Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
YÖNETMELİK

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE 

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektedir.

  Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

   Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

     Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Birim: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunan enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezleri ve benzerlerini,

             b) İşletme: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

             c) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü,

             ç) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,

             d) Yönetim Kurulu: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

          İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve İşleyişine İlişkin Esaslar

           Faaliyet alanları

             MADDE 5 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler şunlardır.

             a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak, kurslar ve hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,

             b) Her türlü danışmanlık, analiz, sentez, bakım onarım, iş değerlendirilmesi ve organizasyonu yapmak, deneysel, kuramsal raporlar ve bunlarla ilgili görüş ve öneriler sunmak, işletme hesapları ve fizibilite raporları hazırlamak,

             c) İhtisas laboratuvarları, araştırma merkezleri, atölye, arazi ve benzeri hizmet birimlerinde yapılacak tetkik, analiz, deney, bakım onarım, basım-yayın hizmetleri ve üretim ile ilgili iş ve hizmetleri yapmak,

             ç) Faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere mal ve hizmet üretiminde bulunmak, elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi, tanıtılması ve pazarlanmasını yapmak.

             (2) Döner Sermaye İşletmesi; yukarıda belirtilen faaliyet alanları içerisinde öncelikli olarak eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamalara ilişkin hizmetleri yürütür.

          Yönetim organları

             MADDE 6 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

             (2) Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kuracağı Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekanlar, yüksekokul müdürleri ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç kişi ve bir muhasebe yetkilisi olmak üzere beş kişiden oluşur.

        Harcama yetkilisi

             MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde, yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

    Sermaye limiti

             MADDE 8 – (1) İşletmenin sermaye limiti 100,00 (yüz) YTL’dir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

      Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

         Yürütme 

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı /OSMANİYE
03288271000
03288250097
dsim@osmaniye.edu.tr