Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
BAP Birimi Yönetim ve Çalışma Bölümleri Sistemi

BAP BİRİMİ YÖNETİM VEÇALIŞMA BÖLÜMLERİ SİSTEMİ SORUMLULUKLARI

BAP KOMİSYONUN GÖREVLERİ

 

MADDE 7- Komisyon esas olarak aşağıdaki görevleri yapar:

 1. Komisyon, proje başvuru ve değerlendirme takvimini her yıl ilan etmekle yükümlüdür.
 2. Her yıl döner sermaye ve özel bütçeden alınacak paya esas olmak üzere bütçe çalışmasını yapar.
 3. Proje destekleme esaslarını ve önceliklerini belirler ve duyurur.
 4. BAP desteği kapsamında yapılan yayınlar veya ortaya çıkan ürünlerle ilgili ödüllendirme esaslarını belirler.
 5. Komisyon Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesinde belirlenen hususlar ile bu Yönergede belirlenen ölçütler doğrultusunda sunulan projeleri süresi içinde değerlendirir ve sonuçlandırır.
 6. Araştırma projelerinin ara ve kesin raporlarını değerlendirir ve bunların geciktirilmesi durumunda uygulanacak yaptırımları belirler.
 7. Üniversite bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunur.
 8. Üniversite bilim politikasına uygun olarak öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirler, bunlara bütçe oluşturur ve duyurur.
 9. Araştırma kalitesinin ve araştırmacı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapar.
 10. BAP Yönergesi ve Proje Sözleşmesi maddelerine aykırı durumlarda yaptırımları belirler.
 11. Proje önerisine uygun yürütülmeyen, başarısız bulunan projelerin devam edip etmemesine karar verir. Gerekli gördüğü hallerde, proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir,  proje içeriğini, yöneticisini, araştırmacıları, bütçesini değiştirebilir veya projeyi iptal edebilir.
 12. Proje yöneticisi ve araştırmacıların yurtiçi/yurtdışı görevlendirmelerine karar verir.
 13. Uzmanlık Grubuna ihtiyaç duyduğu Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma Merkezlerini belirler. Senatonun önerisi ve Rektör kararıyla seçilen Uzmanlık Grubu üyelerinden birisini Başkan olarak atar. Proje sayısının fazla olması vb. durumlarda Uzmanlık Grubuna ilgili birimlerden geçici üye ataması yapabilir.

KOORDİNATÖRÜN GÖREVLERİ

1. BAP Biriminin program ve faaliyetlerini yönerge ve komisyon kararları

doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek.

2. Komisyon Başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Komisyon

Başkanlığına vekalet etmek.

3. Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak.

4. Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak.

5. Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak.

6. Birim ve komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

7. Rektör ve ilgili Rektör Yardımcısına komisyon ve birim çalışmaları hakkında

dönemsel yazılı raporlar sunmak.

8. Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi atamak.

 

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ

1. Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi, harcama

yetkilisine karşı sorumludur.

2. Tüm harcamaların tertibine, ödeneğine ve mevzuata uygun olup olmadığını kontrol

ederek, varsa hataları ve eksiklikleri giderir.

3. Birimin harcama öncesi kontrol görevini gerçekleştirir.

SEKRETERYA BÖLÜMÜNÜN GÖREVLERİ

Bu bölüm aşağıdaki çalışmaları yürütmekle yükümlüdür:

1. Bölümlerde yürütülen faaliyetleri takip etmek.

2. Birim yazışmalarını gerçekleştirmek ve evrak kayıtlarını tutmak, arşivleme

faaliyetlerini yürütmek.

3. Birim iletişim faaliyetlerini yürütmek.

4. Birim Bütçesini takip etmek ve 3’ er aylık dönemlerde koordinatöre rapor sunmak.

5. Altı aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

6. BAP yöneticilerine yardımcı olmak ve yönetimin verdiği görevleri yerine getirmek.

PROJE BÖLÜMÜNÜN GÖREVLERİ

Bu bölüm aşağıdaki çalışmaları yürütmekle yükümlüdür:

1. Elektronik ortamda projelerin kabulü, yürütülmesi ve kapatılması aşamalarındaki

tüm süreçleri takip ve kontrol etmek.

2. Projelerle ilgili tüm yazışmaları gerçekleştirmek.

3. Kabul edilen projelerle ilgili sözleşme işlemlerini yürütmek.

4. Kapanan projelerle ilgili proje sahiplerinin devam eden yükümlülüklerini takip

Etmek.

5. Araştırmacıların posta adresi üzerinden ve online başvuru

sistemi içerisinden iletilen mesajlarına cevap vermek.

6. Birim faaliyetleri ile ilgili dönemsel raporlar hazırlamak.

SATIN ALMA BÖLÜMÜNÜN GÖREVLERİ

Bu bölüm aşağıdaki çalışmaları yürütmekle yükümlüdür:

1. Kabul edilerek, sözleşmesi imzalanan projelerin onaylanan bütçelerine uygun

olarak satın alma işlemlerini gerçekleştirmek.

2. Projeler kapsamında satın alınan malzemelerin teslim süreçlerini takip etmek ve

demirbaşların ilgili birimlerin kayıtlarında tutulmasıyla ilgili işlemleri yürütmek.

3. Araştırmacıların ve firmaların okubap@osmaniye.edu.tr elektronik posta adresi

üzerinden iletilen mesajlarına cevap vermek.

4. Desteklenen projeler kapsamında satın alınan demirbaşların kayıtlarını tutmak ve

takibini yapmak.

5. Birim bütçe hareketlerini takip etmek.

6. Birim faaliyetleri ile ilgili dönemsel raporlar hazırlamak.

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı /OSMANİYE
03288271000
03288250097
okubap@osmaniye.edu.tr