WORK E 3 0 3 5
The aim of this course is to teach students the place and functions of school social work in social life and to learn its place in social work practices. Within the scope of the course; the place of the family in education, the responsibilities of the family, parent meetings, educational levels, educational environments peer relations and peer bullying in educational environments, prevention of increasing violence in schools, common school problems, democracy in educational environments, participation, volunteering, civil society, social inclusion and social inclusion in educational environments. The issues of exclusion and inter-sectoral relations in educational settings will be discussed. At the end of this course, the student will be able to learn about school-period problems, peer bullying, prevention of violence in schools, school, family and student relations, student clubs, democracy and participation, functions of non-governmental organizations (school-parent unions), children's rights-school environment and their place in social work practices.
 2.  SHB214  FAMILY SOCIOLOGY E 3 0 3 5
The main aim of the course is to evaluate the structure and formation of the family in social life; its function as a social institution, its importance, and its relationship and interaction with other sociological phenomena. Within the scope of the course, the formation of family and family types, changes in family structure with industrialization, family relations (internal authority and power relations, horizontal and vertical communication in family relations), gender and the value of the child in different societies, etc. topics will be discussed.
 3.  SHB216  RECORD KEEPING AND REPORTING IN SOCIAL WORK
E 3 0 3 5
This course aims to equip students with effective record keeping and report writing skills. The course includes teaching the principle of reporting, keeping records, filing and confidentiality of information, informing about the features of professional reports, increasing teaching and writing skills, teaching report writing rules according to the fields. Upon successful completion of the course, students will develop their record keeping, writing and reporting skills and will be familiar with the types of reports commonly used in social work.
4.   SHB218  SOCIAL WORK WITH DISABLED E 3 0 3 5
This course focuses on the main purpose, function and methods of social work practice with individuals with special needs. The course covers issues such as the analysis of the concepts of disability and rehabilitation, causes and types of disability, social dimension of disability, rights of the disabled, meeting the social and physical needs of the disabled, contemporary service models for the disabled, social work practice with the disabled, teamwork in rehabilitation service and the role of the social worker in the team.
 5.  SHB220  SOCIAL ANTHROPOLOGY E 3 0 3 5
The aim of this course is to examine the basic concepts and theories of anthropology. Within the scope of the course, basic anthropology concepts and theories, relations with other sciences, the concept of culture, cultural processes, characteristics of culture, cultural differences, cultural adaptation, acculturation, acculturation, anthropology and social work will be discussed. Students who successfully complete the course will have the opportunity to better analyze and evaluate the anthropological perspective of ourselves and the daily life of others and will have the ability to associate anthropology and social work discipline.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
THIRD YEAR 5. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.  SHB311  LEARNING PSYCHOLOGY E 3 0 3 5
The main aim of this course is to examine the main topics related to learning approaches and theories, and scientific laws and rules of behavior. Because human behavior is so complex, learning models using animals, both historically and logically, have formed the basis of learning research. Animal studies, therefore, shed light on the essential components of learning, laying the groundwork for explaining increasingly complex behaviors. In this regard, this course will primarily cover learning principles developed from animal studies. The issues such as realization and development of learning will also be discussed. Finally, it will be focused on how basic learning principles can be applied to the more complex field of human behavior.
 2.  SHB313  CAREER PLANNING AND VOCATIONAL COMPETENCES E 3 0 3 5
In this course, it is aimed that students gain career awareness about the dynamics and expectations of professional life, plan their post-graduation work life by making the best use of their education processes, choose a job and profession in the fields suitable for their qualifications, and shape their careers in areas suitable for their skills, abilities and competencies.
 3.  SHB315  SOCIAL WORK WITH ELDERLY E 3 0 3 5
The aim of this course is to develop professional knowledge and skills about aging, to learn micro and macro interventions in the field of the elderly, to be equipped to develop interventions, to have a good grasp of national and international social policies and legislation related to the field, and to use interdisciplinary knowledge for social work practice and knowledge production on this field. Within the scope of the course; age and aging, related social policies and forms of intervention will be discussed from a social work perspective. Students who successfully complete this course will learn the concepts and theories of aging and will have recognized the social work practices in this field.
 4.  SHB317  SOCIAL WORK WITH CHİLDREN AND FAMILY E 3 0 3 5
This course aims to examine theory and research on social work practices for children, adolescents and families. Within the scope of the course; the issues such as family, family policy programs and projects in a changing society; problems between families, domestic violence, spousal and child abuse, divorce and separation, running away from home and abandonment, loss in the family, holistic interventions, treatment and rehabilitation will be discussed. Students who successfully complete this course learn about the concepts of family and child, and understand how to provide case study and case management services for children and their families.
 5.  SHB319  HEALTHY LIFE AND NUTRITION E 3 0 3 5
In this course, it is aimed for students to define the integrity of the human organism and the basic needs for its survival and in line with this information, it is aimed to develop the awareness of healthy life in individuals, to improve the lifestyle, to perceive the protection of their health as their own duty, and as a result, to avoid risky behaviors and to gain and practice health protective and improving behaviors. Within the scope of the course, the requirements of healthy life, healthy nutrition, physical activity and exercise, essential nutrients for life, obesity, healthy aging will be discussed.
 6.  SHB321  BASIC STATISTIC E 3 0 3 5
Within the scope of this course, by teaching the basic concepts and methods of statistics, it is aimed to provide students with the ability to collect data in their field research, analyze the data using the correct statistical methods and interpret the results. The course covers the basic concepts of statistics such as central tendency and measures of variability, probability concept and probability distributions, sampling and sampling methods, point estimation, interval estimation, confidence interval, hypothesis tests, one-way analysis of variance, chi-square test, simple linear regression and correlation analysis. SPSS program will be used for the application. Students who successfully complete this course learn the basic concepts and methods of statistics, regression and correlation analysis.
 Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
 THIRD YEAR 6. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE CODE  COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.  SHB312  NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS and SOCIAL WORK E 3 0 3 5
With this course, it is aimed to provide students with information about the concept of non-governmental organization and volunteering, its importance in social work, the development and function of non-governmental organizations and their impact on society, the relationship between risk groups and non-governmental organizations. Students who successfully complete this course will learn about the history, general characteristics and application areas of non-governmental organizations.
 2.  SHB314  SOCIAL WORK WITH WOMEN E 3 0 3 5
In this course, it is aimed to understand the problems experienced by women in the social structure based on gender, to develop a conceptual perspective that will help to solve the problems, and to learn the practices for women's welfare, which is one of the working areas of the social work profession. Within the scope of the course, the issues such as women's employment, women's rights, the origins and present of inequality between women and men, women's problems and solution approaches in Turkey and the world, abuse and violence against women and the intervention process, women represetation in media will be discussed.
 3.  SHB316  SOCIAL WORK BY ADDICTION E 3 0 3 5
The aim of the course is for students to learn the necessary information about addiction within the framework of teamwork; to develop the necessary professional knowledge and skills in order to develop interventions at micro, meso and macro levels in the field of addiction. Within the scope of the course, the issues such as definitions, risk factors and consequences of addiction, professional practices in different addiction areas, working with children and young people who use and addicted to addictive substances, protection and prevention studies, treatment and rehabilitation studies, stages of the problem solving process and applications, national policy and strategies on the field will be discussed. Students who successfully complete this course will learn the general concepts and theories related to addiction and will have information about the social work practice in this field.
 4.  SHB318  SOCIAL WORK WITH IMMIGRANTS and REFUGEES E 3 0 3 5
This course aims to provide students with a conceptual and theoretical framework on the phenomenon of migration. The course will cover issues such as policies on immigration in Turkey and in the world, possible problems experienced by immigrants in the society they live in, immigrant integration, the historical background of immigration from Turkey, immigration movements towards Turkey, the relationship between immigration and gender, immigrants experiences and examples in the context of organizations working with asylum seekers in Turkey, and migration in terms of social work. Students who successfully complete this course will learn the basic concepts of migration and will have knowledge about social work practices in this field by understanding the relationship between migration and social work.
 5.  SHB320  ART AND SOCIAL WORK E 3 0 3 5
The aim of this course is for students to learn the definition of art and branches of art, the role and importance of art in human life, the place and importance of art in social work practices, and the awareness and learning of the use of art in developing and transforming in individual, group and community practices. The content of this course includes topics such as the concepts and contents of art, aesthetics, creativity, the place of art in human life, the use of art in social work intervention.
 6.  SHB322  URBAN ISSUES AND SOCIAL WORK E 3 0 3 5
The aim of this course is to inform the student about the urbanization process, the effects of this process on individual, group and community life, the causes and consequences of urbanization, and the theories related to urbanization within the framework of the concept of "individual in the environment" of social work. The content of the course consists of the transformation of urban societies, urbanization processes, studies of urbanization from the world and the urbanization processes in Turkey. Students who successfully complete this course will be able to define the conditions that determine urbanization and comprehend the place and importance of social work studies in urbanization processes.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
FOURTH YEAR 7. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.  SHB411  GUIDANCE E 3 0 3