Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri

Zorunlu Derslerin içerikleri için tıklayınız

Teknik Seçmeli Derslerin içerikleri için tıklayınız.


ZORUNLU DERSLER
 I. Yarıyıl
Sıra
No 
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
 1.  EEM 101  Matematik I  Z 3 0 0 3 3 5
Küme kavramı ve gerçel sayı kümeleri. Eşitsizlik ve mutlak değer. Fonsiyon kavramı ve fonksiyon çeşitleri. Trigonometrik fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Türev kavramı. Türev alma kuralları.Artmalar ve diferansiyeller. Maksimum, minimum kavramları. Rolle ve ortalama değer teoremleri. Bükeylik ve ikinci türev testi. Asimptotlar ve fonksiyonların grafiklerinin çizilmesi.Üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve türevleri.Ters trigonometrik, hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar ve türevler. L’Hopital kuralı ve Taylor Formülü ve uygulamaları. 
 2.  EEM103  Fizik I  Z  3 0 0 3 3 3
Ölçme ve birim sistemleri, statik, kinematik, dinamik.
 3.  ENF I  Temel Bilgi Teknolojileri Z 2 2 0 4 3 4
Bilgi teknolojisinin temel kavramları. Bilgisayar sistemleri ve donanım. Bilgisayar kullanımı ve dosya yönetimi. Kelime işlemci programı. Hesap ve tablolama programı. Sunu hazırlama programı. Veri tabanı oluşturma. İnternet uygulamaları. E-posta işlemleri.
 4.  EEM107  Elektrik Mühendisliğine Giriş Z 2 0 0 2 2 4
Mühendis nedir?, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin tanıtılması ve ana konuları, dalları. İstatistik, Metrik birimler ve birim dönüşümleri, Devre Analizi, Yarı iletken Devreler, Sayısal Elektronik, Analog Elektronik, Ölçme, Haberleşme ve Doğrusal Sistemler, Sinyaller ve Sistemler. 
5.  EEM111  Kimya Z 2 0 0 2 2 2
Maddenin sınıflandırılması, elementler, bileşikler, karışımlar, Mol kavramı, Kimyasal tepkimeler ve maddelerin değişimi, sulu çözelti tepkimeleri, asit-baz tepkimeleri, redoks tepkimeleri, tepkime stokiyometrisi, sulu çözelti tepkimeleri, Gazlar, gazların özellikleri, gaz kanunları, moleküler hareket, gerçek gazlar, Termokimya: enerji, ısı ve entalpi, kimyasal değişim entalpisi, tepkime ısıları, Kimyasal tepkimenin hızı, ölçülmesi, tepkime hızına etki eden faktörler, 0°,1° ve 2.°den tepkimeler, tepkime mekanizmaları Elektrot potansiyellerinin ölçümü, standart elektrot potansiyelleri, piller, elektroliz ve korozyon.
 6.  AİİT I   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  Z 2 0 0 2 2 2
Cumhuriyet Öncesi: -Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın gerekliliği, -İnkılâp kavramı ve Atatürk Türk İnkılâbı öncesi gelişmeler: -Avrupa'daki gelişmeler; -Osmanlı Devleti ve yenilik hareketleri; -Tanzimat ve Meşrutiyet denemeleri; -Fikir Hareketleri. Devleti Yıkan Savaşlar: - Trablusgarp ve Balkan Savaşları; -Birinci Dünya Savaşı. Mondros Mütarekesi: -Mütareke bahanesiyle yapılan işgaller; -İşgaller karşısında tutum Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milleti'ni Teşkilâtlandırması; -Mustafa Kemal Atatürk'ün kişilik özellikleri; - Mustafa Kemal Atatürk'ün görevleri; -Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı; -Amasya Genelgesi; - Kongreler. Misak-ı Millî Türkiye Büyük Millet Meclisi; Millî Mücadele’ye karşı hareketler Kuvayı Millîye ve cepheleri. Sevr dayatması: -Sevr'e karşı Türk Milleti'nin varlık mücadelesi. Düzenli Ordu Dönemi: -İnönü Savaşları; -Londra Konferansı. Sakarya Muharebesi; İnönü Savaşları Millî Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası. Antlaşmalar Dönemi: -Mudanya Ateşkes Antlaşması; -Lozan Barış Antlaşması.
 7.  YDİ I   Yabancı Dil I Z 2 1 0 3 2,5 5
Greetings/ Classroom language Plurals/ This-That-These-Those To be Verb Present Simple Present Simple Have got/ Has got There is/ There are Present Continuous Present Continuos Mid-term exams Can/ Can’t Present Simple and Present Continuos Past Simple to be Review
 8. TD I  Türk Dili I Z 2 0 0 2 2 2
Dilin özellikleri ve sosyal hayatımızdaki yeri, Türkçenin tarihî dönemleri, ses bilgisi, anlam ve görevleri bakımından kelimeler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları.
 9.  DOY 101 Dijital Okuryazarlık Z  2  0  0  2  2  3 
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 II. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
 1.  EEM102  Matematik II   Z 3 0 0 3 3 5
İntegral, Belirsiz integral ve çözümleri, Belirli integral, Belirli integralin özellikleri, Alan hesabı, integral alma teknikleri, integral uygulamaları, Seriler, Kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin Serileri, Fourier serileri, Kısmi türevler
 2.  EEM104  Fizik II   Z 3 0 0 3 3 4
Coulomb Kuvveti, Elektrik Alan, Elektrik Akısı, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kondansatörler, Akımın oluşumu ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Kirchhoff Kanunları, Manyetik Alan, Biot-Savart Yasası, Ampere Yasası, indüksiyon, Faraday Yasası, Lenz Kanunu, indüktans, Manyetik Alanda Enerji, LC Devresinde Salınımlar, Elektromanyetik dalgalar
 3.  EEM106   Teknik İngilizce I Z 3 0 0 3 3 4
Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin tanıtımı. Devre Analizi, Yarı iletken Devreler, Sayısal Elektronik, Analog Elektronik, Ölçme, Haberleşme ve Doğrusal Sistemler, Sinyaller ve Sistemler konularında ingilizce temel bilgiler. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin ilgi alanları ve ana konuları hakkında ingilizce temel bilgiler.
 4.  EEM108  Lineer Cebir ve Vektör Analiz Z 3 0 0 3 3 4
Lineer denklem sistemleri, Matris cebiri, Determinantlar; Determinantlar ve özellikleri; Vektör Uzayları, iç Çarpım Uzayları, Lineer dönüşümler, Özdeğer ve Özvektörler.
 5.  EEM112  Bilgisayar Programlama Z 2 2 0 4 3 4
Algoritma ve Akış Diyagramları, Veri ve Bellek/ Aritmetik işlemciler, Temel Giriş ve Çıkış Fonksiyonları, Program Denetim Deyimleri, işaretçiler, Fonksiyonlar, Değişkenlerin Saklanması, Diziler, Dosyalar, Yazım Modu Ekran Denetim Komutları, Grafik. 
 6.  AİİT II  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 2 2
Türk inkılâbının tarihî köklerine inerek, Atatürk inkılâplarına bilinçli bir şekilde sahip çıkar Türk tarihinden ve Türk millî mücadelesinden aldığı güçle devletine ve milletine sahip çıkar Cumhuriyete, lâikliğe ve Türk milletine yönelik iç ve dış tehditleri doğru bir şekilde tanıyarak, bu tehditler karşısında uyanık olur.
 7.  YDİ II  Yabancı Dil II  Z 2 1 0 3 2,5 5
Past Simple to be Past Simple Future Tenses Future Tenses Countable and Uncountable Nouns Adjectives Too/Enough Have to Mid-term exams Comperatives Superlatives Present Perfect Present Perfect and Past Simple Review.
 8.  TD II  Türk Dili II Z 2 0 0 2 2 2
Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 III. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
 1.  EEM201   Karmaşık Analiz Z 3 0 0 3 3 5
Karmaşık Sayılar, Analitik Fonksiyonlar, Elementer Fonksiyonlar, Contour ve Cauchy integralleri, Dizilerin ve serilerin yakınsaması, Taylor ve Laurent serileri, Kuvvet serilerinin integrali ve türevi, Residue teoremi ve kutuplar, Elementer Dönüşüm, Konform Dönüşüm.
 2.  EEM203  Diferansiyel Denklemler Z 3 0 0 3 3 5
Temel Kavramlar ve Tanımlar, Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler ve Çözümleri, İkinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşüm Yöntemleri, Laplace Dönüşümü Yöntemi ile Diferansiyel Denklemlerin Çözümü, Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Fourier serileri.
 3.  EEM205  Bilgisayar Destekli Çizim Z 2 2 0 4 3 5
Bilgisayar destekli çizime giriş. Temel teknik resim adımları ve izdüşüm teknikleri. Kesit görünüş alma kuralları. Üç boyutlu modellemede temel kavramlar. Üç boyutlu parça tasarımı ve katı modelleme. Üç boyutlu modelden iki boyutlu teknik resim oluşturulması ve detaylandırma. Yüzey modelleme. Bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve uygulamaları. 
 4.  EEM207  Teknik İngilizce II  Z 3 0 0 3 3 5
Ölçme, Haberleşme ve Doğrusal Sistemler, Mantıksal Devre Tasarımı, Sinyaller ve Sistemler, Dijital Sinyal İşleme, Dijital Elektronik, Elektromanyetik Alanlar, Kontrol Sistemleri.
  5.  EEM209  Devre Analizi I  Z  3  2  0  5  4  5
Temel devre elemanları, Kirchhoff yasaları, devre analiz yöntemleri, birinci ve ikinci dereceden devreler
  6.  EEM211   Elektronik Devre Elemanları Modelleme Z  3  2 0  5 4 5 
Temel Devre Elemanlarının tanıtılması ve elektronikte kullanılan bazı birim ve kısaltmaların tanıtılması. Yarıiletkenler, atomun yapısı, diyotlar, diyotların çalışma prensipleri. Diyot devreleri: Doğrultucu, yarım dalga doğrultucu, tam dalga doğrultucu, gerilim çarpıcılar, gerilim katlayıcılar, seviye kaydırıcı ve kırpıcı. Özel diyotlar (zener, fotodiyot). Bipolar jonksiyon transistörlerin (BJT) fiziksel yapısının incelenmesi. Tipleri ve akım gerilim ilişkilerinin incelenmesi. BJT li Kuvvetlendiriciler ve küçük işaret analizleri. BJTlerin anahtar olarak kullanılması. Alan etkili transistörler (FET), fiziksel yapıları ve tipleri. Özeğrilerinin incelenmesi, FETli Kuvvetlendiricilerin analizi ve küçük işaret eşdeğeleri. MOSFETlerin anahtar olarak kullanılması. İşlemsel kuvvetlendiriciler.
7.  EEM291 Akademik Türkçe  S  2  0  0  2 2  2 
 -
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 IV. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.   EEM202 Sayısal Yöntemler Z 3 0 0 3 3 5
Matlab paket programının kullanımı. Sayısal yöntemlerin tanıtılması. Yaklaşık hesaplamalar, kesme ve yuvarlatma hataları. Cebirsel denklemlerin sayısal çözümü . Doğrusal denklem takımlarının çözüm yöntemleri: Cramer Yöntemi , Matris tersi yöntemi , Gauss Eliminasyonu , Gauss-Jordan Yöntemi, LU Ayırma Yöntemi . İteratif Yöntemler: Jacobi Yöntemi , Gauss-Seidel Yöntemi. Lineer Olmayan Denklemlerin Çözümü : İkiye Bölme Yöntemi , Yer Değiştirme Yöntemi , Newton-Raphson Yöntemi , Kiriş Yöntemi , Sabit Noktalı İterasyon Yöntemi. Sayısal interpolasyon teknikleri: Doğrusal interpolasyon, Lagrange interpolasyonu, Newton (Bölünmüş Farklar) interpolasyonu, 2. Dereceden interpolasyon, Kübik interpolasyon. Ekstrapolasyon. Eğri Uydurma Yöntemleri: En küçük kareler yöntemi. Sayısal Türev. Sayısal integrasyon: Trapez, Simpson ve Romberg yöntemleri . Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü.
 2.  EEM204  Malzeme Bilimi Z 3 0 0 3 3 5
Malzeme bilimine giriş. Atom yapısı. Kristal yapılar. Katılarda hatalar. Yayınım (Difüzyon). Mekanik testler: Çekme testi, Sertlik testi, Darbe testi, Yorulma testi, Sürünme testi. Malzemelerin fiziksel özellikleri: 6 Elektriksel, Isıl ve Manyetik Özellikler, Korozyon.
 3.  EEM206  Elektromanyetik Alan Teorisi Z 3 0 0 3 3 5
Vektörler ve vektör işlemleri, Kartezyen, silindirik ve küresel koordinat sistemleri, Koordinat sistemleri arasındaki dönüşümler; Elektrostatik: Coulomb Yasası, Elektrostatik Alan ve Alan Çizgileri, Elektrik alan şiddeti; Elektrik akısı ve akı yoğunluğu, Akı yoğunluğu ve Elektrik alan şiddeti arasındaki ilişki, Gauss Yasası ve Gauss Yüzeyleri; Diverjans, Bir vektör alanının diverjansı, Diverjans özellikleri ve Diverjans teoremi; İş, Enerji ve Potansiyel; Kapasite ve dielektrik malzemeler, Kutuplanma (Polarizasyon), Bağıl geçirgenlik, Kondansatörde biriken enerji, Sabit gerilim ve sabit yük durumunda D ve E, Elektrik dipolü, Laplace denklemi Magnetostatik: Akım Alanı ve Biot-Savart Yasası, Ampere yasası, Rotasyonel (Magnetik Alanın Sirkülasyonu), J ve H arasındaki ilişki, Manyetik akı yoğunluğu (B), Vektör manyetik potansiyel, Stokes teoremi Lorentz Kuvveti, Bir akım elemanı üzerindeki manyetik kuvvet, İş, güç ve enerji, Tork, Manyetik malzemeler Endüktans, Faraday yasası, Manyetik Devreler, Elektrik devresi ile manyetik devrenin karşılaştırılması Deplasman akımları, Faraday Endüksiyonu, Lenz yasası; Maxwell Denklemleri; Zamana bağlı elektromanyetik alanlar, sınır koşulları.
 4.  EEM208  Mühendisler için Olasılık ve İstatistik  Z 3 0 0 3 3 5
Olasılık ve istatistik ile ilgili temel kavramları incelemek. Veri toplama tekniklerini ve verilerin analizini kavramak. Merkezi eğilim ölçülerini kavramak ve uygulamak. Olasılık ve dağılımları kavramak. Rastgele süreçler ve güç spektrumlarını incelemek. Regresyon ve korelasyon analizini yapmak. 
   5.  EEM210  Devre Analizi II   Z 3 0  0  3 3  5 
 Sinüsoidal sürekli durum analizi, güç hesapları, üç fazlı sistemler, bir devrenin aktarım fonksiyonu, Alçak geçiren filtre, Fourier dönüşümünün kullanılması. 
   6.  EEM212  Analog Elektronik Z   3 2 0  5  4  5
 Tipik tranzistör kutuplama devreleri, Çok katlı kuvvetlendiricilerin kutuplanışı, Ortak emiterli, ortak bazlı ve emiter çıkışlı kuvvetlendiriciler, Darlington çifti, Sürüklemeli kutuplama devresi, FET'li ve MOS'lu kuvvetlendiriciler, Çok katlı kuvvetlendiriciler, işlemsel kuvvetlendiricilerin lineer ve lineer olmayan uygulamaları, Besleme devreleri, Güç kuvvetlendiricileri.
  7.   EEM292 Akademik Türkçe  S  2  0   0  2 2 2
 -
 8. EEM294 Gönüllülük Çalışmaları  S 1 2 0 3  2  4
 -
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  V. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  EEM311 Dijital Elektronik Z 3 2 0 5 4 6
Dijital elektronik devrelerin özellikleri ve tanımları. Diyodlar ve BJT’ler, BJT transitörün çalışma bölgeleri ve Ebers & Moll modeli. Direnç-Transistör Lojik (RTL) ve Diyod-Transistör Lojik (DTL) devreleri. TransistörTransistör Lojik (TTL). Schottky transistör-Transistör Lojik (STTL). Emiter Kuplajlı Lojik (ECL) devreleri. Metal oksit yarı iletken alan etkili transistörler (MOSFET) dijital devrelerine giriş. NMOS lojik kapıları. Direnç yüklü NMOS eviricileri. Kanal oluşturmalı transistör yüklü NMOS eviricileri. Kanal ayarlamalı transistör yüklü NMOS eviricisi. Yarı iletken salt-okunur bellek (ROM). Yarı iletken statik rastgele erişimli bellek (RAM). Multivibratörler
 2.  EEM317  Elektromanyetik Dalga Teorisi Z 3 0 0 3 3 5
Zaman ve frekans domeninde Maxwell denklemleri. Elektromanyetik enerji ve güç. Dalga denklemi. Düzgün düzlemsel dalgalar. Kırılma ve yansıma. Transmisyon hatlarına giriş.
 3.  EEM321  Sinyaller ve Sistemler Z 3 0 0 3 3 5
Sinyal ve sistemlerin tanımlanması. Doğrusal zamanla-değişmeyen sistemler. Fourier serileri. Sürekli- zaman Fourier dönüşümü. Ayrık-zaman Fourier dönüşümü. Örnekleme. Sinyal ve sistemlerin Laplace dönüşümü ile analizi. Sinyal ve sistemlerin z-dönüşümü ile analizi.
 4.  EEM331  Mantıksal Devre Tasarımı Z 3 2 0 5 4 6
Lojik devre tasarımı içeriği, Sayı sistemleri, Lojik devre temelleri, Lojik fonksiyonların indirgenmesi, Kombinasyonel devreler, Programlanabilir kombinezonsal devreler Ardışıl devre temelleri, Saklayıcılar sayıcılar,Ardışıl devre analiz ve Tasarımı ve bellek elemanları.
  5.  STJ220  Yaz Stajı I Z  0  0   0 0  0  3
 Öğrenci sanayi işletmelerinde uygulamalı olarak yaz döneminde yapacaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VI. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  EEM302  Kontrol Sistemleri Z 3 2 0 5 4 7
Temel kavramlar. Fiziksel sistemlerin modelleri: transfer fonksiyonu, blok diyagram, durum denklemleri. Kontrol sistemlerinin zaman ve frekans tanım domenlerinde analizi. Kararlılık analizi. Kök-yer eğrisi. Bode ve Nyquist diyagramları. Kompansatörler. Kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlik. Gözleyiciler. Kutup atama ve durum geribesleme teknikleri. 
 2.  EEM322   Dijital Sinyal İşleme Z 3 0 0 3 3 6
Ayrık-zamanlı sinyaller ve sistemler. z-Dönüşümü. Sürekli-zamanlı sinyallerin örneklenmesi. Doğrusal zamanla değişmeyen (LTI) sistemlerin dönüşüm analizi. Ayrık-zamanlı sistemlerin yapısı. Filtre tasarım teknikleri. Ayrık Fourier dönüşümü. Ayrık kosinüs dönüşümü. Ayrık Fourier dönüşümünün hesaplanması. Hızlı Fourier dönüşümü. Ayrık Fourier dönüşümünün kullanımı ile sinyallerin Fourier analizi. Güç yoğunluk spektrumlarının kestirimi.
 3.  EEM342  Haberleşme Sistemleri  Z 3 2 0 5 4 7
Haberleşme sistemlerinin tasarım ve analizindeki temel prensipler. Bilginin modülasyonu ve demodülasyonu. Sistemin performansı üzerinde gürültü etkileri. Genlik modülasyonu. Frekans modülasyonu. Faz modülasyonu. Gürültü analizleri.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VII. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  STJ320  Yaz Stajı II Z 0 0 0 0 0 3
Öğrenci sanayi işletmelerinde uygulamalı olarak yaz döneminde yapacaktır.
 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VIII. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  TS  K  AKTS
 1.  EEM490  Mezuniyet Tezi Z 0 2 0 2 1 8
Öğrencilerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrenimleri boyunca edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak, danışmanlarının gözetiminde Elektrik-Elektronik Mühendisliğini ilgilendiren bir konuda kuramsal ve/veya deneysel çalışma gerçekleştirmesi ve bu kapsamda elde edilen sonuçların irdelenerek ayrıntılı bir rapor olarak sunması.
 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 SEÇMELİ DERSLER
 V. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  EEM341  Elektrik Makineleri S 3 0 0 3  3 5
Manyetik devreler ve sistemler. Transformatörlerin temel prensipleri, empedans transferi, tek faz transformatörler, üç faz transformatörler, oto transformatörler ve transformatörlerin eşdeğer devreleri. Güç faktörü ve voltaj regülasyonu. Elektromekanik enerji dönüşümü, Ko-enerji, alan enerjisi ve döner makinalar. Silindirik makinalar, DC makinaların prensipleri, DC makinaların eşdeğer devreleri, DC jeneratörler ve DC motorlar. DC motorların hız kontrol teknikleri ve uygulamaları. AC makinalara giriş.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 VI. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1. EEM352  Bilgisayar Ağları S 3 0 0 3 3 5
Bilgisayar Ağları ve OSI Referans Modeli. Ağ Topolojileri ve Ağ Donanımları. TCP/IP'ye Giriş , IP Adresleme ve Uygulamaları. TCP/IP Sorun Çözme ve Ağ Komutları(CISCO). WAN Teknolojileri ve İnternet. Kablosuz Ağlar ve Uygulamaları. Ağlarda Güvenlik ve Uygulamaları. Paket Program Simülasyonu İle Ağ Kurulumu. Ağ Yapılandırmada Hata Çözümleme. Kurumsal Büyüklükte Uçtan Uca Ağ Kurulumu. Ağ Yönetimi. Ağ Güvenlik Testleri. Ağ Durum Raporlaması.
 2.  EEM362  Elektrik Tesisleri S 3 0 0 3 3 5
Üretim, iletim ve dağıtım sistemleri; İletkenler; İzolatörler; Direkler; Ayırıcılar ve Kesiciler; Baralar ve bara sistemleri; Ölçü transformatörleri; Topraklama; İletim hatlarının elektriksel hesabı, nominal ve eşdeğer devreler; İletim hatlarında direnç, endüktans ve kapasite hesabı. 
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VII. ve VIII. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1. EEM401  Yarı İletken Devre Teknolojisi S 3 0 0 3 3 5
Yarı iletken pulların hazırlanması. Yarı iletken üzerine yalıtkan film. Fotolitografi. Katkı maddeleri ve katkılama. Metalizasyon, ana bağlantı ve paketleme. Entegre devre elemanları ve yapım teknikleri. Ticari devrelerin entegrasyonu. Yarı iletken mikro teknolojinin geleceği.
 2.  EEM402   VLSI Tasarımı S 3 0 0 3 3 5
Çok büyük ölçekli devrelerin (VLSI) hızlı tasarım teknikleri. MOS teknolojisi ve lojik. Yapısal tasarım ve çizim kuralları. Devre simülasyonu devre tasarım ve çizim projeleri.
 3.  EEM403  Endüstriyel Elektronik S 3 0 0 3 3 5
Güç dönüştürücüler: tanımlar ve sınıflamalar. Güç yarı iletken anahtarlar ve karakteristikleri. Tristörün temel karakteristikleri ve çalışması. Soğutma. Doğrultucuların çıkış ortalama geriliminin VTA yöntemiyle elde edilmesi. Doğrultucular. Doğal ve zorlamalı komütasyonlar. DC-DC dönüştürücüler: düşürücü ve yükseltici türleri, doluluk oranı denetimi. Evirgeçler: gerilim ve akım beslemeli evirgeçler, Darbe Genişlik Modülasyonu teknikleri. Uygulamalar.
 4. EEM404  Devre Sentezi  S 3 0 0 3 3 5
Pozitif reel fonksiyonlar ve matrisler, 1-Kapılı LC devrelerinin sentezi, reaktans fonksiyonları ve gerçekleştirilmeleri, 1-Kapılı RC ve RL devrelerinin sentezi, Cauer dönüşümleri, RC türü giriş empedans ve admitans fonksiyonlarının özellikleri, RC (RL) devrelerinin elde edilmesi, RLC devrelerinin sentezi, 2-Kapılı devrelerin sentezi, Dirençle sonlandırılmış LC devrelerinin sentezi, Sıfır kaydırma yöntemi, Aktif devre sentezi, Normalizasyon, Süzgeç devreleri ve yaklaşıklık sorunu, Duyarlılık sorunu
 5.  EEM405   Mikroişlemciler S 3 0 0 3 3 5
Mikroişlemcilere giriş. Adresleme kipleri. Makine kodları ve çevirici dili programlaması. Altyordamlar, kesintiler ve temel giriş/çıkış. Seri ve paralel iletişim.
 6.  EEM406 Programlanabilir Mantık Denetleyicileri S 3 0 0 3 3 5
Otomasyon sistemlerinde meydana gelen gelişmelere paralel olarak; programlanabilen mantık denetleyicilerin yapısını tanıyabilme, çalışma prensibini kavrayabilme. Programlanabilen mantık denetleyicilerinin programlama ilkelerini uygulayabilme. Programlama, uygulama örnekleri yapabilme sağlanacaktır
 7.  EEM411  Mikrodalgalar S 3 0 0 3 3 5
Elektromanyetik dalga teorisinin kısa tekrarı. Transmisyon hatlarının frekans ve zaman domeni analizi. Dikdörtgen ve dairesel kesitli dalga kılavuzları. Mikrodalga sistemlerinin eşdeğer devre analizi. Pasif ve aktif mikrodalga devre elemanları. Empedans dönüşümü ve empedans uyumu teknikleri . Mikroşerit düzenler.
 9. EEM412  Antenler ve Yayılım S 3 0 0 3 3 5
Anten parametreleri. Doğrusal antenler. Antenlerin ışıma diyagramları ve empedans. Anten dizileri. Reflektör antenler. Yer dalgaları ve propagasyon giriş. Radar sistemlerine giriş.

 10.

 EEM413 Elektromanyetik Uyumluluk S 3 0 0 3 3 5
Elektromanyetik uyumluluğun (EMU) önemi; elektromanyetik girişim (EMG) ve kaynakları; temel birimler ve sinyaller; elektromanyetik kuplaj; temel devre elemanlarının davranışı; ekranlama teorisi ve uygulamaları; filtreler; EMG azaltma yöntemleri; EMG ölçümleri, testler ve standartlar.
 11.  EEM421 Biyomedikal Mühendisliği  S 3 0 0 3 3 5
Bilim ve teknolojinin tarihsel gelişimi süresince Biyomedikal mühendisliğinin doğuşu; tıp, mühendislik ve temel bilimlerle ilişkileri; günümüzde ana çalışma alanları. Biyomedikal cihazların temel prensipleri. Temel dönüştürücüler ve prensipleri. Biyopotansiyellerin kaynakları. ENG, EMG, EKG, ERG, EEG. Biyopotansiyel elektrodlar. Sinir, dolaşım ve solunum sistemlerinin fizyolojisi ve ölçümü. Biyopotansiyel yükselteçler. Hasta bakım ve izleme sistemleri. Tıbbi laboratuar ölçüm cihazları. Tedavi edici ve hayatı devam ettirme cihazlar.
 12.  EEM422 Biyomedikal Sinyal İşleme S 3 0 0 3 3 5
Dersin amacı öğrencilerin endüstriyel sosyal hizmet hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Ders kapsamında; endüstriyel sosyal hizmetin tanımı ve kökeni, iş ortamlarında sosyal hizmetin rol ve becerileri, iş sağlığı ve güvenliğinin gelişmesinde sosyal hizmet uzmanının rolü, sosyal hizmet becerilerinin insan kaynakları yönetiminde kullanımı, iş kaybı ve sosyal hizmet, sosyal hizmet uzmanının sendikalardaki rol ve işlevi ile endüstriyel sosyal hizmetin geleceği hususlarına değinilecektir. Bu dersin sonunda öğrenci, tarihsel gelişim içinde endüstri devriminin çalışma hayatında ortaya çıkardığı sorunlar ve endüstriyel sosyal hizmetin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olacaktır.
 13. EEM423 Tıbbi Görüntüleme S 3 0 0 3 3 5
X-ışınlarının üretilmesi ve algılanması, X-ışınlarının görüntüleme özellikleri, iyonize olmuş radyasyonun biyolojik etkileri. Konvansiyonel X-ışın cihazları, dijital çıkarmalı anjiyografi ve bilgisayarlı tomografinin prensipleri. Akustik yayılmanın temelleri, ultrasonik tanı metotları. Radyonüklid görüntülemenin temelleri, nükleer yayılımın üretimi ve algılanması, gama kameranın prensipleri. Manyetik rezonans görüntülemenin temelleri, MR sinyalinin üretimi ve algılanması, görüntüleme yöntemleri
 14.  EEM431  Doğrusal Sistemler S 3 0 0 3 3 5
Dönüşüm tekniklerinin gözden geçirimi. Doğrusal uzaylar. Doğrusal işleçler. Değer uzayı ve boş uzay. Öz vektörler. Tekil değer ayrışımı (SVD). Düzgüler. Doğrusal sistem tanımı: giriş çıkış ve durum değişkeni tanımları, zamanla değişmez ve zamanla değişen sistem tanımları. Kesikli zaman sistemler. Kipsel ayrışım. Doğrusal sistem çözümlemesi: denetlenebilirlik, gözlenebilirlik ve kararlılık. 
  15.   EEM444 Bulanık Mantık S  3  0   0  0  3 5
Duru ve bulanık değişkenler, üyelik fonksiyonları ve üyelik değerleri, kural tabanı, parametrik üyelik fonksiyonları, bulanıklaştırma, durulaştırma yöntemleri, çıkarsama, öncüllerin birleştirilmesi, kural aktivasyon düzeyi, fonksiyon gerşekleme/yaklaştırma, uyarlamalı bulanık sistemler, bulanık mantığın uygulama alanları, ve uygulamaya yönelik detayların incelenmesi. 
  16. EEM 445 Sürücü Sistemleri  S  3   0 0   0 3   5 
DC motorlarda hız denetim yöntemleri ve uygulamaları. Dört kadranda çalışma. Asenkron motor hız denetim yöntemleri ve uygulamaları: gerilimle ayarlamasıyla hız denetimi, frekansla hız denetimi, sabit akıyla hız denetimi, rotor direnciyle hız denetimi. Evirgeçler ve Darbe Genişlik Modülasyonu teknikleri. Kademeli motorların çalışma ilkeleri. Relüktans motorların çalışma ilkeleri.
  17.     EEM446   Akıllı Sistemler    S  3 0  0 0  3 5 
Yapay Sinir Ağları (YSA), bulanık mantık ve genetik algoritmalar. İleri beslemeli ve geribeslemeli ağ yapıları, öğreticili ve öğreticisiz öğrenme algoritmaları. Sistem tanılama, kontrol ve sinyal ve görüntü işlemede akıllı sistemlerin kullanılması.
   18.   EEM447      Özel Elektrik Makineleri  S  3  0 0  0  3 5
Özel elektrik makinalarının kullanıldığı yerler. Özel elektrik makinalarının sınıflandırılması, sürekli mıknatıslar ve uygulamaları. Sürekli mıknatıs uyarmalı , doğru akım ve senkron motorlar. Mıknatıs uyarmalı doğru akım ve senkron motorların eşdeğer devreleri, yapıları ve uygulamaları. Histerezis ve relüktans motorlar. Adım motorları: tipleri, yapıları ve kontrol ilkeleri. Kütle rotorlu asenkron makinalar. Döner, doğrusal hareketli makinalar, eşdeğer devreleri, parametreleri ve uygulamaları. Eksenel akılı elektrik makineleri. Özel elektrik makinalarının değişken gerilim ve değişken frekans altındaki davranışı. Özel elektrik makinalarının analizi Özel elektrik makinaları için alan incelenmesi. Özel elektrik makinalarının tasarım ilkeleri. Özel elektrik makinalarının tasarım ilkeleri. 
  19.     EEM448   Güç Elektroniği    S   3 0  0  0 3 5 
Güç elektroniğinin temel uygulama alanlarının incelenmesi. Güç yarıiletkenlerinin (Güç Diyodu, Güç BJT'ü, Güç MOSFET'i, SCR, Triyak, Diyak, MCT, IGBT, GTO, SiTh vb.) karakteristikleri, temel devreleri ve koruma devrelerinin incelenmesi. Tek ve çok fazlı doğrultucuların (Kontrolsüz, yarıkontrollü ve tam kontrollü) incelenmesi. AC-AC, DC-AC ve DC-DC dönüştürücülere ilişkin temel devrelerin incelenmesi. Tetikleme devrelerinin incelenmesi. Sürme devreleri. AC kıyıcı devreleri. DC kıyıcı devreleri. Tek fazlı inverterler. İnverter analizi ve frekans/gerilim kontrolü için metotlar. İnverter için harmonik analizin yapılması ve modülasyon indeksi ile frekans oranı. Ticari PWM üretimi.
   20.   EEM451    Optik  S  3  0 0  0 3  5
Geometrik optik, dalga optiği, Fourier optiği, girişim, saçınım, optik süzgeçler, polarizasyon, ışığın yayılımı, optik dalga kılavuzları, rezonatörler, fiberler, istatistiksel optik.
 21.  EEM452   Fotonik    S 3  0 0  0 3  5
Fotoniğe giriş; fotonları kontrolün bilim ve teknolojisi. Işığın foton teorisi ve ışığın madde ile girişimi: Ani emisyon, absorpsiyon ve destekli emisyon. Lazerler ve lazer yükselticileri. Generik lazerler, özel lazer sistemleri. Yarıiletken lazerler, ışık yayan diyotlar ve ışık dedektörleri. Eletro-optik ve elektroakustiğe dayalı diğer aygıtlar. Doğrusal olmayan optik.
 22.  EEM453   Optik Haberleşme   S  3  0 0  0 3  5
Optik iletim sisteminin içeriği. Optik ara bağlantıları.Optik fiberler. Optik kaynaklar. Lazer prensipleri. Optik seziciler. Optik cihazlar. Noktadan noktaya haberleşme sistemi. Tek kanallı sistemler. Modülasyon. Çok-durumlu kodlama. İşaret algılama. İletim sistemlerinin fiziksel sınırları ve karakteristikleri. Spektrum analizleri. Optik ağ teknolojileri ve ağ topolojileri.
 23.   EEM461  Haberleşme Elektroniği S  3  0 0  0 3  5
Aktif ve pasif filtreler. Y-parametreleri kullanılarak RF yükselteç analiz ve sentezi, LC ve kristal osilatörler. PLL’ler ve frekans sentezleyiciler. Doğrusal ve üstel modülatör ve demodülatör tasarımı.
24.   EEM462  Haberleşme Ağları     S  3  0 0  0 3  5
Telefon, internet, kablosuz ağlar; mimari ve protokoller, yöneltme algoritmalari, ağ tasarımı ve yönetim sistemleri, ağ simülasyonu ve performans analizi, trafik ölçümü, katmanlı ağ yapıları, hata kontrol mekanizmaları, paket anahtarlama, devre anahtarlama, çoklama yöntemleri, ağ güvenliği.
 25.  EEM463   Dijital Haberleşme   S   3 0  0 0  3 5 
M-li ASK, M-li PSK, M-li FSK, ve M-li QAM gibi modülasyon tekniklerinin kısa tekrarı. Hata yakalayan ve düzelten kodlama teknikleri. Blok ve evrişimsel kodlama. Tümleşik kodlama ve modülasyon, Trelis kodlanmış modülasyon. Değişik modülasyon sistemleri için kodlamanın bit hata oranına etkisi. Kodlama kazancı. Yayılı izge (spread spectrum) teknikleri, doğrudan dizili (direct sequence), frekans atlamalı ve melez (hybrid) sistemler. Olasılık kuramı ve olasılıksal süreçlerin kısa tekrarı. Rastgele değişkenlerin toplamı. Merkezi limit (central limit) teoremi. Sönümlü kanalların sınıflandırılması. Frekans seçmeli ve seçmesiz sönüm, hızlı ve yavaş sönüm. Gölgelenme. Sönüm ve gölgelemenin bit hata oranına etkileri. Çeşitleme ve birleştirme yöntemleri. seçmeli, anahtarlamalı, eşit güçle ve maximum oranla birleştirme. Çözümleme (detection) öncesi ve sonrası birleştirme. Çoklu giriş (multiple access) yöntemleri, FDMA, TDMA, CDMA, ALOHA, CSMA, token ring. Sönümlenmenin veri aktarım oranına etkisi.
26.   EEM464  Radar ve Sonar Sistemleri  S   3 0  0 0  3 5 
 Mikrodalga yayılımı,. Radar sistemlerine giriş. Radarın tanımlanması. Radar frekansları. Radar denklemi. Radar aralığının kestirimi. Radar sınıflandırması. Radar ölçümlerinin doğruluk sınırları. Frekans (Doppler) ölçümü ve izleme. Radar işaretleri. Gürültü içerisindeki işaretlerin algılanması. Radar işaretlerinden bilgi çıkarımı. Radar ara kesiti. Radar dalgalarının yayılımı. Radar anteni. Radar vericileri, alıcıları ve antenleri. Su altında ses yayılımı. Sonar verici ve alıcıları. Algılayıcılar. Dizi işleme. Radar ve sonar sinyallerinin sezimi ve işlenmesi.
 27.  EEM432 Doğrusal Olmayan Sistemler S 3 0 0 3 3 5
Doğrusal olmayan davranış, faz uzayında analiz, Lyapunov kararlılık analizi ve tanımlar, tanımlayan fonksiyon analizi, Lie cebri, geribeslemeli doğrusallaştırma, giriş / çıkış doğrusallaştırması, giriş / durum doğrusallaştırması, sıfır dinamiği ve iç kararlılık, kayma kipli kontrol, doğrusal olmayan gözleyiciler, robotik ve mekatronikte uygulamalar. 
 28.  EEM433 Dijital Kontrol Sistemleri  S 3 0 0 3 3 5
Nyquist örnekleme teoremi, z-dönüşümü, ters z dönüşümü, konvolüsyon özelliği, ilk değer teoremi, son değer teoremi, fark denklemlerinin türleri (MA, AR, ARMA, ARMAX), G(s)’den G(z)’nin elde edilmesi için yaklaştırma yöntemleri, s-domeni’nden z-domenine eşleştirme, blok diyagramların z dönüşümü ifadelerinin elde edilmesi, kararlılık analizi, Jury kararlılık testi, Routh kriteri, Gerçekleme yöntemleri (Direkt, Seri, Paralel ve Merdiven), Kararlı hal hata analizi, kök yer eğrileri ve tasarım, Raggazzini nin doğrudan tasarım yöntemi, ayrık PID kontrolörü, ayrık zamanda durum uzayı gösterilimi, yapısal özellikler (kontrol edilebilirlik, gözlenebilirlik), ayrık sistemler için Lyapunov kararlılık analizi, kutup yerleştirme (Bass-Gura ve Ackermann yöntemleri), ayrık zamanlı gözleyiciler. 
 29.  EEM434  Endüstriyel Kontrol Sistemleri S 3 0 0 3 3 5
Proses modelleri, PID kontrolörünün uygulanmasına dönük esaslar, kontrolör tasarımı, integrator geri uçuşu, PID kazançlarının belirlenmesi ve otomatik parameter uyarlama, mikroişlemci/mikrokontrolör tabanlı kontrol, enstrümantasyon, proses kontrolü, akış kontrolü, ısı kontrolü.
 30. EEM435 Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı S 3 0 0 3 3 5
Elektrik-Elektronik sistemlerinin analizi, modellenmesi ve tasarımında kullanılan bilgisayar simülasyon araçalarının tanıtımı ve incelenmesi. PSPICE, MATLAB/SIMULINK ve diğer CAD programlar. Analog ve dijital simülasyon esasları. Programlanabilir elemanlar ve simülasyon. Genel bir devre gerçekleştirimi için tasarım konuları. Analog devrelerin baskı devre yerleşimi. Baskı devre teknikleri. Örnek tasarımlar.
 31.  EEM441  Robotik ve Algılama S 3 0 0 3 3 5
Robot kolları (Manipulatörler), robot kolu kinematiği, manipulatör yörüngesi planlama, algılama sistemleri; mesafe algılama, yakından algılama, dokunarak algılama, hareketli robotlar; harita yapma, yörünge planlama, yönlendirme (navigasyon), engelden kaçınma, hedef tanımlama, hedef izleme.
 32.  EEM442 Mekatronik Sistem Tasarımı  S 3 0 0 3 3 5
Disiplinlerarası bir tasarım yaklaşımı olarak Mekatronik, tasarım ilkeleri, mekanizma tasarımı, elektronik sistem tasarımı, donanıma özel yazılım geliştirme, veri toplama ve arayüzleme, kapalı çevrimde donanım, modelleme, kontrol ve kumanda, mantık, algılayıcılar ve eyleyiciler, mekatronik enstrümantasyon, akıllı sistemler, mini, mikro ve nano ölçekte sistemler, endüstriyel yazılım ve donanım örnekleri. 
 33. EEM443 Elektrik Makinelerinin Tasarımı S 3 0 0 3 3 5
Asenkron makine tasarımı: tasarım temelleri, ebat belirlemesi, oluk sayısı seçimi, sargılar, parametre hesaplamaları. Senkron makine tasarımı; ebat belirlemesi, sargılar ve parametre hesaplaması. Senkron ve asenkron makinelerin optimum tasarımı.
34.  EEM465 Kablosuz Haberleşme  S 3  0 0  0 3  5
Kablosuz iletim, ortam erişim kontrolü, çoklama teknikleri, haberleşme sistemleri, GSM, uydu sistemleri, yayın sistemleri, kablosuz LAN, mobil TCP, hareketlilik desteği. 
 35. EEM471  Sezim ve Kestirim Teorisi S  3 0  0 0  3 5 
Rastgele parametreler. Yanlılık kestirimi. Minimum varyanslı yansız kestirim. Cramer-Rao alt sınırı. Doğrusal modeller. Doğrusal yansız kestirimler. Maksimum olabilirlik kestirimi. En küçük kareler metodu. Momentler. Genel ve doğrusal Bayes kestirimleri. Parametre kestirimlerinin tanımlanması. İşaret kestiriminin tanımlanması.
36.  EEM472 Enformasyon Teorisi  S 3  0 0  0  3 5 
Enformasyon tanımı, entropi, müşterek enformasyon, belirsizlik ölçütü, enformasyon kaynakları ve kaynak kodlama, veri sıkıştırması, kanallar ve kanal kapasitesi, gürültülü kanallar, veri iletimi performans sınırları.
37.  EEM473 Görüntü İşleme  S 3  0 0  0 3  5
Sayısal görüntü temelleri. Görüntü formatları, siyah/beyaz, gri skala ve renkli görüntüler. Görüntü dönüşümleri. 2B ayrık Fourier, Ayrık kosinüs, Walsh ve Haar dönüşümleri. Görüntü iyileştirme: noktasal işlemler, 2B filtreleme, frekans domeni metodları. Renkli görüntülerin iyileştirilmesi. Görüntü restorasyonu. Gürültü ve bulanıklık. Ters filtreleme. LMS filtre. Wiener filtresi.
38.  EEM474 İstatistiksel Sinyal İşleme S 3  0 0  0 3  5
Konuşma sinyalinin temel özellikleri. Nicemleme. Özellik çıkarma. Konuşma sinyalinin modellenmesi. Saklı Markov modelleri. Konuşma tanıma, sentezleme ve kodlama teknikleri. 
39.  EEM475 Spektral Kestirim  S 3  0 0  0 3  5
Güç yoğunluk spektrum hesaplama metodları. Güç yoğunluk kestirim metodları Rastgele girdili doğrusal dinamik sistemler. En küçük kareler kestirim yöntemi, toplu ve tekrarlamalı en küçük kareler kestrimi, en iyi doğrusal yansız kestirici, en büyük olasılık kestirimi, ortalama kareli kestirim, durum kestirimi ve kalman süzgeci, genişletilmiş kalman süzgeci, Kalman-Bucy süzgeci, parçacık süzgeci, ve bunların elektrik ve elektronik mühendisliğinde uygulamaları.
40. EEM481  Güç Sistem Analizi S  3 0  0 0  3 5 
Elektrik enerji sistemlerine giriş. Temel kavram ve elektriksel cihazlar. Tek fazlı ve üç fazlı sistemlerde güç hesapları. Güç faktörünün düzeltilmesi. Güç sistem modellemesi. Dağıtım ve taşıma sistemi kabloları. Kısa devre hesapları. Güç sistemlerinde sigortalar, kontaktörler ve kesiciler. Düşük gerilim sistemlerinde ölçüm metotları. Topraklama kavramı ve metotları. Dokunma ve adım gerilim hesaplamalarına giriş.
40. EEM481  Güç Sistem Analizi S  3 0  0 0  3 5 
Elektrik enerji sistemlerine giriş. Temel kavram ve elektriksel cihazlar. Tek fazlı ve üç fazlı sistemlerde güç hesapları. Güç faktörünün düzeltilmesi. Güç sistem modellemesi. Dağıtım ve taşıma sistemi kabloları. Kısa devre hesapları. Güç sistemlerinde sigortalar, kontaktörler ve kesiciler. Düşük gerilim sistemlerinde ölçüm metotları. Topraklama kavramı ve metotları. Dokunma ve adım gerilim hesaplamalarına giriş.
41. EEM482  Güç Sistemlerinde İzolasyon S  3 0  0 0  3 5 
İzolasyon koordinasyonu ve temel kavramlar. Güç Sistemlerinde iç ve dış aşırı gerilimler. Yürüyen dalgaların yansıma ve kırılması. Bewley Lattice ile yürüyen dalga analizi. Aşırı gerilimlere karşı koruma ve aygıtlar.
42. EEM483  Yüksek Gerilim Kesiciler S  3 0  0 0  3 5 
Kesiciler ve güç devresi kesme hakkında genel bilgi. Güç sistemlerinde devre açma-kapama analizi.Kesici ark fiziği. Ark kesme yöntemleri. Kesici tipleri ve yapıları. Kesiciler için test metotları. Gazlarda akım gerilim karakteristiği. Katotlardan elektron emisyonu. İyonizasyon ve iyonizasyona zıt olaylar. Townsend ve streamer delinme mekanizmaları. Elektronegatif gazlarda delinme mekanizmaları. Yıldırım deşarjları. Korona deşarjları. Sıvı ve katı yalıtkanlarda delinme mekanizmaları. AC, DC ve darbe gerilimlerinin üretilmesi ve ölçülmesi.
43. EEM484 Güneş Enerjisi Sistemleri S  3 0  0 0  3 5 
Güneş enerjisinden yararlanma şekilleri. Yatay ve eğik düzlemlere gelen anlık ve günlük ışınım. Güneş ışımasının cam ve plastikten geçişi. Güneş ışınımının toplanması. Düz güneş toplayıcıların esasları, ısıl analizi ve tasarımı. Yoğunlaştıran güneş toplayıcıları. Güneş enerjisinin depolanması. Güneş enerjisi uygulamaları. Güneş enerjisini elektrik gücü üretiminde kullanılması: Güneş enerjisinin doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülmesi, güneş pilleri. Güneş enerjisi sistemlerinin tasarımı. 
44. EEM485   Enerji Dağıtımı S  3 0  0 0  3 5 
Elektrik enerjisinin özellikleri ve enerji dağıtım sistemleri. Hat sabiteleri ve hesaplanış usulleri. Normalden farklı gerilimin cihaz ve makinelere etkisi. Hat iletken kesitlerinin tayin esasları. Bir noktadan yüklü hatlar. Enerji dağıtım şebekeleri. Noktasal yüklerle yüklü hatlar ve kesit hesabı. Yayılı yükler ve güç yoğunlukları. Toplu ve yayılı yüklerle çalışan hatlarda kesit hesabı. Transformatör yerlerinin tayini ve güçlerinin hesabı. Direkler, tepe kuvvetlerinin bulunması ve tiplerinin tespiti. Alçak gerilimli enerji dağıtım projesinin hazırlanma esasları.
45. EEM486  Enerji Yönetimi S  3 0  0 0  3 5 
Enerjinin ekonomik, teknolojik, politik ve çevresel boyutlarının incelenmesi, enerji sistemleri, enerji ve ekonomik büyüme, enerji talebi ve enerjinin korunması, uluslararası enerji pazarları, ulusal bir enerji politikasının belirlenmesi, enerji tasarrufu etüd yöntemleri, atık ısı geri kazanımı, ekonomik analiz yöntemleri, ısı yalıtımı, enerji ve kütle denklikleri, yakma yöntemleri gibi konularda yeterlilik sağlanması amaçlanmıştır. Türkiye’nin genel enerji durumu, enerji ihtiyacı, türk sanayisinin yapısı, enerji tüketimi ve enerji tasarrufunun önemi, tüketim-maliyet ilişkisi, enerji yönetim programı, enerji tasarrufu etüt yöntemleri. Isı ekonomisine giriş. Termik tesislerde maliyet. Enerji maliyeti. Yalıtım, yalıtım teknikleri. Yakıtlar, yakıt ısı değerleri, yanma. Ara kızdırma, ısı transferi, ısı değiştirgeçleri. Çevrim verimleri. Isı bilançosu.
46. EEM487 Enerji Hatları S  3 0  0 0  3 5 
Elektrik enerji sistemlerine giriş. Temel kavram ve elektriksel cihazlar. Tek fazlı ve üç fazlı sistemlerde güç hesapları. Güç faktörünün düzeltilmesi. Güç sistem modellemesi. Dağıtım ve taşıma sistemi kabloları. Kısa devre hesapları. Güç sistemlerinde sigortalar, kontaktörler ve kesiciler. Düşük gerilim sistemlerinde ölçüm metotları. Topraklama kavramı ve metotları. Dokunma ve adım gerilim hesaplamalarına giriş.
47. EEM488  Aydınlatma Tekniği S  3 0  0 0  3 5 
Işık teorileri. Göz, görüm duyarlılığı ve görme çeşitleri. Işık yansıtma yutma ve geçirme olayları. Aydınlatma terimlerinin tanımı. Aydınlatma çeşitleri. İç aydınlatma sistemleri ve hesapları. Aydınlatma ön (Avan) projesi hazırlanma esasları. Sorti, linye, kolon ve ana kolon hatlarının teşkili. Tatbikat projesi hazırlanma esasları. Yol aydınlatmasına giriş. İç tesisatta düşük güç katsayısını düzeltme usulleri, gerilim düşüm hesapları. Dış aydınlatma.
48. EEM489 Yüksek Gerilim Tekniği S  3 0  0 0  3 5 
Statik elektrik alanlara giriş; temel elektrot sistemleri; elektrik alan şiddetinin yaklaşık hesabı; tabakalı elektrot sistemleri; konform dönüşümler; katı, sıvı ve gazlarda boşalma olayları (Townsend ve kanal teorileri); korona, yıldırım ve yüzeysel boşalma; aşırı gerilimler ve aşırı gerilimlere karşı koruma; yüksek gerilimlerin üretilmesi ve ölçülmesi.
49. EEM491  Proje Yönetimi S  3 0  0 0  3 5 
Bu dersin amacı proje yönetiminin her alanındaki tekniklerin öğretilmesi ve proje yönetimi konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesidir. Proje yönetimi ilke ve tekniklerinin örneklerle açıklanması, projelerdeki kritik rollerin tanımlanması ve yönetilmesi, belirlenen vizyona göre doğru stratejiyi tanımlayabilme ve eylem planına aktarabilme, esnek ve etkin kendini tekrarlayabilen bir metodolojinin yaratılması, görev analizleri, kritik yol analizi, proje durum kontrolü, iletişimler ve dokümantasyon. Bütün projeleri tek bir ortamda planlama, ana planla çalışma, etkin proje başlangıcı sürecini tanımlama, projenin teknik ve teknik olmayan risklerini ve gerçekleşme olasılıklarını değerlendirebilme, az ve öz durum raporlamasını yapabilme.
50. EEM492  Mühendislik Ekonomisi  S  3 0  0 0  3 5 
Mühendislik ekonomisine giriş ve temel kavramlar. Pazar koşulları ve talep tahminleri. Maliyet kavramları. Faiz olgusu ve nakit akış dizileri. Bilanço analizi. Amortisman ve amortisman yöntemleri. Mühendislikte ekonomik modeller. Yatırım kararları ve yatırım seçeneklerinin değerlendirilmesi. Yapılabilirlik testi. GZFT analizi. Belirsizlik durumunda yatırım kararları. Fayda-Maliyet Analizi. Mühendislik ekonomisi uygulamaları.
 51.  EEMXXX  Sosyal Seçmeli Ders I S   2 0 0 2 2 2
 -
52. EEMXXX  Sosyal Seçmeli Ders II   S  2 0  0   2  2 2 
 -
 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı Mah. Merkez/OSMANİYE
03288271000
03288250097
eemb@osmaniye.edu.tr