Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Hakkında
Tarihçe
Mühendislik Fakültesi bünyesinde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü açılmasına ilişkin teklif Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09.11.2006 tarih ve 027281 sayılı yazısıyla Mühendislik Fakültesi bünyesinde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü açılmıştır.  Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Gelişmekte olan ülkeler statüsünde olan ülkemizde sanayileşme giderek artmakta, bunun beraberinde gelişmişliğin de bir ölçüsü olan kişi başına enerji tüketim miktarının da artması enerjinin önemini ortaya koymaktadır. Türkiye’nin mevcut enerji tablosuna bakıldığında Türkiye’nin enerji talebinin yaklaşık %72'sini ithal kaynaklardan karşıladığı, yerli kaynaklardan enerji talebini az miktarda sağladığı görülmektedir. Türkiye’yi bir enerji koridoru haline getiren yapım ya da tasarım aşamasında olan projelerle Türkiye, kuzeyden güneye, doğudan batıya petrol ve doğal gaz boru hatlarının kesiştiği bir konumda yer almaktadır. Özellikle Osmaniye ili yakınında Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Kerkük-Yumurtalık petrol boru hatlarının ve Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin kurulması ile bu bölgenin bir enerji merkezi olması sağlanmıştır. Bu kapsamda bölgemizde kurulmuş olan bu enerji merkezinde ihtiyaç duyulan yetkin ve donanımlı enerji mühendisi ihtiyacını karşılama, kurulacak işletmelere enerji alanında teknik danışmanlık ve sanayi ARGE projelerinin oluşturulması konularında hizmet verecek Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ülkemizin enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik gerçekleştireceği akademik çalışmalar ile de ülkemize enerji alanında bilimsel katkı sağlayacaktır.

 Bölümün Amacı

Dünya ve özellikle de ülkemiz için bugün ve gelecekte her zaman önemini koruyacak olan, enerji ve enerjinin etkin kullanımı ile ilgili olan Enerji Sistemleri Mühendisliğinin amaçlarından bazıları aşağıda özetlenmiştir.

• Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak.
•Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmak. Bu amaçla gerekli modern mühendislik, hesaplama ve sergileme donanımlarını kullanabilecek becerilere sahip olmalarını sağlamak.
• Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisini kazandırmak ve mesleğinin küresel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, mesleki ve etik sorumlulukları ve mühendisliğin sosyal ve kültürel etkilerini kavramasını sağlamak.
• Enerjinin elde edilme yöntemlerini açıklamak.
• Sektörel enerji tüketimlerini belirlemek.
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılacağı alanları tespit etmek.
• Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelik ve miktarda enerji teminini araştırmak.
• Konut ve sanayi sektöründe enerji etkinliğini artırma, enerji kayıplarını azaltma tekniklerini araştırmak.
• Enerji sistemlerinin tasarımı, imalatı ve işletilmesi hakkında bilgi sahibi olmak.
• Yeni ve temiz enerji konularında çalışmalar yapmak.
• Mevcut enerji kaynaklarını ve üretim yerlerinin çevreye olumsuz etkilerini araştırmak ve gidermek üzerine çalışmalar yapmak.
• Türkiye'nin enerji potansiyeli üzerine çalışmalar yapmak.
• Enerjinin kullanıldığı her yerde ihtiyaç duyulan nitelikte mühendis yetiştirmek.
• Öğrencilerin lisans üstü ve yaşam boyu öğrenimin önemini algılamalarını sağlamak ve güçlü bir mühendislik altyapısı kazandırarak öğrencileri bu öğretimlere hazırlamak.
• Alternatif enerji kaynakları hususunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

 
Bölümümüzün Program Eğitim Hedefleri
Bölümümüzün hedefi, ülkemizin enerjide dışa bağlılığı ortadan kaldıracak ve büyümesine katkıda bulunarak kalkındıracak, kendilerini; enerji kaynakları, sistemleri, teknolojilerinin yeniden değerlendirilmesi, iyileştirilmesi, tasarımı, çevresel etkiler vb. konularda geliştirebilecek, sürdürülebilir enerji ve çevre yönetimi kapsamında gerekli bilgileri kazanacak Enerji Sistemleri mühendisleri yetiştiren bir bölüm olmaktır.

 

Program Çıktıları
1. Enerji Sistemleri mühendisliği, matematik ve fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki bilgileri mühendislik problemlerinin çözümlerinde etkili biçimde kullanabilme becerisi,
2.

Enerji verimliliği, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji sistemleri, termodinamik, ısıtma ve soğutma sistemleri, enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemleri vb., temel Enerji Sistemleri mühendisliği alanlarını kavrama, 

3. Enerji Sistemleri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme, kullanma becerisi,
4. Enerji Sistemleri mühendisliği ve ilgili alanlarda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,
5. Çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, girişimcilik ve yeniliklere açıklık,
6. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi,
7. Zaman yönetimi yapabilme ve mesleki gelişimini planlama becerisi,
8. Enerji Sistemleri mühendisliği ve ilgili alanlardaki problemleri saptama, tanımlama, modelleme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler seçme ve uygulama,
9. Etkili bir biçimde Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi ; mesleki literatür takibi yapabilecek düzeyde İngilizce bilgisi,
10. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,
11. Mesleki projelerin tasarlanması, yönetimi ve uygulanması konularında yetkinlik; çevre ve işçi güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,
12.  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak.

  

Kariyer Olanakları

Bu bilgiler doğrultusunda, Enerji Sistemleri Mühendisliği konusunda temel bilgiye sahip olan mühendislerin yetiştirilmesi kaçınılmaz görülmektedir. Bununla birlikte, güneş, jeotermal, rüzgâr, hidrojen, nükleer ve hidrolik enerjisinden yararlanma, ilgili sistemlerin tesisat tasarımı, boyutlandırılması, imalatı ve işletilmesi gibi konuların da Enerji Sistemleri Mühendisliği kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Günümüzde enerji yöneticisi, enerji verimlilik uzmanı, yenilenebilir enerji uzmanı, santral işletme mühendisi, santral şantiye mühendisi, bakım ve onarım mühendisi, Ar-Ge gibi pozisyonlarda yoğun olarak Enerji Sistemleri Mühendisleri çalışmaktadır. Güncelleme 05.07.2022 21:43:5922 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı /OSMANİYE
03288271000
03288251097
enerji@osmaniye.edu.tr