Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
GÖREV TANIMLARI

                                                                                       T.C.

                                          OSMANİYE KORKUT  ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

                                                                  Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

                                                                 PERSONEL GÖREV TANIMLARI FORMU

Kurumu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Birimi

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Alt Birimi

----

Görev Amacı

Üniversitemizin görevleri ile ilgili olarak ortaya çıkan fiyatlandırılabilir nitelikteki mal veya hizmetlerin üretim veya satışını en iyi şekilde yönetebilmektir

İlgili Mevzuat

25326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu”

26509 saylı Resmi Gazetede yayınlanan “Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği”

24648 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “Kamu İhale Kanunu” 

18161 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “Devlet İhale Kanunu”

18479 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği”

Diğer Mevzuat

 

İç Kontrol Standardı

Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

İç Kontrol Genel Şartı

KOS 2.2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.

Temel İş ve Sorumluluklar

1)Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak

  1. Kurslar ve hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak
  2. Her türlü danışmanlık, analiz, sentez. bakım onarım, iş değerlendirmesi ve organizasyonu yapmak, deneysel kuramsal raporlar ve bunlarla ilgili görüş ve öneriler sunmak, işletme hesapları ve fizibilite raporları hazırlamak

4) İhtisas laboratuarları, araştırma merkezleri, atölye, arazi ve benzeri hizmet birimlerinde yapılacak tetkik, analiz, deney, bakım onarım, basım-yayım hizmetleri ve üretim ile ilgili iş ve hizmetleri yapmak

  1. Faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere mal ve hizmet üretiminde bulunmak, elde edilen ürünlerin değerlendirilmesini, tanıtılması ve pazarlamasını yapmaktır.

6) Döner Sermaye İşletmesi yukarıda belirtilen faaliyet alanları içerisinde öncelikli olarak eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamalara ilişkin hizmetleri yürütmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           T.C.

                                 OSMANİYE KORKUT  ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

                                         Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

                                         PERSONEL GÖREV TANIMLARI FORMU

Kurumu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Birimi

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Alt Birimi

----

Görev Adı

İşletme Müdürü

Adı- Soyadı

Zekeriye CİHAN

Görev Devri Yapacağı Kişi/Kişiler

Süleyman Hilmi FİLİZ

Görev Amacı

Mevzuatında belirlenen iş ve işlemleri etkinlik, ekonomik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütmek.

Personel ve faaliyetleri sevk ve idare etmek, kontrol ve gözetimini sağlamak.

İlgili Mevzuat

                                      Diğer Mevzuat

Bu İş İçin Gerekli Bilgi-Beceri ve Yetenekler

Analitik düşünebilme, Analiz yapabilme, Değişim ve gelişime açık olma, Düzenli ve disiplinli çalışma, Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı, Ekip liderliği vasfı, Empati kurabilme, Hızlı düşünme ve karar verebilme, Hoşgörülü olma, ikna kabiliyeti, Koordinasyon yapabilme, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Liderlik vasfı, Matematiksel kabiliyet, Muhakeme yapabilme, Müzakere edebilme, Planlama ve organizasyon yapabilme, Sabırlı olma, Sistemli düşünme gücüne sahip olma, Sorumluluk alabilme, Sorun çözebilme, Temsil kabiliyeti, Üst ve astlarla diyalog, Yönetici vasfı, Zaman Yönetimi

İç Kontrol Standardı

Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

İç Kontrol Genel Şartı

KOS 2.3.  idare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve

sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir.

Temel İş ve Sorumluluklar

1.Müdürlük personelini sevk ve idare etmek.

2. Belirlenmiş standartlara uyulmasını sağlamak,

3. Mevzuata aykırı faaliyetleri önlemek,

4. Müdürlükle ile ilgili tutanak ve formları imzalamak,

5. Müdürlüğün yazışmalarını ilgili personele havale etmek ve yapılan yazışmaları imzalamak,

6. Müdürlük personeline iş dağıtımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını almak

7. İlgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde personelin performansını değerlendirmek,

8. Gerekli durumlarda yurt içinde ve yurtdışında birimini temsil ederek görüş ve öneride bulunmak,

9. Geçici olarak görevinin başından ayrıldığı zaman veya kendisinin katılma imkânı bulamadığı toplantı ve görüşmelerde kendisini temsil edecek vekili seçmek ve mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda bağlı bulunduğu amirin onayını almak,

10. Faaliyet programının uygulanması ve izlenmesi; birimlerin faaliyet programına göre yapacakları çalışmaların eksiksiz ve aksatmadan yürütülmesi için gereken önlemleri almak, gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak, uyumlu çalışılmasını

sağlamak,

12. Müdürlük Personelinin hazırladığı yazıları imza yetkileri yönergesi esaslarına uygun olarak paraf veya imza etmek,

13. Yazılı veya sözlü olarak kendisine intikal eden işlerin ilgili birimlere dağıtımını yapmak, sonuçlandırılmasını sağlamak,

15. Personel ile ilgili tayin, terfi, nakil, mükâfatlandırma, cezalandırma, izin ve işten çıkarma işlemlerini inceleyerek, makama görüş ve tekliflerini sunmak.

 16. Müdürlükte bulunan personelin daha üst kademeler için yetiştirilmeleri yönünde gerekli önlemleri alarak, hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak,

17. Müdürlükte bulunan görevleri yürütecek personelde bulunması gereken nitelikleri saptayarak mevcut personel konusunda değişiklik teklifini üst yöneticiye sunmak,

18. Müdürlük Personeli  arasındaki koordinasyonu sağlamak,

19. Müdürlüğün hizmet alanı ile ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde bağlı bulunduğu Makama danışmanlık görevi yapmak,

20. Görevlerin yerine getirilmesinde ve sonuçlandırılmasında üst kademedeki yöneticileri gerektiğinde bilgilendirmek,

22. Üst yönetici tarafından verilen benzer diğer görevleri yapmak,

23. Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek. 24. Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında personeline bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmekten,

25. Mevzuata aykırı faaliyetleri/işleri önlemekten ve Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludur.

KABUL EDEN

Bu dokümanda açıklanan Temel İş ve Sorumluluklarımı okudum. Temel iş ve

Sorumluluklarımı belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

..../…./2022

 

 

 

 

Ad-Soyad: Zekeriye CİHAN

İmza        :

ONAYLAYAN

 

…./…./…./

Mustafa SADIKOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 T.C.

                            OSMANİYE KORKUT  ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

                                      Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

                                    PERSONEL GÖREV TANIMLARI FORMU

Kurumu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Birimi

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Alt Birimi

----

Görev Adı

Bilgisayar İşletmeni

Adı- Soyadı

Süleyman Hilmi FİLİZ

Görev Devri Yapacağı Kişi/Kişiler

İsmail KARACATİLKİ

Görev Amacı

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün tüm iş ve işlemlerini mevzuata uygun bir şekilde zamanında yerine getirmek, kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanılması ve

dengeli dağıtılmasını sağlamak.

İlgili Mevzuat

Diğer Mevzuat

Bu İş İçin Gerekli Bilgi-Beceri ve Yetenekler

Analitik düşünebilme, Analiz yapabilme, Değişim ve gelişime açık olma, Düzenli ve disiplinli çalışma, Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletişim, Hoşgörülü olma, İkna kabiliyeti, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Sorumluluk alabilme, Üst ve astlarla diyalog, Zaman yönetimi,

İç Kontrol Standardı

Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

İç Kontrol Genel Şartı

KOS 2.3. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve

sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir.

Temel İş ve Sorumluluklar

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün tüm iş ve işlemlerini yapmak.

KABUL EDEN

Bu dokümanda açıklanan Temel İş ve Sorumluluklarımı okudum. Temel iş ve

Sorumluluklarımı belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum

…./…./2022

Ad-Soyad: Süleyman Hilmi FİLİZ

İmza        :

ONAYLAYAN

 

…./…./…./

Zekeriye CİHAN

Döner Sermaye İşletme Müdürü

 
                                                                                                                      T.C.

OSMANİYE KORKUT  ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

PERSONEL GÖREV TANIMLARI FORMU

Kurumu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Birimi

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Alt Birimi

----

Görev Adı

Bilgisayar İşletmeni

Adı- Soyadı

İsmail KARACATİLKİ

Görev Devri Yapacağı Kişi/Kişiler

Süleyman Hilmi FİLİZ

Görev Amacı

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün tüm iş ve işlemlerini mevzuata uygun bir şekilde zamanında yerine getirmek, kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanılması ve

dengeli dağıtılmasını sağlamak.

İlgili Mevzuat

Diğer Mevzuat

Bu İş İçin Gerekli Bilgi-Beceri ve Yetenekler

Analitik düşünebilme, Analiz yapabilme, Değişim ve gelişime açık olma, Düzenli ve disiplinli çalışma, Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletişim, Hoşgörülü olma, İkna kabiliyeti, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Sorumluluk alabilme, Üst ve astlarla diyalog, Zaman yönetimi,

İç Kontrol Standardı

Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

İç Kontrol Genel Şartı

KOS 2.3. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve

sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir.

Temel İş ve Sorumluluklar

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün tüm iş ve işlemlerini yapmak.

KABUL EDEN

Bu dokümanda açıklanan Temel İş ve Sorumluluklarımı okudum. Temel iş ve

Sorumluluklarımı belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum

…./…./2022

Ad-Soyad: İsmail KARACATİLKİ

İmza        :

ONAYLAYAN

 

…./…./…./

Zekeriye CİHAN

Döner Sermaye İşletme Müdürü

 

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı /OSMANİYE
03288271000
03288250097
dsim@osmaniye.edu.tr