Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
YÖNETMELİK

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir. Yönetmelik; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. ve 58. maddeleri ile 18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye  İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) İşletme: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini

b) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü,,

c) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,

       ç) Yönetim Kurulu: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Osmaniye Korkut ata Üniversitesi Yönetim Kurulunca oluşturulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Sermaye Limiti

Faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletme, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

  1. Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilecek konularda, bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, uzaktan ve yüz yüze seminer düzenlemek ve kurs açmak, toplantı, konferans, panel ve sempozyumlar düzenlemek, sınavlar yapmak,
  2. Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz, ölçüm, test ve kalibrasyon yapmak,
  3. Faaliyet alanlarına uygun araştırma ve uygulama yapmak; bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak,

    ç) Eğitim-öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı kalmak üzere grafik tasarımı, afiş, broşür, sergi ve fuar düzenlenmesi, iç ve dış mekan düzenlemeleri ve benzeri hizmetleri yapmak,

  4. Üniversitenin eğitim-öğretim ve uygulama faaliyeti ile ilgili her türlü basım ve yayım hizmetlerini yapmak,
  5. Üniversite sanayi işbirliği kapsamında çalışmalar yapmak, sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak,
  6. Laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat ve benzerlerinin üretim, bakım ve onarımını yapmak,
  7. Yabancı dil, yabancılara Türkçe öğretimi, bilgi işlem, yazılım ve donanım, bilirkişilik, arabuluculuk eğitimi gibi konularda uzaktan ve yüz yüze eğitim hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak,
  8. Mevcut fiziksel kapasiteyi değerlendirerek, hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere, yukarıda sayılanlar dışında her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak ve yönetim kurulunun izni alınmak koşuluyla üretilen mal ve hizmetleri pazarlamak, satmak, satış yerleri açmak ve işletmektir.

 

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak kendilerine en yakın kurum personeline devredebilirler.

(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir Rektör Yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Sermaye limiti

MADDE 6 – (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti Bin (1.000,00) TL’dir.

(2) Döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye, üniversite yönetim kurulu kararı ile artırılabilir. Artırılan sermaye tutarı yıl sonu kârlarından karşılanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik ve 01/05/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 8 – 07.09.2008 tarih ve 26990 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür.

 

 

 

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı /OSMANİYE
03288271000
03288250097
dsim@osmaniye.edu.tr