Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Staj-Uygulama

YAZ STAJI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

STJ220 Yaz Stajı I - 4. dönemin sonunda 30 iş günü ve STJ330 Yaz Stajı II - 6. dönemin sonunda 30 iş günüdür.

STJ220 Yazı Stajı I başarılı şekilde tamamlanmadığı sürece STJ330 Yaz Stajı II yapılamaz.

OKÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünün bütün dersleri başarılı şekilde geçilmişte olsa STJ220 Yaz Stajı I ve STJ330 Yaz Stajı II başarılı şekilde tamamlanmadan öğrenci mezun olamaz.

OKÜ Endüstri Mühendisliğinin eğitim-öğretim süresi içerisinde (OKÜ akademik takvimde belirtilen ders dönemi, final ve bütünleme sınav haftaları dahil) yaz stajı yapılamaz. Ayrıca, herhangi bir dersten yaz okulu alınıyorsa yaz okulu süresince staj yapılamaz. Öğrencinin Staj danışmanı tarafından kabul edilen geçerli mazeretinin olması durumunda bu sürelerde öğretimi aksatmamak koşuluyla staj yapabilir. Ancak, en çok 7,5 AKTS kredilik derse devam zorunluluğu olan öğrenciler bu kuralın dışında tutulur ve stajlarına herhangi bir ayda başlayabilir.

Bir staj iş günü en az sekiz saatlik fiziksel veya zihinsel çalışma gerektirir. Birçok kuruluşta haftada beş gün çalışılmaktadır. Stajın yapıldığı kuruluşta Cumartesi ve/veya Pazar günleri fiilen çalışıldığı belgelenebiliyorsa (firma tarafından o günde/günlerde tam mesai yapıldığını belirten belge temin edilerek staj komisyonuna sunulmalıdır) haftada altı ve/veya yedi günlük staj yazılabilir.

Yapılan staj sonunda "Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu" ve "Staj Raporu" stajı takip eden yarıyıl başlangıcından itibaren en geç üç hafta içerisinde Bölüm Staj Sorumlusuna teslim edilir. Belgeler vaktinde teslim edilmediği takdirde staj yapılmamış sayılır.

Stajyer öğrencilerin staj sigortaları Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır. Staj sigortasının yapılabilmesi için ‘‘Zorunlu İşyeri Eğitimi (Staj) Formundaki’’ bilgilerin eksiksiz olması ve ‘‘Staj Taahhütnamesinin’’ imzalanarak Staj Komisyonuna teslim edilmesi yeterlidir. Bu formlar staja başlamadan en az 15 gün önce teslim edilmiş olmalıdır. Her öğrenci sadece mecburi stajları için ve mecburi staj süresi kadar sigortalanacaktır. Bunun dışında kalan staj ve çalışmalarınız için başvuruda bulunmayınız. Sigorta işlemlerinde bir aksaklık olması durumunda acilen Bölüm Staj Komisyonuna başvurunuz.

Staja devam zorunludur. Geçerli mazeretler nedeniyle devam edilemeyen günler telafi edilmelidir.
Birinci ve ikinci yaz stajları farklı kuruluşlarda yapılmak zorundadır. "STJ220 Yaz Stajı I" stajınızı yaptığınız kuruluşta "STJ330 Yaz Stajı II" stajınızı yapamazsınız.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri stajlarını, Endüstri Mühendisliği ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren bir endüstri kuruluşunda yapmalıdırlar. Öğrenciler staj yapmak istedikleri işyerini kendileri belirleyebilir veya Bölüm tarafından ilan edilen işyerlerine başvurabilirler (NOT: Bu sene işyerleri ile ilgili herhangi bir ilan verilmeyecektir).

Staj için seçilen işyerinde en az bir Endüstri Mühendisi bulunmalı ve stajyerin amiri konumunda olmalıdır.

Seçilen işyeri uygun olsa bile Endüstri Mühendisliği ile doğrudan ilgili olmayan bir birimde yapılan stajlar kabul edilmez.

Yaz Stajıyla ilgili OKÜ Mühendislik Fakültesini Staj Yönergesi ve Bölümümüzün Staj Kılavuzuna aşağıdaki uzantılardan ulaşabilirsiniz;

OKÜ Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi

OKÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu

 

YAZ STAJI BAŞVURU VE TESLİM SÜRECİ
Staj yapılacak işyerinin belli olmasından sonra, "Zorunlu İşyeri Eğitimi (Staj) Formu" üç nüsha çoğaltılmalıdır. Bu nüshaların her biri ayrı ayrı doldurulduktan sonra, önce staj yapılacak işyerine imzalatılıp, onaylatılmalıdır. Daha sonra Staj Sorumlusu ve Bölüm Başkanına imzalattırılıp, Fakülteye onaylattırılmalıdır. İşlemler tamamlandıktan sonra bir nüshası "Staj Taahhütnamesi" ile staja başlamadan en az 15 gün önce Bölüme, bir nüshası da işyerine teslim edilmelidir. Geriye kalan son nüsha da öğrencinin kendisinde kalmalıdır. (Not: Bu belge zorunlu staj sigortası içinde kullanılacak olup, ayrıca bir form doldurulmayacaktır. Ayrıca, Zorunlu İşyeri Eğitimi (Staj) Formunun bütün nüshalarına öğrencinin resmi yapıştırılmalıdır ve resimlerin üzerlerine firma tarafından mühür ya da kaşe basılmalıdır.)

Staj yapılacak işyeri Cumartesi ve/veya Pazar günleri de tam mesai yapıyor ve öğrenci bu günlerde de stajına devam ederek staj süresine dahil edecekse firma tarafından doldurulan "Staj Hafta Sonu Çalışma Belgesi" formunu (tek nüsha) da Zorunlu İşyeri Eğitimi (Staj) Formu ve Staj Taahhütnamesiyle beraber staja başlamadan en az 15 gün önce Bölüme teslim etmelidir. Aksi halde hafta sonları staj süresine kesinlikle dahil edilmeyecektir.

Zorunlu İşyeri Eğitimi (Staj) Formu, Staj Taahhütnamesi ve Staj Hafta Sonu Çalışma Belgesi (gerekliyse) Bölüme teslim edildikten sonra "Sigorta Belgesi İstenirken Gereken Bilgiler" formu doldurularak staja başlamadan en az 15 gün önce Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığına e-posta ile teslim edilmelidir. Staj yapacak öğrenci devlet memuru ya da sigortalı çalışan ise ve staj süresince sigortası çalıştığı yer tarafından devam edecekse "Sigorta Feragat Dilekçesi" doldurularak staja başlamadan en az 15 gün önce Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığına elden teslim etmelidir. (NOT: Öğrenci devlet memuru ya da sigortalı çalışan ise kendi çalıştığı kurum/kuruluşta yaz stajını kesinlikle yapamaz.)

Staja başlandığı gün "Staj Değerlendirme Formu" stajın gerçekleştirileceği işyerine teslim edilmelidir. Staj sonunda işyeri bu formu doldurarak kapalı ve mühürlü zarf içerisinde öğrenciye teslim etmelidir (Staj Değerlendirme Formunun ilk sayfasında üst kısımda öğrenciye ait bilgileri kendiniz doldurunuz, geri kalan kısımları boş bırakınız). İşyeri zarfı öğrenciye teslim ederken kapalı (açıldığında geri kapanmayacak şekilde) zarfta ve zarfın açılacağı kısma da mühür ya da kaşe basarak teslim etmelidir. Mühür/kaşe bulunmayan veya açık olan zarflar teslim alınmayacaktır. Bu konudaki sorumluluk öğrenciye ait olduğu için yaşanacak sorunlardan öğrenci sorumludur (İşyerine formu teslim ederken bu konuda gerekli açıklama ve uyarıyı yapmalısınız).

Kapalı ve mühürlü zarfta işyeri tarafından verilen Staj Değerlendirme Formu ile yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış "Staj Raporu" yapılan yaz stajını takip eden yarıyıl başlangıcından itibaren en geç 3 (üç) hafta içerisinde Bölüm Staj Sorumlusuna teslim edilmek zorundadır. Belgeler vaktinde teslim edilmediği taktirde öğrencinin yaz stajı yapılmamış sayılır ve yaz stajına yeniden başvuru yaparak stajı tekrarlamak zorunda kalır. Ayrıca, staj döneminden sonraki ilk eğitim-öğretim yarıyılının ders kayıt döneminde yaptığı yaz stajı ile ilgili (STJ220 Yaz Stajı I veya STJ330 Yaz Stajı II) dersin kaydı da yapılmalıdır.

 

STAJ RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Kapak sayfasından sonraki sayfanın sağ üstüne resim yapıştırılacak ve resim stajın yapıldığı işyeri tarafından mühür/kaşe ile damgalanacaktır. Aynı sayfada hem öğrencinin hem de stajyerden sorumlu firma yetkilisinin (Endüstri Mühendisi) doldurup imzalayacağı kısımlar bulunmaktadır. En altta raporu inceleyen öğretim elemanının dolduracağı kısımları boş bırakınız. Bir sonraki stajyer öğrenci devam takip çizelgesi sayfasında ise 30 iş günü stajın her günü çizelgeye tarihleriyle işlenecek ve o günlerde yapılan çalışmalar (çok kısa şekilde) yazılacaktır. Sayfanın en altında işyerinde stajyerden sorumlu Endüstri Mühendisinin dolduracağı ad, soyad, imza ve mühür kısmı da yer almaktadır. Bu kısımların herhangi bir yerinde eksiklik ya da hata olması halinde teslim ettiğiniz staj raporu kabul edilmeyeceğinden stajınızı yapmış sayılmazsınız.

Stajyer öğrenci devam takip çizelgesi sayfasından sonra birer sayfalık Öz ve Teşekkür sayfaları bulunmalıdır. Öğrenci Öz kısmında raporun ana başlıkları hakkında genel bilgiler verilmeli ve bir sayfayı geçmemelidir. Teşekkür sayfasında staj çalışmasında ve rapor metninin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişiler ile doğrudan çalışma ile ilgileri olmadığı halde, olağan görevleri dışında katkıda bulunmuş kişilerin ve kuruluşların katkıları belirtilir ve teşekkür edilir. Teşekkür sayfasından sonra İçindekiler sayfası ve devamında eğer staj raporunda çizelge ve/veya şekil kullanılmışsa ayrı sayfalarda Çizelgeler Dizini ve Şekiller Dizini konulmalıdır. Ayrıca, kapaktan sonraki giriş sayfalarında (öğrencinin resminin bulunduğu iç kapak sayfası, stajyer öğrenci devam takip çizelgesi, öz, teşekkür, içindekiler, çizelgeler dizini ve şekiller dizini sayfaları) sayfa numaraları roma rakamıyla (i, ii, iii, iv, v, vi ve vii, Times New Roman 12 punto) yazılacaktır.

Giriş sayfalarından (yukarıda bahsedilen) sonra raporun sayfa numaraları 1’den başlayacaktır (Times New Roman 12 punto). Bütün sayfalarda kenar boşlukları üst ve sol 4 cm, alt ve sağ ise 2,5 cm olacaktır. Paragrafların tamamı Times New Roman 12 punto ve tek satır aralığında yazılmalıdır. Her şekil, çizelge, başlık ve paragrafın öncesinde ve sonrasında tek satırlık boşluk bırakılmalıdır. Çizelge ve şekil yazıları ortalı yazılırken paragraflar iki tarafa dayalı yazılmalıdır. Başlıklar ise sola dayalı olmalıdır. Paragraf başı içeriden başlamamalıdır. Çizelgelerin içleri yazılırken 8 puntoya kadar yazı küçültülebilir.

Kapak sayfası hariç (kapak sayfasına sayfa numarası verilmeyecek) bütün sayfalarda sayfa numaraları sayfanın en altına ortalanmış olarak yazılmalıdır.

Rapor bölümleri Latin karakterleri kullanılarak sayısal biçimde numaralanır (1., 2., 3. gibi). Alt bölümler de benzer biçimde numaralandırılır (1.1, 1.2, 1.3 gibi). Tüm bölümlere ve alt bölümlere başlık konur. Ana bölüm başlıkları büyük harflerle yazılırken, alt başlıklarda ise sadece ilk harfler büyük yazılır. Alt bölümlerde en çok 3 seviyeye kadar inilir (2.1.1 gibi). Bundan sonraki alt bölümler, eğer gerekirse küçük harf kullanılarak belirtilir (a), b), c) gibi).
Rapor içerisinde kullanılacak çizelge ve tablolar "Çizelge", fotoğraflar, mikroskop görüntüleri, görüntülü bilgisayar çıktıları, haritalar, grafik, histogram, akış şeması, organizasyon şeması vs. "Şekil" olarak tanımlanır. Rapor içerisinde kullanılacak formüller/denklemler ise "Denklem" olarak tanımlanır. Çizelge ve Şekillerin açıklamalarında tek satır aralığı kullanılmalıdır. Çizelge açıklamaları çizelgenin üstüne, şekil açıklamaları ise şeklin altına yazılmalıdır. Çizelge ve Şekiller de ana başlığa göre ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. (Örneğin; 1.1, 1.2, 2.1 ve 2.2 gibi, ilk rakam ana başlık numarası ikinci rakam ise o ana başlıktaki çizelge veya şekil sıralaması.)30 günlük staj için en az 30 sayfalık (kapak ve giriş sayfaları hariç) yazılmalıdır. Yazılan rapora, gerekli görüldüğü takdirde ekler de konulabilir (30 sayfalık kısma ekler dahil değildir).

Staj raporu yazım dili Türkçe’dir. Stajın yurtdışında yapıldığı hallerde staj raporu yazım dili İngilizce olabilir.

Rapor yazımında yararlanılan kaynaklar, metin içinde verildiği yerde cümlenin, paragrafın, çizelgenin veya şeklin sonuna parantez içinde, örneğin [1] biçiminde numaralandırılarak belirtilmeli, kullanılan kaynaklar rapor içerisinde sıralı gitmelidir (Örneğin; 1. kaynaktan sonra 3. kaynak gelemez).

Raporun sonunda verilecek "Yararlanılan Kaynaklar" listesinin yazımında tek satır aralığı kullanılmalı, bir kaynaktan diğerine geçerken bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

Rapor hazırlanırken başka kaynaklardan kopya yapılmamalıdır. Eğer herhangi bir kaynak kullanılmış ise kullanılan kaynak mutlaka belirtilmelidir. Birbirine benzeyen, aynı konuları içeren ve kopya izlenimi veren staj raporları kabul edilmez ve bu öğrencinin stajı geçersiz sayılır. Ayrıca, yazım kurallarına uymayan raporlarda kabul edilmeyecektir. (NOT: Stajın içeriği düzgün bulunur sadece yazım kurallarında hata görülürse düzeltme için staj komisyonu tarafından öğrenciye 1 hafta süre verilir. Verilen sürede staj raporunu teslim edemez ya da teslim ettiği staj raporu halen staj yazım kurallarına uymadığı tespit edilirse öğrencinin staj raporu teslim alınmayacak ve yaptığı yaz stajı kabul edilmeyecektir.)

Staj raporunun çıktısı alınırken arkalı önlü olarak değil her kağıdın tek yüzüne yazılmalıdır.
Rapor spiral cilt malzemesi kullanılarak, ciltlenmiş halde teslim edilmelidir. Cildin üst kapağı şeffaf plastik kullanılarak, kapağın görünür halde olması sağlanacaktır. İlk dönem staj yapan öğrenciler "beyaz", ikinci dönem staj yapan öğrenciler ise "siyah" spiral cilt kullanacaklardır.

Staj raporu Bölüm Staj Komisyonunun istediği şekilde ciltlenmiş olarak sunulur. Raporun bir kopyası, Word ve PDF belgesi olarak CD’ye kaydedilecektir. Rapor içinde kullanılan teknik resim dosyaları da bu CD’nin içinde yer almalıdır. Öğrenciler teslim edecekleri CD üzerine asetat kalemiyle Ad, Soyad, Öğrenci No ve TC Kimlik Numaralarını yazmalıdırlar. Dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır. Dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmayacaktır. Çünkü bu durum farklı bilgisayarlarda sorun çıkartabilmektedir. Dosyalara isim verirken öğrencinin adı ve soyadının sonuna staj yapılan işletme adı da eklenecektir. (Örnek: emreozer_toscelik.pdf)

Kapak, iç kapak ve stajyer öğrenci devam takip çizelgesi sayfa biçimleri ve yazım kuralları hakkında ayrıntılı bilgi için "Staj Raporu" dosyasını inceleyiniz. (NOT: Bu dosya üzerinden değişiklik yaparak staj raporunuzu oluşturabilirsiniz.)

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi 80000 Merkez/OSMANİYE
03288271000
03288271000
emb@osmaniye.edu.tr